Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 października 2012 r.
 
ITPP2/443-801/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-603/12/AD Uznanie za usługę podlegającą opodatkowaniu czynności, za które wypłacana jest „premia pieniężna” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od kontrahenta.
 
ITPP2/443-789/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-499/12/EK Skoro ze sprzedaży zostaną wyłączone takie składniki majątkowe, jak środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach oraz zobowiązania, a nabywca nie przejmie pracowników zbywanych oddziałów, to sprzedawany zespół składników majątkowych nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-523/12/TS Stawki podatku przy czynnościach wykonywanych w ramach zamówienia.
 
ITPP1/443-583/12/TS Stawki podatku przy świadczeniu usług.
 
ITPP2/443-588/12/AD Czy w przypadku uznania za podatnika podatku od towarów i usług będzie można pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie usług i materiałów związanych z przekształceniem nieruchomości (np. za usługi geodezyjne, uzbrojenie działki w media – doprowadzenie do działek wody, kanalizacji, prądu, gazu, itp.)?
 
ITPP1/443-437/12/TS Możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanego dokumentu.
 
ITPP2/443-386/12/AW Niepodleganie opodatkowaniu dostawy udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 
IBPP2/443-296/12/KO w zakresie skutków podatkowych z tytułu konwersacji zadłużenia z tytułu odsetek spółki na udziały w jej kapitale zakładowym
 
IBPP2/443-62/12/KO Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu.
 
IBPP2/443-76/12/KO Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przerobionego na pojazd specjalny (bankowóz) lub pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowozu) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do napędu.
 
IBPP2/443-81/12/W Ustalenie czy transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów wraz z prawem do korekty deklaracji, w której rozliczono sprzedaż jako dostawę krajową.
 
IBPP2/443-82/12/ICz Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizowaną przez Wnioskodawcę inwestycją polegającą na budowie oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej.
 
IBPP2/443-88/12/KO Zwolnienie od podatku czynności stanowiących elementy usługi udzielania pożyczek pod zastaw na rzeczach ruchomych.
 
IBPP2/443-89/12/ICz Opodatkowanie kosztów wykonania zastępczego.
 
IBPP2/443-84/12/IK Opodatkowanie czynności dokonywanej przez uczestnika usługi zarządzania płynnością finansową (cash-poolingu).
 
IBPP2/443-94/12/WN Opodatkowanie usługi zarządzania płynnością w ramach struktury cash pooling.
 
IBPP2/443-98/12/ICz Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy Cash poolingu gdzie Wnioskodawca występuje w ramach struktury jako „uczestnik.”
 
IBPP2/443-103/12/ICz Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokonać rozdziału wydatków dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących kosztów ogólnych na te, które dotyczą czynności niepodlegających podatkowi VAT oraz czynności opodatkowane i zwolnione razem wzięte, a dopiero później ma obowiązek stosować do odliczenia VAT związanego z kosztami ogólnymi proporcję opisaną w art. 90 ustawy o VAT biorąc pod uwagę tylko usługi opodatkowane i zwolnione, a pomijając czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-105/12/KO Prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług najmu.
 
IBPP2/443-504/12/RSz opodatkowanie czynności nabycia przez Spółkę wierzytelności
 
IBPP3/443-570/12/AŚ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-837/12/KG Oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych w bezpłatne użytkowanie mieszkańców, na budynkach których zostaną wykonane w ramach projektu, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-28/12/BW - Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać cały podatek VAT wynikający z otrzymywanych faktur od leasingodawcy?
- Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać podatek VAT od paliwa motocykla?
 
IBPP2/443-53/12/BW Jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawca powinien stosować od sprzedaży wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego (spółdzielnie mieszkaniowe, TBS), w zakresie montaż systemu M w budynkach mieszkalnych o powierzchni do 150m2, opracowanie dokumentacji serwisowej na zainstalowanie urządzenia, przeszkolenie użytkownika instalacji w zakresie eksploatacji, dostarczenie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej?
 
ITPP1/443-461/12/TS Stawki podatku obowiązujące dla sprzedaży z automatów.
 
ITPP2/443-201/12/KT Zwolnienie od podatku świadczonych usług finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 
ITPP2/443-567/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1426/11/JJ Czy na podstawie wykonywanych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może Pani od dnia 1 stycznia 2012 r. skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-303/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego wspierania przedsiębiorczości.
 
ITPP1/443-239/12/TS Stawki podatku za tzw. media.
 
ITPP1/443-1398/11/BK Czy transakcja zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-1388/11/AP Zakres podatku od towarów i usług, dotyczącej zwolnienia od podatku usług dotyczących opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami przewlekle chorymi lub nad osobami w podeszłym wieku.
 
IPPP1/443-445/12-6/IGo Sprzedaż wierzytelności nieściągalnych przez kontrahenta nie podlega opodatkowaniu VAT.
 
ITPP2/443-1324/11/AK Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług świadczone usługi podlegają 23% stawce podatku?
 
ITPP1/443-1381a/11/MN Rozliczenie nabycia stłuczki szklanej oraz stłuczki uszlachetnionej.
 
