Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 października 2012 r.
 
IBPP4/443-660/11/JP moment zaewidencjonowania usługi świadczona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 
IBPP4/443-848/11/JP prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-1126/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-849/11/JP prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-852/10/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku w odniesieniu do projektu polegającego na budowie targowiska miejskiego
 
IBPP3/443-581/11/PK zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
 
IBPP3/443-594/11/PK zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej usług pomocy społecznej
 
IBPP1/443-689/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń zawodowych, które nie są finansowane ze środków publicznych
 
IBPP1/443-690/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń zawodowych dofinansowanych w wysokości mniej niż 70% ze środków publicznych
 
IBPP1/443-691/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń zawodowych dofinansowanych w wysokości co najmniej 70% ze środków publicznych
 
IBPP1/443-692/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń zawodowych, które nie są finansowane ze środków publicznych
 
IBPP1/443-693/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń zawodowych dofinansowanych w wysokości mniej niż 70% ze środków publicznych
 
IBPP1/443-694/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń zawodowych dofinansowanych w wysokości co najmniej 70% ze środków publicznych
 
IBPP4/443-603/11/AŚ Zabezpieczanie imprez masowych oraz wiążący się z tym transport sanitarny, których celem będzie opieka medyczna w zakresie ochrony i ratowania zdrowia, świadczone przez Wnioskodawcę z udziałem lekarzy i ratowników medycznych oraz ratowników (pełniących swoje funkcje pod nadzorem lekarza względnie ratownika medycznego) korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
 
IBPP4/443-794/11/AŚ wnioskodawca postąpił prawidłowo drukując paragon fiskalny za dostawę towaru przez producenta (wraz z montażem) w momencie dostawy towaru, mimo nie otrzymania zapłaty
 
ITPP2/443-535/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem urządzeń medycznych.
 
ITPP2/443-434/12/RS Zbycie przedsiębiorstwa podlega wyłącznie z opodatkowania podatnika.
 
ITPP1/443-260/12/TS Opodatkowaie przyznanego odszkodowania za przejęcie z mocy prawa wlasności nieruchomości.
 
ITPP2/443-459/12/EB Odliczenie podatku naliczonego od nabycia samochod o przeznaczeniu specjalnym bankowozu.
 
ITPP2/443-444/12/AJ Czy Gmina realizując zadanie publiczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa ekologicznego poprzez realizację ww. projektu może odliczyć podatek naliczony z tytułu dokonanych zakupów związanych z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-489/12/AP Odzyskanie podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu.
 
ITPP1/443-707/12/TS Brak opodatkowania otrzymanego od najemcy odszkodowania.
 
ITPP1/443-767/12/TS Stawka podatku dla sprzedaży karnetów upoważniających do wstępu na teren klubu
 
IPPP2/443-242/11-2/JW Czy stawka podatku VAT dla wyrobów: kazeinian sodu, kazeinian potasu oraz kazeinian wapnia sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny jako wyroby posiadające symbol PKWiU 20.59.60.0 „żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka” będą zgodnie z pozycją 66 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług objęte stawka 8% zgodnie z art. 146a pkt 2?
 
IPPP3/443-1050/11-6/LK W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, iż w związku z realizacją postanowień Umowy Cash -poolingu, mając na uwadze, iż Spółka jako Uczestnik, będzie otrzymywała odsetki z tytułu posiadania dodatniego bilansu na swoim rachunku i będzie płacić odsetki w przypadku ujemnego salda na swoim rachunku, nie będzie ona wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP2/443-775/11-4/AK Zwolnienie z opodatkowania szkoleń dla podmiotów publicznych
 
IPPP2/443-157/11-2/JW Czy Wnioskodawca z tytułu dostawy nieruchomości może być uznany za podatnika podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1694/11-4/SJ 1. Czy cesja powiernicza podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
2. Czy i z jakim dniem zatrzymywana tytułem wynagrodzenia za windykacje część zwracanej wierzytelności podlega podatkowi od towarów i usług?
 
