Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 października 2012 r.
 
ITPP2/443-1544/11/AF Opodatkowanie dostawy gruntu.
 
IPTPP1/443-375/12-8/RG Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn.” ...”?
 
IBPP3/443-508/12/KG Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 
IBPP3/443-566/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IBPP3/443-497/12/EJ Stawki podatku VAT w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu kolektorów słonecznych, stawka podatku VAT dla czynności przekazania przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia realizacji projektu, odliczenie podatku VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, ewidencja wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IBPP3/443-502/12/LŻ Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w wyniku sprzedaży terenu inwestycyjnego objętego promocją w ramach projektu – tereny inwestycyjne.
 
IBPP3/443-541/12/UH Prawo do odliczenia naliczonego związanego z realizacją projektu p.n.: „...”.
 
IBPP3/443-833/12/MN Czynność oddania przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych (majątku Gminy) do bezpłatnego użytkowania nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na niewypełnienie przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Bowiem nieodpłatne świadczenie usług odbywało się będzie w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań własnych).
 
IBPP3/443-834/12/EJ Brak podstaw do opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 
IBPP1/443-207/12/LSz Dokumentowanie zaliczek płaconych przez członków wspólnoty związanych z odsprzedażą przez Wnioskodawcę mediów i usług takich jak energia elektryczna, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości oraz usług portiersko-ochronnych obciążających właścicieli lokali z tytułu kosztów utrzymania wyodrębnionych lokali.
 
IBPP1/443-211/12/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych
 
IBPP1/443-212/12/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych
 
IBPP1/443-213/12/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 
IBPP3/443-423/12/AŚ Zapłata przez uczestników imprezy za usługi bonem, czyli fizyczne nabycie towaru przez klienta (osoby fizycznej) podlega rejestracji na kasie rejestrującej
 
IBPP3/443-426/12/AŚ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP3/443-461/12/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na modernizacji infrastruktury tramwajowej
 
IBPP3/443-475/12/MN Przy organizowaniu biwaku, dla usług nabywanych od innych podatników podstawą opodatkowania będzie kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego, natomiast dla usług świadczonych we własnym zakresie podstawę opodatkowania podatnik winien wyliczyć zgodnie z art. 29 ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-498/12/EJ brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji na realizację projektu polegającego na instalacji kolektorów słonecznych
 
IBPP2/443-295/12/AM Czy opisany we wniosku sposób ustalenia podstawy opodatkowania aportu może być uznany za zgodny z przepisami Ustawy VAT
 
IBPP2/443-435/11/AM Jaka stawka podatku VAT powinna obowiązywać przy refakturowaniu usług, opodatkowanych w fakturze pierwotnej 8% VAT w przypadku wody i wywozu nieczystości - obniżona czy podstawowa?”
 
IBPP2/443-478/12/AM Czy sprzedaż działki niezabudowanej, która znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonym pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług rzemiosła podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%?”
 
IBPP2/443-517/12/AM Czy dostawa tj. sprzedaż nieruchomości (gruntu wraz z budynkiem) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?”
 
IBPP2/443-356/12/AM „Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy refakturowaniu wody i ścieków?”
 
IBPP2/443-367/12/AM Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy refakturowaniu kosztów zużycia wody i ścieków?”
 
IBPP2/443-380/12/AM Czy prawidłowo zastosowano stawkę VAT na media, traktując je odrębnie od usługi najmu lokalu mieszkalnego?”
 
IBPP2/443-393/12/AM Czy przyjęty przez Spółkę sposób fakturowania mediów swoim najemcom jest poprawny i zgodny z ustawą o VAT?”
 
IBPP2/443-403/12/AM „Czy w przypadku wniesienia w postaci aportu do spółki komandytowej lub innej spółki osobowej prawa handlowego działalności związanej z wykonywanymi usługami budowlanymi (działalność 2) wraz z wszystkimi przynależnymi w/w działalnościom aktywami i składnikami majątku, personelem, zawartymi umowami najmu i leasingu oraz innymi realizowanymi kontraktami - w oparciu o który podmiot otrzymujący aport będzie nadal w tym samym zakresie prowadził dotychczasową działalność - będzie stanowiło w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy w związku z tym transakcja wniesienia jako wkładu niepieniężnego w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e w związku z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?”
 
