Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 października 2012 r.
 
ITPP1/443-446/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-1472/11/AJ Zakres opodatkowania usługi najmu pomieszczeń użytkowych oraz opodatkowania opłat za energię elektryczną i cieplną, dostawę wody, wywozu śmieci, odprowadzania nieczystości i korzystanie z anteny.
 
ITPP2/443-1389/MD Uzyskanie statusu podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
ITPP1/443-1572/11/BJ Zakres zwolnienia dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP1/443-1380b/11/KM Zakres braku opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania pracownikom i kontrahentom.
 
ITPP2/443-1342/11/AW Stawka podatku mająca zastosowanie do transakcji dostawy nieruchomości.
 
ITPP2/443-1385b/11/EK Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu zakupu towarów i usług, służących realizacji projektu opisanego w stanie faktycznym?
 
ITPP2/443-1613/11/AK Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez spółkę niemiecką posiadającą w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności dokumentujących dostawę i montaż linii technologicznych.
 
ITPP1/443-1588/11/BJ Usługi stołówkowe oraz złożenie korekty deklaracji VAT-7.
 
ITPP2/443-1699/11/AW Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pt. "Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych poprzez zakup 3 specjalistycznych samochodów do działań w wypadkach komunikacji zbiorowej".
 
ITPP1/443-1707/11/JJ Czy przysługuje prawo do odliczenia w miesiącu wystawienia faktury lub dwóch miesięcy nastepnych ?
 
ITPP2/443-1583/11/AD Opodatkowanie czynności przekazania w formie aportu działek zabudowanych wraz z wyposażeniem
 
ITPP1/443-1676/11/TS Czy usługi ankiety medycznej kwalifikującej do badnia mammograficznego świadczone przez NZOZ korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?
 
ITPP2/443-1563/11/AD Stawki podatku obowiązujące przy obciążaniu najemców lokali kosztami za „media”
 
ITPP2/443-1692/11/MD Stawka podatku mająca zastosowanie do aportu nieruchomości w postaci sieci kanalizacji sanitarnej.
 
ITPP1/443-1515/11/AT Czy Wnioskodawcy, działającemu w charakterze subagenta przysługuje prawo do zwolnienia świadczonych przez niego usług od podatku od towarów i usług (dalej „VAT”) jako usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów, przyjmowaniu depozytów oraz w innych czynnościach bankowych?
 
ITPP1/443-1690/11/JJ Dla świadczonych usług znajdzie zastosowanie stawka 23%?
 
ITPP1/443-727b/12AT Zakres zastosowania właściwej stawki podatku na okoliczność odsprzedaży kosztów mediów na rzecz podmiotów bezumownie korzystających z lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
 
ITPP1/443-727a/12/AT Zakres zastosowania właściwej stawki podatku na okoliczność odsprzedaży kosztów mediów na rzecz korzystających z lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach umów wynajmu oraz bezpłatnego użyczenia tych lokali oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
 
ITPP2/443-1670/11/EK Dzierżawa gruntów, które będą użytkowane na cele rolnicze (do produkcji roślinnej), będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzania.
 
ITPP1/443-508/12/DM Korekta podatku w trybie art.89a ustawy w przypadku doręczenia zastępczego zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty.
 
ITPP2/443-1676/11/AD podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek
 
IPPP1/443-1406/11-8/ISZ stawki podatku dla dostawy produktów żywnościowych (tj. ciastka — Cinna Stix, Lava Cake — 10.71.12; przekąski — Bread Sticks, Cheese Bread — 10.71.11; przekąski - polędwiczki i skrzydełka — 10.85.11; sałatki Colesław— 10.85.13; napoje — Coca Cola i Coca Cola Zero, Fanta, Nestea Green, Nestea Lemon, Nestea Peach, Sprite (wszystkie w różnych rozmiarach butelek) — 11.07.19.0; woda mineralna Kropla Beskidu — 11.07.11; soki z owoców i warzyw — 10.32.1; dipy — Sweet Icing, Marinara, BBQ, czosnkowo — ziołowy, miodowo — musztardowy —10.84.12)
 
