Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 października 2012 r.
 
ITPP1/443-679/12/AJ Czy po przekroczeniu kwoty 20.000 zł w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży internetowej (dostawa tylko wysyłkowa, brak możliwości odbioru osobistego) konieczny jest zakup kasy fiskalnej w celu ewidencji sprzedaży gdy część płatności nie jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe lecz w przedstawionym systemie płatności, a dopiero później na konto bankowe?
 
IBPP1/443-491/12/AW Czy usługi świadczone przez placówkę kształcenia pozaszkolnego są zwolnione z VAT?
 
IBPP1/443-492/12/AL Opodatkowanie dostawy parkingu .
 
IBPP3/443-596/12/UH Wysokość opodatkowania opłat rocznych za wieczyste użytkowanie w przypadku gdy umowa dotycząca oddania w wieczyste użytkowanie została zawarta w dniu 1 lutego 2006r.
 
IBPP3/443-605/12/KG Przeniesienie własności gruntu w zamian za odszkodowanie dokonane przez podatnika podatku od towarów i usług, stanowi odpłatną dostawę towarów i ze względu na przedmiot, czynność taka objęta jest podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-630/12/KG Gmina nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
 
IBPP3/443-775/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1554/11/TS Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do wydatków w zakresie budowy linii tramwajowej, budowy zajezdni, przebudowy skrzyżowań, budowy pasów autobusowych, systemu ITS (Inteligentny System Transportowy), dostawy pociągów tramwajowych, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą opodatkowaną (sprzedażą biletów miejskich)?
 
ITPP1/443-680/12/KM Czy przekazane Wnioskodawcy środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej (zawarcie umowy w imieniu i na rzecz kupującego na podstawie pełnomocnictwa) stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1551/11/MD Zwolnienie od podatku usług kształcenia na poziomie innym niż wyższy, świadczonych przez uczelnię wyższą.
 
ITTP2/443-149/12/AD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tytułu rat związanych z leasingiem motocykla oraz prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa do jego napędu.
 
ITPP1/443-1278a/11/JJ Zakres stawki podatku obowiązującej dla napojów przyrządzanych na bazie mleka oraz soków owocowych w ramach usług gastronomicznych.
 
ITPP2/443-1727/11/AW stawka podatku obowiązująca do czynności wniesienia do Spółki z o.o., w drodze aportu , budowli
 
ITPP2/443-1660/11/AW -opodatkowanie czynności wykonywanych nz rzecz zleceniodawcy w ramach umowy o obsługę programu lojalnościowego oraz sposób ich dokumentowania,-opdatkowanie czynności przekazania nagród rzeczowych uczestnikom programu lojalnościowego oraz sposób ich udokumentowania,-opodatkowanie czynności przekazania bonów towarowych uczestnikom programu lojalnościowego,
 
ITPP2/443-1517/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego remontu remizy strażackiej.
 
ITTP2/443-1443/11/RS Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług doradztwa ubezpieczeniowego.
 
ITPP1/443-1438/11/DM Opodatkowana odszkodowania za bezumowne korzystanie z ośrodków wczasowych.
 
ITPP1/443-1560/11/MN Prawo do dokonania korekty w trybie art. 91 ust. 7 i 7a w związku ze zmiana przeznaczenia inwestycji.
 
ITPP2/443-1557/11/EB Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do jazd demonstracyjnych oraz samochodów przeznaczonych do dalszej odprzedaży.
 
ITPP2/443-1359/11/EK Czy usługi realizowane przez Spółkę w ramach ww. umowy, są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1422/11/AP Zakres możliwości stosowania nazwy skróconej na fakturze.
 
ITPP2/443-1503/11/MD Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu (nie podlega).
 
ITPP1/443-1492b/11/DM Zwolnienie od podataku kursów w zakresie pierwszej pomocy.
 
ITPP1/443-1502/11/KM Zakres momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług unieszkodliwiania odpadów.
 
ITPP1/443-1492a/11/DM Zwolnienia od podatku towarów i usług polegajacych na zabezpieczeniu imprez od strony medycznej oraz zwiazanego z tym transportu medycznego.
 