IBPP3/443-503/12/AŚ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP2/443-225/12/AB zwolnienie od podatku dzierżawy gruntów.
 
IBPP2/443-268/12/AM „Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów potwierdzających zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją w/w projektu?”
 
IBPP3/443-550/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu p.n.: „...”.
 
IBPP2/443-270/12/AM „Jaką stawkę VAT stosować przy obciążaniu Najemców opłatami za media związane z wynajmowanymi przez Nich pomieszczeniami?”
 
IBPP2/443-25/12/WN Rozliczenie podatku VAT w ramach konsorcjum, w sytuacji gdy Wnioskodawca występuje w roli Lidera.
 
IBPP2/443-44/12/AM Czy w związku z kompleksowym wykonaniem instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym o powierzchni nie przekraczającej 300m2, będzie można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% w odniesieniu do całej usługi, także do etapu prac wykonywanych poza bryła budynku, ale w obrębie działki klienta, które będą stanowiły spójna całość i będą integralną częścią całej usługi?
 
IBPP2/443-61/12/WN Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego, zakupionego celem dalszej odsprzedaży.
 
IBPP3/443-719/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – wyposażenie świetlicy
 
IBPP4/443-220/12/LG Sposób opodatkowania, udokumentowania i rozliczenia w deklaracji VAT-7 sprzedaży własnych towarów na targowisku Słowacji, które zostały uprzednio przywiezione z terytorium kraju
 
IPTPP2/443-609/12-4/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-881/11/12-S/MK Dostawa dywidendy rzeczowej mająca postać lokalu mieszkalnego. Co roczna dywidenda. Częstotliwa i zorganizowana sprzedaż.
 
ILPP1/443-879/11/12-S/MK Dostawa dywidendy rzeczowej mająca postać lokalu mieszkalnego. Co roczna dywidenda. Częstotliwa i zorganizowana sprzedaż.
 
ITPP2/443-995/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-1436/11/BK Opodatkowanie użytkowanie wieczyste.
 
ITPP1/443-1478/11/MS Zakres opodatkowania otrzymanej rekompensaty i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1447/11/AP Jaką stawką podatku od towarów i usług nalezy zastosować (bądź zwolnienie od podatku) do powyższej transakcji i kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży?
 
ILPP1/443-880/11/12-S/NS Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży dywidendy rzeczowej.
 
ILPP1/443-878/11/12-S/NS Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży dywidendy rzeczowej.
 
ITPP2/443-756/12/AW Możliwość wystawiania faktur VAT bez polskich znaków diakrytycznych.
 
IPTPP2/443-641/12-2/PR(319734) Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-605/12-4/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-560/12-4/KW Czy usługi dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej, jakie będą świadczone przez Gminę na rzecz Spółki, będą podlegały opodatkowaniu VAT?
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę infrastruktury kanalizacyjnej, która będzie przedmiotem dzierżawy na rzeczSpółki?
 
IPTPP2/443-549/12-2/KW Wnioskodawcy nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.
 
IPTPP1/443-548/12-2/MG Wycofanie z działalności gospodarczej i przeznaczenie na potrzeby osobiste części budynku, w której prowadzony jest najem będzie korzystało ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 
IPTPP2/443-540/12-5/KW Prawo do dokonania korekty podatku należnego, wystawienia faktur korygujących i dokonania korekty w prowadzonej ewidencji fiskalnej oraz okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty podatku należnego wynikającego z ewidencji fiskalnej i faktur korygujących.
 
IPTPP2/443-540/12-4/KW Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wstępu na Pływalnię oraz dzierżawy pomieszczeń na terenie tego obiektu.
 
ITTP1/443-1265a/11/MN Opodatkowanie badań lekarskich i psychologicznych.
 
ITTP1/443-1265b/11/MN Opodatkowanie badań lekarskich i psychologicznych.
 
IPTPP1/443-490/12-6/RG Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku VAT, w przypadku sprzedaży osobie fizycznej lub jednostce prowadzącej działalność gospodarczą, sprzedaż nieruchomości wraz z budynkiem będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.)?
 
ITPP1/443-1381b/11/MN Opodatkowanie czynności, polegających na przyjęciu odpadu szkła samochodowego.
 
