Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 września 2012 r.
 
ITPP1/443-505/12/AP Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 
ITPP1/443-517/12/AT Opodatkowania i rozliczenia czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu
 
ITPP1/443-551/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-522/12/AJ Brak opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce.
 
ITPP1/443-515b/12/AJ Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
ITPP1/443-515c/12/AJ Sposób dokumentowania dokonywanych transakcji.
 
ITPP1/443-503/12/AT Jaką stawkę podatku VAT (22%, czy 23%) należy naliczać od podstawy (kwoty netto 1% wartości nieruchomości gruntowej) w opłacie za użytkowanie wieczyste za rok 2011 i 2012?
 
ITPP1/443-500/12/AP Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 
ITPP2/443-685/12/EB Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-863a/12/AJ Brak opodatkowania uzyskanego dofinansowania.
 
ITPP1/443-863b/12/AJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-880/12/AJ Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-587/12/AJ Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-565a/12/AT Czy Klub Sportowy może odliczyć VAT od faktur wystawionych przez szkołę?
 
ITPP1/443-567/12/AJ Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP2/443-558/12/EB Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz użytkownika.
 
ITPP2/443-581a/12/EB Usługi przygotowania zespołów muzycznych do występów podlegają opodatkowaniu stawką 23% podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-612/12/EK Dostawa lokalu użytkowego w części, w jakiej był wynajmowany, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
 
ITPP2/443-712/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z remontem kościoła.
 
ITPP2/443-672/12/AJ Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-616/12/EK Opodatkowania czynności odpłatnego wynajmowania, a także nieodpłatnego wykorzystania świetlic wiejskich oraz prawa do odliczenia podatku z faktur dotyczących ich przebudowy i utrzymania.
 
IPTPP1/443-421/12-7/MW
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z budową centrum rekreacyjno-sportowego
 • brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystywaniem centrum w pewnej części do zdarzeń spoza zakresu VAT
 •  
  IPTPP2/443-613/12-3/JN Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
   
  IPTPP4/443-392/12-2/BM Program lojalnościowy – obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od nagród przekazywanych uczestnikom programu lojalnościowego.
   
  IPTPP3/443-9/12-4/BJ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
   
  IPTPP2/443-639/12-3/AW W przypadku gdy wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Gminę, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od tych wydatków.
   
  IPTPP1/443-592/12-2/AK Czy stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu?
   
  IPTPP2/443-579/12-2/JN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
   
  IPTPP2/443-552/12-3/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
   
  IPTPP2/443-552/12-2/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
   
  IPTPP2/443-505/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP4/443-384/12-4/ALN Czy istnieje możliwość prawna odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu?
   
  IPTPP4/443-366/12-4/BM Prawo do częściowego odliczenia podatku.
   
  IPTPP4/443-357/12-4/UNR Czy w sytuacji, gdy radca prawny reprezentuje podatnika przez sądem w sprawie dotyczącej czynności opodatkowanych u mocodawcy podatkiem od towarów i usług oraz gdy wystawi fakturę z tego tytułu wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 23 % i pobierze należne mu wynagrodzenie, to mocodawca, który w ramach swojej działalności wykonuje także czynności zwolnione z podatku od towarów i usług (nie objęte jednak sporem sądowym), może odliczyć w całości jako podatek naliczony kwotę podatku od towarów i usług uwidocznioną w fakturze radcy prawnego i ujętą w jego ewidencji jako podatek należny?
   
  IPTPP2/443-620/12-2/PR Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
   
  IPTPP1/443-532/12-4/AK Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
   
  IPTPP1/443-516/12-4/AK Czy dotacja otrzymana przez Ośrodek z Urzędu Miasta na pokrycie kosztów usług medycznych dotyczących specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uzależnień oraz w celu realizacji programów psychoterapii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
   
  IPTPP2/443-482/12-4/AW W sytuacji, gdy zakup danego towaru przez Wnioskodawcę jest dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn od niego niezależnych, tj. w sposób niezawiniony czy jak to ujął Trybunał „z powodów pozostających poza kontrolą podatnika”, jego prawo do odliczenia w związku z ww. nabyciem zostaje zachowane, a tym samym nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku.
   
