Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 października 2012 r.
 
IBPP4/443-776/11/EJ brak zwolnienia z VAT dla czynności pobrania, badania i przechowywania krwi pępowinowej
 
IBPP3/443-441/11/PK określenie stawki podatku VAT dla dostawy dzieł sztuki
 
ITPP1/443-412/12/AJ Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-1296/11/MN Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez wspólnotę mieszkaniową jako refakturę z tytułu dostawy mediów, w której pośredniczy wspólnota mieszkaniowa?
 
ITPP1/443-304/12/KM 1. Jaka powinna być zastosowana stawka podatku VAT dla kompleksowej usługi demontażu pokryć dachowych, zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych (wiatach, garażach, stodołach, oborach, altanach itp.) i użyteczności publicznej wraz z utylizacją powstałych odpadów?
2. Czy wykonawca wystawiając fakturę VAT na kompleksową usługę demontażu i utylizacji pokryć dachowych, wyszczególniając wykonane czynności tj. demontaż, utylizację, transport powinien zastosować jednolitą stawkę podatku VAT 8% dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych (mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej)?
 
ITPP1/443-197/12/IK Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych przez wydzierżawiającego?
 
ITPP2/443-631/12/RS Czy czynność wniesienia przez Województwo aportu w postaci przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, do spółki ze 100% udziałem Województwa w zamian za objęcie udziałów, będzie zwolniona z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług?
 
ITPP2/443-673/12/PS brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
ITPP2/443-1298/11/AD Zwolnienie od podatku sprzedaży udziału w nieruchomości dokonanej w toku egzekucji komorniczej.
 
ITPP1/443-1283/11/AP Zakres stawki podatku dla usług remontowych wykonywanych w obiekcie budownictwa mieszkaniowego.
 
ITPP2/443-1265/11/MD Prawo do zastosowania stawki 0% dla dokonanej dostawy towarów.
 
ITPP2/443-1285/11/EB Do podstawy opodatkowania należy wliczyć także podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, gdyż są to płatności wynikające z zawartej umowy najmu nieruchomości.
 
ITPP2/443-1243/11/EB Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.
 
ITPP2/443-1413/11/AW Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji dyrektora.
 
ITPP2/443-452/12/AW Zwolnienie od podatku usług przeprowadzenia kursu dla pracowników zatrudnionych na stanowisku ustawiacza oraz prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.
 
ITPP2/443-194/12/EK O ile majątek, który zamierza Pani darować córce i synowi, posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której darowizna, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-162/12/MD Opodatkowanie sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
ITPP1/443-814/12/MS Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją zadania.
 
ILPP2/443-60/12-4/EN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada faktury VAT dokumentującej transakcję zakupu nieruchomości
 
ILPP2/443-60/12-5/EN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada faktury VAT dokumentującej transakcję zakupu nieruchomości.
 
ILPP1/443-131/12-3/AWA Prawo do odzyskania podatku VAT.
 
ILPP2/443-1651/11-4/AD Czy przy sprzedaży samochodu osobowego (środka trwałego) Wnioskodawca ma prawo naliczyć tylko taką kwotę podatku należnego VAT, jaką sam miał prawo odliczyć przy jego zakupie?
 
ILPP2/443-1685/11-2/MR Czy poprawne jest stanowisko Spółki, że obniżoną stawką VAT przewidzianą dla towarów wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT (aktualnie – 8% stawką VAT) w opisanej wyżej sytuacji objęte będą dostawy krajowe:1. słodkich herbatników z grupowania 10.72.12.0 PKWiU,
2. wafli z grupowania 10.72.12.0 PKWiU, dla których zawartość wody przekracza 10% masy?
 
ILPP2/443-1685/11-3/MR Czy poprawne jest stanowisko Spółki, że obniżoną stawką VAT przewidzianą dla towarów wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT (aktualnie – 8% stawką VAT) w opisanej wyżej sytuacji objęte będą dostawy krajowe:1. słodkich herbatników z grupowania 10.72.12.0 PKWiU,2. wafli z grupowania 10.72.12.0 PKWiU, dla których zawartość wody przekracza 10% masy?
 
ILPP2/443-1685/11-4/MR Czy poprawne jest stanowisko Spółki, że obniżoną stawką VAT przewidzianą dla towarów wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT (aktualnie – 8% stawką VAT) w opisanej wyżej sytuacji objęte będą dostawy krajowe:1. słodkich herbatników z grupowania 10.72.12.0 PKWiU,
2. wafli z grupowania 10.72.12.0 PKWiU, dla których zawartość wody przekracza 10% masy?
 
