Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 września 2012 r.
 
ITPP1/443-584/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-1301/11/MS Prawo do odliczenia przez Urząd Gminy przy zakupie użytkowania wieczystego gruntów,kto powinien dokonać odliczenia-Gmina czy Urząd Gminy
 
ITPP1/443-107/12/AJ Odliczenie podatku nalicznego w związku z realizacją inwestycji (rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody),która bdzie służyła czynnościom opodatkowanym
 
ITPP/443-590b/12/MD Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży nieruchomości (lokali) oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z tą sprzedażą.
 
ITPP2/443-590a/12/MD Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości (lokali), które mają być wynajmowane na cele inne niż mieszkalne
 
ITPP1/443-615/12/TS stawka podatku za wstęp na salę siłowni,saune oraz solarium
 
ITPP1/443-1322/11/AT Czy Spółka, refakturując media na najemców, ma prawo stosować stawki podatku VAT takie same, jakie stosowane są przez pierwotnych usługodawców, tzn. na energię 23% i za wodę 8% oraz ustalać obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych?
 
ITPP1/443-631/12/TS Czy honorarium otrzymane za koncerty, zarówno w przypadku, gdy występuje Pani sama, jak i w sytuacji, gdy występuje z dobranymi muzykami, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1715/11/BJ Czy sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną: uczniom, wychowankom internatu, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym oraz ich małżonkom, emerytom i rencistom, ich małżonkom jest opodatkowana podatkiem oraz czy refundacje kosztów wyżywienia dokonywane przez ośrodki pomocy społecznej i OHP, będące jednostkami budżetowymi oraz organizacje sportowe i inne stowarzyszenia, które obejmują opieką uczniów Zespołu Szkół i wychowanków internatu podlegają podatkowi VAT?
 
ITPP2/443-351/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości, gdyż dostawa nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP2/443-121/12/AD Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem najmu przez okres 128 miesięcy, podlega zwolnieniu od podatku?
 
ITPP1/443-719/12/MN opodatkowane udostępnianie pomieszczeń będących własnością województwa oraz rozliczanie mediów z tym związnych z tymi pomieszczeniami oraz częściami wspólnymi
 
ITPP1/443-1614/11/DM Czy w opisanej powyżej sytuacji udostępnienie pracownikom usług objętych programem Karta Multisport uprzednio zakupionych przez Wnioskodawcę na podstawie faktur VAT ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawcę, a jeśli tak to czy winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości obliczonej od całej wartości usług, czy też tylko od ich części, tj. w zakresie w jakim partycypuje w ich opłaceniu pracownik?
 
ITPP1/443-1383/11/MM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dokonywane nieodpłatne wydania towarów, których jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) nie przekracza 10 zł, nie stanowią dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1582/11/KM Czy będzie Pan mógł pomniejszyć sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z zakupionych w miesiącu październiku 2011 r. środków trwałych po zarejestrowaniu się jako czynny „płatnik” podatku VAT (rejestracja nastąpi np. w styczniu 2012 r. )?
 
ITPP2/443-1364/11/AP opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 
IPPP2/443-498/12-7/KOM obowiązek wystawiania faktury VAT marża przy sprzedaży samochodu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz obowiązek rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
 
IPPP2/443-498/12-5/KOM prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury dokumentującej naprawę samochodu przeznaczonego do dalszej odsprzedaży
 
ITPP1/443-425/12/MN opodatkowanie dostawy tzw. mediów związanych z najmem lokali mieszkalnych
 
IPPP2/443-558/12-2/KOM prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców w związku z budową oczyszczalni, progu piętrzącego na rzece i sieci kanalizacji sanitarnej
 
IPPP2/443-498/12-6/KOM prawidłowy sposobu ustalania wysokości marży przy sprzedaży samochodu używanego
 
IPPP2/443-583/12-2/KOM brak opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania kontrahentom ekspozytorów będących własnością Wnioskodawcy, a służących do prezentacji jego produktów
 
IPPP2/443-624/12-4/KOM prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego
 
IPPP2/443-564/12-2/KOM sposób skorygowania błędu w otrzymanej fakturze w nazwie i numerze NIP nabywcy
 
IPPP2/443-533/12-4/KOM skutki podatkowe sprzedaży przez osobę fizyczną nieruchomości niezabudowanej
 
IPPP2/443-184/12-2/KOM organizowane przez Wnioskodawcę kolonie/obozy z noclegiem poza miejscem zamieszkania dzieci i młodzieży będą podlegać szczególnej regulacji dotyczącej usług turystycznych, zawartej w art. 119 ustawy, nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie od podatku VAT wynikające z ustawy lub rozporządzenia. Oznacza to, że usługi te, jako usługi turystyki, obligatoryjnie podlegają szczególnej procedurze opodatkowania marży, gdzie zastosowanie znajduje stawka podstawowa, tj. 23%. Zatem, marżę od powyższej usługi polegającej na sprzedaży miejsc uczestnikom turnusów, należy opodatkować stawką podatku w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-490/12-3/KOM stawka podatku VAT dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren prowadzonych przez Spółkę klubów i korzystania z ich infrastruktury w zakresie zajęć fitness i korzystania z sauny
 
ITPP/443-1365/11/EB Sprzedaż przedmiotowych działek nie podlega opodatkowaniu, gdyż dokonując ich zbycia nie działa Pan jako handlowiec.
 
ITPP1/443-200/12/MS Czy w opisanym stanie faktycznym świadczone przez Spółkę na rzecz Uniwersytetu usługi polegające na kompleksowej obsłudze procesu dydaktycznego klinicznego są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 17a, w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29?
 
ITPP1/443-602/12/TS Opodatkowanie czynności ustanowienia służebności przesyłu.

Wskaźniki gospodarcze