Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 września 2012 r.
 
ITPP1/443-373a/12/TS Opodatkowanie wniesienia majątku Spółki do jednoosobowej działalności wspólnika.
 
ITPP2/443-676/12/AJ Odliczenie podatku.
 
ITPP2/443-412/12/RS Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia hali.
 
ITPP2/443-825/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-639/12/AT Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a więc czy w momencie zbywania przedsiębiorstwa Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych?
 
ITPP1/443-652/12/AJ Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-773/12/AJ Brak prawa do odzyskania podatku.
 
ITPP1/443-669/07/12-S/AJ Brak opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych.
 
ITPP1/443-510/12/AT Czy Nadleśnictwo słusznie zastosowało stawkę 23% VAT w fakturze wystawionej z tytułu transakcji zamiany gruntów w sytuacji, gdy decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych z dopuszczeniem budowy dwóch budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, została wydana dla całej działki X. (działka X. decyzją burmistrza z dnia 15 lipca 2008 r. została podzielona na dwie działki o numerach Y. - będącą przedmiotem zamiany oraz działkę Z., która pozostała w zarządzie Nadleśnictwa, zaś dla podzielonych działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budownictwo jednorodzinne). W konsekwencji powstaje wątpliwość, czy działka nr Y. stanowi „teren przeznaczony pod zabudowę”, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-642/12/EK Wkład własny, w postaci wynagrodzeń pracowników, nie stanowi zapłaty za świadczone przez Pana usługi, a więc te nie stanowi również obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.
 
ITPP1/443-638/12/AT Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarowi usług, zaś do ewentualnych korekt podatku naliczonego zobowiązana będzie nowo utworzona spółka?
 
ITPP2/443-596/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi ściągania długu.
 
ITPP2/443-643/12/EK Skoro otrzymywane przez Pana dofinansowanie nie ma wpływu na cenę świadczonych usług, to nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.
 
ITPP1/443-530/12/BJ Opodatkowanie sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
ITPP1/443-556/12/AJ Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.
 
ITPP1/443-557/12/AJ Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.
 
IPPP1/443-461/12-4/AW zwolnienie od podatku VAT dla usługi kompleksowej wsparcia w procesie świadczenia usług finansowych.
 
IPPP1/443-588/12-2/AW opodatkowanie przejęcia majątku Spółki w likwidacji oraz korekty podatku VAT
 
IPPP1/443-555/12-2/AW opodatkowanie czynności wniesienia aportem infrastruktury oraz prawo do odliczenia podatku
 
IPPP1/443-594/12-2/AW prawo do odliczenia podatku VAT –pośredni związek ze sprzedażą opodatkowana
 
IPPP1/443-428/12-2/AW opodatkowanie i dokumentowanie otrzymywanych premii pieniężnych
 
IPPP1/443-637/12-2/JL W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji opisanego zadania.
 
IPPP3/443-179/12-4/MK braku opodatkowania podatkiem VAT nabycia wierzytelności
 
IPPP1/443-707/12-2/AW prawo do odliczenia podatku VAT - projekt
 
IPPP3/443-641/12-2/RD Czy zamierzona przez Spółkę sprzedaż Własnościowego Spółdzielczego Prawa do lokalu użytkowego podlega zwolnieniu od podatku VAT i na jakiej podstawie?Czy po przekształceniu Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu w odrębną własność, sprzedaż tego lokalu będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT i na jakiej podstawie?
 
IPPP3/443-343/12-2/MK zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych
 
IPPP3/443-608/12-2/RD Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez Agencje z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług marketingowych, w tym w części obejmującej wartość wydawanych w ramach świadczonych usług nagród?
 
IPPP2/443-1216/11-3/KAN opodatkowanie niepieniężnego, który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 
IPPP2/443-473/12-2/KG opodatkowanie otrzymanej dotacji oraz otrzymanego wkładu własnego oraz prawa do odliczenia podatku od zakupów towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych
 
IPPP3/443-1507/11-2/MPe W zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IPPP3/443-213/12-2/LK opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowychCzy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) od transakcji sprzedaży dziewięciu działek tj. ośmiu działek o numerach 332/3-332/10 powstałych w wyniku podziału działki nr 332 oraz działki 324?
 
IPPP2/443-601/12-2/AO Dot. nieodpłatnego przekazania wyrobów gotowych oraz towarów handlowych należących do Spółki, o jednostkowym koszcie wytworzenia/cenie nabycia nieprzekraczających 10 zł netto nie podlegają opodatkowaniu VAT bez względu na status podmiotu (osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca, nieprowadząca działalność gospodarczą), ilość przekazywanych wyrobów gotowych i towarów handlowych jednemu podmiotowi (również w opakowaniach zbiorczych) oraz fakt, że Spółka ewidencjonuje na wewnętrzne potrzeby wszystkie nieodpłatne wydania?
 
IPPP2/443-584/12-2/AO Czy dostawa terenów niezabudowanych podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT?
 