ILPP2/443-246/12-2/AK Czy Stowarzyszenie jako bierny podatnik VAT będzie mogło starać się o zwrot podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów określonych w umowie na lata 2011-2015w ramach poddziałania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja??
 
ILPP1/443-1556/11-2/NS Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług odprowadzania ścieków.
 
ILPP1/443-1556/11-3/NS Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej.
 
ILPP1/443-1556/11-4/NS Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących usług administrowania infrastrukturą kanalizacyjną.
 
ILPP2/443-48/12-2/AD Czy przekazania nagród przez Spółkę dla Uczestników w ramach świadczonej na rzecz Zleceniodawcy kompleksowej usługi marketingowej polegającej na obsłudze programu lojalnościowego stanowią „dostawę towarów” podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1537/11-4/KG Czy wynajem użytkownikom lokali mieszkalnych wyodrębnionych ze spółdzielni i nie będących jej członkami, dodatkowych pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych spółdzielni typu: suszarnia, dodatkowa piwnica, pomieszczenie pozsypowe itp., na cele nie związane z działalnością gospodarczą, na podstawie odrębnych umów, niestanowiących części składowych ani przynależnych do lokali mieszkalnych, jest zwolniony od opodatkowania na podstawie przepisu VI Dyrektywy UE art. 13 ust. 1 lit. l i art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-30/12-2/BA Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r. (tj. w 2010 r.), jak i stanie prawnym obowiązującym po tym dniu, pożyczki udzielane przez Y będą stanowić dla Spółki import usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w Polsce.
 
ITPP1/443-1474/11/MN opodatkowanie i dokumentowanie mediów związanych z dzierżawą nieruchomości
 
ILPP2/443-461/12-5/MN Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ILPP4/443-30/12-3/BA Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r. (tj. w 2010 r.), jak i stanie prawnym obowiązującym po tym dniu, pożyczki udzielane przez Y będą stanowić dla Spółki import usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce.
 
ITPP1/443-1641/11/JJ stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku
 
ILPP1/443-386/12-6/KG Opodatkowanie ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości.
 
ILPP2/443-1551/11-7/SJ Czy Spółka postąpiła słusznie ujmując korekty zwiększające i zmiejszające wystawione w dniu 18 maja 2011 roku w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2011 roku?
 
ILPP1/443-107/12-7/KG Stawka podatku dla usług krótkotrwałego zakwaterowania PKWiU 55.20.
 
ITPP2/443-1620/11/RS Jaka stawka podatku od towarów i usług powinna być zastosowana przy imporcie części do statków dokonanym przez armatora?
 
ILPP2/443-1551/11-8/SJ Czy Spółka postąpiła słusznie ujmując korekty zwiększające i zmiejszające wystawione w dniu 18 maja 2011 roku w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2011 roku?
 
ITPP1/443-1608/11/BJ zwolnienia od podatku usług sprzedaży obiadów przez stołówkę szkolną
 
ILPP4/443-806/11-2/ISN Czy Spółka postępuje prawidłowo w powyższym przypadku, korzystając z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygnatura lLPP2/443-813/08/11-S/JK z dnia 10 marca 2010 r., to znaczy:
1. Czy przedmiotowe transakcje sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów spoza Unii Europejskiej realizowane na warunkach Ex Works stanowią transakcje eksportu pośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT i w konsekwencji, na podstawie art. 41 ust. 11 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, co do zasady podlegają VAT według stawki 0% – pod warunkiem posiadania przez Spółkę kopii dokumentu celnego potwierdzającego wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej?
2. Czy kopia komunikatu IE 599 wygenerowana z systemu ECS w odniesieniu do konkretnych towarów, zawierająca potwierdzenie wywozu przez urząd celny i z której wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu stanowi potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 41 ust. 11 ustawy o VAT i w związku z tym stanowi podstawę do zastosowania przez Spółkę stawki VAT 0% do przedmiotowych transakcji eksportowych?
 