ILPP2/443-1685/11-5/MR Czy poprawne jest stanowisko Spółki, że obniżoną stawką VAT przewidzianą dla towarów wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT (aktualnie – 8% stawką VAT) w opisanej wyżej sytuacji objęte będą dostawy krajowe:1. słodkich herbatników z grupowania 10.72.12.0 PKWiU,
2. wafli z grupowania 10.72.12.0 PKWiU, dla których zawartość wody przekracza 10% masy?
 
ILPP4/443-81/12-4/EWW Czy usługa dzierżawy światłowodów świadczona na rzecz kontrahenta niemieckiego w świetle stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r., podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-81/12-5/EWW Czy usługa dzierżawy światłowodów świadczona na rzecz kontrahenta niemieckiego, podlegać będzie opodatkowaniu polskim podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-192/12-4/AKr Czy w przypadku wniesienia przez Komplementariusza do Spółki Wierzytelności w drodze aportu, a następnie wyegzekwowania należnych kwot od Dłużnika na drodze sądowej lub ewentualnie pozasądowej w drodze negocjacji:
a) nabycie Wierzytelności przez Spółkę stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT (a jeśli tak – co w takim przypadku stanowić będzie podstawę opodatkowania VAT)?
b) wyegzekwowanie Wierzytelności na rzecz Spółki (jako nowego właściciela Wierzytelności) stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT (a jeśli tak - co w takim przypadku stanowić będzie podstawę opodatkowania VAT)?
 
ILPP2/443-192/12-5/AKr 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, tj. w przypadku wyegzekwowania należności od Dłużnika na rzecz Spółki, przekazanie połowy (50%) uzyskanych przez Spółkę kwot na rzecz podmiotu trzeciego skutkować będzie powstaniem po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku VAT, a tym samym obowiązku wystawienia przez Spółkę faktury VAT na rzecz podmiotu trzeciego?
 
IPPP3/443-122/12-4/MPe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-593/12-2/MPe w zakresie opodatkowania przejęcia majątku Spółki w likwidacji oraz korekty podatku VAT
 
IPPP1/443-530/12-5/MPe w zakresie rozliczeń w ramach struktury Cash-poolingu
 
IPPP3/443-462/12-4/MPe w zakresie opodatkowania przekazania Nieruchomości na rzecz Zarządcy Drogi bez odszkodowania
 
IPPP3/443-49/08/12-9/S/MPe w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu dokonania aportu
 
ILPP2/443-1698/11-3/MN Opodatkowanie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPPP3/443-101/12-2/MPe w zakresie nowego sposobu dokumentowania oraz rozliczania dla celów podatku VAT przepływów pieniężnych
 
ILPP2/443-1630/11-4/AKr Zwolnienie od podatku – art. 43 ust. 1 pkt 32
 
IPPP1/443-667/12-3/MPe w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedawanych bezalkoholowych, niegazowanych napojów z soi
 
IPPP1/443-501/12-2/MPe w zakresie stawki podatku dla lodów, produktów na ciepło i hot-dogów
 
IPPP1/443-492/12-2/MPe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu w związku z wydzierżawieniem pojazdów
 
IPPP1/443-685/12-3/EK Opodatkowanie kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu i prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty.
 
IPPP1/443-414/12-4/EK Opodatkowanie podatkiem VAT nabycia wierzytelności wymagalnych.
 
ILPP4/443-805/11-3/EWW Czy świadczone przez Zainteresowanego usługi wymienione w pkt od 1 do 6 w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8%?
 
ILPP4/443-805/11-4/EWW Czy świadczone przez Zainteresowanego usługi wymienione w pkt od 1 do 6 w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8%?
 
IPPP1/443-760/12-2/EK Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji ponieważ zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP1/443-414/12-5/EK Opodatkowanie podatkiem VAT nabycia wierzytelności wymagalnych
 
IPPP1/443-546/12-4/EK Stawka podatku do dostawy kredy nawozowej granulowanej sklasyfikowanej w PKWiU 08.11.30.0.
 
IPPP1/443-567/12-2/EK Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na Towary oraz opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom Towarów, których jednostkowa cena nabycia netto nie przekracza 10zł -
 
ILPP1/443-313/12-2/KG Zwolnienie od podatku usług polegających na pobieraniu krwi pępowinowej.
 
IPPP1/443-666/12-4/EK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
ILPP2/443-59/12-4/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada faktury VAT dokumentującej transakcję zakupu nieruchomości.
 
