Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 września 2012 r.
 
ITPP1/443-609/12/AT Czy Spółka powinna opodatkować bezpłatne wydanie próbek towaru dla swoich klientów, a tym samym wystawiać fakturę wewnętrzną?
 
ITPP1/443-501/12/AP Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 
ITPP2/443-428a/12/MD Prawo do odliczenia podatku w związku z planowanym aportem know-how oraz prawa własności rzeczy ruchomych w postaci egzemplarzy opracowań do spółki prawa handlowego.
 
ITPP1/443-323/12/IK Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-606/12/TS Stawki podatku na świadczone usługi.
 
ITPP1/443-673/12/AJ Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-714/12/AT Czy Gmina od dnia 1 września 2011 r. do chwili obecnej miała możliwość, bądź też brak był możliwości odzyskiwania podatku VAT, zrefundowanego w ramach projektu?
 
ITPP2/443-690/12/EK Konsekwencje podatkowe związane z zarejestrowaniem Gminy dla potrzeb VAT i wyrejestrowaniem Urzędu Gminy.
 
ITPP2/443-438/12/AW Sposób ustalenia marży z tytułu świadczonych usług turystyki.
 
ITPP2/443-636/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
 
ITPP2/443-647/12/PS Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 
ITPP2/443-546/12/MD Miejsce świadczenia i opodatkowania czynności wykonanych na rzecz kontrahenta chińskiego.
 
ILPP2/443-1038/10/12-S/SJ Czy w przypadku otrzymywania przez Spółkę faktur VAT (niebędących fakturami elektronicznymi) za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako załącznik do wiadomości e-mail, np. w formacie PDF) lub faksu, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur, w rozliczeniu za okres, w którym zostały otrzymane w powyższy sposób lub w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów?
 
ILPP2/443-1038/10/12-S1/SJ Czy poprzez sporządzenie odręcznie lub komputerowo faktur VAT (niebędących fakturami elektronicznymi) dokumentujących dokonaną przez Spółkę sprzedaż towarów lub usług, a następnie przesłanie tych faktur odbiorcom pocztą elektroniczną (jako załącznik wiadomości e-mail, np. w formacie PDF) lub faksem Spółka spełnia wymóg wystawienia faktury VAT w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT?
 
IBPP3/443-277/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n.: „...”.
 
IBPP3/443-306/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-325/12/AZ prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wykonawców placów i ulic wyznaczonych jako płatne miejsca parkingowe położone w pasach drogowych dróg publicznych
 
IBPP3/443-395/12/AŚ LGD nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy
 
IBPP3/443-522/12/UH Stawka podatku VAT dla usług udostępniania mediów najemcom lokali użytkowych.
 
IBPP4/443-207/12/PK stawka podatku dla dostawy części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich
 
IBPP4/443-304/12/PK odliczenie podatku wynikającego faktur przesłanych drogą elektroniczną, a otrzymanych w formie wydruku
 
IBPP2/443-116/12/AB Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu specjalnego (bankowóz).
 
IBPP2/443-117/12/ICz Czy w zaistniałym stanie faktycznym pożyczki udzielone przez Z. Spółka z o.o. Wnioskodawcy powinny podlegać opodatkowaniu na gruncie podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w tym podatku zasadami?
 
IBPP2/443-118/12/KO Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu.
 
IBPP2/443-122/12/KO Prawo do odliczenia podatku VAT z dokumentu „Korekty faktur VAT”.
 
IBPP2/443-123/12/ICz Skutki podatkowe otrzymania w drodze zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa.
 
IBPP2/443-479/12/RSz zastosowanie stawki podatku VAT 8% dla robót budowlanych związanych z montażem i serwisem urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym
 
ITPP2/443-1574/11/RS Zwolnienia od podatku czynności wniesienia przez Miasto aportem sieci i przyłączy cieplnych do spółki.
 
IPPP2/443-576/12-3/BH Spółka ma prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia składników majątku
 
IPPP2/443-824/12-4/BH Dostawa betonu wraz z transportem i wylewką stanowi świadczenie kompleksowe.
 
IPPP3/443-529/12-4/BH Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentująych sprzedaż karoserii samochodowych, w związku z zastosowaniem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
 
IPPP2/443-702/12-5/BH Skoro taśmy terapeutyczne są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terenie Polski, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8% do dostawy tych taśm.
 
