Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 października 2012 r.
 
IPPP1/443-494/11-2/AP Czy sprzedaż sprzętu AGD połączona z usługą jego montażu ze stałą zabudową kuchenną, która będzie produkowana przez firmę Wnioskodawcy lub firmę podwykonawcy i trwale montowana w budynkach, lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB grupa 111, 112 i 113 podlega opodatkowaniu obniżoną 8% stawką VAT?
 
IBPP4/443-892/11/EJ zwolnienie od podatku VAT nie przysługuje usługom świadczonym przez biegłego lekarza psychiatry na rzecz sądu lub prokuratury
 
IBPP4/443-921/11/EJ usługi świadczone przez prywatny ośrodek psychologiczno-terapeutyczny
 
IBPP2/443-534/11/ICz Prawidłowość opodatkowania usług najmu lokali użytkowych oraz pozostałych opłat dotyczących tej czynności.
 
IBPP2/443-877/11/ICz Prawidłowość opodatkowania usług najmu lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych.
 
IBPP2/443-878/11/ICz Prawidłowość opodatkowania usług najmu lokali mieszkalnych będących w 100% własnością Gminy.
 
ITPP2/443-13/12/EK Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-380/12/EB Odliczenie podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych przeznaczonych do dalszej odprzedaży oraz do jazd testowych.
 
ITPP1/443-452/12/DM Zakres opodatkowania wykonywanych czynności i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
ITPP2/443-396/12/EK Spółce przysługuje prawo do wystawienia not korygujących do faktur wystawionych przez kontrahentów na spółkę przejętą po dacie połączeniaSpółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych po dacie połączenia, na spółkę przejętą.
 
ITPP1/443-216/12/KM 1.Przekazanie producentowi wkładu pieniężnego w ramach umowy koprodukcyjnej.2.Odliczenie podatku VAT.
 
IBPP3/443-540/12/KG Uniwersytet ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wdrożeniem modelu zarządzania w części, w jakiej zakupy dokonywane w ramach projektu związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych, natomiast nie ma możliwości w zakresie w jakim zakupy związane są z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.
 
IBPP2/443-577/12/RSz prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur za opłaty serwisowe dla samochodów osobowych
 
IPPP1/443-472/12-2/AS likwidacja szkód – zwolnienie
 
IPPP1/443-508/12-4/AS prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi związane z organizacją szkolenia
 
IPPP1/443-784/12-2/AW Tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z podstawowych warunków uprawniających do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Klub nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach zorganizowanej imprezy.
 
IPPP3/443-768/12-2/RD Czy Wnioskodawca realizując projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 może odzyskać podatek VAT?
 
IPPP1/443-540/12-4/AW korekta VAT w związku z przekazaniem przedsiębiorstwa małżonkowi
 
IPPP1/443-478/12-4/AW usługi szkoleniowe i usługi dodatkowe do szkoleniowych – zwolnienia
 
IPTPP3/443-18/12-4/BJ sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu PKWiU ex 16.29.25.0, jako wymienionego pod pozycją 53 załącznika nr 3 do ustawy – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
 
IPPP3/443-732/12-4/RD Uznanie za usługę podlegająca opodatkowaniu czynności za które wypłacana jest premia pieniężna oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od kontrahenta.
 
IPPP3/443-686/12-2/RD Czy przejęcie przez Spółkę całości majątku E. w związku z likwidacją E. (w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych) pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja nabycia przedsiębiorstwa?Czy w wyniku nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa E. w wyniku likwidacji E., Spółka będzie zobowiązana do dokonywania korekty podatku VAT, o której mowa wart. 9ł ust. l-8 ustawy o VAT, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VATVAT – w zakresie rozliczenia importu usług, podstawy opodatkowania, zwolnienia z opodatkowania oraz ustalenia współczynnika proporcji dla usług pośrednictwa finansowego
 
IPPP3/443-634/12-2/JK prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towaru
 
IPPP1/443-435/12-2/AS prawo do zwolnienia – obsługa sekurytyzowanych wierzytelności oraz prowadzenia ewidencji analitycznej wierzytelności
 
