Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 października 2012 r.
 
IBPP2/443-1329/11/ICz Opodatkowanie dostawy pokarmu dla ryb akwariowych
 
IBPP3/443-1299/11/LG Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności i usług świadczonych dla tego miejsca.
 
IBPP2/443-10/12/LŻ opodatkowania nieodpłatnie przekazanych towarów
 
IBPP2/443-1348/11/RSz tawka podatku do dostawy preparatu HUWA-SAN TR-50 o symbolu PKWiU 20.20.14.0
 
IBPP4/443-1842/11/EJ usługi z zakresu leczenia i profilaktyki, wykonywane przez lekarza, fizjoterapeutę i kosmetologa podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy
 
IBPP3/443-543/12/KG Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji gdy ma on obowiązek ewidencjonowania sprzedaży własnej.
 
IBPP3/443-584/12/MN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu.
 
IBPP3/443-867/12/KG Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej przez agenta w sytuacji gdy dokonuje sprzedaży własnych towarów i usług tylko i wyłącznie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą.
 
IBPP3/443-453/12/KG Badania psychologiczne
 
IBPP3/443-809/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-769/12/JP Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją małego projektu w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013.
 
IBPP3/443-491/12/KG - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne,
- ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw mediów tj. energii elektrycznej, gazu, ogrzewania oraz usług telekomunikacyjnych
 
IBPP3/443-901/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1607/11/AD Opodatkowanie szkoleń dla rolników.
 
ITPP2/443-1589b/11/AP Opodatkowanie wkładów wnoszonych przez przedsiębiorców kierujących pracowników na szkolenie.Prawo i termin odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1386/11/AW opodatkowanie transakcji dostawy działek
 
ITPP2/443-1650/11/MD Zwolnienie od podatku usług przeprowadzania egzaminów na spawaczy.
 
ITPP2/443-710/12/AP Opodatkowanie darowizny budynku mieszkalno-użytkowego.
 
ITPP1/443-188/12/TS Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej pod rozbudowę drogi z zamiarem odszkodowania.
 
ITPP2/443-185/12/EK Przekazanie majątku udziałowcom w ramach likwidacji spółki, co do zasady, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, jednakże w tej konkretnej sprawie, skoro przy nabyciu przedmiotowej zabudowanej nieruchomości, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, przekazanie udziałów w tej nieruchomości wspólnikom nie będzie podlegało opodatkowaniu.
 
ITPP1/443-165/12/KM Czy w momencie przekazania pojazdu na stałe żonie dla celów jej działalności gospodarczej wystąpi obowiązek uiszczenia podatku należnego od wartości pojazdu zaewidencjonowanej w ewidencji wyposażenia ?
 
ITPP1/443-64/12/AJ Opodatkowanie dostawy "mediów" podlega opodatkowaniu wedlug stawki podstawowej właściwej dla najmu lokali użytkowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 22% na podstawie faktur (refaktur) dokumentujacych dostawę "mediów".
 
ITPP2/443-485/12/AD Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług i zastosowania momentu powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 tej ustawy.
 
ITPP2/443-640/12/AP Czy wystąpi import w związku z płatnym przejazdem po drogach publicznych oraz naliczeniem opłaty serwisowej?
 
ITPP2/443-1589a/11/AP Opodatkowanie wkładów wnoszonych przez przedsiębiorców kierujących pracowników na szkolenie.
 
IPTPP4/443-418/12-4/ALN Czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych Wnioskodawca powinien ewidencjonować sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej?
 
IBPP2/443-442/12/RSz - Czy otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane kolektory słoneczne w ramach projektu, na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie są opodatkowane podatkiem VAT? Jeśli tak to według jakiej stawki podatkowej?
- Czy przekazanie przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane w ramach projektu, po 5 latach od jego zakończenia, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
- Czy Gmina może odliczyć lub uzyskać zwrot podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji układów kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych?
- Czy wpłaty mieszkańców na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie podlegają ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?
 
ITPP1/443-590/12/DM rozliczenie faktur korygujących w przypadku korekty zwiąkszającej lub zmniejszającej podstawe opodatkowania i podatek należny oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej
 
IPPP2/443-73/12-2/JW Ponieważ zarówno Zbywca jak i Nabywca są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT, a planowana transakcja spełnia warunki dla uznania jej za czynność zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, to Podatnicy będą uprawnieni na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania tej dostawy podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Zatem, w sytuacji sprzedaży Nieruchomości oraz udziału w gruncie, w stosunku do których zastosowanie będą miały przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy strony transakcji wybiorą opcję opodatkowania, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości w całości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej.
 
