Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 października 2012 r.
 
IPTPP1/443-233/12-4/MH Czy w związku z realizacją projektu, Wnioskodawca będzie mieć prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego od nabytego urządzenia rezonansu magnetycznego oraz oprogramowania medycznego RIS, w sytuacji gdy zarówno urządzenie, jak i oprogramowanie będzie służyć świadczeniu przez Wnioskodawcę usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT?
 
ITPP1/443-65/12/BJ Stawka podatku dla sprzedawanych oprawek do okularów korekcyjnych.
 
ITPP1/443-296/12/AT Czy czynność zbycia w drodze zamiany gruntów przez Miasto (działki: nr 672, nr 371/7, nr 371/21 , nr 776/4) na rzecz Skarbu Państwa (działki: nr 302/3, nr 253, nr 68/38) bez obowiązku dokonywania dopłaty, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-177/12/AJ Czy wartość obrotu z tytułu przekazania samochodu osobowego na cele osobiste należy wliczyć do limitu 40.000 zł, uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących?
 
ITPP1/443-148/12/AJ Czy sprzedaż 100% udziałów w spółce z o.o. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-88/12/AD Sprzedaż działki przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1483/11/KM Czy w związku z nowelizacją od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy o VAT, Wnioskodawca winien stosować stawkę zwolnioną dla wykonywanych badań diagnostycznych w ramach podpisanych umów z ośrodkami medycyny pracy?
 
ITPP1/443-1477/11/JJ Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnica, komórka lokatorska i miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej winna być opodatkowana stawką 8% podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-14/12/AD Opodatkowanie dostaw nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami.
 
ITPP2/443-17/12/AF Jaką stawkę podatku należy zastosować na fakturze końcowej w sytuacji pobrania zaliczki przed zmianą ustawy?
 
ITPP1/443-157/12/TS Opodatkowanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz wyposażeniem parku.
 
ITPP2/443-39/12/RS wnoszenie aportem nieruchomości w postaci budynków postawionych na działkach korzysta ze zwolnienia od podatku
 
IPTPP2/443-515/12-7/AW Wnioskodawczyni dokonując transakcji sprzedaży pięciu działek, nie działała w charakterze podatnika, a czynność ta nie nosiła znamion działalności gospodarczej. Tym samym dostawa przedmiotowych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a Zainteresowana nie jest zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu tej sprzedaży.
 
IPTPP2/443-515/12-6/AW Wnioskodawczyni dokonując w przyszłości transakcji sprzedaży dwóch działek, nie będzie działała w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. Tym samym dostawa przedmiotowych działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a Zainteresowana nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu tej sprzedaży.
 
ITPP1/443-100/12/AT czy media mogą być refakturowane ze stawką VAT 8%?
 
ITPP1/443-98b/12/AJ 1. opodatkowanie operacji na instrumentach finansowych (zwolnienieod podatku)2. podstawa opodatkowania operacji na instrumentach finansowych.3. obliczenie podstawy opodatkowania w przypadku operacji na instrumentach finansowych4. moment powstania obowiązku w przypadku operacji naintrumentach finansowych.5. rozliczenie podatku naliczonego związanego w całości lub w części z czynnościami polegającymi na handlu instrumentami finansowymi.
 
ITPP1/443-98a/12/AJ 1. opodatkowanie operacji na intrumentach finansowych (zwolnienie podatku)2. podstawa opodatkowania operacji na instrumentach finansowych.3. obliczenie podstawy opodatkowania w przypadku operacji na instrumentach finansowych4. moment powstania obowiązku w przypadku operacji na instrumentach finansowych5. rozliczenie podatku naliczonego związanego w całości lub w części z czynnościami polegającymi na handlu instrumentami finansowymi.
 
IPTPP1/443-611/12-3/MH Czy Powiat posiada możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „...”?
 
ILPP1/443-116/12-2/AW Opodatkowanie czynności przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie.
 
ILPP1/443-1562/11-4/KG 1.Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarno-pogrzebowych oraz sprzedaży artykułów pogrzebowych.
2.Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z cmentarzami komunalnymi oraz od nabywanych artykułów pogrzebowych
 
ILPP1/443-1562/11-5/KG 1.Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarno-pogrzebowych oraz sprzedaży artykułów pogrzebowych.
2.Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z cmentarzami komunalnymi oraz od nabywanych artykułów pogrzebowych
 
ILPP1/443-1562/11-6/KG 1.Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarno-pogrzebowych oraz sprzedaży artykułów pogrzebowych.
2.Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z cmentarzami komunalnymi oraz od nabywanych artykułów pogrzebowych
 
ILPP1/443-1562/11-7/KG 1.Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarno-pogrzebowych oraz sprzedaży artykułów pogrzebowych.
2.Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z cmentarzami komunalnymi oraz od nabywanych artykułów pogrzebowych
 
ILPP2/443-250/12--2/AD 1. Czy środki otrzymywane przez wnioskodawcę od PARP z tytułu wsparcia na pokrycie wydatków związanych z wyświadczonymi usługami informacyjnymi i na pokrycie części wydatków związanych z wyświadczonymi usługami doradczymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy środki otrzymywane przez wnioskodawcę z tytułu częściowej odpłatności od klientów – odbiorców usług doradczych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak – czy wynikająca z umowy częściowa odpłatność klienta rozumiana winna być jako kwota netto, czy brutto (tj. zawierająca podatek VAT)?
 