ILPP2/443-174/12-2/MR Czy przekazanie całego przedsiębiorstwa przez małżonka pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej, drugiemu małżonkowi, a następnie zakończenie działalności gospodarczej, spowoduje konieczność uiszczenia podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-121/12-2/AWa Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu dotyczącej realizacji projektu.
 
ILPP1/443-140/12-2/MK Opodatkowanie podatkiem opłat rocznych od użytkowania wieczystego.
 
ITPP1/443-1621/11/BK refakturowanie mediów na rzecz najemców
 
ILPP1/443-115/12-2/NS Uznanie przekazania infrastruktury elektroenergetycznej za nieodpłatne świadczenie usług.
 
ITPP2/443-1646/11/AP zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ITPP1/443-1630/11/KM Czu usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych będą opodatkowane w całości stawką 8%?
 
ITPP1/443-1658/11/DM opodatkowanie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych oraz nieodpłatnego zużycia artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas spotkań, narad i szkoleń przez pracowników, członków zarządu oraz kontrahentów
 
ITPP1/443-1620/11/KM Czy zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem, nie rozliczanym w prowadzonej osobiście działalności gospodarczej, ma być zawarty na fakturze VAT?
 
ILPP4/443-807/11-3/BA VAT 0%:1) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta amerykańskiego X z dostawą do Brazylii (transport organizuje kontrahent odbierający towar w Brazylii) jako eksport bezpośredni?
2) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta austriackiego X- z dostawa towaru do Turcji (transport organizuje kontrahent w Turcji) jako eksport pośredni?
 
ILPP4/443-807/11-2/BA Czy Wnioskodawca właściwie kwalifikuje transakcje łańcuchowe i właściwie stosuje stawkę VAT 0%:1) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta amerykańskiego X z dostawą do Brazylii (transport organizuje kontrahent odbierający towar w Brazylii) jako eksport bezpośredni?
2) w przypadku gdy sprzedaż następuje do kontrahenta austriackiego X- z dostawa towaru do Turcji (transport organizuje kontrahent w Turcji) jako eksport pośredni?
 
ILPP1/443-1552/11-2/AWA 1. Czy otrzymane przez Lidera Partnerstwa dofinansowanie nie stanowi obrotu w podatku od towarów i usług?
2. Czy Liderowi Partnerstwa przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych związanych z realizacją projektu?
 
ILPP1/443-1561/11-2/NS Nabycie praw autorskich, praw majątkowych i praw pokrewnych oraz prawo do odliczenia podatku VAT.
 
ILPP2/443-126/12-4/AD Czy otrzymanie od dostawcy desek faktur VAT uwzględniających tzw. obliczeniowy wymiar desek odmienny (niższy) od tzw. produkcyjnego wymiaru desek w rzeczywistości dostarczanych Wnioskodawcę, w sytuacji gdy różnica ta nie będzie przewidziana ani dopuszczana Polską Normą, będzie uprawniał Zainteresowanego do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z takich faktur?
 
ILPP1/443-1546/11-4//KG 1. Czy w tym przypadku nota księgowa jest prawidłową formą udokumentowania naliczonej wg umowy „rekompensaty” wystawionej za rok 2011?
2. Czy może Zleceniobiorca powinien wystawić fakturę VAT za usługę z kwotą netto w wysokości naliczonej „rekompensaty”?
 
ILPP1/443-130/12-4/AW Czy do sprzedaży okularów 3D, jako związanych nierozerwalnie z biletem do kina 3D opodatkowanym stawką 8%, należy zastosować stawkę VAT w wysokości 8 %, czy też może 23%?
 
ILPP4/443-145/12-2/ISN Czy w przypadku wprowadzenia wyżej opisanego systemu archiwizowania faktur sprzedażowych Zainteresowany uprawniony będzie do prowadzenia archiwum tychże faktur jedynie w postaci elektronicznej i zaprzestania archiwizacji faktur papierowych?
 