IPPP2/443-575/12-2/KG opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej
 
ITPP1/443-1267/11/AJ Zakres ustalenia czy dotacja rozwojowa, otrzymana przez podatnika będącego partnerem Konsorcjum, stanowi obrót opodatkowany oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w ramach realizowanego projektu rozwojowego.
 
IPTPP1/443-665/12-2/MG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPPP2/443-739/12-4/MM zwolnienie od podatku VAT dostawy budynku
 
IPTPP1/443-664/12-2/RG Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacja projektu pn. „...”?
 
IPPP2/443-731/12-2/MM Czy wypłacenie najemcy kwoty w gotówce jako wynagrodzenia za zawarcie umowy najmu i zgodę na warunki najmu przedstawione przez wynajmującego stanowi zapłatę za usługę i w związku z tym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez najemcę dokumentującej otrzymanie tego wynagrodzenia?
 
IPTPP2/443-658/12-2/JN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-601/12-2/MH Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-580/12-2/RG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), w związku z realizacją zadania pn. „...”?
 
IPTPP1/443-571/12-2/MH Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPPP2/443-651/12-2/KG uznanie sprzedawanych składników majątku za czynność, do której nie ma zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy oraz opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości jako całości, bez wyodrębnienia poszczególnych budynków i budowli na niej posadowionych
 
IPTPP1/443-557/12-2/IG Czy Wnioskodawca, który w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, zgłosił swoją wierzytelność z tytułu niezapłaconych faktur VAT do masy upadłości, może skorygować podatek należny w trybie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na każdym etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości Dłużnika z możliwością zawarcia układu?
 
IPTPP2/443-547/12-2/JN Wliczanie do podstawy opodatkowania ponoszonych przez Spółkę w imieniu i na rzecz klienta należności celno-podatkowych oraz opłaty skarbowej.
 
IPTPP1/443-527/12-7/MW Gmina udzielając pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych swojemu pracownikowi, uprawnionemu do korzystania z tego funduszu, nie będzie występować jako podatnik VAT i nie będzie miała obowiązku ewidencjonować odsetek od udzielonych pożyczek jako swoją sprzedaż zwolnioną.
 
IPPP2/443-501/12-5/RR/AK Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT rozliczającym podatek VAT ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni nie może więc zarejestrować się jako podatnik VAT czynny prowadzący działalność rolniczą, a w związku z tym nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem kombajnu, wykorzystywanego do świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną
 
IPTPP1/443-527/12-6/MW Gmina udzielając pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych swojemu pracownikowi, uprawnionemu do korzystania z tego funduszu, nie występuje jako podatnik VAT i nie ma obowiązku ewidencjonować odsetek od udzielonych pożyczek jako swoją sprzedaż zwolnioną.
 
IPPP2/443-517/12-5/RR/AK Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT rozliczającym podatek VAT ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni nie może więc zarejestrować się jako podatnik VAT czynny prowadzący działalność rolniczą, a w związku z tym nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ciągnika i maszyn rolniczych, wykorzystywanych do świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną
 
IPTPP1/443-527/12-5/MW Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Gmina nie będzie obowiązana do ewidencjonowania jako swojej sprzedaży zwolnionej odsetek uzyskanych z rachunków bankowych
 
IPTPP1/443-527/12-4/MW Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Gmina nie jest obowiązana do ewidencjonowania jako swojej sprzedaży zwolnionej odsetek uzyskanych z rachunków bankowych
 
IPTPP1/443-527/12-3/MW Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Gmina nie będzie obowiązana do ewidencjonowania jako swojej sprzedaży zwolnionej opłat, do pobrania których będzie obowiązana na podstawie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa.
 
IPPP2/443-493/12-4/IG Czy do sprzedaży miejsc parkingowych i garaży sprzedawanych łącznie z lokalem mieszkalnym należy stosować stawkę właściwą dla lokalu mieszkalnego - 8%?
 
IPTPP1/443-527/12-2/MW Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Gmina nie była/ nie jest obowiązana do ewidencjonowania jako swojej sprzedaży zwolnionej opłat, do pobrania których była/jest obowiązana na podstawie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa.
 
