Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 października 2012 r.
 
ITPP1/443-257/12/AJ Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP2/443-508/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego remontu kościoła.
 
ITPP2/443-279/12/KT Dokumentowanie usług budowlanych, związanych z nieruchomościami położonymi na terenie Unii Europejskiej, poza granicami Polski.
 
ITPP2/443-289/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego utworzenia placu zabaw.
 
ITPP2/443-331/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji imprez kulturalno-sportowych.
 
ITPP2/443-391/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-666/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-378/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji zajęć tanecznych.
 
ITPP2/443-721/12/AD Nie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji.
 
ITPP2/443-641/12/EB Prawo do odliczenia podatku naliczonego związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (szkolenia finansowane z funduszy europejskich) i czynnościami opodatkowanymi stawką 23% podatku.
 
ITPP2/443-421/12/AD Prawo do odliczenia podatku.
 
IBPP2/443-808/12/RSz Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 
IBPP2/443-809/12/RSz Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 
IBPP2/443-810/12/RSz Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 
IBPP2/443-811/12/RSz Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 
IBPP3/443-88/12/AŚ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu związanego z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi od podatku VAT i niepodlegającymi wg proporcji (ustalonej wobec wskazanej przez Wnioskodawcę metodologii –powierzchni).
 
IBPP3/443-204/12/AŚ W sytuacji dokonywania zakupów towarów i usług (w celu realizacji inwestycji polegającą na kompleksowej modernizacji targowiska miejskiego oraz jego bieżącym utrzymaniu) związanych jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz niepodlegającymi opodatkowaniu VAT oraz braku możliwości przyporządkowania tych zakupów do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w całości przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-275/12/EJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, która zostanie przekazana w dzierżawę.
 
IBPP3/443-523/12/AŚ Zakład budżetowy – świadcząc usługi z zakresu użyteczności publicznej na rzecz macierzystej Gminy nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. usługi, jak i usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki.
 
IBPP3/443-529/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawo do zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu p.n.: „...”.
 
IBPP2/443-110/12/IK Opodatkowanie zbycia działki stanowiącej drogę w rozumieniu prawa budowlanego.
 
IBPP4/443-232/12/PK określenie miejsca świadczenia usług instalacji urządzeń trwale związanych z fundamentem
 
IBPP2/443-551/12/ICz Czy prawnik będący wspólnikiem spółki, nie prowadzący działalności gospodarczej na własny rachunek, jest podatnikiem VAT w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o tym podatku i czy w związku z tym musi wystawiać faktury VAT za wykonywanie pomocy prawnej z urzędu?
 
IBPP2/443-397/12/WN stawka podatku VAT na usługi montażu rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych,
stawka podatku VAT na usługi montażu markiz.
 
ITPP1/443-182/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-416/12-2/UNR Czy wykonywana pomoc prawna na podstawie umowy zlecenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – kancelarii radcy prawnego?
 
ITPP1/443-27/12/AT Zastosowanie właściwej stawki podatku na okoliczność odsprzedaży kosztów mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych.
 
IPTPP1/443-559/12-2/RG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-561/12-2/RG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
ITPP1/443-301/12/BJ Opodatkowania podatku od nieruchomości.
 
IPTPP4/443-408/12-4/OS Czy prawidłowym jest twierdzenie, iż działalność socjalna wykonywana przez Gminę jako administratora ZFŚS polegająca na nabywaniu towarów i usług, jak również ich udostępnianiu uprawnionym osobom częściowo odpłatnie - nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-475/12-8/IR Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w ramach projektu,,...’’.
 
IPTPP1/443-501/12-6/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanego z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-217/12/AJ Prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.
 
IPPP2/443-535/12-4/KG prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu
 
IPPP2/443-457/12-2/KG opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT
 
IPPP2/443-417/12-2/KG prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową budynku przeznaczonego w części na działalność gospodarczą oraz możliwości przeniesienia nadwyżki podatku VAT na kolejny okres rozliczeniowy bądź też jego zwrotu
 
ITPP2/443-1568/11/RS Stawki podatku obowiązującej do czynności, za które pobierane są opłaty tonażowe, przystaniowe, pasażerskie, postojowe, do dostawy wody z hydrantu, energii elektrycznej do statku oraz do czynności odbioru odpadów.
 
IPPP2/443-521/12-2/KG opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej, sposób udokumentowania przedmiotowej transakcji oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu otrzymanego zadatku
 
IPPP2/443-598/12-2/KG opodatkowanie podatkiem VAT dostawy obuwia ortopedycznego
 
IPPP2/443-545/12-4/KG opodatkowanie podatkiem VAT transakcji nabycia nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z przedmiotowym zakupem
 
IPPP2/443-596/12-2/KG opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług stołówkowych
 
IPPP2/443-554/12-2/KG brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów związanych z realizacją projektu
 
IPTPP1/443-578/12-2/RG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPPP2/443-1251/11-2/IZ Uwzględniając treść złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż dostawa Lokalu użytkowego 2, dla którego ustanowiono odrębną własność, przy czym ustanowienie to nie wiązało się z pracami budowlanymi (przebudowa, rozbudowa, itp.) nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż Lokal użytkowy z którego wyodrębniono Lokal użytkowy 2 został nabyty przez Stronę w 2000 r. w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.
 
IPPP2/443-1145/11-2/IZ dotyczy opodatkowania przekazywanych kontrahentom przedmiotów i urządzeń do reklamowania produktów Spółki oraz prawa do odliczenia podatku związanego z ich zakupem
 
IPPP1/443-653/12-2/IGo Ustalenie podstawy opodatkowania dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych.
 
IPPP1/443-646/12-2/IGo Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakup bądź raty leasingowe takiego bankowozu oraz zakup paliwa do bankowozu.
 
ITPP2/443-19/12/AK Zakres prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.
 
ITPP2/443-1262a/11/AW Opodatkowanie czynności nabycia i dostawy surowców wtórnych z tworzyw sztucznych.
 
ITPP1/443-258/12/IK Czy importowane testy diagnostyczne podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%?
 
ITPP1/443-1258/11/MN Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług w związku z produkowanymi wyrobami.
 
IBPP3/443-835/12/JP opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie
 
ITPP1/443-1424b/11/AT Zakres podatku od towarów i usług, dotyczącej odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług gastronomicznych.
 
ITPP1/443-1368/11/AP Opłaty za media pobierane przy najmie lokali wchodzą w skład obrotu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi najmu.
 
ITPP1/443-1424a/11/AT Zakres podatku od towarów i usług, dotyczącej opodatkowania i udokumentowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 
ITPP1/443-1377/11/BJ Zakres zastosowania prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania „mediów" na rzecz najemców i właścicieli lokali użytkowych.
 
ITPP2/443-1537/11/AK Zakres stawki podatku obowiązującej do robót budowlanych wykonanych w grudniu 2010 r. a odebranych protokołem odbioru w maju 2011 r.
 
ITPP1/443-1667/11/12-S/AP Sprzedaż komputerów przeznaczonych dla szkół – nabywcą jest jednostka nadzorująca.
 
ITPP1/443-1362a/11/AJ Zakres braku opodatkowania sprzedaży voucherów.
 
ITPP2/443-1689/11/AK Opodatkowanie czynności wniesienia aportem przedsiebiorstwa do spółki z.o.o.

Wskaźniki gospodarcze