IPPP1/443-695/12-4/AS prawo do odliczenia - projekt
 
IPPP1/443-550/12-2/AS opodatkowanie zwrotu nakładów inwestycyjnych, ustalenie podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego
 
IPPP1/443-446/12-4/AS opodatkowanie nabycia wierzytelności
 
IPPP1/443-484/12-2/AS obowiązek opodatkowania i ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności sprzedaży pakietów sportowych pracownikom oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich zakupem
 
IPPP1/443-783/12-2/AP Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez Kontrahenta, dokumentującej zakup przez Spółkę materiału produkcyjnego, do którego zakupu Spółka została zobowiązana na mocy postanowień Umowy oraz Porozumienia, a który to materiał produkcyjny został następnie przez Spółkę zutylizowany?
 
IPPP1/443-1184/10-5/12-S/AP W sytuacji, gdy Spółka nie była w stanie ustalić, w jakiej części dokonywane przez nią zakupy związane z jej działalnością na terenie punktów usługowych dotyczą działalności opodatkowanej podatkiem VAT, a w jakiej części działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny być uwzględniane w kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, w celu ustalenia, w jakiej części Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z czynnościami w związku z którymi przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony” należało uznać za prawidłowe.
 
IPPP2/443-674/11/12-5/S/KAN/RR w zakresie określenia czy z tytułu sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT
 
IPPP1/443-677/12-2/AP Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach przedstawionego Systemu, Spółka jako Uczestnik nie będzie świadczyła jakiejkolwiek usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, iż odsetki otrzymywane przez Spółkę w związku z uczestnictwem w Systemie nie będą stanowiły obrotu dla celów podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-485/12-5/AP Czy X w świetle art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) może skorygować podatek należny ze względu na nieuregulowane należności, powiadamiając wcześniej Y, jako prawnie zobowiązane do opłaty tych należności, o zamiarze Spółki skorygowania podatku należnego w przypadku gdy odmówi on opłaty tych należności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia?
 
IPPP2/443-509/12-5/RR Dokumentowanie czynności wykonywanych na rzecz sponsora oraz możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.
 
IPPP1/443-560/12-2/AP Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usługi w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe w przypadku, gdy najemcą jest podmiot gospodarczy - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu spółek handlowych?
 
IPPP1/443-1199/08-8/12-S/BS/AP Stwierdzić należy, iż będąc w posiadaniu kopii faktury, na której wyspecyfikowane zostały poszczególne sztuki ładunku, potwierdzenie zapłaty przez kontrahenta, zamówienia oraz umowy handlowe (w tym także korespondencję), a także książki nadawczej z pieczątką Poczty Polskiej potwierdzającą przyjęcie prasy do wysyłki i raportu ze specyfikacją dostawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. W przedmiotowej sytuacji Spółka zgromadziła bowiem dokumenty, które potwierdzały wywóz towarów z terytorium kraju i ich dostarczenie do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.
 
IPPP1/443-800/12-3/AP Zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.
 
IPPP1/443-476/12-2/AS zastosowanie stawki podatku dla sprzedaży członkowstwa uprawniającego do wstępu na teren klubu
 
IPPP2/443-600/12-4/RR Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-449/12-2/LK prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego
 
IPPP3/443-602/12-3/LK sposób rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem towarów od kontrahenta z Rosji lub USA
 
IPPP3/443-558/12-2/LK Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją opisanych we wniosku projektów ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP1/443-510/10/S/12-7/MP kopie faktur mogą być przechowywane również w formie elektronicznej z możliwością wydruku.
 
IBPP1/443-168/12/AW Czy dostawa nieruchomości obejmującej budynek z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi wraz z usytuowanymi w podziemiu miejscami parkingowymi korzysta ze zwolnienia od podatku z możliwością opodatkowania stawką VAT w wysokości 8%
 
IBPP1/443-170/12/AZb Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego określonego w fakturze wystawionej przez Inwestora z tytułu zwrotu wartości nakładów poczynionych na nieruchomości.
 
