Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 września 2012 r.
 
IBPP2/443-1339/11/ICz Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT od nabywanego przez podatnika paliwa w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej polegającej na handlu samochodami osobowymi
 
IBPP3/443-1310/11/PK Określenia miejsca świadczenia usług w ramach których dochodzi do dostawy towarów.
 
IBPP4/443-1844/11/MN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług , których przedmiotem jest:
- Przechowywanie zwłok w chłodni
 
IBPP4/443-1745/11/MN zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę
 
IBPP3/443-1312/11/PK Określenie miejsca świadczenia usług montażowych.
 
IBPP3/443-1318/11/PK Określenie istoty naliczonej marży na gruncie podatku VAT.
 
IBPP3/443-1302/11/LG Opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% usługi wynajmu sprzętu budowlanego świadczonej przez Wnioskodawcę na terytorium kraju na rzecz kontrahenta z Czech
 
IBPP3/443-19/12/EJ Refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu użytkowego.
 
IBPP3/443-20/12/EJ Refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu użytkowego.
 
IBPP1/443-738/11/AZb czy wystawiane przez Wnioskodawcę faktury korygujące powinny być ujmowane na bieżąco dla celów podatku VAT
 
IBPP3/443-342/11/MN Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – to nie on będzie nabywcą towarów i usług.
 
IBPP2/443-144/12/IK Czy z tytułu działalności prokurenta w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT?
 
IBPP3/443-244/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-215/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 
ILPP1/443-46/10/12-S/AI Czy prawidłowe będzie zastosowanie 7% stawki podatku VAT dla całości robót dotyczących kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu?
 
ILPP4/443-771/11-4/EWW Czy Zainteresowana prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, czy prawidłowo wycenia (przelicza na PLN) przychód wyrażony w walutach obcych?
 
ILPP2/443-12/12-4/MN Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej ze środków własnych na rzecz użytkownika wieczystego, oddanej w użytkowanie wieczyste przed 2004 rokiem i po roku 2004 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1622/11-2/SJ Czy Spółka będzie zobowiązana do ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących obrotu związanego ze sprzedażą usług udostępniania gier na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 
ILPP2/443-12/12-5/MN Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej ze środków własnych na rzecz użytkownika wieczystego, oddanej w użytkowanie wieczyste przed 2004 rokiem i po roku 2004 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1697/11-4/TW Możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego od materiałów zakupionych w związku z realizacją projektu pt. „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego ...”
 
ILPP2/443-1588/11-4/EN Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do rejestrowania kodów towarów według „ścisłych nazw szczegółowych”?
 
ILPP2/443-1619/11-4/EN Czy w sytuacji nie przekroczenia obrotów z tytułu sprzedaży 150.000,00 zł netto, Wnioskodawczyni może od dnia 1 stycznia 2012 r. zrezygnować z obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)?
 
ITPP1/443-1577/11/MS Czy podatek VAT należy skorygowaćw miesiącu dostawy towaru czy w miesiącu wystawienia faktury korygującej?
 
IPPP3/443-292/12-2/LK miejsce świadczenia usług eksperckich w zakresie poszukiwania złóż surowców naturalnych oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia przedmiotowych usług,
 
IPPP3/443-110/12-2/RD Czy świadczona na rzecz Banku kompleksowa usługa związana z produktami finansowymi oferowanymi przez Bank jest usługą pośrednictwa finansowego, która na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT?
 
IPPP3/443-585/12-2/LK prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej
 
IPPP3/443-461/12-2/LK korekta deklaracji VAT-7 w związku z dokonanym zwrotem towaru przez nabywcę
 
IPPP3/443-364/12-2/MPe w zakresie otrzymanych rabatów, premii pieniężnych
 
IPPP2/443-384/12-5/MM 1. Czy Wnioskodawca będzie zachowywać się prawidłowo, stosując różne stawki podatku VAT w stosunku do czynszu najmu oraz w stosunku do innych opłat związanych z eksploatacją lokalu?2. Czy opłaty eksploatacyjne (zmienne i stałe) oraz za zużycie wody, którymi Wnioskodawca obciążać będzie najemców powinny stanowić składnik czynszu z tytułu zawartych umów i całość powinna być traktowana jako jedna usługa opodatkowana stawką podatku VAT 23%, czy też będą mogły być opodatkowane oddzielnie od czynszu według stawek właściwych dla danej usługi?3. Czy Wnioskodawcę, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie można uznać za biorącego udział w świadczeniu usług związanych z eksploatacją i zaopatrzeniem w wodę lokali oddawanych w najem?4. Czy w świetle przepisów prawa podatkowego w zakres usługi najmu będą wchodzić również pobierane przez wynajmującego opłaty eksploatacyjne, których on sam nie będzie bezpośrednim dostawcą?
 