ILPP1/443-55/12-6/HW Czy Stowarzyszenie ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 
ILPP2/443-107/12-3/AK Czy parafii przysługuje prawo do odliczenia i zwrot podatku VAT?
 
ILPP2/443-261/12-4/AK Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania Lokalno Strategii Rozwoju” na tzw. „Małe Projekty”,których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa(Dz. U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868), finansowane ze środków unii europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader?
 
IPPP1/443-1581/11-2/JL Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem opisanego budynku i Nieruchomości.
 
IPPP1/443-592/12-2/AS prawo do odliczenia z faktury otrzymanej od lidera konsorcjum
 
IPPP1/443-598/12-2/AS opodatkowanie rozliczeń przychodów i kosztów w ramach konsorcjum
 
ILPP2/443-67/12-2/AD 1. Czy opisana w zdarzeniu przyszłym wpłata pieniężna klienta (Kaucja), w momencie jej wniesienia będzie stanowiła dla Wnioskodawcy obrót i będzie podlegała obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej (w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej)?
2. Czy potrącenie otrzymanej przez Zainteresowanego Kaucji z ceną sprzedaży zamówionych przez klienta towarów w momencie odbioru zamówienia przez klienta (tj. wydania mu zamówionego towaru) rodzi dla Spółki konsekwencje w podatku VAT?
3. Czy w przypadku zatrzymania przez Wnioskodawcę wpłaconej przez klienta Kaucji, w wyniku odstąpienia przez klienta od realizacji zamówienia, stanie się ona dla Zainteresowanego obrotem i będzie podlegała obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej (w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej)?
 
IPPP1/443-578/12-2/AS odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości – zakup samochodu
 
ILPP4/443-16/12-2/ISN Czy usługa zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, w zakresie w jakim jest świadczona rzez Wnioskodawcę, jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT czy też jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na gruncie obowiązujących przepisów ustawy VAT?
 
ILPP2/443-1691/11-2/EN 1) Czy po 31 grudnia 2012 r. auto nie będzie traktowane jako osobowe na gruncie przepisów VAT (posiadające 5 miejsc oraz ładowności 820 kg czyli powyżej 500 kg co będzie stwierdzone na podstawie świadectwa homologacji), tj. niespełniające wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym w kwestii pełnego odliczenia podatku VAT przy jego zakupie lub leasingowaniu oraz wydatków na paliwo?
2) Czy zmiana ilości miejsc siedzących dokonana w pojeździe przy zachowaniu jego ciężarowej klasyfikacji dokonana po upływie pełnych 12 miesięcy od dostawy i odliczenia VAT przy dostawie, nie spowoduje konieczności korekty – zwrotu podatku VAT odliczonego przy dostawie pojazdu w 2009 r.?
 
ILPP4/443-16/12-3/ISN Czy usługa zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, w zakresie w jakim jest świadczona rzez Wnioskodawcę, jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT czy też jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na gruncie obowiązujących przepisów ustawy VAT?
 
IPPP3/443-679/12-2/LK Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 
ILPP2/443-29/12-2/AKR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPP1/443-35/12-3/AWa Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych
 
IPPP2/443-672/12-2/BH Wnioskodawczyni prowadząc nadal działalność sadowniczą nie może zrezygnować z bycia podatnikiem podatku VAT, z tego tylko względu, że Jej mąż jest również podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP1/443-35/12-4/AWa Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych
 
ILPP4/443-56/12-4/ISN Czy wartość otrzymanego bonusa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-616/12-4/MP Jeżeli umowy na dostawy mediów nie są zawierane bezpośrednio przez najemcę z dostawcą, wówczas kwoty należne z tytułu tych świadczeń pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem umowy najmu, stanowiąc część świadczonej usługi zasadniczej - do podstawy opodatkowania należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. usługi najmu lokalu użytkowego w wysokości 23%.
 
IPPP1/443-660/12-2/MP Wydanie bonów, kart lub zestawów podarunkowych po dokonaniu wpłaty na rachunek Wnioskodawcy przez potencjalnych klientów nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i tym samym, nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy.
 