IBPP1/443-196/12/AW Kiedy powstaje obowiązek podatkowy związany z realizacją wykorzystanych i niewykorzystanych kuponów sprzedawanych przez internet na skonkretyzowaną usługę?
 
ITPP1/443-765/12/DM Opodatkowanie czynności wykonywane przez zarządcę sądowego nieruchomości.
 
IPTPP4/443-400/12-7/OS Jakie stawki podatku od towarów i usług (VAT) należy naliczać do usług świadczonych w obiektach budowlanych?
 
IBPP1/443-233/12/AW Czy dostawa nieruchomości zabudowanej rozpoczętym budynkiem zrealizowanym w 60-65% podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%?
 
IPTPP4/443-414/12-6/UNR Czy Spółka, nie korzystając z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami energii cieplnej i wody, refakturując koszty zakupu ww. mediów, będzie miała prawo naliczyć podatek VAT należny na fakturach VAT wystawionych na rzecz osób prowadzących działalność w udostępnionym lokalu, przyjmując za podstawę obliczenia wartość brutto zakupu ww. mediów?
 
IBPP1/443-235/12/AW Czy dostawa udziału w działkach zabudowanych drewnianym budynkiem korzysta ze zwolnienia od podatku?
 
IPTPP4/443-450/12-2/UNR 1. Czy w razie przeznaczenia samochodów osobowych wykorzystywanych pierwotnie przez „Klienta 1” do dotychczasowej działalności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów do wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej?
2. Czy w razie przeznaczenia samochodów osobowych wykorzystywanych pierwotnie przez „Klienta 2” do dotychczasowej działalności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów do wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej?
 
IPTPP4/443-415/12-4/BM Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi.
 
IPTPP4/443-448/12-2/BM Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu przeznaczonego wyłącznie na cele wynajmu, dzierżawy, leasingu.
 
IPTPP4/443-415/12-5/BM Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi.
 
IPTPP4/443-421/12-4/UNR Czy Gmina i Miasto będzie miała możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z planowaną realizacją zadania polegającego na dociepleniu budynku gimnazjum, na wykonanie której zamierza przeznaczyć środki finansowe pochodzące z częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej?
 
IPTPP4/443-439/12-2/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury przesłanej w formie elektronicznej.
 
IPTPP2/443-642/12-2/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-634/12-2/PR W zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 
ITPP1/443-753/12/DM Zakres brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-634/12-3/PR W zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 
ITPP2/443-763/12/AK Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na nadzorowaniu montażu i rozruchu urządzeń.
 
ITPP1/443-756/12/MN Zakres prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją ze zwolnienia podmiotowego.
 
IPTPP2/443-631/12-5/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-617/12-3/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-611/12-2/JS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-606/12-2/MH Czy opłaty za korzystanie z przeprawy promowej pobierane przez Zarząd Powiatu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-587/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani części w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP3/443-16/12-2/KK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania - odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. X, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-528/12/LSz Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla specjalistycznych kursów medycznych - ultrasonografia w położnictwie i ginekologii w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy ginekologów – położników.
 
IBPP2/443-321/12/RSz prawo do zastosowania dla dostaw krajowych nieteksturowanej odtłuszczonej Mąki sojowej (PKWiU 10.41.41.0) stawki podatku VAT 5%
 
IBPP2/443-351/12/RSz stawka podatku VAT dla opisanych we wniosku usług
 
IBPP1/443-246/12/AL Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP1/443-248/12/AZb Sposób dokumentowania sprzedaży produktów z działalności rolniczej prowadzonej przez rolnika ryczałtowego na rzecz kontrahentów z UE prowadzących działalność gospodarczą (będących, jak i nie będących podatnikami) oraz obywateli krajów UE jako odbiorców detalicznych nie prowadzących działalności gospodarczej (targi i wystawy).
 