IPPP2/443-263/12-2/IG Na podstawie art. 124 ust. 2 Ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz imporcie towarów i usług, związanych z przetworzeniem złota inwestycyjnego w złoto inwestycyjne innej postaci lub próby, które będzie przez Spółkę dostarczane z zastosowaniem zwolnienia z VAT na podstawie art. 122 ust. 1 Ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-629/12-2/AO przyznana dotacja nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie stanowi obrotu opodatkowanego podatkiem VAT
 
IPPP2/443-594/12-3/AO Czy Spółce Komandytowej, powstałej w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, przysługuje prawo do rozliczenia podatku należnego VAT z podatkiem naliczonym VAT przysługujące uprzednio Wnioskodawcy?
 
IPPP2/443-609/12-2/AO Czy czynności, które dokonywała Spółka przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego związane z podatkiem VAT pozostają w mocy?
 
IPPP2/443-516/12-2/AO Dot. stawki VAT właściwej dla opłat upoważniających do tankowania wody i poboru energii w postaci wykupionych impulsów na karcie jako elementów towarzyszących wykonaniu usługi zasadniczej – usługi postoju łodzi
 
IPPP2/443-516/12-3/AO Czy w sytuacji zwrotu łodzi czarterowej po wykonanym czarterze w stanie niezgodnym z umową Wnioskodawca prawidłowo postępuje obciążając klienta notą obciążeniową, traktując jako karę za nienależyte wykonanie umowy z zachowaniem pełnego prawa do odliczenia VAT-u od zakupowanych części, wyposażenia i paliwa do łodzi czarterowych służących przywróceniu stanu umownego?
 
IPPP2/443-414/12-2/IZ Z uwagi na to, że Wnioskodawca wybudował budynek mieszkalno-usługowy i oddał go do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., nie będzie miała obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego w tym budynku się znajdującego.
 
IPPP1/443-925/09/12-8/S/PR zastosowanie stawki zwolnionej.
 
IPPP2/443-217/12-4/IZ dotyczy uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług
 
IPPP1/443-437/09/10/12-9/S/PR określenie opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę nabytej do współwłasności małżeńskiej.
 
IPPP1/443-515/12-6/PR opodatkowanie aportu przedsiębiorstwa do sp. z o.o. oraz prawa do odliczenia podatku od poniesionych wydatków bez konieczności korekty podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-631/12-2/PR zastosowanie zwolnienia od VAT dla sprzedaży udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami.
 
IBPP2/443-385/12/WN Uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionej we wniosku Strukturze Cash poolingu.
 
IBPP2/443-395/12/ICz Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy Cash poolingu gdzie Wnioskodawca występuje w ramach struktury jako „Agent”.
 
IBPP2/443-437/12/RSz - Czy otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane kolektory słoneczne w ramach projektu, na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie są opodatkowane podatkiem VAT? Jeśli tak to według jakiej stawki podatkowej?
- Czy przekazanie przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane w ramach projektu, po 5 latach od jego zakończenia, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
- Czy Gmina może odliczyć lub uzyskać zwrot podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji układów kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych?
- Czy wpłaty mieszkańców na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie podlegają ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?
 
IBPP2/443-443/12/RSz - Czy otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane kolektory słoneczne w ramach projektu, na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie są opodatkowane podatkiem VAT? Jeśli tak to według jakiej stawki podatkowej?
- Czy przekazanie przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane w ramach projektu, po 5 latach od jego zakończenia, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
- Czy Gmina może odliczyć lub uzyskać zwrot podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji układów kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych?
- Czy wpłaty mieszkańców na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie podlegają ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?
 
IPTPP2/443-621/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-113/12/IK Zakres braku prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją inwestycji.
 
IPTPP1/443-636/12-2/RG Czy w przypadku jeśli odszkodowanie za działki pod inwestycję drogową nie zostanie wypłacone w formie pieniężnej, tylko nastąpi przejęcie aktem notarialnym własności nieruchomości zabudowanej budynkiem, należącej do Powiatu na rzecz Miasta za zwolnienie z długu z tytułu odszkodowania, Miastu przysługuje zwolnienie z podatku VAT z tytułu przeniesienia własności nieruchomości gruntowej w zamian za odszkodowanie?
 
IPTPP2/443-627/12-4/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-588/12-2/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-558/12-4/RG Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
ITPP2/443-908/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
IPTPP1/443-543/12-2/RG Czy przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa przeznaczonej pod inwestycję drogową w zamian za odszkodowanie, stanowi dla Powiatu czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-542/12-4/AW W zakresie opodatkowania nabycia wierzytelności poniżej ich wartości nominalnej.

Wskaźniki gospodarcze