Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 września 2012 r.
 
ITPP1/443-826/10/12-S/AJ Dokumentowanie usług w zakresie organizowania konferencji wraz z usługami pomocniczymi.
 
ITPP2/443-869/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-677/12/MD Odliczenie zwrot podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-610/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-750/12/EK Gminie w związku z realizacją projektu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-511/12/AP Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-560/12/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-873a/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-873b/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-873c/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-501/12/MN Prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, zgodnie z ustaloną proporcją sprzedaży, w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP1/443-554/12/AW Zakup samochodów pożarniczych przez gminę na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 
IPTPP4/443-166/12-7/OS Wnioskodawca będzie musiał wystawić fakturę VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 i jednocześnie będzie musiał odprowadzić podatek VAT z tytułu sprzedaży przedmiotowego samochodu. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od ewentualnych napraw i innych czynności dotyczących przedmiotowego samochodu (badania i przeglądy okresowe, mycie).
 
ITPP2/443-872/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-226/12/AZb sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-569/12-2/AK Czy stowarzyszenie ponosząc w 2012 roku koszty realizacji zadania ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IBPP1/443-1603/11/MS Czy zużycie artykułów spożywczych przy okazji narad, posiedzeń, imprez kulturalnych odbywających się w ramach działalności Wnioskodawcy oraz w związku z realizacją zadań Wnioskodawcy określonych w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, z zakresu edukacji, kultury i sportu, promocji powiatu uznać można za czynności niepodlegające regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-473/12-4/KW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości, która - jak wskazał Wnioskodawca - będzie przeznaczona na siedzibę Urzędu Miasta i będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-454/12-6/AW Wystawienie przez Wnioskodawczynię faktury dokumentującej przyjęcie zaliczki na poczet sprzedaży nieruchomości, przy zastosowaniu 23% stawki podatku od towarów i usług jest prawidłowe, pod warunkiem, że kwota przyjętej zaliczki dotyczy wartości sprzedaży części nieruchomości podlegającej opodatkowaniu według tej stawki.
 
IPTPP2/443-439/12-8/JS Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu obejmującego działki nr 72/1, 72/2 i 72/3.
 
IPTPP1/443-385/12-6/MG Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych na jego rzecz i otrzymanych przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, a dokumentujących nabycie towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, po uprzednim wystawieniu not korygujących do otrzymanych faktur VAT.
 
IPTPP2/443-478/12-4/AW W przypadku dokonywanych przez Wnioskodawcę dostaw poszczególnych części Komory Intrex z kanałem spalin będziemy mieli do czynienia z odrębnymi dostawami, z których każda może być wyodrębniona co do daty i asortymentu. Z uwagi na fakt, iż przeniesienie praw do rozporządzania towarem jak właściciel nastąpi po dokonaniu dostawy każdego z elementów przedmiotowej komory, to tym samym dostaw tych nie będzie można fakturować na koniec każdego miesiąca jedną zbiorczą fakturą. Zatem Zainteresowany, zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, zobowiązany będzie do wystawienia faktury po dokonaniu każdej z dostaw, nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru
 
IPTPP2/443-706/12-2/JS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-479/12-4/JS 1)W związku z faktem, że kolejne wysyłki w ramach podpisanego kontraktu będą obejmowały wysyłki poszczególnych części całego kotła transportowane kilkoma lub kilkunastoma samochodami ciężarowymi w ramach danego miesiąca, czy całość kontraktu może zostać zafakturowana po zakończeniu całości dostawy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jedną zbiorczą fakturą, czy też na końcu każdego miesiąca za wysyłki dokonane fizycznie w przeciągu tego miesiąca?
2)Jeżeli faktura sprzedaży zostanie wystawiona zgodnie z kontraktem po dokonaniu kompletnej dostawy tj. listopad 2013 r. to czy obowiązek podatkowy powstanie dopiero w tym miesiącu, czy też do 15. dnia miesiąca następnego po dokonaniu poszczególnych wysyłek?
3)Czy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet dostawy obowiązek podatkowy powstanie w momencie jej otrzymania czy też dopiero w momencie wystawienia faktury?
 