IBPP1/443-257/12/AZb Zastosowanie właściwej stawki podatku dla sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
IPTPP2/443-557/12-8/AW W zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektu w przypadku poniesionych przez Gminę wydatków:
 • na montaż instalacji solarnych na domach prywatnych oraz wydatków o charakterze bieżącym na działania związane z zarządzaniem projektem, promocją projektu oraz szkolenia organizowane w ramach projektu,
 • na montaż instalacji solarnych na budynku użyteczności publicznej.
 •  
  IBPP1/443-340/12/AW Opodatkowanie zamiany.
  Prawo do odliczenia.
   
  IPTPP1/443-502/12-4/IG Czy istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn. „...”?
   
  IPTPP1/443-488/12-5/MG 1.Czy transakcje (zamiana, sprzedaż) pomiędzy Gminą będącą miastem na prawach powiatu a Skarbem Państwa podlegać będą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
  2.Czy zobowiązanie przez wojewodę Prezydenta do wypłaty odszkodowania Gminie, stanowiłoby dla Gminy czynność podlegającą opodatkowaniu i rodzącą po jej stronie powstanie obowiązku podatkowego?
   
  IPTPP4/443-423/12-4/UNR Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
   
  IPTPP1/443-488/12-4/MG W zakresie czynności dokonywanych w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (najem, dzierżawa, sprzedaż, zamiana) w imieniu Skarbu Państwa przez prezydenta miasta sprawującego funkcje starosty, podatnikiem podatku VAT obowiązanym do ujmowania w deklaracjach VAT-7 ww. transakcji przypisanych Skarbowi Państwa jest gmina.
   
  IPTPP4/443-425/12-4/UNR Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną i wodociągową wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
   
  IPTPP4/443-424/12-4/UNR Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
   
  IPTPP4/443-430/12-6/OS Prawo do odliczenia.
   
  IPTPP4/443-430/12-8/OS Wystawianie faktury wewnętrznej
   
  IPTPP4/443-430/12-7/OS Pozycje na fakturze.
   
  IPTPP2/443-699/12-2/JN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP2/443-695/12-2/JN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
   
  IPTPP2/443-654/12-2/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
   
  IPTPP1/443-648/12-2/MH Czy w opisanym zdarzeniu Stowarzyszenie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania?
   
  IPTPP2/443-636/12-7/JN Opodatkowanie dobrowolnych wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji.
   
  IBPP4/443-347/12/EK Czy sprzedaż całych liści tytoniu, nieodżyłowanych, niepociętych i niepokruszonych, osuszonych w stopniu pozwalającym na ich transport i przechowywanie oraz tytoniu typu strips, który będzie dodatkowo częściowo odżyłowany, nienadających się do palenia bez dalszej obróbki, dokonywana zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy stawka podatku wynosi w tym przypadku 8% ?
   
  IPTPP1/443-618/12-4/AK Czy w sytuacji, gdy Kontrahent finansuje wynagrodzenie podwykonawcy – Podatnikowi za usługi szkoleniowe (szkolenie z zakresu zawodu handlowca), świadczone w ramach realizacji zadania w ramach Projektu w co najmniej 70% z dotacji unijnych (środków publicznych), usługi te podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT przez Podatnika? Tym samym czy Podatnik będzie mógł wystawiać FV Kontrahentowi za wykonane usługi szkoleniowe ze stawką „VAT zwolniony”, czy też faktura VAT powinna być wystawiona Kontrahentowi ze stawką VAT 23%?
   
  IPTPP2/443-600/12-2/AW W zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej.
   
  IPTPP2/443-598/12-4/KW Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży posiłków dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, ustalenie wysokości sprzedaży opodatkowanej do zastosowania zwolnienia podmiotowego oraz obowiązek składania deklaracji i odprowadzenia podatku należnego.
   
  IPTPP1/443-582/12-6/MH Czy w odniesieniu do projektu pn. „...” beneficjentowi, czyli Powiatowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu?
   
  IPTPP1/443-581/12-2/IG Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., poz. 535 z późn. zm.), w związku z realizacją zadania pn. „...”?

  Wskaźniki gospodarcze