ILPP4/443-819/11-4/TK Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu związanego z remontem kościoła.
 
ILPP1/443-189/12-4/HW Czy przy określaniu prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, nie ma znaczenia struktura finansowania wkładu własnego wnoszonego przez beneficjenta środków publicznych, ale istotne jest, że na mocy umowy z instytucją finansowane jest ono co najmniej 70% ze środków publicznych?
 
ILPP4/443-819/11-5/TK Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu związanego z remontem kościoła.
 
ILPP1/443-189/12-5/HW Czy przy określaniu prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, nie ma znaczenia struktura finansowania wkładu własnego wnoszonego przez beneficjenta środków publicznych, ale istotne jest, że na mocy umowy z instytucją finansowane jest ono co najmniej 70% ze środków publicznych?
 
ILPP4/443-76/12-2/ISN Czy wniesienie Działu Zakładu Produkcyjnego aportem do Spółki Celowej będzie wyłączone spod zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa VAT), co oznacza, że w związku z tą transakcję po stronie Spółki nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku VAT?
 
ILPP2/443-154/12-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-171/12-5/AK Czy Wnioskodawca wykonując usługę dostawy schodów drewnianych z montażem u klienta w budownictwie mieszkaniowym stosując 8% stawkę podatku VAT postępuje właściwie?
 
ILPP1/443-146/12-2/HW Czy Stowarzyszenie może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT z zakupu huśtawek, elementów rekreacyjnych, materiałów biurowych, środków trwałych i innych zakupów, które zostały zapłacone, lub będą refundowane z Funduszy Unijnych?
 
ILPP1/443-125/12-4/KG Opodatkowanie dostawy lokalu mieszkalnego w trybie egzekucji komorniczej.
 
IPPP2/443-613/12-2/MM opodatkowanie organizowanych i przeprowadzanych loterii audioteksowych
 
IPPP2/443-1240/11-4/KAN Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz obowiązku składania deklaracji VAT
 
IPPP2/443-380/12-2/IZ dotyczy obowiązku dokonania korekty podatku w związku z wyborem zwolnienia podmiotowego
 
ILPP2/443-9/12-2/SJ Czy Parafia ma możliwość odliczenia i zwrotu podatku VAT wydatkowanego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego?
 
IPPP2/443-687/12-4/MM Kwoty uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z udostępnianiem wód powierzchniowych stanowią wynagrodzenie za świadczenie przez Wnioskodawcę usług i czynność ta winna być udokumentowana fakturą VAT zgodnie ze wskazanym art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-722/12-2/MM 1. Czy w przypadku wniesienia aportem do Spółki kapitałowej aktywów przez SKA, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących aport na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT?2. Czy w przypadku wydania udziałów w Spółce kapitałowej i opłacenia VAT środkami pieniężnymi przed dniem złożenia deklaracji VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy VAT?3. Czy w przypadku wydania udziałów w Spółce kapitałowej i nieopłacenia VAT środkami pieniężnymi przed dniem złożenia deklaracji VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot podatku VAT w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy VAT?
 
ILPP2/443-3/12-2/AKr 1. Czy Wnioskodawca, udzielając pożyczek mieszkaniowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT od udzielonej pracownikowi kwoty pożyczki?
2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczenia podatku VAT od kwoty odsetek, które zobowiązani są zapłacić pracownicy?
3. Czy Wnioskodawca nie ma obowiązku naliczenia VAT od udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, jak i od odsetek płaconych przez pracowników?
 
IPPP2/443-487/12-2/IZ dotyczy możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją Projektu
 
ILPP2/443-2/12-2/SJ Czy Spółka ma obowiązek opodatkowywać świadczenia z ZFŚS przy całkowitej lub częściowej odpłatności tych świadczeń?
 
ILPP2/443-317/12-4/AD Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania obejmującego rekultywację gminnych składowisk odpadów w ramach projektu?
 
IPPP1/443-1470/11-2/JL Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych kursów regulowane są przez odrębne przepisy, działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę w powyższym zakresie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-1315/11-2/JW Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek)?
 
ILPP1/443-126/12-4/NS Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy lokalu mieszkalnego w trybie egzekucji komorniczej.
 
ILPP1/443-122/12-4/HW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości, stanowiącej majątek prywatny.
 
