Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 października 2012 r.
 
IBPP3/443-496/12/KG Wnioskodawca rozpoczynając w 2012r. działalność gospodarczą w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł.
 
IBPP3/443-535/12/MN interpretacja w zakresie
- opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie pn. „xxx”,- opodatkowania podatkiem VAT przekazania przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia realizacji projektu oraz podstawy opodatkowania,- możliwości odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych,- ewidencji wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IBPP3/443-536/12/MN otrzymane przez Wnioskodawcę środki finansowe nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę towarów czy świadczonych usług oraz nie będą stanowiły dopłaty do ceny, bowiem będą one stanowiły ogólne dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów realizowanego projektu, to środki te nie będą stanowiły obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a więc nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług
 
IBPP3/443-782/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-573/12/EJ prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę inwestycji polegającej na zakupie taboru autobusowego, który zostanie następnie przekazany w dzierżawę
 
IBPP3/443-608/12/MN Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu polegającego na zakupie przez gminę wozów strażackich i nieodpłatnym przekazaniu ich jednostkom straży pożarnej.
 
IBPP1/443-581/12/AW Czy świadczone usługi przeprowadzania szkoleń dla lekarzy stomatologów są zwolnione z VAT?
 
IBPP3/443-613/12/MN Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w przedmiotowej fakturze za okres rozliczeniowy w którym ją otrzyma
 
IBPP3/443-614/12/EJ opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia przedsiębiorstwa w formie aportu
 
IBPP3/443-615/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - promocja terenów inwestycyjnych
 
IBPP2/443-538/12/AM Czy sprzedając działkę gruntową dotychczasowemu wieczystemu użytkownikowi tj. XY wystawiając fakturę VAT należało zastosować stawkę 23% VAT?
 
IBPP3/443-622/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu
 
IBPP3/443-638/12/MN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu.
 
IBPP3/443-644/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-750/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-676/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-724/12/AŚ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
IBPP4/443-201/12/PK rozpoznanie transakcji za eksport pośredni oraz dokumentacja tego eksportu
 
IBPP4/443-290/12/PK określenie miejsca dostawy energii elektrycznej
 
IBPP4/443-291/12/PK Czy w odniesieniu do zakupu energii elektryczne lub praw majątkowych wynikających z certyfikatów wytworzenia energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii od zagranicznych klientów (posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską) Wnioskodawca postępuje prawidłowo dokonując samo – naliczenia podatku VAT z tytułu tych transakcji?
 
IBPP4/443-292/12/PK rozliczenia podatku w deklaracji VAT – 7 w ramach jego samo-naliczenia?
 
IBPP4/443-210/12/PK odliczenie podatku wynikającego faktur otrzymanych drogą elektroniczną
 
IBPP3/443-545/12/AŚ Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IBPP3/443-507/12/KG - Czy otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane kolektory słoneczne w ramach projektu, na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie są opodatkowane podatkiem VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
- Czy przekazanie przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane w ramach projektu, po 5 latach od jego zakończenia, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? (pytanie nr 3).
- Czy Gmina może odliczyć lub uzyskać zwrot podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji układów kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych? (pytanie nr 5).
- Czy wpłaty mieszkańców na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie podlegają ewidencji przy użyciu kas rejestrujących? (pytanie nr 6).
 
IBPP3/443-641/12/KG Powiat nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową drogi powiatowej.
 
ITPP2/443-309/12/PS zwolnienie od podatku zbycia lokalu użytkowego
 
ITPP1/443-1444/11/BJ Prowadzenie ewidencji przy pomocy kas rejestrujących oraz prawo do ulgi z tytułu ich zakupu.
 
ITPP1/443-1425/11/AP Czy podatnik winien opodatkować sprzedaż miejsc postojowych w garażach wraz z lokalem według preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% VAT?
 
ITPP2/443-717/12/MD Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz swojej jednostki macierzystej, tj. gminy.
 
ITPP1/443-1445/11/AP Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować? Czy transakcja zbycia nieruchomości będzie zwolniona od podatku?
 
ITPP1/443-1435/11/TS Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi są zwolnione od podatku? Czy należy w związku z tym wskazywać art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-573/12-2/AW Skoro spełnione są wszystkie warunki przewidziane w art. 89a ust. 2 ustawy, to Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z regulacji art. 89a ust. 1 ustawy w odniesieniu do przedmiotowych wierzytelności.
 
ITPP1/443-1420/11/AP Czy sekcja zwłok jest zwolniona od podatku VAT?
Czy podstawą do wystawienia faktury jest art.43 ust.1 pkt.18 ustawy?
 