IPPP1/443-1502/11-2/ISz określenie stawki podatku VAT dla wnoszonych aportem niezabudowanych działek gruntu oraz nieruchomości zabudowanej
 
IPPP1/443-1474/11-2/ISz w zakresie ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 Ustawy o VAT dla transakcji wymiany walut
 
IPPP1/443-386/12-3/JL Zbycie wierzytelności własnych Spółki wobec jej kontrahentów nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu, nie należy jej dokumentować fakturą VAT. Jak wynika z art. 106 ust. 1 ustawy, faktura stwierdza dokonanie sprzedaży, czyli dokumentuje odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług.
 
IPPP1/443-582/10/12-5/S/JL Działalność socjalna wykonywana przez Wnioskodawcę jako administratora ZFŚS - tj. nabywanie towarów i usług oraz ich udostępnianie uprawnionym osobom odpłatnie bądź nieodpłatnie, nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług dokonywanego w ramach tej działalności.
 
ITPP1/443-507/12/DM Korekta podatku w trybie art. 89a ustawy w przypaku doręczenia zastępczego zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty.
 
IPPP1/443-386/12-2/JL Rozliczenia podatkowe z tytułu sprzedaży Działu do nowej spółki.
 
IPPP1/443-66/10/S/12-7/MP Spółka może przechowywać kopie faktur sprzedaży w wersji elektronicznej w formie plików na dyskach komputerowych, które nie podlegają modyfikacji, są bezposrednio odczytywane i obrazują wystawione faktury dajac jednocześnie możliwość ich wydruku.
 
IPPP1/443-564/12-2/MP Stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na nabycie i wykończenie nieruchomości w wysokości obliczonej na podstawie przyjętej przez Wnioskodawcę metody ustalenia „udziału procentowego”.
 
IPPP1/443-475/12-2/MP Wnioskodawca miał obowiązek wystawienia faktury dokumentującej dokonanie odpłatnej dostawy towaru – nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru -przejęcia samochodów przez firmę I.
 
ITPP1/443-272/12/TS Dostawa mediów najemcom nie podlega refakturowaniu, bowiem jest elementem czynszu podlegającym opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi wynajmu.
 
IPPP2/443-444/12-2/RR Braku uznania zbywanych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 
IPPP2/443-419/12-2/RR Stawka podatku oraz korekta podatku naliczonego w związku z ponoszonymi nakładami na ulepszenia budynków wnoszonych jako wkład rzeczowy do spółki komandytowo – akcyjnej.
 
IPPP3/443-756/12-2/RD Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym Zgromadzenie Sióstr nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu.
 
IPPP2/443-315/12-2/IZ Spółka nie ma obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu, który osiągnie z tytułu świadczenia usług mieszczących się w grupie PKWiU 64-66 polegających na udzielaniu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej krótkotrwałych pożyczek.
 
IPPP1/443-459/12-4/IGo Zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług finansowych (udzielanie kredytów).
 
IPPP1/443-457/12-2/IGo Opisane we wniosku usługi udzielania informacji objętych tajemnicą bankową nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług lecz podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011r. wynosi 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 pkt 1 ustawy o VAT.
 
ITPP2/443-472/12/AP Zwolnienia od podatku czynności zbycia nieruchomości zabudowanej w formie aportu lub sprzedaży.
 
ITPP2/443-259/12/AD Sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-633/12-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-238a/12/AT 1. Czy gmina może odliczyć VAT od wydatków inwestycyjnych?
2. Czy opisany zakład budżetowy może odliczyć VAT od ww. wydatków?
 
IBPP2/443-325/12/WN Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych.
 
IPTPP3/443-11/12-2/KK Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w ramach Działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, ponieważ przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP3/443-12/12-2/KK Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w ramach Działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, ponieważ przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP3/443-13/12-2/KK Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w ramach Działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju– pn. „X.”, ponieważ przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-463/12-6/IG Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części przez Wnioskodawcę?
 
IBPP3/443-646/12/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny

Wskaźniki gospodarcze