ILPP1/443-428/12-5/AW Czy usługa przeprowadzonych przez Wnioskodawczynię szkoleń na zlecenie Sp. z o.o. w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji sfinansowana przez Zleceniodawcę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-148/12-2/ISN Czy w przypadku wprowadzenia wyżej opisanego systemu archiwizowania faktur sprzedażowych Zainteresowany uprawniony będzie do prowadzenia archiwum tychże faktur jedynie w postaci elektronicznej i zaprzestania archiwizacji faktur papierowych?
 
ILPP2/443/169/12-2/SJ 1. Czy zwolnienie usług ochrony zdrowia i opieki społecznej na podstawie załącznika nr 4 poz. 9 ustawy o podatku od towarów usług, w latach 2009-2010 obejmuje swoim zakresem usługi świadczone przez placówki, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2009 r. nie posiadały zezwolenia wojewody na prowadzenie takiej działalności, tj. całodobowej opieki z zakwaterowaniem, natomiast opieka wykonywana w pozostałych placówkach nie posiadała uprawnień zgodnie z zobowiązującym w Polsce przepisami do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, na podstawie załącznika nr 4 poz. 152, jest opodatkowana stawką 7%?
2. Jak należy prawidłowo naliczyć proporcje dające Spółce prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w 2011 roku, tj. czy przyjmując proporcje wg. przychodów z 2010 roku, czy też ustalić proporcję szacunkowo według prognozy.
 
ILPP2/443-332/12-2/MN Opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych oraz odliczenie podatku naliczonego (premia jako usługa).
 
ILPP2/443-169/12-3/SJ 1. Czy zwolnienie usług ochrony zdrowia i opieki społecznej na podstawie załącznika nr 4 poz. 9 ustawy o podatku od towarów usług, w latach 2009-2010 obejmuje swoim zakresem usługi świadczone przez placówki, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2009 r. nie posiadały zezwolenia wojewody na prowadzenie takiej działalności, tj. całodobowej opieki z zakwaterowaniem, natomiast opieka wykonywana w pozostałych placówkach nie posiadała uprawnień zgodnie z zobowiązującym w Polsce przepisami do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, na podstawie załącznika nr 4 poz. 152, jest opodatkowana stawką 7%?
2. Jak należy prawidłowo naliczyć proporcje dające Spółce prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w 2011 roku, tj. czy przyjmując proporcje wg. przychodów z 2010 roku, czy też ustalić proporcję szacunkowo według prognozy?
 
ILPP2/443-272/12-2/SJ Czy Spółka jako cedent, jest zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług w związku z nieodpłatną cesją na rzecz Sp. z o.o. umów na dostawy biomasy zawartych z ... i kontrahentami – dostawcami Spółki?
 
ITPP1/443-1685b/11/MN wystawienie faktury korygującej w sytuacji przedwczesnego zakończenia umowy leasingu finansowego.
 
ITPP1/443-1685a/11/MN dokumentowanie otrzymanych należności z tytułu przedwczesnego zakonczenia umowy leasingu, najmu lub dzierżawy
 
IBPP3/443-517/12/JP Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-228/12-4/AI Jaką stawką podatku VAT Wnioskodawca powinien opodatkować opisane wyżej usługi, które będzie wykonywać na rzecz zleceniodawcy?
 
IPPP3/443-538/12-4/SM komis, obowiązek podatkowy, moment powstania obowiązku podatkowego, dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura VAT
 
ILPP2/443-1648/11-3/EN Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo stosując 5% stawkę VAT do sprzedaży produktu – len mielony?
 
IPPP3/443-628/12-2/SM brak opodatkowania wydania samochodu w ramach gwarancji oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-1388/11-11/IZ dotyczy zastosowania zwolnienia z podatku dla dostawy nieruchomosci
 
IPPP2/443-1388/11-10/IZ 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dostawa Nieruchomości 8 winna zostać zwolniona z podatku VAT?
 
IPPP2/443-446/12-2/IZ dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP3/443-663/12-2/SM opodatkowane podstawową stawką podatku czynności sądu polubownego
 
ILPP2/443-146/12-4/MR Czy Stowarzyszenie będąc podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku naliczonego, zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”?
 