IPPP3/443-595/12-3/IG 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym zespół składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) Oddziału jak i prawa i obowiązki związane ze 100% akcji R. Bank (Polska) S.A. a także prawa i obowiązki związane ze 100% udziałów w R. P. Sp. z o.o., które mają być w drodze podziału przez wydzielenie R. NV przeniesione na rzecz R. BV będą stanowiły albo wszystkie razem albo każdy z osobna, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 11 marca 2011, Dz. U. Nr 177, poz. 1054) (dalej: „Ustawa o VAT”) ?2. Przy uznaniu, iż zespół składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) Oddziału oraz prawa i obowiązki związane ze 100% akcji R. Bank (Polska) S.A. a także prawa i obowiązki związane ze 100% udziałów w R. P. Sp. z o.o., które mają być w drodze podziału przez wydzielenie Spółki przeniesione na rzecz R. II BV będą stanowiły albo wszystkie razem albo każdy z osobna zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, Spółka wnosi o potwierdzenie, iż podział przez wydzielenie Spółki nie będzie podlegał podatkowi od towarów i usług (podatkowi VAT)?3. Przy uznaniu, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) Spółki, który ma być w drodze podziału przez wydzielenie Spółki przeniesiony na rzecz R. II BV, nie może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, dla celów ustawy o VAT, Spółka prosi o potwierdzenie, iż w takim przypadku należy traktować oddzielnie przeniesienie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) Oddziału oraz oddzielnie przeniesienie akcji i udziałów w polskich spółkach należących do R. NV. W konsekwencji Spółka prosi o potwierdzenie, iż zespół składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) Oddziału, który ma być w drodze podziału przez wydzielenie Spółki przeniesiony na rzecz R. II BV, będzie stanowił oddzielną zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Przy uznaniu, iż akcje i udziały, które mają być w drodze podziału przez wydzielenie Spółki przeniesione na rzecz R. II BV, nie będą stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w takim przypadku zarówno przeniesienie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) Oddziału jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak i przeniesienie udziałów i akcji w polskich spółkach nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-524/12-7/IR W zakresie opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym i biurowym oraz określenia podatnika zobowiązanego do odprowadzenia podatku z tytułu dostawy przedmiotowej nieruchomości.
 
IPTPP1/443-511/12-6/MH Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów?
 
IPTPP1/443-480/12-5/RG Czy w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT należnego i/lub naliczonego Gmina ma prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotnie przez Urząd, z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT?
 
IPTPP4/443-429/12-3/BM Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-576/12-2/MP Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPTPP4/443-427/12-2/JM Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
 
IPPP2/443-502/12-4/IG Czy sprzedaż posiłków opisana w obu punktach wniosku stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy o VAT, a nie świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT?
 
IPTPP4/443-427/12-3/JM Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
 
IPPP2/443-488/12-2/AK w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę jedynie usług rzeczoznawstwa polegających na wykonywaniu wyceny nieruchomości na zlecenie, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-537/12-5/RR/AK opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z budynkami oraz obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego przy wybudowaniu budynków i ich ulepszeniu
 
IPPP2/443-537/12-4/RR/AK sprzedaż składników majątku tworzących zakład cynkowni będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i będzie podlegała regulacjom art. 6 pkt 1 cyt. ustawy; czynność ta nie będzie wiązać się dla Wnioskodawcy z obowiązkiem korygowania podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu składników majątkowych wchodzących w jego skład
 
IPPP3/443-680/12-2/IG Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki?
 
IPPP3/443-688/12-3/IG Czy wydanie całości majątku Spółki na rzecz X w związku z likwidacją Spółki (w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych) pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa?
 
IPPP1/443-638/12-2/MP Planowana dostawa będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
 
IPPP2/443-504/12-2/AK Spółce w odniesieniu do samochodów nabytych w maju 2012r., które miały zostać oddane na okres 1-30 czerwca 2012r. w najem, a następnie sprzedane w lipcu 2012r. nie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie przedmiotowych samochodów. Spółce, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł – wynikającej z faktury zakupu tych pojazdów
 
IPPP3/443-626/12-2/IG Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie indywidualnej opinii czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.
 
IPPP1/443-1384/11-4/ISZ opodatkowanie towarów i usług przekazywanych bez wynagrodzenia w ramach usługi marketingowej
 
IPPP2/443-676/12-2/MM brak powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT w wyniku połączenia spółek
 
IPPP2/443-704/12-2/MM dofinansowanie otrzymywane przez Wnioskodawcę od Gmin w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie drogowego przewozu pasażerskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP4/443-426/12-4/ALN Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć VAT naliczony z faktur dokumentujących wydatki związane zakupem art. spożywczych dla klientów oraz skromne usługi gastronomiczne?
 