  IPTPP2/443-482/12-5/AW W sytuacji, gdy zakup danego towaru przez Wnioskodawcę jest dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn od niego niezależnych, tj. w sposób niezawiniony czy jak to ujął Trybunał „z powodów pozostających poza kontrolą podatnika”, jego prawo do odliczenia w związku z ww. nabyciem zostaje zachowane, a tym samym nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku.
   
  IPPP1/443-477/12-2/IGo Sposób dokonania korekty po przejęciu przez Wnioskodawcę innej Spółki.
   
  ILPP2/443-943/10/12-S/PG Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego i rozliczenia transakcji jako eksportu towarów podlegającego opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT.
   
  IPPP2/443-79/12-2/KAN odliczenie podatku od usług cateringowych i stołówkowych
   
  IPPP1/443-623/12-2/MP Będących przedmiotem transakcji Aktywów nie można kwalifikować jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) KC ani jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT. Sprzedaż Aktywów będzie podlegać opodatkowaniu VAT, a Spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem Aktywów w zakresie, w jakim Aktywa te będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
   
  IPPP2/443-1256/11-4/KAN zwolnienie usług szkoleniowych
   
  IPPP2/443-336/12-4/MM poprawność danych zawartych na fakturach korygujących
   
  ILPP2/443-1677/11-4/TW Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ...”
   
  IPPP2-443-358/11-4/JW Czy w myśl ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. organizowane i prowadzone przez C. kursy, seminaria oraz inne formy kształcenia między innymi w zakresie metodyk będących własnością Office of Government Commerce korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług? Czy w myśl ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.organizowane przez C. egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z metodyk będących własnością OGC korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
   
  ILPP1/443-1493/11-2/MK Zwolnienie od podatku VAT aportu rzeczowego do spółki z o.o. Przedmiotem aportu będzie budynek zawierający lokale mieszkalne i usługowe.
   
  ILPP1/443-1507/11-4/NS Stawka podatku dla dostawy mediów związanych z najmem budynku.
   
  IPPP2/443-565/11-2/JW Czy „podróżny” ma obowiązek osobiście nabyć towar u sprzedawcy, czy też może upoważniać inną osobę do dokonania zakupów w jego imieniu i upoważniać taką osobę do otrzymania dokumentu TAX FREE z jego danymi jako „podróżnego”.Czy „podróżny” może upoważnić inną osobę do odebrania podatku VAT od sprzedawcy, przekazując dla tej osoby dokument TAX FREE z potwierdzeniem wywozu towaru dokonanym przez polski Urząd Celny? Czy poza dokumentem TAX FREE osoba ta musi dysponować upoważnieniem pisemnym do odbioru podatku VAT od sprzedawcy?
   
  IPPP2/443-419/11-2/JW Czy w przypadku wykonywania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011r., Spółka zobowiązana będzie prowadzić ewidencję tych czynności (ewidencję obrotu i kwot podatku należnego) przy zastosowaniu kas rejestrujących?
   
  ILPP4/443-764/11-4/BA Czy usługi wstępu na basen lub kort tenisowy świadczone w ramach pobytów leczniczych są opodatkowane 8% stawką VAT?
   
  IPPP2/443-143/12-2/MM 1) Czy czynność polegająca na przekazaniu towarów m.in. upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz Zleceniodawców nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?2) Czy w przypadku nabywania usług marketingowych, w ramach których następują bezpłatne przekazania towarów lub usług m.in. upominków, nagród, gadżetów reklamowych, ulotek i prospektów, Spółce przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych z tytułu świadczonych przez kontrahenta usług marketingowych?3) Czy w przypadku nabywania usług organizacji promocji, polegających na współpracy przy organizowaniu działań promocyjnych m.in. poprzez organizację i koordynację kompletowaniu pakietów, przygotowywaniu ich do wysyłki oraz organizowaniu wysyłki przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych z tytułu świadczonych przez kontrahenta usług organizacji promocji?
   
  ILPP4/443-764/11-5/BA Gdzie znajduje się miejsce świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia, tj. pobytów leczniczych oraz usług wstępu na basen lub kort tenisowy świadczonych na rzecz zagranicznych podmiotów gospodarczych (biur podróży)?
   