IPPP1/443-507/12-2/EK/PR Szacowanie podstawy opodatkowania w przypadku transakcji zawieranych w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
 
IPPP1/443-1758/11-2/ISZ prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami w związku z realizacją projektu
 
IPPP1/443-1557/11-3/ISz opodatkowanie usług najmu wraz z kosztami opłat za media
 
ILPP2/443-146/12-5/MR Czy Stowarzyszenie będąc podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku naliczonego, zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”?
 
IPPP1/443-626/12-2/EK Stawka podatku przy sprzedaży Produktów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.71.12.0
 
IPPP1/443-1601/11-2/ISZ stawka podatku VAT dla usług szkoleniowych świadczonych przez Spółkę oraz dla usług polegających na zapewnieniu merytorycznego przeprowadzenia wykładu w ramach szkolenia organizowanego przez inny podmiot gospodarczy
 
ILPP1/443-239/12-3/AWA Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej
 
ILPP4/443-799/11-4/BA Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowe jest rozliczenie dostawy towarów w ten sposób, że faktura końcowa wystawiona w PLN opiewa na całą wartość sprzedaży, (tzn. 1.257.600,06 CHF przeliczone po kursie sprzedaży banku (...) S.A. z dnia wystawiania faktury końcowej, tj. 3,7124 co daje 4.668.714,50 PLN) i rozlicza otrzymaną zaliczkę w kwocie 993.849,89 PLN (zgodnie z wystawioną fakturą zaliczkową o równowartości 3 14.400,02 CHF po kursie 3,1611 z dnia 30 marca 2011 r.)?
 
IPPP1/443-1513/11-2/ISZ opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu podatków i opłat
 
IPPP1/443-1567/11-2/ISz prawo do obniżenia podatku naliczonego z związku z fakturami dokumentującymi dokonanie czynności przez Zbywcę wnoszącego w formie aportu zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa, wystawionymi na Spółkę
 
IPPP1/443-1544/11-3/ISz stawka podatku VAT dla importu usług realizowanych przez SWIFT
 
IPPP1/443-1614/11-5/ISZ zwolnienie z podatku VAT usługi prowadzenia kursów z zakresu pierwszej pomocy
 
IPPP2/443-1269/11-2/IZ dotyczy opodatkowania wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych z urzędu i wystawienia faktury z tytułu tej czynności
 
IPPP2/443-332/12-2/IZ Czynność wypłaty dywidendy niepieniężnej w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami, wybudowanych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatna dostawa towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.
 
IBPP3/443-521/12/UH Stawka podatku VAT dla sprzedaży nierozerwalnie z mieszkaniami związanych elementów infrastruktury towarzyszącej jak: miejsca postojowe, podjazdy, chodniki, przyłącza do budynku a także stawki dla sprzedaży ustanowionego dla czterech mieszkań prawa do wyłącznego korzystania z przyległych do nich ogródków, które stanowić będą współwłasność wszystkich właścicieli poszczególnych mieszkań i które będą nierozerwalnie związane z ww. mieszkaniami.
 
IPPP2/443-1388/11-12/IZ Dotyczy zastosowania zwolnienia z podatku dla dostawy nieruchomości
 
IPPP2/443-755/12-2/JW Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców (...).
 
IPPP3/443-1473/11-3/KB Wniesienie do spółki kapitałowej jako wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie wiąże się dla Wnioskodawcy z obowiązkiem korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z nabytymi składnikami majątkowymi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IBPP3/443-634/12/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-836/12/JP Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 
ILPP1/443-227/12-2/AW W jakiej części wartość sprzedawanej nieruchomości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w jakiej podlega zwolnieniu i czy z tego zwolnienia można zrezygnować?
 
IPPP1/443-1467/08/12-6/S/IZ dotyczy prawa do odliczenia podatku z faktury wystawionej przez kontrahenta
 
IBPP2/443-309/12/IK Określenie czy komunikat IE-599 bez pieczątki i podpisu w przypadku eksportu pośredniego jest potwierdzeniem dokonania wywozu poza obszar Wspólnoty.
 