ILPP1/443-1545/11-4/MK Dostawa udziału w nieruchomości niezabudowanej oraz w prawie własności budynku niemieszkalnego i biurowego.
 
ILPP1/443-1531/11-4/AI Czy dzierżawa miejsc parkingowych przez Gminę stanowi czynność opodatkowaną VAT?
 
ILPP1/443-1531/11-5/AI Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na przyszłą budowę parkingów, w przypadku których wszystkie miejsca parkingowe będą dzierżawione?
 
ILPP1/443-1531/11-6/AI Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na przyszłą budowę parkingów, w przypadku których wszystkie miejsca parkingowe będą dzierżawione?
 
ILPP1/443-1531/11-7/AI Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia części VAT naliczonego związanego z wydatkami na budowę parkingów, w przypadku których nie wszystkie miejsca parkingowe są dzierżawione, przy zastosowaniu odpowiedniej proporcji metrażowej, tj. w części w jakiej powierzchnia dzierżawionych miejsc parkingowych pozostaje do powierzchni nieodpłatnie udostępnianych miejsc parkingowych (np. w przypadku gdy proporcja wyniesie 10:1, oznaczać to będzie, że Gmina może odliczyć 10/11 podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej koszt budowy danego parkingu, przy czym jednocześnie Gmina nie jest uprawniona w takiej sytuacji do odliczenia 1/11 podatku)?
 
ILPP1/443-218/12-4/KG Czy sprzedaż przedmiotowych działek oznaczać będzie prowadzenie działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1558/11-2/HW Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży świerszczy, mączników i drewnojadów jest zwolniona z podatku VAT? Jakie warunki musi Zainteresowana spełnić aby skorzystać z tego zwolnienia?
 
IPTPP2/443-521/12-4/IR Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji , ponieważ poniesione wydatki w ramach tej inwestycji nie są związane z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP1/443-550/11-6/12/S/MW Czy zastosowana stawka podatku VAT jest właściwa?
 
IPTPP2/443-594/12-2/KW Podstawa opodatkowania oraz stawka podatku VAT dla towarów dodatkowych sprzedawanych po cenach promocyjnych.
 
IPPP3/443-282/12-2/LK prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Spółkę zwycięzcom konkursu, loterii itp
 
IPTPP1/443-603/12-4/AK Czy Spółka do usług czyszczenia kanalizacji na odrębne zlecenie odbiorców powinna stosować podstawową 23% stawkę podatku od towarów i usług, czy też stawkę obniżoną w wysokości 8%?
 
IPPP2/443-627/12-2/KOM ustalenie, czy otrzymana dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP2/443-653/12-2/KOM zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi oferowania instrumentów finansowych (art. 43 ust.1 pkt 41)
 
ITPP1/443-328/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-91/12/BJ Zakres stawki podatku za najem i tzw. media.
 
ILPP4/443-87/12-4/ISN Czy Zainteresowana będzie musiała odprowadzić 23% podatku VAT przy sprzedaży działki?
 
IBPP2/443-707/12/RSz Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-721/12/RSz Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-724/12/RSz Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-727/12/RSz Czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 
IPPP1/443-654/12-2/AW podstawa opodatkowania – transakcje wymiany walut
 
IPPP1/443-514/12-4/AS prawo do odliczenia od wydatków wykorzystywanych do działalności gospodarczej i na cele osobiste
 
IPPP1/443-430/12-2/AS opodatkowanie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości
 
IPTPP2/443-752/12-2/IR Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot tego podatku?
 
IPTPP1/443-589/12-2/IG Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego (ponoszonego) w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 
IPTPP2/443-571/12-2/PR W zakresie stawki podatku VAT przy montażu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 
IBPP2/443-457/12/RSz - Czy otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane kolektory słoneczne w ramach projektu, na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie są opodatkowane podatkiem VAT? Jeśli tak to według jakiej stawki podatkowej?
- Czy przekazanie przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców, na budynkach których zostaną zainstalowane w ramach projektu, po 5 latach od jego zakończenia, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
- Czy Gmina może odliczyć lub uzyskać zwrot podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej instalacji układów kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych?
- Czy wpłaty mieszkańców na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w projekcie podlegają ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?
 
IPTPP1/443-514/12-5/MH Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu budowy hali sportowej, modernizacji stadionu miejskiego, budowy placu zabaw i kompleksu boisk sportowych w ramach Programu ....?
 
IPTPP1/443-507/12-4/MW Czy przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Opłatę z tytułu udostępnienia możliwości produkcyjnych oraz zaprzestania prowadzenie produkcji w przekazanej części?
 
IBPP2/443-318/12/RSz Zastosowanie stawki podatku VAT 8%.
 
IBPP2/443-364/12/RSz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług /robót/ w związku wykonaniem miejsca rekreacyjnego na osiedlu mieszkaniowym, związanego z realizacją projektu
 
IBPP2/443-488/12/RSz prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Wskaźniki gospodarcze