IPPP3/443-1026/11-2/KB Zastosowania zwolnienia dla usług pomocniczych do usług finansowych.
 
IPPP3/443-761/11-2/MK Należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca zgodnie z art. 15. ust. 6 ustawy nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach wykonywanego zadania, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1286/11-2/MPe w zakresie miejsca świadczenia kompleksowych usług doradczych
 
IPPP3/443-762/11-2/MK Należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca zgodnie z art. 15. ust. 6 ustawy nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach wykonywanego zadania, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1468/11-2/JF gwarancja jako element cenotwórczy usługi kompleksowej, która podlega opodatkowaniu 23%.
 
IPPP2/443-384/12-4/MM w zakresie zastosowania właściwych stawek podatku VAT dla usługi najmu oraz usług związanych z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę, uznania Wnioskodawcy za świadczącego usługi związane z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę oraz określenia właściwych składników składających na świadczoną usługę najmu
 
IPPP2/443-1420/11-4/MM brak opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia składników mienia samorządowego w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w Spółkę
 
IPPP1/443-636/12-4/IGo Czynność sprzedaży (nieruchomości) oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług zastosowania nie mają.
 
IPPP1/443-608/12-2/IGo Opisane wyżej przychody związane z posiadaniem majątku - przedmiotowe odsetki i dywidendy nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie przez Wnioskodawcę usług. Tym samym nie powinny być one objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie stanowią one obrotu w rozumieniu cyt. art. 29 ust. 1 ustawy i nie należy ich również uwzględniać przy kalkulacji współczynnika VAT, o którym mowa w art. 90 i 91 ustawy o VAT. Współczynnik ten kalkulowany jest bowiem w oparciu o obrót.
 
IBPP2/443-124/12/WN Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę, który po dokonaniu transakcji z Wnioskodawcą i rozliczeniu przez Wnioskodawcę podatku VAT wykazanego na powyższej fakturze, okazał się firmantem, przy czym wskazana dostawa towarów miała w rzeczywistości miejsce i jest stosownie udokumentowana fakturą VAT, dokumentami odbioru i kwitami wagowymi.
 
IBPP2/443-125/12/RSz Ustalenie terminu prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego, w opisanych we wniosku, fakturach zakupu dotyczących dostępu do portalu, umieszczenia reklamy oraz usług internetowych, a także z faktur dokumentujących zakup usługi dostępu do portali specjalistycznych.
 
IBPP2/443-127/12/ICz Czy sprzedaż Wierzytelności (tj. Wierzytelności Istniejących i Wierzytelności Przyszłych) przez Spółkę na rzecz E. F. podlega opodatkowaniu VAT w Polsce i kto jest zobowiązany do rozliczenia ewentualnego podatku VAT?
 
IBPP2/443-128/12/AM Stawka podatku VAT przy przebudowie/dostawie/ samochodu dostosowanego na samochód pożarniczy, który jest własnością Gminy a będzie eksploatowany przez jednostkę OSP.
 
IBPP2/443-129/12/WN Opodatkowanie nieruchomości zamiennej oraz ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu zbywanej nieruchomości.
 
IBPP2/443-130/12/IK Opodatkowanie dostawy rozpoczętej budowy.
 
IBPP2/443-1282/11/IK 1. Czy czynności dokonywane w ramach Systemu będą stanowiły świadczenie usług przez Lidera na rzecz Spółki w rozumieniu Ustawy VAT, a więc będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT")?
2. Jeżeli powyższe czynności będą opodatkowane VAT, to czy:
a. miejscem świadczenia powyższych usług dla celów podatku VAT będzie Polska?
b. usługi te będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-1283/11/IK Czy Spółka powinna uwzględniać świadczone przez Lidera usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową w kalkulacji tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 Ustawy VAT?
 
IBPP2/443-132/12/AB Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP2/443-137/12/ICz Przechowywanie kopii faktur wysyłanych w formie elektronicznej.
 
IBPP2/443-138/12/KO Zastosowanie właściwej stawki podatku dla druku książek i czasopism specjalistycznych.
 
IBPP2/443-145/12/ICz Czy spółka Macierzysta, w Polsce, ma prawo do odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupowych poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego do zwrotu?
 
IBPP2/443-146/12/IK Ustalenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT należnego, prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z błędnie wystawionej faktury oraz zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dostawy, dla której Wnioskodawca zobowiązany jest do jej rozliczenia.
 
IBPP2/443-147/12/BW Czy w sytuacji gdy Wnioskodawca nabył samochód ciężarowy i odliczył cały podatek od towarów i usług, w roku 2010, a następnie dokona zmiany kategorii pojazdu z ciężarowego na osobowy, będzie zobowiązany do skorygowania uprzednio odliczonego podatku?
 
IBPP2/443-148/12/KO Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia ruada.
 
PT8/033/22/142/SBA/12/PK-38 uznanie opłat od czystych nośników za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług

Wskaźniki gospodarcze