  ILPP2/443-1614/11-2/AD Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek)?
   
  IPPP3/443-1430/11-3/KB Czy na gruncie ustawy o VAT uiszczenie części (lub całości) wynagrodzenia za nabycie udziałów w formie przejęcia Długu nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („podatek VAT”)?
   
  IPPP2/443-93/12-2/IZ Istota dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych bezpośrednio na rzecz podmiotu, który uzyskał dotację na ten cel oraz dla sprzedawanych towarów i usług ściśle związanych z usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, w sytuacji gdy Wnioskodawca w zakresie wykonywanych czynności występuje jako podmiot trzeci
   
  ILPP4/443-822/11-2/TK Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem towarów i usług?
  2. Czy Wnioskodawca realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób podatek VAT?
  3. Jaki jest powód, dla którego Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań?
   
  IPPP2/443-990/11-4/MM usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz swoich członków formalnie zrzeszonych i formalnie niezrzeszonych w ramach struktur Wnioskodawcy nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT z uwagi na fakt niewypełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w tym przepisie.
   
  IPPP1/443-1265/11-2/AS skutki podatkowe wydzielenia ze spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa i wniesienia ich aportem do nowych spółek
   
  ILPP4/443-797/11-3/TK Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „małe projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868), finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader?
   
  ILPP2/443-1673/11-2/MR Czy wniesienie aportem tak zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy należy dokonać korekty podatku odliczonego uprzednio od zakupu środków trwałych stanowiących majątek zorganizowanej części?
   
  ILPP2/443-245/12-4/AKr Nabycie wierzytelności
   
  ILPP2/443-92/12-3/AK Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę sprzedaży internetowej może odbywać się bez zastosowania kas rejestrujących?
   
  ILPP2/443-404/12-2/AKr Ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej.
   
  ILPP2/443-1620/11-3/MR Czy przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT oraz art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, że:
  a) nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz jej pracowników Kart stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów gospodarczych Spółki i w zw. z tym nie podlega ono opodatkowaniu VAT;
  b) zakup usług w postaci Kart jest związany z czynnościami opodatkowanymi Spółki, w związku z czym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zw. z zakupem Kart?
   
  ILPP2/443-1620/11-2/MR Czy przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT oraz art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, że:
  a) nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz jej pracowników Kart stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów gospodarczych Spółki i w zw. z tym nie podlega ono opodatkowaniu VAT;
  b) zakup usług w postaci Kart jest związany z czynnościami opodatkowanymi Spółki, w związku z czym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zw. z zakupem Kart?
   
  ILPP1/443-1503/11-4/KG Opodatkowanie czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Miasta infrastruktury drogowej i towarzyszącej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową tej infrastruktury.
   
  ILPP4/443-769/11-4/ISN Czy Miastu przysługuje odliczenie podatku VAT należnego od importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
   
  ILPP4/443-769/11-5/ISN Czy Miasto ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o część podatku naliczonego, wyliczoną zgodnie z art. 90 ust. 2-9 ustawy, uwzględniając przy ustalaniu proporcji tylko obrót z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych, a pomijając obrót z tytułu czynności niepodlegających opodatkowaniu?
   
  ILPP4/443-800/11-4/TK Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując projekt w ramach działania 413, Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać uiszczony podatek VAT, gdy nie może w żaden sposób tego podatku uzyskać?
   
  ILPP1/443-1498/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy mediów do lokali użytkowych.
   
  IPPP2/443-443/12-2/MM nieodpłatne przekazanie próbek towarów
   
  IPPP3/443-1339/11-2/JF w sytuacji świadczenia usług na rzecz Spółki przez Depozytariusza bez wynagrodzenia nie jest odpłatnym świadczeniem usługi, i tym samym nie dochodzi do importu usług 2. Spółka nie ma obowiązku wykazywania obrotu z tytułu świadczenia usługi depozytu w deklaracji podatkowej i jednocześnie takiego obrotu nie uwzględnia w proporcji obliczonej na podatnie art. 90 ust. 3 ustawy.
   