IPPP3/443-108/12-2/MPe w zakresie opodatkowania premii pieniężnej i sposobu jej dokumentowania
 
IPPP1/443-1495/11-2/BS konsekwencje podatkowe związane z transakcją aportu wszystkich posiadanych składników materialnych i nie materialnych z wyłączeniem udziałów w sp.z o.o. w drugim etapie restrukturyzacji.
 
ILPP4/443-18/12-5/BA Czy podatnik będzie miał prawo do stosowania stawki 23% na usługi sprzątania wewnątrz budynków oraz stawki 8% na usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni?
 
ILPP2/443-59/12-5/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada faktury VAT dokumentującej transakcję zakupu nieruchomości.
 
IPPP2/443-453/12-2/MM czynności związane z obliczaniem, pobieraniem (włącznie z rozliczaniem między spółkami wchodzącymi w skład PGK kosztów podatku dochodowego od osób prawnych należnego od PGK oraz zaliczek na ten podatek) oraz wpłacaniem podatku dochodowego należnego od PGK oraz zaliczek na ten podatek dokonywane przez Wnioskodawcę, jako spółkę reprezentującą PGK, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1548/11-2/HW Czy Ośrodek Sportu i Rekreacji, działający w formie zakładu budżetowego, można uznać za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt.1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy czynność wniesienia składników majątkowych zakładu budżetowego do spółki z o.o. należy traktować jako zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-830/11-2/BA Czy na potrzeby określenia miejsca świadczenia usług (art. 28a ustawy o VAT) kontrahenta, który prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie poza terytorium UE (np. w USA) i nie jest zarejestrowany na terytorium UE jako podatnik VAT należy uznać za podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy?
 
IPPP3/443-1381/11-3/LK określenie miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia z tytułu ich nabycia
 
ILPP1/443-1557/11-4/MK Zwolnienie od podatku VAT zamiany nieruchomości zabudowanej muszlą koncertową oraz amfiteatrem.
 
ILPP2/443-1687/11-4/SJ Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w opisanych wyżej nieruchomościach, której celem jest odzyskanie środków pieniężnych pożyczonych Spółce, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP3/443-1242/11-2/KC w zakresie prawa do odliczenia z faktur wystawionych na zasadach samofakturowania
 
ILPP1/443-1576/11-4/AI Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może i powinien refakturować dla najemców lokali na cele mieszkaniowe dostawę mediów i innych świadczeń określając należny VAT przy zastosowaniu właściwych stawek (8%, 23%), czy też traktować te dostawy jako składnik czynszu stosując zwolnienie od podatku?
 
ILPP2/443-26/12-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
 
ILPP1/443-1576/11-5/AI Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego podatku Wnioskodawca ma prawo do obniżania podatku należnego od towarów i usług o podatek naliczony wykazany w fakturach zakupu mediów?
 
IPPP2/443-522/12-2/KOM stawka 5% podatku VAT przy sprzedaży „Hot doga F..”
 
IPPP3/443-1515/11-2/MK opodatkowanie dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji projektu. prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług służących realizacji projektu.
 
ILPP1/443-1582/11-4/HW Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur/innych dokumentów księgowych, dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
 
ILPP2/443-1692/11-5/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy samochodu osobowego oraz korekty faktury sprzedaży przedmiotowego samochodu
 
ILPP2/443-25/12-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
 
IPPP1/443-1292/11-2/PR Istota interpretacji: zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług bankomatowych związanych z wypłacaniem / uzyskaniem dostępu do środków pieniężnych za pomocą bankomatów oraz realizacji transakcji bezgotówkowych – zmiana PIN, sprawdzenie salda rachunku oraz Usług Pomocniczych takich jak przygotowywanie okresowych raportów / zestawień transakcji, uzgadniania sald powierzonej gotówki, rozpatrywania reklamacji związanych z transakcjami realizowanymi w bankomacie, utrzymywanie bankomatów w odpowiednim stanie technicznym (niezbędne naprawy), instalacji bankomatów w lokalizacjach wskazanych przez Bank, zapewnienia infrastruktury telekomunikacyjnej dla bankomatów, zapewnienia transportu gotówki do i z bankomatu oraz załadunek gotówki do bankomatów, modyfikacji bankomatów wynikających z konieczności dostosowania ich do standardów międzynarodowych organizacji kartowych.
 