IPPP2/443-632/12-2/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabyte usługi dzierżawy nieruchomości
 
IPPP2/443-604/12-4/MM obowiązku dokonywania korekt podatku naliczonego spoczywającego na podmiocie powstałym w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
 
IPPP2/443-720/12-2/MM Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT dla dostawy budynku będącego w trakcie budowy
 
IPPP2/443-643/12-4/BH Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, mimo że kontrahent nie rozliczył podatku należnego
 
IPPP2/443-649/12-2/BH opłata winna zawierać podatek VAT
 
IPPP2/443-811/12-2/BH Sprzedaż paliw na rzecz Klientów, posiadających karty paliwowe należy rozumieć jako dostawę towarów. Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu dostawy dokonanej na jej rzecz przez Dostawców paliw.
 
IPPP2/443-732/12-2/BH Rozliczenie nakładów należy traktować jako świadczenie usługi i udokumentować fakturą
 
IPPP2/443-602/12-2/MM opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania wyrobów gotowych wytworzonych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związku z nabyciem towarów i usług służących do wytworzenia wyrobów gotowych
 
IPPP2/443-646/12-2/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wystawionych na podmiot przekształcany po dacie przekształcenia i wystawiania not korygujących
 
ILPP1/443-1515/11-2/AW Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku rezygnacji przez strony ze zwolnienia, zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-482/12-4/JL Czynność zbycia (zamiany) przez Wnioskodawcę przedmiotowej działki nr 1034/3, nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem według stawki podstawowej, gdyż jest to teren przeznaczony pod zabudowę.
 
IPPP1/443-382/12-2/JL Opodatkowanie usługi cash-poolingu.
 
IPPP1/443-443/12-3/JL Czynności dodatkowe w postaci wydłużenia okresu spłaty pożyczki stanowią odrębną całość lecz nie są właściwe ani niezbędne do świadczenia usługi pożyczki zwolnionej od podatku VAT. Omówione czynności nie korzystają zatem również ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.
 
IPPP1/443-486/12-2/JL Usługa związana z wybudowaniem budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w dziale 11 PKOB, dotycząca budynku jako całości, zatem Zainteresowany, będzie mógł do wszystkich usług budowlanych związanych z budową przedmiotowego budynku zastosować preferencyjną 8% stawkę podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy.
 
IPPP1/443-443/12-2/JL Czynności pomocnicze polegające na rejestracji pożyczkobiorców, przygotowaniu do zawarcia umowy pożyczki oraz jej ubezpieczeniu - wraz z usługą zasadniczą udzielenia pożyczki - tworzą kompleksową usługę udzielania pożyczek opodatkowaną według zasad obowiązujących dla usługi zasadniczej – podlegającą zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-408/12-2/JL Planowana przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowej niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunt orny, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-548/12-2/JL Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż OSP nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach przedsięwzięcia towary nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPPP1/443-509/12-2/JL Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od dokonanych w 2012 roku zakupów towarów i usług.
 
IPPP1/443-437/12-2/JL Opodatkowanie nieodpłatnego przekazywania prezentów dołączanych do sprzedawanych książek
 
IPPP1/443-630/12-2/JL Z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektów.
 
ILPP1/443-92/12-2/NS Stawka podatku dla usługi montażu podłóg (paneli podłogowych).
 
ILPP2/443-1607/11-4/AKr Sprzedaż nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanej
 
ILPP2/443-36/12-4/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 
ILPP2/443-65/12-2/AK 1. Czy wydane towary, jak również sfinansowane w części bądź w całości z ZFŚS usługi świadczone na rzecz własnych pracowników, powinny być rozpatrywane jako nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT należnym?
2. Czy organizacja imprezy związanej z obchodami święta branżowego powinna być rozpatrywana jako nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT należnym?
 
ILPP4/443-783/11-4/BA W jaki sposób określane będzie miejsce świadczenia usług udostępniania za pośrednictwem Internetu gier na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 
ILPP1/443-1420/11-6/KG Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli oraz zaliczka na poczet takiej transakcji (w kwocie 300.000.00 zł) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w niżej przedstawionym stanie faktycznym?
 
ILPP1/443-1505/11-4/MK Prawo do odliczenia całości podatku VAT w związku z budową domu z częścią usługową (PKOB 11). Dom w całości wykorzystywany do działalności gospodarczej.
 
ILPP1/443-1563/11-2/AI 1.Czy Spółdzielnia ma prawo stosować obniżoną stawkę VAT z tytułu usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków, ponieważ ostateczne obciążenie użytkowników lokali jest wg rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowych, tj. refakturuje rzeczywiście poniesione koszty według faktur dostawcy.
2.Czy Wnioskodawca słusznie stosuje podstawową stawkę VAT 23% dla wywozu śmieci traktując tę usługę jako niemierzalną związaną z umową najmu?
 