ITPP2/443-725/12/MD Określenie podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego.
 
ITPP1/443-1406/11/TS Czy usługa wynajmu lokalu mieszkalnego na pracownię twórcy, w przypadku gdy w wynajętym lokalu najemca (twórca) stale zamieszkuje i jest zameldowany na stałe, jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-964/12/AP Możliwość odzyskania podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1421/11/MS Kto jest podatnikiem - gmina czy urząd gminy
 
ITPP2/443-1426a/11/KT Stawka podatku obowiązująca do czynności obciążania najemców lokali użytkowych kosztami mediów i podatku od nieruchomości oraz sposób dokumentowania czynności obciążania najemców czynszem z tytułu najmu lokali użytkowych oraz pozostałymi kosztami związanymi z najmem
 
ITPP1/443-1387/11/JJ Jak należy rozliczyć VAT od obrotu złomem złota i srebra (zasady ogólne czy „samoopodatkowanie”)?
 
ITPP1/443-1390/11/AP Zakres podatku od towarów i usług, dotyczącej stawki podatku VAT dla dzierżawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-653/12-2/IG na mocy przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. usługi związane z wyżywieniem, w ramach których przygotowuje oraz następnie sprzedaje napoje, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego podlegają opodatkowaniu obniżoną 8% stawką podatku VAT. Wnioskodawca zaznaczył, iż uzasadnienie stanowiska na powyższe pytanie dokonane zostało w kontekście przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
 
IBPP2/443-237/12/WN Prawo do wystawienia faktury korygującej w wyniku dostarczonego zaświadczenia.
 
IPPP1/443-793/12-2/JL Warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Parafia jest podatnikiem zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, a nabywane towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-569/12-2/JL Przy sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskujący nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 
ITPP1/443-447/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
IPPP3/443-561/12-2/JK moment powstania obowiązku podatkowego – sprzedaż lokali mieszkalnych
 
IPPP3/443-561/12-3/JK zwolnienie od podatku dostaw lokali mieszkalnych
 
IPPP1/443-453/12-2/JL Dostawa przez Spółkę jadalnej Rafinowanej Oleiny Palmowej mieszczącej się w PKWiU 10.4, podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, bez względu na jej przeznaczenie przez nabywców.
 
IPPP1/443-380/12-3/JL Ponoszone przez wynajmującego wydatki stanowią wraz z czynszem obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu świadczenia usług najmu na rzecz najemców. Należy przy tym wskazać, że usługi te opodatkowane będą według zasad właściwych dla świadczonych usług najmu lokali. W przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-527/12-2/JL Sprzedawany przez Spółkę zestaw składający się z soczewki okularowej, powłoki oraz płynu-aktywatora stanowi w istocie dwie odrębne dostawy towarów, opodatkowane odrębnymi stawkami podatku VAT. Soczewka wraz z powłoką stanowi niepodzielny przedmiot dostawy kompleksowej podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT według preferencyjnej stawki właściwej dla soczewki (8%), natomiast aktywator jako odrębny produkt, niebędący elementem tej kompleksowej dostawy, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (23%).
 
IPPP1/443-380/12-2/JL Pobierane przez Wnioskodawcę opłaty związane z udostępnieniem mediów najemcom lokali nie stanowią odrębnego od najmu świadczenia, zatem winny być opodatkowane tak jak usługa najmu. W przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-502/12-2/JL Świadczone przez Wnioskodawcę, jako podwykonawcę, usługi szkoleniowe – z uwagi na cel projektu, jakim jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników, a także z uwagi na fakt, iż szkolenia te są finansowane w 100% ze środków publicznych - korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
 
ITPP1/443-1379/11/JJ Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana przy sprzedaży na terenie kraju wytwarzanych produktów: pelletu ze słomy i siana, pelletu z trocin i zrębków papierniczych, pelletu z pozostałych roślin energetycznych?
 
IPPP2/443-719/12-2/KOM obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez podmiot zagraniczny
 
ILPP2/443-530/12-2/AKr 1. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za dzierżawę infrastruktury, otrzymanych od Gminy?
2. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących dokonane przez Gminę aporty?
 
IPPP2/443-635/12-2/KOM prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury VAT otrzymanej przed dniem faktycznej rejestracji w podatku VAT
 
ITPP1/443-1667/11/AT Jaka stawkę VAT należy zastosować do usługi instalacji pieca wolnostojacego oraz wkładu kominkowego gdy jest pani jego instalatorem?
 