IPTPP2/443-745/12-2/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-437/12-4/MG Do prac budowlanych wykonywanych poza budynkiem mieszkalnym (studnie, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki, wjazdy do garaży, opaski odwadniające wokół budynku oraz ogrodzenia) nie można stosować stawki preferencyjnej VAT 8%. Ww. usługi dotyczące infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane wg stawki VAT 23%.
 
IPTPP2/443-575/12-3/JN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie instrumentu muzycznego, ponieważ wydatek poniesiony w ramach realizacji projektu nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-612/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-666/12-2/JN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-404/12-2/JM Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, ponieważ brak jest związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-406/12-2/ALN Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, skoro efekty realizowanego zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi oraz użytkowanie efektów będzie realizowane przez zakład budżetowy Gminy?
 
IPTPP4/443-407/12-2/ALN Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, skoro efekty realizowanego zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi oraz użytkowanie efektów będzie realizowane przez zakład budżetowy Gminy?
 
IPTPP2/443-429/12-8/KW Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z remontem budynku.
 
IPTPP1/443-457/12-6/IG Czy w związku z tym, że usługa (obóz naukowy) zostanie sfinansowana pośrednio ze środków EFS Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnienia przedmiotowego w VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 uptu oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-457/12-7/IG Czy w tym przypadku zamiast faktury VAT-Marża należy wystawić fakturę VAT ze stawką „zw” na wartość wykonanej usługi?
 
IPTPP2/443-504/12-5/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Zadanie 1. ..., ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-504/12-6/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Zadanie 2. ..., ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-536/12-5/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. ..., ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-587/12-2/MH Czy Parafia ma możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT na fakturach za „...”?
 
IPTPP2/443-592/12-2/JN Prawo do odliczenia pozostałej części podatku naliczonego jednorazowo w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości.
 
IPTPP1/443-602/12-2/MH Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT ponoszonego na pokrycie kosztów zadania „...” obejmującego roboty związane z położeniem chodników bocznych i chodnika na placu przed kościołem?
 
IBPP2/443-150/12/KO Określenie miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją tych usług, a także rozliczenia podatku należnego od świadczonej usługi przez finalnego nabywcę.
 
IBPP2/443-151/12/AB Określenie miejsca świadczenia usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją tych usług.
 
IBPP2/443-152/12/AM Czy z dniem 1 stycznia 2011r. odsetki pobierane oraz opłaty na zabezpieczenie pożyczek są zwolnione od podatku VAT, a opodatkowana na zasadach marży winna być wyłącznie sprzedaż nieodebranych zastawów?
 
IBPP2/443-153/12/WN Uznanie czy sprzedaż hot dogów i produktów na ciepło na stacjach benzynowych należy traktować jako dostawę towarów opodatkowaną stawką 5% podatku VAT.
 
IPPP2/443-108/12-5/MM refakturowanie mediów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-169/12-6/MM Wnioskodawca z tytułu nabycia wierzytelności, o których mowa we wniosku nie będzie miał statusu podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem Wnioskodawca nie będzie świadczył na rzecz swojego udziałowca żadnej usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-39/11-4/JW Czy dochodzone od byłego najemcy wynagrodzenie (odszkodowanie) za bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP3/443-448/12-2/KC w zakresie zwolnienia od podatku transakcji zbycia nieruchomości niezabudowanej
 
IPPP3/443-308/12-3/RD Dotyczy stawki podatku VAT dla dostawy gruntów niezabudowanych
 
IPPP2/443-987/10-3/JW Czy planowana przez Spółkę sprzedaż biletów (uprawniających do wstępu na salę kinową na dany seans) dokonywana za pośrednictwem Internetu, w odniesieniu do której:-zapłata w całości będzie następować za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Spółki,-z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,będzie objęta zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 
IPPP2/443-234/12-2/RR opodatkowania czynności wydania towarów w ramach świadczonej usługi reklamowej
 
IPPP3/443-7/12-2/MPe w zakresie określenia miejsca świadczenia usług kompleksowych dla UEFA
 
IPPP1/443-1171/11-2/JL Faktura otrzymana w formie elektronicznej, wydrukowana i przechowywana w formie papierowej, powinna być traktowana jako pełnoprawny oryginał faktury, dający w szczególności prawo do odliczenia zawartego w niej podatku naliczonego od podatku należnego
 