IPPP3/443-622/12-2/IG W przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów Spółek Operacyjnych do Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki Kapitałowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-664/12-2/BH wypłacona kwota nie stanowi odszkodowania, jest wynagrodzeniem za usługę
 
IPPP2/443-678/12-2/BH podstawą opodatkowania jest dyskonto czyli różnica pomiędzy ceną wartości nominalnej a kwotą zapłaconą
 
IBPP2/443-310/12/BW Czy wykonywane usługi montażu szaf wnękowych z zakupionych materiałów dociętych na konkretny wymiar i w sposób trwały zamontowany w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, można stosować preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8%?
 
IBPP2/443-314/12/WN Uznanie czy spełniony został warunek skutecznego doręczenia zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1.
 
IBPP2/443-319/12/ICz Opodatkowanie usług związanych z montażem moskitier.
 
IBPP2/443-323/12/AB Stawka podatku VAT dla usługi hotelowej obejmującej nocleg ze śniadaniem oraz parking, wstęp na basen, siłownię, zajęcia fitness.
 
IBPP2/443-328/12/KO Określenie stawki podatku dotyczącej opłat za media pobieranych w związku z zawartą umową najmu.
 
IBPP2/443-330/12/BW Czy jako podatnik podatku od towarów i usług Wnioskodawca miał prawo do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług dla robót blacharsko-dekarskich wykonywanych w budynku szpitala aresztu śledczego sklasyfikowanego w PKOB 1130?
 
IBPP2/443-466/12/IK Uznanie czy Spółka ma prawo stosować obniżoną stawkę VAT dla dostaw wskazanych we wniosku środków spożywczych, bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz Załącznika nr III poz. 1 dyrektywy VAT.
 
IBPP2/443-333/12/ICz Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP2/443-337/12/BW Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat dokonywanych na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz moment wystawiania faktur z tytułu tychże wpłat.
 
IBPP2/443-340/11/AM Czy opisana sprzedaż w całości powinna być traktowana jako usługa najmu tj. czynsz oraz media zużywane w lokalach, w przypadku lokali mieszkalnych ze stawką zwolnioną a w przypadku lokali użytkowych ze stawką 23%?
 
IBPP2/443-345/12/WN Zastosowanie właściwej stawki podatku dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej za pośrednictwem urzędu gminy.
 
IBPP2/443-348/12/ICz Prawo do korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych – naruszenie przepisu art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-349/12/KO Opodatkowanie czynności wykonywanych przez komplementariusza spółki komandytowej na podstawie umowy zlecenia zarządzania przedsiębiorstwem.
 
IBPP2/443-355/12/ICz Stawka podatku do dostawy napoju z dodatkiem soku aloesowego oraz napoju z dodatkiem granatu.
 
IBPP2/443-362/11/AB Opodatkowanie czynności dokonywanej przez uczestnika usługi zarządzania płynnością finansową (cash-poolingu).
 
IBPP2/443-365/12/KO Ustalenie wartości sprzedaży opodatkowanej w 2011r. oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2011r. i 2012r.
 
IBPP2/443-372/12/BW Czy sprzedaż samochodu osobowego przed upływem 6 miesięcy od dnia zakupu od leasingodawcy jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT?
 
IBPP2/443-373/12/KO Ustalenie obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut.
 
IBPP2/443-382/12/RSz Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup okularów korekcyjnych.
 
IBPP2/443-383/12/KO Opodatkowanie zakupu „wierzytelności trudnych” poniżej ich wartości nominalnej, w celu ich odzyskania na własny rachunek.
 
IPPP2/443-531/12-4/MM zwolnienie od podatku VAT sprzedaży pawilonu handlowego
 
IPPP2/443-476/12-2/MM obniżenie obrotu i podatku należnego w oparciu o zwrotne potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 
IPTPP1/443-464/12-6/IG Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z kosztami remontu i modernizacji budynku Przychodni?
 
IPTPP2/443-619/12-3/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze