Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 września 2012 r.
 
ITPP2/443-334/12/EK Sprzedaż nieruchomości na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, będzie w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, w związku z czym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Także ewentualne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie będzie podlegało opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-247a/12/MD Zasadność pobrania podatku przez komornika z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, dokonanej w trybie egzekucji komorniczej.
 
ITPP2/443-350/12/RS Zakres uznania Spółki za podmiot uprawniony do zwrotu podatku na rzecz podróżnych.
 
IBPP2/443-112/12/KO Opodatkowanie przekazania majątku likwidacyjnego spółki w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz części opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT przekazania majątku likwidacyjnego spółki.
 
IPTPP4/443-388/12-4/UNR Odnośnie wydatków dotyczących towarów i usług w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków poniesionych przed podjęciem decyzji o zmianie przeznaczenia ww. inwestycji, tj. przed dniem 30 stycznia 2012 r., korekty podatku naliczonego należy dokonać w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust 1-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy o VAT. Natomiast odnośnie pozostałych zakupów dokonanych od dnia 30 stycznia 2012 r. Wnioskodawca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.
 
IPTPP4/443-388/12-5/UNR 1.Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd ?
1.1Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności odliczenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd ?
 
IPTPP4/443-388/12-6/UNR Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd i odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę z danymi Gminy z okresu kiedy czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT był Urząd?
 
IPTPP1/443-460/12-4/MG Czy od wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy odprowadzić podatek VAT?
 
IPTPP1/443-460/12-5/MG Czy Gminie, w sytuacji opodatkowania wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPTPP2/443-527/12-4/IR Zastosowania stawki podatku VAT przy przeniesieniu kosztów mediów na najemców, prawidłowość prowadzonego rejestru zakupów oraz prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dotyczący przeniesionych kosztów mediów.
 
IPTPP1/443-555/12-7/AK Czy Wnioskodawca powinien wystawić korektę faktury VAT?
 
IPTPP1/443-555/12-8/AK Czy Wnioskodawca powinien wystawić korektę faktury VAT?
 
IPTPP1/443-555/12-6/AK Czy Wnioskodawca powinien wystawić korektę faktury VAT?
 
IPTPP2/443-595/12-2/AW Skoro –jak wskazał Wnioskodawca - według planu zagospodarowania przestrzennego działka w 50% jest działką przeznaczoną pod zabudowę, a w 50% jest działką rolną, to sprzedaż działki w części przeznaczonej pod zabudowę nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, tym samym będzie podlegać opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 23%. Natomiast dostawa pozostałej części działki korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
IPTPP1/443-619/12-4/MH Czy Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z wymienionym projektem pn. „...”?
 
IPTPP2/443-711/12-2/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ zakupione środki trwałe będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-714/12-2/MH Czy istnieje prawna możliwość odliczenia podatku VAT za zakupione instrumenty muzyczne dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej?
 
IPPP1/443-417/10/12-5/S/IGo Przechowywanie kopii faktur w informatycznym systemie księgowym.
 
IPPP3/443-574/12-6/JK zwolnienie od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
 
IPPP2/443-515/12-6/MM prawo do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem materiałów budowlanych na budowę budynku inwentarskiego
 
IPPP3/443-627/12-2/JK prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz prawa do odliczenia podatku od nabywanego paliwa do wynajmowanego samochodu
 
IPPP2/443-690/12-2/AO w zakresie uznania Zbywcy za podatnika VAT z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek, opodatkowania 23% stawką podatku VAT przedmiotowej sprzedaży oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą transakcją
 
IPPP2/443-638/12-2/AO konsekwencji podatkowych przejęcia przez Wnioskodawcę własności majątku spółki w wyniku jej likwidacji
 
IPPP3/443-574/12-4/JK zwolnienie od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 
IPPP2/443-659/12-2/AO Czy na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania (obrotu), w tym na potrzeby obliczenia współczynnika VAT, Bank powinien uwzględnić jako obrót związany ze świadczonymi usługami finansowymi w zakresie operacji wymiany walut oraz transakcji na instrumentach pochodnych obrót roczny, tj. wynik zrealizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku podatkowego?
 
IPPP2/443-650/12-2/AO opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej
 
IPPP1/443-796/10/12-5/S/IGo Przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur i faktur korygujących w formacie PDF i TIFF na serwerze.
 
IPPP1/443-982/10/12-7/S/IGo Opodatkowanie czynności wniesienia gruntu aportem do spółki.
 
IPPP1/443-711/12-2/IGo Brak opodatkowania podatkiem VAT transakcji nabycia wierzytelności.
 
IPPP1/443-520/12-2/IGo Obrót uzyskiwany z dokonywanych usług doradztwa finansowego, bez względu czy są wykonywane często czy sporadycznie, wlicza się do obrotu na potrzeby kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-876/09/12-7/S/MM sprzedaż przedsiębiorstwa poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT
 
IPPP1/443-622/10/12-5/S/PR prawidłowość wystawienia oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych wyłącznie e-mailem (w formacie PDF), bądź faksem
 
IPPP1/443-664/10/12-5/S/PR przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej, w sytuacji gdy oryginał wystawiany jest w formie papierowej.
 
IPPP2/443-199/12-2/RR Stawka podatku przy refakturowaniu kosztów „mediów” związanych z najmem oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-1027/11-2/KG Za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w odniesieniu do zakupionego wyposażenia przeznaczonego w całości na potrzeby wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT – najem na rzecz ośrodka zdrowia – Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT. W odniesieniu natomiast do kosztów związanych z budową budynku (materiały budowlane, usługi budowlane związane z budową i rozbiórką starego budynku), jak również zagospodarowania działki wokół niego (w tym budowa parkingu i miejsc parkingowych), Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zastosowaniu wskazanego w treści wniosku klucza powierzchniowego.
 
ILPP2/443-1704/11-2/AK 1. Czy zrealizowanie przez Spółkę określonej wartości zakupów towarów, w związku z nabyciem których powstało prawo do otrzymania premii pieniężnej w jeden ze sposobów (modeli) wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowiło usługę na rzecz dostawcy towarów?
2. Czy otrzymana przez Spółkę premia pieniężna na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego (w odniesieniu do obu zaprezentowanych modeli) będzie stanowiła rabat obniżający cenę towarów nabywanych w danym okresie?
3. Czy udzielone premie pieniężne na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego (w odniesieniu do obu zaprezentowanych modeli) będą stanowić czynności opodatkowane wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1514/11-4/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek przez Gminę.
 
ILPP1/443-1525/11-2/AW Czy wniesienie przez Gminę wierzytelności jako aportu, w celu pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Sp. z o.o. będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1514/11-5/MK Prawo od odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi przez Gminę przy sprzedaży działek gruntu.
 
ILPP1/443-1514/11-6/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek przez Gminę.
 
ILPP1/443-1514/11-7/MK Prawo od odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi przez Gminę przy sprzedaży działek gruntu.
 
ILPP1/443-1513/11-2/AI Czy można dokonywać na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, refakturowania kosztów niezależnych od wynajmującego (Np. za wywóz nieczystości za energię elektryczną, gez) według stawek podatku VAT odpowiadającym poszczególnym rodzajom mediów, stosowanych zgodnie z fakturą, którą Zakład otrzymuje: od dostawcy - wywóz nieczystości – stawka 8%; za energię elektryczną i gaz stawka 23% (bez doliczania marży)?
 
ILPP1/443-1506/11-2/AWa Zwolnienie od podatku VAT dostawy działki. Prawo do korekty faktury w związku z niesłusznym opodatkowaniem.
 
ILPP4/443-794/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży kodów dostępu do gier internetowych.
 
ILPP1/443-1494/11-2/AI Status podatnika podatku od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1616/11-4/AKr Czy w opisanej sytuacji opłata otrzymywana od klienta za przekazanie mu karty podlega opodatkowaniu stawką podstawową?
 
ILPP1/443-1553/11-4/AI Opodatkowanie czynności polegającej na nieodpłatnym sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu prac budowlanych związanych z budową Kolektora oraz prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących ponoszone koszty realizacji przedmiotowych usług związanych z budową Kolektora.
 
IBPP2/443-221/12/BW Czy możliwe będzie odliczenie podatku VAT od zakupu paliwa i rat leasingowych dla opisanego samochodu w pełnej wysokości?
 
IBPP2/443-222/12/RSz Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy J." oraz opodatkowania darowizny samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
IBPP2/443-229/12/WN Rozliczenie podatku VAT w ramach konsorcjum, w sytuacji gdy Wnioskodawca występuje w roli Konsorcjanta.
 
ILPP1/443-32/12-4/MK Aport przedsiębiorstwa do Spółki prawa handlowego. Aport składników produkcji a następnie umowa dzierżawy (najmu) dla nieruchomości.
 
ILPP1/443-1574/11-5/HW Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur/innych dokumentów księgowych, dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013)?
 
ILPP2/443-23/12-2/AK Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacja innowacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju na tzw. małe projekty przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalfikowolność i tryb przyznawania określa (Dz. U. z dnia 31.07.2008, 08.138.868). finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 - 2013, Os 4 Leader?
 
ILPP2/443-1669/11-2/AK Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę w ramach rozliczenia Polis stanowi czynność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług, a w efekcie zwrot kosztów oraz wcześniejsza zbiorcza zapłata do Producenta mogą być udokumentowane przez Spółkę notami księgowymi?
 
ILPP2/443-1669/11-3/AK Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę w ramach rozliczenia Polis stanowi czynność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług, a w efekcie zwrot kosztów oraz wcześniejsza zbiorcza zapłata do Producenta mogą być udokumentowane przez Spółkę notami księgowymi?
 
ILPP2/443-1637/11-4/SJ Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług rehabilitacyjnych.
 
ILPP2/443-1675/11-4/SJ Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę działki budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-28/12-4/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działki.
 
IPTPP2/443-742/12-2/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-742/12-3/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-668/12-3/MH Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-583/12-2/MH Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
ITPP1/443-1363/11/TS Opodatkowanie sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę powstałych po podziale gospodarstwa rolnego.
 
ITPP2/443-1290/11/AW Stawka podatku obowiązująca do wykonywanych szkoleń pracowników szkół publicznych.
 
ITPP1/443-1269/11/AT Czy Zakładowi Ubezpieczeń, prowadzącemu działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń na życie, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zapłaconego przy nabyciu gadżetów reklamowych (niebędących prezentami o małej wartości w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT), które są następnie przekazywane nieodpłatnie osobom trzecim (kontrahentom) w celu reklamowania działalności ubezpieczeniowej prowadzonej przez Towarzystwo?
 
ITPP1/443-1357a/11/JJ Czy Spółdzielnia ma prawo do odzyskania podatku VAT w zakresie remontów budynków zrealizowanych wg projektu, zawartego w umowie z dnia 29 grudnia 2010 r. z Województwem?
 
ITPP2/443-1643a/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1309/11/KM Stawka podatku dla prac konserwacyjnych na ciekach, rzekach i wałach przeciwpowodziowych.

Wskaźniki gospodarcze