IPPP2/443-617/11-2/IZ dotyczy sprzedaży składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP3/443-508/12-4/KC w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy złota, srebra i platyny w postaci granulatu
 
IPPP2/443-628/11-4/KOM opodatkowanie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do sp. z o.o., prawo do odliczenia podatku od poniesionych wydatków bez konieczności korekty podatku naliczonego
 
IPPP3/443-447/12-2/KC w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową budynku przeznaczonego w części na działalność gospodarczą oraz możliwości przeniesienia nadwyżki podatku VAT na kolejny okres rozliczeniowy bądź też jego zwrotu
 
IPPP1/443-1409/11-3/EK Opodatkowanie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego.
 
IPPP1/443-1203/09/11-7/S/JB/KG stawka podatku VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego
 
IPTPP1/443-508/12-4/RG Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować niżej wymienione usługi:a)sprzedaż biletów wstępu umożliwiających wejście i na basen i do świata saun (usługa łączona),
b)sprzedaż biletów wstępu tylko do świata saun,
c)sprzedaż biletów wstępu umożliwiających korzystanie z tężni solankowej,
d)sprzedaż biletów do solarium,
e)sprzedaż biletów do salonu masażu (nie ma masażu leczniczego)?
 
IPTPP2/443-510/12-6/JS Wnioskodawca nie spełnia przesłanki podmiotowej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, w konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi nie są objęte zwolnieniem na podstawie ww. przepisu.
 
IBPP2/443-175/12/AB Opodatkowanie zbywanych składników majątku oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
IPTPP1/443-515/12-4/AK Czy ZOZ ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego od faktur za media zgodnie z art. 90 ust. 1?
 
IPTPP1/443-549/12-2/MG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP2/443-604/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu. ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
PT8/033/136/505/WCX/12/PT-640 zasadność składania wniosku VAT-24 i wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego
 
PT8/033/51/198/SBA/12/PT-332 opodatkowanie świadczenia usług medycznych polegających na badaniu osób zatrzymanych przez Policję
 
PT8/033/52/199/SBA/12/PT-332 opodatkowanie usług przeprowadzania badań osób zatrzymanych przez policję
 
IPTPP4/443-405/12-4/ALN Czy w ww. sytuacjach Wnioskodawca może traktować wykonanie zlecenia jako dostawę towarów, czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWIU ex 58.11.1 oraz czasopism specjalistycznych posiadających numer ISSN o symbolu PKWIU 58.14.11 kodzie CN 4902 (zgodnie z definicją czasopisma specjalistycznego art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) ze stawką VAT 5%, zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 32 i 34 załącznika nr 10 do tej ustawy, jeżeli do wytworzenia produktu używa w całości materiałów własnych i przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarem jak właściciel?
 
IPTPP2/443-534/12-2/JN Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT za usługę wykonania kompletnej kotłowni opartej na pompie ciepła z dolnym źródłem w postaci sondy pionowej w domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2?
 
IBPP2/443-177/12/RSz Stawka podatku VAT dla usług z tytułu usługi usuwania nieczystości, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ogrzewania świadczonych w ramach umowy najmu lokali użytkowych oraz pomieszczeń na cele mieszkalne.
 
IBPP2/443-178/12/AM Czy sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich (integralnie związanymi z prawem własności) pomieszczeniami przynależnymi w postaci garażu, komórki lub piwnicy opodatkowana będzie podatkiem VAT z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku VAT właściwej dla dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
 
IBPP2/443-179/12/KO Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym zostały wystawione wewnętrzne faktury korygujące.
 
IBPP2/443-186/12/WN Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze za usługi nabywane od P.
 
IBPP2/443-197/12/BW 1. Czy uzyskana dotacja stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług sfinansowanych środkami z otrzymanej dotacji?
3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług sfinansowanych z własnych środków?
 
IPTPP2/443-564/12-7/IR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „...”, ponieważ poniesione wydatki w ramach tej inwestycji nie będą związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP1/443-564/12-2/MH Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacja projektu pn. „...”?
 
IPTPP2/443-622/12-2/JN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-762/12-5/JN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadań nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-585/12-2/MG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-584/12-2/RG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-577/12-2/RG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP2/443-574/12-5/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-570/12-2/MG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?

Wskaźniki gospodarcze