IPPP3/443-1230/09/12-8/S/MM uznanie stacji paliw za zorganizowaną część przedsiębiorstwa – brak opodatkowania podatkiem VAT
 
IPPP3/443-1580/11-2/KC w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego dla refakturowanych usług
 
ITPP1/443-396/12/TS Opodatkowanie usług dowozu dzieci świadczonych na rzecz wskazanych podmiotów
 
IPPP3/443-603/12-2/SM stałe miejsce prowadzenia działalności i obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług
 
IPPP3/443-862/12-2/RD Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym Parafia nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją planowanych prac konserwatorskich w zabytkowym budynku kościoła parafialnego.
 
IPPP2/443-497/12-2/KG Nabyty przez Spółkę majątek w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT – Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT wynikającej z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT
 
IPPP2/443-466/12-4/KG zwolnienie od podatku szkoleń kadry pedagogicznej
 
ITPP1/443-22/12/AT 1.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, możliwe jest zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT - na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT oraz § 13 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. - zarówno do dzierżawy gruntów, jak i budynków jako do tzw. świadczenia złożonego, gdzie świadczeniem głównym jest dzierżawa gruntu, natomiast świadczeniem pomocniczym jest dzierżawa budynków?2.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku obowiązek podatkowy w podatku VAT powstał na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT w terminach płatności wynikających z poszczególnych umów dzierżawy (w styczniu za każdy kolejny rok), co oznacza konieczność dokonania przez Wnioskodawcę korekt deklaracji VAT za okres nieprzedawniony, oraz wykazania w nich w odpowiednich pozycjach sprzedaży usług zwolnionych od podatku VAT?
 
ILPP1/443-1497/11-2/AW Czy komornik sądowy w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy dostawy towaru – tu nieruchomości zabudowanej – obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużniczkę należnego podatku VAT?
 
ILPP4/443-786/11-2/TK Czy Wnioskodawcy realizującemu powyższy projekt przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z remontem dachu na kościele parafialnym?
 
ILPP2/443-452/12-2/JK Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo stosując stawkę do mediów która odpowiada stawce wynajmu lokali?
 
ILPP4/443-812/11-4/TK Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania pn. „Internet (...)”
 
ILPP2/443-435/12-3/JK Czy usługi przeprowadzonych tzw. szkoleń miękkich w zakresie Projektu realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1501/11-2/AW Czy czynności wykonywane przez Zainteresowanego, jako uczestnika Systemu, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT?
 
ITPP1/443-1576/11/AJ Czy ww. usługa podlega zwolnieniu, skoro jej celem jest poprawa zdrowia i wykonywana jest przez wykwalifikowane osoby wykonujące zawody medyczne?
 
ILPP2/443-435/12-4/JK Czy usługi przeprowadzonych tzw. szkoleń miękkich w zakresie Projektu realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-115/12-4/EWW Czy ww. usługa podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT?
 
ILPP2/443-238/12-4/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej, a także zwrotu podatku.
 
ILPP2/443-377/12-2/AK Czy Spółka prawidłowo dokonała zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o zryczałtowany zwrot podatku o którym mowa w art. 86 ust 2 pkt 3 ustawy o VAT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym dokonano zapłaty całości należności - czyli zapłaty ostatniej raty wynikającej z przedmiotowej faktury VAT RR?
 
ILPP1/443-326/12-2/KG 1. Opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-326/12-3/KG 1. Opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-326/12-4/KG 1. Opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1625/11-2/AK 1. Czy w przypadku sprzedaży usługi właściwym jest zastosowanie art. 19 ust. 17 ustawy o podatku VAT?
2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy za pomocą automatów?
3. Jeśli gotówka z automatu zostanie wybrana 28 dnia miesiąca to czy sprzedaż w pozostałych dniach miesiąca (29, 30, 31) można zaliczyć do sprzedaży następnego miesiąca?
 
ILPP1/443-326/12-5/KG 1. Opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-641/12-4/DG W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów z dotacji w ramach projektu pomocowego.
 
IPPP2/443-403/12-5/RR Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu wynajmu samochodów osobowych przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
IPPP1/443-434/12-5/PR Dotyczy uznania, iż do pierwszego zasiedlenia budynków i budowli znajdujących się na działce 274 doszło w roku 1990r. oraz uznania, iż do pierwszego zasiedlenia budynków i budowli znajdujących się na działkach 274, 273, 272 doszło w roku 1996 oraz opodatkowania sprzedaży działek 272, 273,274 i związanego z tą sprzedażą prawa do odliczenia.
 
IPPP2/443-395/12-2/RR Uzyskanie statusu podatnika VAT czynnego oraz odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją
 
IPPP2/443-477/12-2/RR Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw, zużywanego do napędu samochodów i innych pojazdów samochodowych i urządzeń.
 
IPPP2/443-470/12-4/RR Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-475/12-2/AO Czy przekazanie blotterów w ilościach nie mniejszych niż kilkadziesiąt sztuk Klientom bez wynagrodzenia w przypadku, gdy są one wykonane z papieru i służą wyłącznie wypróbowaniu zapachów, jest wyłączone z zakresu opodatkowania, jako że obejmuje materiały reklamowe i informacyjne wykonane metodą poligraficzną, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „u.p.t.u)?
 
IPPP2/443-355/12-2/RR Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług ubezpieczeniowych w ramach usług leasingu oraz od usług serwisowych.
 
IPPP2/443-418/12-5/AO Dot. odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na męża Wnioskodawczyni
 
ITPP2/443-1577/11/AW Opodatkowanie dostawy działek przejętych przez Gminę.Opodatkowanie zbycia udziału w działce.
 
ILPP2/443-1587/11-5/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług noclegowych.
 
ILPP2/443-1593/11-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla czynności polegających na likwidacji szkód.
 
ILPP2/443-1542/11-5/MR 1. W jaki sposób Spółka powinna dokumentować sprzedaż dokonaną za pośrednictwem franczyzobiorcy „subagenta” działającego na mocy umowy franczyzowej ze Spółką w zakresie sprzedaży wycieczek, biletów lotniczych, hoteli i ubezpieczeń na rzecz agenta (w ramach umowy agencyjnej miedzy Spółką a Organizatorem)?
2. Kto powinien wystawiać faktury za bilety lotnicze dla osób fizycznych w przypadku sprzedaży biletów rejsowych przez franczyzobiorcę, który zawarł z agentem umowę franczyzy?
3. W jaki sposób należy dokumentować zmniejszenie obrotu w przypadku odwołania wycieczki/rezygnacji klienta i dokonania zwrotu klientowi wpłaconych środków?
4. Co powinien ewidencjonować franczyzobiorcza tytułem sprzedaży dokonanej na podstawie zawartej ze Spółką umowy franczyzowej?
 
ILPP2/443-1631/11-2/SJ Nazwa towaru na paragonie fiskalnym.
 
ILPP1/443-1477/11-4/MK Stawka podatku VAT na usługę montażu okien, rolet zewnętrznych, drzwi, parapetów oraz bramy garażowej w budynkach mieszkalnych. Stawka 8%.
 
ILPP2/443-1678/11-4/AK Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawczyni w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych (bez doradztwa), przysługiwać będzie prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT zgodnie z art. 113 ust 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.?
 
ILPP2/443-89/12-3/MR 1. Czy poprawny jest sposób naliczania obrotów objętych limitem przedstawionym w opisie stanu faktycznego?”.
2. Czy właściwe jest nie wliczanie do limitu obrotów przychodów ze zleceń wykonanych w roku poprzednim i latach wcześniejszych, chociaż uzyskanych w roku bieżącym?
 
ILPP2/4431682/11-2/AK Czy dla sprzedaży towaru, pod nazwą handlową: „A” surowa sól potasowa z dodatkiem magnezu, sodu i siarki, który został sklasyfikowana przez Urząd Statystyczny wg PKW1U 2008 pod nr 20.15.59.0 jako: „Pozostałe nawozy potasowe” jednostka winna stosować stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%, tj. określonej, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a, pkt 2 w poz. 61 załącznika 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1676/11-3/AKr Czy wykup samochodu z leasingu operacyjnego jest odrębną czynnością i przysługuje z tego tytułu prawo do odliczenia 60% podatku VAT (z limitem 6.000 zł)?
 