IPTPP4/443-422/12-2/BM Opodatkowanie zbycia działek.
 
IPTPP4/443-410/12-4/ALN Czy Wnioskodawca może od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez żonę nadal korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-402/12-6/BM Odzyskanie podatku VAT zn tytułu realizacji projektu.
 
IPTPP4/443-391/12-3/JM Prawidłowość opodatkowania podatkiem VAT mediów dostarczanych do lokalu użytkowego, refakturowania kosztów mediów przypadających na lokal użytkowy oraz rozliczenia podatku VAT.
 
ILPP1/443-2/12-4/KG Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych bezpośrednio z tworzeniem i nadawaniem audycji (programów) radiowych w całości, jeżeli wydatki są związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, lub w odpowiedniej części (proporcja), jeżeli zakupy są związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i zwolnionymi z VAT?
 
ILPP4/443-227/12-2/EWW Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach działania 4.21 przygotowanie i wdrażanie projektów współpracy, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 LEADER realizowanego w latach 2010-2015?
 
ILPP1/443-1564/11-2/BD Czy sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, używanego wcześniej lokalu, zasiedlonego przez zbywcę, jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1656/11-4/MN Czy dla wymienionych powyżej elementów sprzętu komputerowego, tj. dla projektorów i tablic interaktywnych, można zastosować 0% stawkę podatku VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-22/12-4/AWA Czy w związku z kontynuacją umowy leasingu mam prawo do odliczania podatku VAT w pełnej wysokości z faktur dokumentujących raty leasingowe i koszty eksploatacji samochodu (między innymi paliwa) uznając, że jest to samochód ciężarowy?
 
ILPP1/443-27/12-4/HW 1) Czy określając obowiązek podatkowy przy sprzedaży nieruchomości lub zwolnienie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9, decydującym jest ewidencja gruntów i budynków?
2) Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty sprzedaży i korzystając ze zwolnienia, zapisanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, wykazać sprzedaż działki 1212/3, jako sprzedaż zwolnioną od podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-34/12-4/NS Stawka podatku VAT dla dostawy liści tytoniu.
 
ILPP4/443-817/11-4/BA Czy w przypadku transakcji sprzedaży odpadu o kodzie 16 08 01 - Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) prawidłowe jest stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia zgodnie z załącznikiem nr 11, dodanym do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów J usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054)?
 
ILPP4/443-184/12-6/BA Czy usługi świadczone przez banki mające siedzibę w Polsce, Belgii oraz Lidera na rzecz Podatnika, z racji tego, że będą opodatkowane w miejscu siedziby Podatnika, będą podlegały zwolnieniu spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1547/11-2/AI Spółka nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT należnego od wydań towarów i świadczenia usług bez wynagrodzenia, jeżeli czynności te wykonywane są w związku ze świadczeniem, w ramach umowy, odpłatnej, kompleksowej usługi marketingowej na rzecz Kontrahenta.
 
ILPP1/443-1547/11-3/AI Spółka nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT należnego od wydań towarów i świadczenia usług bez wynagrodzenia, jeżeli czynności te wykonywane są w związku ze świadczeniem, w ramach umowy, odpłatnej, kompleksowej usługi marketingowej na rzecz Kontrahenta.
 
ILPP1/443-1554/11-4/BD Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku.
 
ILPP1/443-412/12-2/MK Opodatkowanie dostawy działek oraz prawo do odliczenia VAT w związku z transakcjami.
 
ILPP1/443-412-3/MK Opodatkowanie dostawy działek oraz prawo do odliczenia VAT w związku z transakcjami.
 
ILPP2/443-566/12-2/JK Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów spożywczych, cateringu, kolacji z noclegiem i poczęstunku w restauracji?
 
ITPP1/443-278b/12/MN Zakres obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot należnego podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz złożenia deklaracji VAT-7
 
ILPP2/443-531/12-2/AK 1. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za dzierżawę infrastruktury, otrzymanych od Gminy?
2. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT, dokumentującej dokonany przez Gminę aport?

Wskaźniki gospodarcze