IPPP2/443-943/11-2/MM 1. Czy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT w zakresie najmu?2. Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie najmu?3. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem VAT z tytułu sprzedaży / aportu nieruchomości?4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3 czy przedmiotem dostawy będzie budynek lub budowla czy też sam grunt (teren) zabudowany?5. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, czy dostawa Nieruchomości może być zwolniona przedmiotowo z VAT?6. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, czy podstawę opodatkowania dostawy Nieruchomości w przypadku aportu będzie stanowiła wyłącznie wartość gruntu, czy również wartość naniesień na tym gruncie?
 
ILPP1/443-1569/11-2/MK Uznanie za podatnika jednostki organizacyjne Gminy.
 
ILPP1/443-1569/11-3/MK Uznanie za podatnika jednostki organizacyjne Gminy.
 
ILPP1/443-1583/11-4/AWa Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur/innych dokumentów księgowych, dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
 
IPPP2/443-1104/11-2/JO Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w kwocie określonej na fakturze dokumentującej przekazanie gotówkowego wkładu własnego / zakup usług organizacji szkolenia
 
ITPP2/443-743/12/PS Opodatkowanie czynności wniesienia aportem zespołu składników majątkowych do nowoutworzonej spółki osobowej oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
 
IPTPP1/443-547/12-7/RG Czy Gmina Miasto ma możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wyżej wymienionego projektu od podatku należnego lub ubieganie się o jego zwrot?
 
IPTPP4/443-435/12-4/ALN dostawa makuchów rzepakowych i lnianych sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 10.41.41.0 podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką 8%
 
IPTPP1/443-545/12-2/MG Otrzymywane przez Wnioskodawcę od najemców lokali prowadzących działalność gospodarczą kwoty dotyczące podatku od nieruchomości oraz opłat za trwały zarząd, stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu lokali użytkowych.
 
IPTPP4//443-437/12-4/BM Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur z tytułu leasingu samochodu oraz obowiązek rejestracji umowy leasingu w US.
 
IPTPP4/443-451/12-2/JM Przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowa transakcja będzie opodatkowana podstawową stawką podatku w wysokości 23%, wobec niewypełnienia przesłanki uprawniającej do zwolnienia od podatku, wynikającej z art. 43 ust. 1 pkt 9.
 
IPTPP2/443-545/12-4/IR W zakresie opodatkowania wpłat mieszkańców za wykonane przyłącze do sieci kanalizacyjnej.
 
IPTPP1/443-544/12-4/RG Czy w opisanej sytuacji podatnik może zastosować 8% stawkę VAT dla sprzedaży karty wstępu na fitness plus sauna?
 
IPTPP4/443-454/12-4/BM Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-537/12-4/MG Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „...”
 
IPTPP4/443-458/12-2/ALN Czy odniesieniu do realizowanego przez Wnioskodawcę projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT?
 
IPTPP1/443-528/12-6/MW Prawo Gminy do odliczenia podatku naliczonego z błędnie wystawionych faktur
 
IPTPP4/443-469/12-2/BM Opodatkowanie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną.
 
IPTPP1/443-528/12-5/MW Prawo Gminy do przyjmowania faktur korygujących i wystawiania faktur, faktur korygujących i not korygujących do faktur wystawionych w okresie, w którym Urząd był czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP4/443-471/12-3/ALN Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów
 
IPTPP1/443-528/12-4/MW Prawo Gminy do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych przez Urząd
 
IPTPP4/443-473/12-5/OS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, gdyż poniesione wydatki nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-480/12-7/RG Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd w okresie, w którym zarejestrowany dla celów VAT był tylko Urząd?
 
IPTPP4/443-475/12-2/UNR Stawka podatku VAT dla usług demontażu pokryć dachowych wykonanych z płyt eternitowych, łącznie z ich przekazaniem do utylizacji.
 
IPTPP4/443-478/12-3/BM Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-657/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-485/12-2/UNR Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), w związku z realizacją projektu pn. „....”?
 
IPTPP1/443-649/12-2/MH Czy w opisanym zdarzeniu Stowarzyszenie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania?
 
IPPP3/443-549/12-2/KT Brak zwolnienia od podatku usług szkoleniowych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
 
IPPP3/443-662/12-2/KT zwolnienie od podatku usług transportu sanitarnego
 
IPPP3/443-633/12-4/KT sporządzanie deklaracji podatkowych w związku ze świadczeniem usług transportowych
 
IPPP3/443-1200/09/12-7/S/SM uznanie nabywanych aktywów za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 
IBPP3/443-120/12/AZ prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową budynku kulturalno-oświatowego
 
IBPP3/443-388/12/AZ opodatkowanie podatkiem VAT udostępniania kolektorów słonecznych, za które dokonywane są wpłaty użytkowników oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych na nieruchomościach użytkowników

Wskaźniki gospodarcze