ILPP2/443-1609/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla towaru „A”.
 
ILPP2/443-1642/11-2/MR Czy dostawa produktu będącego 32,5% roztworem mocznika zawierającego 46,6% azotu w suchej masie, sprzedawanego pod nazwą handlową „A” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki obniżonej w wysokości 8%?
 
ILPP2/443-1591/11-4/AD Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i w myśl wskazanych przepisów będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług pośrednictwa, które zamierza wykonywać?
 
ILPP4/443-801/11-4/EWW 1. Czy na gruncie przepisów o VAT, sprzedaż Bazy klientów traktować należy jako świadczenie usług zgodnie z art. 8 ustawy o VAT?
2. Czy miejscem opodatkowania transakcji sprzedaży Bazy klientów, stosownie do postanowień art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, tzn. terytorium Polski?
3. Czy w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek rozliczenia transakcji zakupu Bazy klientów będzie ciążył na kupującym, tzn. na Spółce?
 
ILPP2/443-259/11-4/MN Refakturowanie kosztów związanych z nieodpłatnym użyczeniem nieruchomości, fakturowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-801/11-5/EWW 1. Czy na gruncie przepisów o VAT, sprzedaż Bazy klientów traktować należy jako świadczenie usług zgodnie z art. 8 ustawy o VAT?
2. Czy miejscem opodatkowania transakcji sprzedaży Bazy klientów, stosownie do postanowień art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, tzn. terytorium Polski?
3. Czy w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek rozliczenia transakcji zakupu Bazy klientów będzie ciążył na kupującym, tzn. na Spółce?
 
ILPP2/443-259/12-5/MN Refakturowanie kosztów związanych z nieodpłatnym użyczeniem nieruchomości, fakturowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-801/11-6/EWW 1. Czy na gruncie przepisów o VAT, sprzedaż Bazy klientów traktować należy jako świadczenie usług zgodnie z art. 8 ustawy o VAT?
2. Czy miejscem opodatkowania transakcji sprzedaży Bazy klientów, stosownie do postanowień art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, tzn. terytorium Polski?
3. Czy w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek rozliczenia transakcji zakupu Bazy klientów będzie ciążył na kupującym, tzn. na Spółce?
 
ILPP4/443-14/12-2/BA Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w Spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu VAT?
 
IBPP2/443-198/12/BW Obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu osobowego, z tytułu przekazania tegoż samochodu, będącego środkiem trwałym, na cele osobiste.
 
IBPP2/443-199/12/RSz Stawka podatku VAT przy refakturowaniu najemcom opłat za media w ramach umowy najmu lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych.
 
IBPP2/443-201/12/KO Prawo do zwrotu podatku VAT w związku z wybudową budynku.
 
IBPP2/443-202/12/ICz Prawo do korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.
 
IBPP2/443-203/12/WN Opodatkowanie należności będącej wynagrodzeniem za wyszkolenie zawodnika.
 
IBPP2/443-206/12/BW Możliwość zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług montażu w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym rolet zewnętrznych, bram garażowych oraz napędów do bram garażowych.
 
IBPP2/443-207/12/BW Możliwość odliczenia podatku VAT w wysokości 60% od zakupu samochodu osobowego.
 
IBPP2/443-211/12/KO Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz).
 
IBPP2/443-212/12/KO Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wzięcia w leasing pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu.
 
IBPP2/443-216/12/ICz Czy Spółka ma prawo stosować obniżoną stawkę VAT dla dostaw (sprzedaży) wszystkich środków spożywczych, bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz załącznika nr III poz. 1 dyrektywy VAT oraz czy Spółka, dla dostaw środków spożywczych, które na podstawie przepisów ustawy o VAT podlegają stawce VAT 23%, ma prawo określić właściwą stawkę obniżoną VAT (8% lub 5%) bezpośrednio na podstawie art. 98 ust 2 oraz załącznika nr III poz. 1 dyrektywy VAT biorąc pod uwagę zasadę fiskalnej VAT?
 
IBPP2/443-220/12/AM Czy usługa stałej zabudowy kuchni, wnęk i łazienek, które to zabudowy będą produkowane z zakupionych materiałów a następnie montowane na stałe w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych według PKOB jako grupa 111 i 112 podlega opodatkowaniu obniżoną 8 % stawką podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-492/12-5/MW Czy Gmina ma możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu od podatku należnego lub ubieganie się o jego zwrot?

Wskaźniki gospodarcze