ILPP1/443-471/12-2/HW Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji oraz obowiązek naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-471/12-3/HW Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji oraz obowiązek naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP4/443-798/11-4/ISN 1. Czy w okresie kiedy Wnioskodawczyni korzystała z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powinna przed otrzymaniem pierwszej faktury dokumentującej zakup usług świadczonych przez podatników nie posiadających siedziby na terytorium kraju (w jej przypadku od kontrahenta z Holandii) zarejestrować się na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1?
2. Czy w okresie kiedy Zainteresowana korzystała z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (przed wystawieniem pierwszej faktury dla podatnika VAT UE AT – Austria, posiadającego siedzibę w Austrii) dokumentującej sprzedaż usług do których stosuje się art. 28b powinna ona na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 zarejestrować się jako podatnik VAT UE?
 
ILPP2/443-52/12-4/MN Czy komornik sądowy w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy dostawy towaru, obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT?
 
ILPP4/443-798/11-5/ISN Czy opłata administracyjna ponoszona w związku z działaniem opisanym w części G 68 pkt 1 i 2 stanowi u Zainteresowanej import usług?
 
ITPP1/443-1366/11/AP Czy wykonywane usługi mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych oraz podlegają obniżonej 8% stawce podatkowej?
 
ILPP4/443-798/11-6/ISN Czy podstawą opodatkowania w imporcie usług w przypadku usługi opisanej w części G 68 pkt 4 (faktura składa się z dwóch pozycji: 1. opłaty administracyjne, 2. wartość usługi) jest cała wartość faktury otrzymanej od kontrahenta z Holandii, czy tylko wartość jego usługi?
 
ILPP4/443-798/11-7/ISN Czy Zainteresowana wystawiając fakturę VAT za swoje usługi dla podatnika VAT czynnego posługującego się numerem NIP PL posiadającego siedzibę w Polsce opodatkowaniu podlega tylko wartość jej usługi, natomiast opłaty administracyjne poniesione przez nią w imieniu klienta może ona przenosić na swojego zleceniodawcę notą obciążeniową bez podatku VAT?
 
ILPP4/443-798/11-8/ISN Czy Zainteresowana wystawiając fakturę VAT za swoje usługi dla podatnika VAT UE AT (poz. 1 faktury – poniesione koszty administracyjne, poz. 2 faktury – wartość swojej usługi) w części E informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach składanej na podstawie art. 100 ust 1 pkt 4 powinna wykazać tylko wartość swojej usługi czy wartość całej faktury?
 
ILPP2/443-77/12-2/SJ Czy wydanie przez Wnioskodawcę towarów (nagród w akcji marketingowej), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi akcji marketingowej podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT?
 
ILPP4/443-184/12-3/BA Czy w związku z realizacją postanowień umów cash-poolingu, które zostały opisane w stanie faktycznym, Podatnik świadczyć będzie usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-91/12-2/SJ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dokonywane przez nią dostawy towarów wskazanych w opisie sprawy, będą podlegały opodatkowaniu przez ich nabywcę?
 
ILPP4/443-184/12-4/BA Czy wypłata odsetek na rzecz Podatnika z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu wpływa na wartość współczynnika, określonego zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-91/12-3/SJ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dokonywane przez nią dostawy towarów wskazanych w opisie sprawy, będą podlegały opodatkowaniu przez ich nabywcę?
 
ITPP1/443-1362b/11/AJ Zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-1501/11/AP Czy spółka właściwie stosuje proporcjonalne opodatkowanie usług budowlanych stosownie do powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w powierzchni ogółem?
 
ITPP1/443-160/12/MS Czy usługi dekarskie dotyczace plebanii powinny byc opodatkowane 8% stawką ?
 
ITPP1/443-56/12/MN Korekta podatku naliczonego w związku z kradzieżą towaru.
 
IBPP2/443-267/12/BW Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty we wszystkich fakturach VAT (23%) nabywanych przez Gminę usług w zakresie inwestycji na cmentarzu komunalnym oraz bieżącego utrzymania cmentarza?
 
IBPP2/443-271/12/WN stawka podatku VAT dla świadczonych usług transportowych
 
IBPP2/443-277/11/AM „Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana przy refakturowaniu najemcom kosztów eksploatacji nieruchomości - czy w wysokości stawki za wynajem pomieszczeń czyli 23%, czy w wysokości stawki zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawców czyli 8% lub 23%?”
 
IBPP2/443-279/12/ICz Opodatkowanie transakcji związanych z obrotem wierzytelnościami.
 
IBPP1/443-455/12/BM w zakresie opodatkowania i ustalenia podstawy opodatkowania dostawy sprzętu komputerowego w pakiecie promocyjnym wraz z ubezpieczeniem oraz zwolnienia od podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
 
PT8/033/223/741/SBA/12/PT-713 zwolnienie od podatku z tytułu wykonywanych usług diagnostycznych oraz usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 
PT8/033/222/740/SBA/12/PT-712 zwolnienie od podatku VAT usług medycznych świadczonych na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji

Wskaźniki gospodarcze