ILPP1/443-1484/11-2/NS Opodatkowanie usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Gminy.
 
ILPP1/443-1480/11-2/AI Czy na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 360), możliwe jest dodanie pozycji na fakturze VAT korygującej, której to pozycji nie było na fakturze, do której wykonywana jest korekta?
Chodzi o sytuację, gdy na fakturze pierwotnej nie było sprzedaży usługi po danej stawce (np. 20 zł), a konieczność wystawienia faktury VAT korygującej wynika ze stwierdzenia pomyłki polegającej na stwierdzeniu faktycznej sprzedaży usługi po tej stawce (np. 20 zł).
 
ILPP2/443-1689/11-6/AK Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa części zamiennych, które ze względu na swoją specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, jest opodatkowana, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a Ustawy o VAT, preferencyjną stawką 8%, w przypadku udokumentowania dostawy Części zamiennych przy pomocy odrębnej faktury?
 
ITPP2/443-161a/12/AK Miejsce świadczenia i opdatkowania usług polegających na instalacji (montażu) i serwisie turbin wiatrowych.
 
ILPP2/443-1672/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie oznaczenia treści towarów ewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 
ILPP1/443-1484/11-3/NS Opodatkowanie usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Województwa
 
ILPP1/443-1539/11-2/AW Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki na poczet sprzedaży energii elektrycznej.
 
ILPP2/443-1646/11-4/AK 1. Czy sprzedaż 3/5 udziałów w działce przeznaczonej pod zabudowę, należącej do majątku osobistego Zainteresowanej i jej męża, która powstała poprzez podział gruntu ornego jest opodatkowana podatkiem VAT w przypadku sprzedaży pierwszej działki oraz następnych?
2. Czy podatnikiem podatku VAT byłaby Zainteresowana w części 1/2 z 3/5 udziałów i jej mąż w części 1/2 z 3/5 udziałów, czy oboje w całej części 3/5 udziałów, czy też podatnikiem mógłby być tylko mąż Wnioskodawczyni w całej części 3/5 udziałów?
 
ITPP1/443-643/10/12-S/JJ Czy w wyniku zbycia działek powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1488/11/BK stawki podatku-usługi budowlane
 
ITPP1/4441-30/12/TS Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego.
 
ITPP2/443-653/08/12-S/MD Opodatkowanie sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę, pochodzących z majątku prywatnego.
 
ITPP1/443-36/08/12-S/AP Czy pomimo tego, iż jest Pan osobą fizyczną i profesjonalnie nie zajmuje się obrotem nieruchomościami, powinien Pan zarejestrować działalność gospodarczą, w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży kilku działek? Czy słusznie został potrącony podatek od towarów i usług od sprzedaży przedmiotowych gruntów oraz w jaki sposób i w jakiej wysokości powinien zostać on rozliczony?
 
ITPP1/443-1486/11/AP Czy zamiana działki , położonej w obrębie geodezyjnym., na działkę nr , położoną w obrębie geodezyjnym. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy jest zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1482/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonaną przez Gminę czynnością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółki w prawo własności.
 
ITPP2/443-1436/11/AK Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z wykonaniem studium wykonalności inwestycji, wykonania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych oraz wydatków związanych z pełnienia funkcji inspektora nadzoru w latach 2008- 2014?
 
ITPP2/443-793/09/10-S/AF Czy pomimo posiadania pełnej dokumentacji dotyczącej opisanej dostawy, w przypadku gdy przewoźnik przedstawił sfałszowane listy przewozowe, dotyczące wywozu zakupionego towaru poza granice Polski, występuje obowiązek sporządzenia korekty deklaracji i zastosowania do opisanej transakcji stawki podatku w wysokości 22%?
 
PT8/033/160/589/WCX/12/PT-547 stawka podatku od towarów i usług stosowana od dnia 1 stycznia 2011 r. dla dostawy mączki rybnej oraz oleju rybnego
 
PT8/033/115/392/WCX/12/PK-568 miejsce świadczenia i opodatkowania usług organizacji i opłat za konferencje naukowe świadczone za granicą

Wskaźniki gospodarcze