IPPP2/443-674/12-4/KOM prawo do doliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu samochodu osobowego przeznaczonego do wynajmu
 
IPPP2/443-712/12-2/KOM prawo do doliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia i leasingu samochodów osobowych przeznaczonych do wynajmu
 
IPPP2/443-688/12-2/KOM zastosowanie 23% stawki podatku VAT przy sprzedaży kart wstępu na siłownię
 
IPPP1/443-539/12-4/JL Usługi rehabilitacyjne (fizjoterapeutyczne), które zamierza świadczyć Wnioskodawca wykonywane przez wykwalifikowanego rehabilitanta, korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-512/12-2/JL Usługi wymienione we wniosku, wykonane przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczającego nie stanowią usług właściwych do wykonania usługi podstawowej, tj. usługi świadczonej przez ubezpieczającego, zwolnionej od podatku VAT, bowiem nie obejmują one funkcji charakterystycznych dla usługi świadczonej przez Ubezpieczającego.
 
ITPP2/443-1035/12/AJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od wykonanych prac (realizowanego projektu)?
 
ITPP2/443-1713/11/RS Stawka podatku dla robót polegających na remoncie nabrzeża.
 
ITPP2/443-1516/11/RS Czy faktury wystawiane dla odbiorcy – sponsora, zlecającego wykonanie badań, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, poza terytorium Polski, powinny zawierać adnotację, że czynność nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski poprzez wpisanie w pozycji stawka VAT symbolu „NP” (nie podlega) oraz wskazanie podstawy prawnej dyrektyw: 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. oraz 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r.?
 
ITPP1/443-283/12/TS Stawka podatku na usługi polegające na udostępnianiu urządzeń siłowni, sauny oraz usługi fitness.
 
ITPP2/443-752/12/AW Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowozu).
 
ITPP1/443-709/12/AT Czy pożyczka udzielona przez Spółkę oraz przyszłe pożyczki udzielone na rzecz innych podmiotów podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i korzystają ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38?
 
ITPP1/443-59/12/IK Jaką stawką podatku opodatkować usługi najmu pomieszczeń?
 
ITPP1/443-1680/11/BK Prawo do odliczenia podatku.
 
ITPP1/443-1439/11/DM Czy z chwilą dokonania cesji praw i obowiązków wynikających wynikającej z umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu, należy wystawić korektę do faktur dokumentujących otrzymane w 2010r zaliczki wystawionych na ustępującego kupujacego a następnie fakturę VAT na nowego kupujacego?
 
ITTP2/443-1405/11/AW stawka podatku obowiazująca do dostwy ośrodka wczasowego
 
IBPP1/443-526/12/AW Dostawa mediów (zużycie wody, ścieków, wywóz nieczystości stałych) najemcom powierzchni lokali w budynkach użytkowych nie podlega refakturowaniu tylko jest elementem czynszu podlegającym opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi wynajmu.
 
ILPP1/443-1551/11-2/AW Opodatkowanie podatkiem otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług przez Partnera projektu
 
IBPP2/443-262/12/WN - czy zakup wierzytelności w celu jej dalszej odsprzedaży, bądź w celu windykacji mieści się w pojęciu ściągania długów i factoringu i podlega opodatkowaniu wg stawki VAT 23% oraz
- czy Spółka może odliczać podatek VAT naliczony zawarty w fakturach, które otrzyma od Nabywcy wierzytelności.
 
ITPP1/443-1681/11/MN opodatkowanie sprzedaż działek
 
IBPP2/443-264/12/KO w zakresie ustalenia obrotu z tytułu dostawy sprzętu komputerowego i świadczenia usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych oraz zwolnienia od podatku świadczenia usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych.
 
ITPP2/443-1520/11/AP Czy dotacje stanowią obrót opodatkowany oraz wliczają się do limitu do zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-1670/11/DM opodatkowanie usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego
 
IPPP3/443-362/12-2/JK Zwolnienie dla świadczonych usług szkoleniowych - podwykonawca
 
IPPP2/443-813/12-2/JW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją operację pn: „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym Kościele” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013.
 
IPPP2/443-764/12-2/JW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją operacji - remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-801/12-2/JW Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług.
 
IPPP1/443-644/12-2/MP Momentem powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy, będzie zatem moment otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy lokali lub budynków opisanych w stanie faktycznym ( moment wypłacenia Wnioskodawcy przez bank całości lub części środków zgromadzonych na rachunku powierniczym), nie później jednak niż 30 dni dnia od dnia wydania nieruchomości.
 