ILPP2/443-1700/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży odpadów na zasadzie tzw. „odwrotnego obciążenia”, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.
 
ILPP4/443-42/12-2/ISN Czy Zainteresowany zasadnie uznaje, że w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług?
 
ILPP1/443-596/12-4/NS Dokonanie korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1560/11-4/AW Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania udzielenia premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne.
 
ILPP1/443-322/12-2/AWa Czy, jeśli w umowie dzierżawy pojawił się odpowiedni zapis, wydzierżawiający może notą księgową przenieść na dzierżawcę koszty ubezpieczenia pojazdów i podatek od środków transportowych?
 
ILPP1/443-596/12-5/NS Określenie, czy w sytuacji, gdy począwszy od roku 2011, różnica pomiędzy proporcją szacunkową a proporcją właściwą za dany rok nie przekracza 2 punktów procentowych Gmina powinna dokonać korekty rozliczenia.
 
ILPP1/443-1560/11-5/AW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne transakcyjne.
 
ILPP2/443-403/12-2/SJ Jaką należy zastosować stawkę VAT za usługi wykonania kotłowni i/lub instalacji c.o. w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym korzystając z usług podwykonawców?
 
ILPP4/443-808/11-4/EWW Czy do usług świadczonych przez Zainteresowaną ma zastosowanie obniżona do 0% stawka podatku od towarów usług na podstawie § 7c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (w okresie od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 30 listopada 2008 r.) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r.)?
 
ILPP2/443-114/12-2/AKR Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od opłaty serwisowej ponoszonej za usługi wynikające z Umowy Serwisowej?
 
IPPP3/443-649/12-2/KT opodatkowanie czynności wniesienia do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPPP3/443-624/12-2/KT miejsce świadczenia usług marketingowo-informacyjnych oraz pomocniczo-administracyjnych na rzecz zagranicznego kontrahenta
 
IPPP3/443-596/12-3/KT obowiązek rejestracji Spółki dla celów VAT w związku z utworzeniem oddziału w Polsce
 
IPPP3/443-583/12-2/KT rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce w związku ze sprzedażą towarów na rzecz polskich nabywców
 
ILPP2/443-99/12-2/AK 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
IPPP3/443-588/12-2/KT zwolnienie od podatku usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych
 
IPPP3/443-532/12-2/KT prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wydanie Wnioskodawcy nieruchomości oraz ruchomości jako wynagrodzenia za umarzane udziały
 
IPPP3/443-502/12-4/KT prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur przesyłanych w formie elektronicznej
 
IPPP3/443-579/12-2/KT miejsce świadczenia usług prawniczych, wystawienie faktury oraz informacji podsumowującej
 
ILPP2/443-99/12-3/AK 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
IPPP3/443-671/12-5/SM rozliczenia dostawy towarów z montażem
 
IPPP3/443-671/12-4/SM rozliczenia dostawy towarów z montażem
 
IPPP3/443-747/12-4/SM uznanie świadczonych usług (zaprojektowanie elektrowni wiatrowej) za usługi związane z nieruchomością
 
IPPP2/443-189/12-2/RR Stawka podatku przy refakturowaniu kosztów „mediów” związanych z najmem oraz określeniem właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu
 
IPPP3/443-1467/11-2/JF gwarancja jako element cenotwórczy usługi kompleksowej, która podlega opodatkowaniu 23%.
 
IPPP2/443-1172/11-2/JO Otrzymane premie pieniężne nie powinny być dokumentowane przez Wnioskodawcę fakturą VAT
 
ITPP2/443-556a/12/AW Uznanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%.
 
IPTPP4/443-457/12-4/BM Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-670/12-2/MH Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w rozliczeniu zadania polegającego na termomodernizacji obiektów edukacyjnych?
 
IPTPP4/443-484/12-2/UNR Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów
 
IPTPP4/443-495/12-2/ALN Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów
 
IPTPP4/443-501/12-2/BM Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-588/12-2/ALN Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów

Wskaźniki gospodarcze