  IPTPP4/443-372/12-4/ALN Wnioskodawca będzie mógł korzystać do 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu świadczenia usług dostawy wody sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 36.00.20 i usług odprowadzania ścieków sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11 na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 i 4 załącznika do ww. rozporządzenia.
   
  ILPP1/443-1510/11-4/BD Czy sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego, która w ewidencji gruntów opisana jest jako RIVa i nie została wyłączona z produkcji rolnej, dla której nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego zaś w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy przewidziana została na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będzie opodatkowana podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)?
   
  IPTPP4/443-372/12-5/ALN Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wpłaty dokonanych za przyłącza kanalizacyjne.
   
  IPTPP4/443-372/12-6/ALN Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wpłat dokonanych na indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków
   
  IPTPP4/443-387/12-4/JM Zwolnienie podmiotowe usług sklasyfikowanych pod kodem PKD 69.20.Z jako kompleksowych usług rachunkowo-księgowych.
   
  ILPP2/443-599/12-4/SJ Czy wypłata Wynagrodzenia na podstawie Umowy o Wynagrodzenie zawartej przez Organizatora z Użytkownikiem zaktualizuje dla Spółki obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących?
   
  ILPP1/443-1509/11-2/HW Jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana usługa zabudowy szafy wnękowej w budynkach oznaczonych symbolem PKOB 111 i 112?
   
  ILPP2/443-599/12-5/SJ 1. Czy wykonywanie przez Spółkę usług na rzecz Partnerów będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej zaktualizuje obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących?
  2. Czy w sytuacji, gdy wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Partnerami będą realizowane za pośrednictwem systemu P, to czy możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących w związku z treścią pozycji nr 37 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.)?
   
  ILPP2/443-599/12-6/SJ Czy momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla Organizatora z tytułu wykonania przez Organizatora na rzecz Partnera usługi, będzie dzień wystawienia faktury, gdy faktura zastanie wystawiona nie później jednak niż siódmego dnia od dnia nabycia Punktów?
   
  ILPP2/443-1596/11-4/EN Czy wszystkie ww. rodzaje szkoleń w całości kwalifikują się jako kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe i mogą korzystać ze zwolnienia z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o VAT?
   
  ILPP2/443-1596/11-5/EN Czy zapewnienie materiałów szkoleniowych, obsługa cateringowa oraz wynajem sal szkoleniowych, pozostające w bezpośrednim związku z przeprowadzonymi szkoleniami, finansowanymi w 100% ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z VAT, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.29c ustawy VAT?
   
  ILPP2/443-1596/11-6/EN Czy szkolenia w zakresie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego wykluczają możliwość ze zwolnienia z VAT zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt.2 ustawy VAT?
   
  ILPP1/443-1512/11-4/AWa 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
  2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
   
  IPTPP1/443-505/12-4/MW Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ przedmiotowy wydatek ma związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
   
  IPTPP2/443-512/12-10/IR Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu (Gminy Partnerskie).
   
  ILPP1/443-1512/11-5/AWa 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
  2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
   
  ILPP1/443-1512/11-6/AWa 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
  2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
   
  ILPP1/443-1512/11-7/AWa 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
  2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
   
  IPTPP1/443-560/12-2/MG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
   
  IPTPP1/443-563/12-2/MH Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacja projektu pn. „...”?
   
  IPTPP2/443-596/12-6/PR Czy w opisanej sytuacji sprzedaż używanego lokalu mieszkalnego przy nakładach niższych niż 30% wartości początkowej obiektu będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a? A przy nakładach przekraczających 30% wartości początkowej obiektu będzie opodatkowana stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 2 pkt 12?
   
  IPTPP2/443-708/12-6/KW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
   
  IBPP2/443-169/12/KO Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług przez syndyka wykonującego powierzoną funkcję w postępowaniu upadłościowym na podstawie postanowienia sądu.
   
  IBPP2/443-171/12/AB Stawka podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.
   
  IBPP2/443-172/12/WN Zwolnienie z podatku VAT czynności udzielania pożyczek Spółce Dominującej.
   
  IPTPP1/443-566/12-3/RG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
   
  IPTPP2/443-603/12-3/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

  Wskaźniki gospodarcze