IPPP1/443-657/12-2/MP Usługi cateringowe świadczone przez Wnioskodawcę podczas szkoleń prowadzonych przez inny podmiot nie będą mogły korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-661/12-2/KOM zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla dostawy fosforanów
 
IBPP2/443-241/12/BW Czy podatek VAT wynikający z faktur zaliczkowych, wystawionych na Wnioskodawczynię i jej męża, Wnioskodawczyni może odliczyć w 100%?
 
IPPP2/443-671/12-2/KOM zwolnienie z podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariuszy i dziennego opiekuna (art. 43 ust.1 pkt 29 lit.a)
 
ITPP1/443-1623/11/TS stawki podatku przy sprzedaży gotowych posiłków na stacjach benzynowych
 
IBPP2/443-243/12/WN Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu gokartów oraz zakupionego paliwa do ich napędu.
 
ITPP2/443-1687/11/EB Świadczenie usług nauki języków obcych, zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia artystyczne korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, bowiem świadczone są przez Spółkę będącą placówką oświatową. Również pomoce naukowe przekazywane w ramach kursów językowych objęte są zwolnieniem na postawie ww. przepisu.
 
ITPP2/443-264b/12/AK Czy opłaty drogowe, parkingowe, za przejazd mostami i promami ponoszone na terenie innych krajów UE, które opłacane są przez niemieckiego kontrahenta, a następnie na Panią refakturowane, powinny być potraktowane jako niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, czy raczej jako import usług, który podlega opodatkowaniu w kraju usługobiorcy?
 
ITPP1/443-37a/12/TS Czy usługi organizacji imprez sportowych, organizacji zajęć rekreacyjnych (teambuilding, imprezy na orientację) przez Stowarzyszenie na koloniach i obozach o tematyce sportowej, kulturalnej i twórczej podlegają zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt „23” ustawy?
 
ITPP1/443-37b/12/TS Czy usługi organizacji zajęć kulturalnych, artystycznych (warsztaty aktorskie, filmowe, fotograficzne, wokalne, muzyczne, kabaretowe, związane z reżyserią, sztuką wschodu, rysunkiem, choreografią, malarskie, dziennikarskie) przez Stowarzyszenie, świadczone na koloniach i obozach o tematyce sportowej, kulturalnej i twórczej, podlegają zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy?
 
ITPP2/443-336/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż podstawą do wystawienia faktury VAT jest znajomość wszystkich danych stanowiących podstawę do wyliczenia wartości netto, podatku należnego i wartości brutto oraz czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT, pomimo że towar został wydany w poprzednim miesiącu?
 
ITPP1/443-436/12/DM Zbycie wierzytelności.
 
ITPP1/443-1618/11/MN opodatkowanie usług wynajmu pokoi dla pracowników
 
ITPP1/443-1691/11/MS podatek od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
 
ITPP2/443-1669/11/EB Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu użytkowego.
 
ITPP2/443-1668a/11/AK prawo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wydania nieruchomości w ramach wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie oraz momentu powstania z tego tytułu obowiązku podatkowego
 
IPTPP2/443-531/12-4/JS Sprzedaż przez Gminę prawa własności przedmiotowych nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy. Wobec powyższego brak podstaw do naliczania podatku VAT.
 
IPTPP1/443-562/12-5/MH Czy Ochotnicza straż Pożarna jako podmiot niebędący płatnikiem podatku VAT oraz nie figurujący w ewidencji płatników podatku VAT realizując powyższą operację może odzyskać uiszczony podatek VAT zawarty w fakturach dotyczący wyżej opisane operacji?
 
IPTPP2/443-584/12-2/JS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących przedmiotowej inwestycji, w trakcie jej realizacji jak i po jej zakończeniu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1668b/11/AK podatek od towarów i usług w zakresie sposobu ustalenia wskaźnika sprzedaży w związku ze sprzedażą nieruchomości
 
ITPP1/443-1664/11/KM podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z „ulgi za złe długi”
 
IPTPP2/443-586/12-4/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-595/12-5/MW Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczania podatku VAT od zakupu towarów i usług związanych z funkcjonowaniem WTZ, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, zakupy te będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT
 
ITPP2/443-1654b/11/MD Możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nowo utworzoną spółkę w związku z kontynuowaną inwestycją.
 
IBPP2/443-285/12/KO w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wzięcia w leasing pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu
 
ITPP2/443-1654a/11/MD Możliwość wyłączenia od opodatkowania wkładu niepieniężnego obejmującego majątek zlikwidowanej jednostki budżetowej.
 
IBPP2/443-290/12/AM „Wątpliwości budzi stawka podatku od towarów i usług, która powinna być stosowana. Czy refakturując zużycie mediów, czyli: prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie (gaz), wywóz nieczystości, wynajmujący powinien zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla danej usługi, tj.: zgodnej ze stawką podatku od towarów i usług według faktur otrzymanych od dostawcy, czyli 8% - woda, kanalizacja oraz wywóz nieczystości, a 23% - prąd oraz ogrzewanie czy też podgrzanie wody? Czy też zastosować stawkę właściwą dla konkretnej usługi najmu, tak więc najemców lokali mieszkalnych rozliczyć za media ze zwolnioną stawką podatku od towarów i usług, a rozliczając najemców lokali użytkowych zastosować obowiązującą, dla usług najmu tego typu, stawkę podatku VAT 23%?”
 
IBPP2/443-252/12/KO Stawka podatku przy sprzedaży okularów korekcyjnych i opraw okularowych.
 
IBPP2/443-253/12/ICz Możliwość anulowania wystawionej na rzecz najemcy faktury VAT.
 
IBPP2/443-254/12/BW Możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla wykonania trwałej zabudowy wnękowej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
ITTP1/443-60/12/BK Zakres określenia stawki podatku dla świadczonych usług konserwatorskich.
 
ITPP1/443-52a/12/TS Zakres stawki podatku dla usług polegających na udostępnianiu klientom indywidualnym oraz innym jednostkom siłowni i sauny.
 
IBPP3/443-470/12/JP - opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie pn. „...”,
- opodatkowanie podatkiem VAT przekazania przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia realizacji projektu oraz podstawy opodatkowania,
- możliwość odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych,
- ewidencjonowanie wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-1709/11MN opodatkowanie usług hotelowych oraz pakietów usług
 
ITPP1/443-52b/12/TS Zakres stawki podatku dla usług organizacji imprez sportowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-153/12/RS 1. Czy zawarcie umowy sprzedaży ok. 2,5 ha gruntów, wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, w wyniku realizacji umowy przedwstępnej, będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym czy stanie się Pani podatnikiem z tytułu wymienionej transakcji na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży spowoduje powstanie obowiązku naliczenia i zapłaty podatku należnego według stawki podstawowej na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Czy zawarcie umowy sprzedaży dodatkowych gruntów w okolicznościach nie wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej (działalności handlowca) spowoduje powstanie obowiązku naliczenia i zapłaty podatku należnego według stawki podstawowej na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług?
4. Czy będzie mogła Pani dokonać odliczenia podatku naliczonego od faktury zakupu przedmiotowych gruntów w przypadku, gdy zawarcie przyrzeczonej umowy spowoduje powstanie obowiązku naliczenia i zapłaty podatku należnego według stawki podstawowej na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-516/12/JP - opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie pn. „...”,
- opodatkowanie podatkiem VAT przekazania przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia realizacji projektu oraz podstawy opodatkowania,
- możliwość odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych,
- ewidencjonowanie wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-377/12/KM Opodatkowanie współorganizowania imprez kulturalnych.
 
ITPP2/443-111/12/AK dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 
IPTPP4/443-399/12-4/ALN Czy wobec Wnioskodawczyni istnieje obowiązek instalacji kasy fiskalnej?
 
ITPP1/443-173/12/TS opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu oraz czynności rozłożenia płatności na raty
 
IPTPP4/443-399/12-5/ALN Czy wobec Wnioskodawczyni istnieje obowiązek instalacji kasy fiskalnej?
 
IBPP4/443-222/12/PK prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wpłaty należności licencyjnych dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 
IPTPP4/443-430/12-5/OS Stawka za media.
 
IPTPP4/443-433/12-2/UNR Czy wykonane przez Wnioskodawcę usługi w postaci prac budowlanych przy budowie domu dwurodzinnego powinny być w całości opodatkowane stawką 8% właściwą dla obiektów budownictwa mieszkaniowego?
 
IPTPP4/443-445/12-5/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-575/12-2/IG Czy Gmina ma możliwości prawne do odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”?
 
IPTPP1/443-579/12-2/IG Czy w odniesieniu do realizacji ww. projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części przez Wnioskodawcę?
 
IPTPP2/443-580/12-2/PR Planowane przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie neutralne w zakresie podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-590/12-2/RG Czy w związku z realizacją projektu „....” Miasto będzie miało możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 
IPTPP1/443-613/12-2/MW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. , ponieważ nabyte towary i usługi w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP2/443-758/12-2/JW Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu „Remont elewacji (...) kościoła (...)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-403b/12/AW odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na rozbudowie i przebudowie wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego, który zostanie oddany w najem/dzierżawę

Wskaźniki gospodarcze