Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 października 2012 r.
 
IBPP2/443-794/11/RSz 1. prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do faktur dokumentujących zakup towarów tj. nagród (zegarków, noży, pierścionków) przekazywanych następnie potencjalnym klientom oraz2. czy przekazanie nagrody w akcji promocyjnej towarów Wnioskodawcy w postaci zegarków, kompletów noży oraz pierścionków, powoduje powstanie obowiązku podatkowego i konieczność odprowadzenia należnego podatku od towarów i usług od tych przekazań
 
ITPP2/443-655/12/AP Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową krytej pływalni.
 
ITPP1/443-209/12/AJ Przekazania samochodu na cele osobiste nie uwzględnia się przy ustaleniu limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kady rejestrującej.
 
ITPP1/443-202/12/AT Czy opisana umowa nieodpłatnej zamiany gruntów będzie podlegała opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana między podatnikami VAT?
 
ITPP2/443-755/12/AP Obowiązek podatkowy z tytułu przedpłat otrzymanych od firmy emitującej karty paliwowe.
 
ITPP1/443-695/12/KM Czy otrzymana dotacja pieniężna z WFOŚiGW na realizację programu o tematyce ekologicznej będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-478/12/EK Skoro samochody, do których zakupiono opony oraz usługi przeglądu są wykorzystywane zarówno do działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej, podatek naliczony od tych zakupów będzie Pan mógł odliczyć wg proporcji, na zasadach określonych w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy.
 
ITPP1/443-808/12/MS Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-405/12/AP Czy jako wykonawca robót w sposób prawidłowy zamierza Pan zastosować stawkę VAT w wysokości 8% VAT za budowy budowlno-montażowe , w związku z rozbudową budynku ?
 
ITPP2/443-394/12/EB Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa i korekta podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-386/12/TS Stawka podatku przy usługach świadczonych w ramach prowadzonej strzelnicy.
 
ITPP1/443-363/12/AT Czy wykonywanie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez osobę posiadającą zdany egzamin brokerski, jednakże niewpisaną na listę brokerów ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego, ale wpisaną na listę Komisji Nadzoru Finansowego osób wykonujących w imieniu brokera ubezpieczeniowego czynności brokerskie, będzie korzystało ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-397/12/DM Zakres możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do badań klinicznych.
 
ITPP2/443-439/12/AW opodatkowanie usług szkoleniowych
 
ITPP1/443-394/12/DM Zakres możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do badań klinicznych.
 
ITPP1/443-445/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-441/12/EK Skoro samochód nie jest pojazdem specjalnym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o zmianie, a stacja diagnostyczna odmówiła potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 tej ustawy, to Instytut nie ma prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy jego nabyciu.
 
ITPP2/443-425/12/AP Dokumentowanie WDT
 
ITPP2/443-377c/12/MD Skutki podatkowe związane z realizacją zobowiązań gwarancyjnych.
 
ITPP2/443-377b/12/MD Skutki podatkowe związane z nabyciem i odsprzedażą części przeznaczonej na statek pełnomorski służący do przewozu ładunków suchych.
 
ITPP2/443-411/12/MD Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-774b/12/AT Czy Wnioskodawcy w ramach realizowanego projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji pracowników branży XXXX - szansą na rozwój regionu” w ramach poddziałania 8. 1. 1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?
 
ITPP1/443-774a/12/AT Czy otrzymana przez Spółkę dotacja na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji pracowników branży XXXXX - szansą na rozwój regionu” w ramach poddziałania 8. 1. 1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPB1/415-342b/12/TK Zakres momentu powstania przychodu z tytułu dywidendy u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ITPP2/443-32/12/AW Opodatkowanie dokonanej transakcji zamiany działek na mieszkanie oraz planowanej dostawy działek.
 
IPTPP1/443-731/12-6/AK Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „....", będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT?
 
IPTPP1/443-661/12-2/MH Czy podatnik podatku od towarów i usług – Gmina w odniesieniu do realizowanego projektu ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 
ITPP2/443-544/12/PS Brak prawa do odliczenia odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 
IPPB2/436-342/12-2/AF Przedstawiona we wniosku transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
ITPP1/443-644/12/TS Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
IPPB2/436-331/12-2/AF Czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec tego bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższej czynności pod kątem art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
IPPP3/443-497/12-4/KT prawo do odliczenia podatku od opłat leasingowych związanych z wynajmem samochodu osobowego
 
IPPP3/443-570/12-2/KT opodatkowanie transakcji połączenia spółek oraz sukcesja praw i obowiązków podmiotów przejmowanych
 
ITPP2/443-702/12/RS Miejsce świadczenia dla usług spedycji.
 
ITPP1/443-570/11/12-S/AJ W jaki sposób wprowadzić na kasę fiskalną wpłaty poprzez przelewy bankowe w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) i sporządzić raporty dzienne i miesięczne?
W jaki sposób wprowadzić na kasę fiskalną i wykonać raporty dzienne i miesięczne wpłaty poprzez przelewy bankowe w okresie urlopów (3-4 tygodnie na przełomie miesięcy)?
 
IPTPP4/443-479/12-2/UNR Czy zostało poprawnie założone, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), w związku z realizacją projektu pn. „....”?
 
IPTPP4/443-480/12-2/OS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-482/12-2/OS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-544/12-5/AW W zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 oraz odliczenia podatku VAT przez Urząd Miasta i Gminy .
 
IPTPP2/443-578/12-2/IR Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych w latach 2004-2009?
 
IPTPP1/443-630/12-2/IG Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego dotyczącego ww. operacji lub ubiegać się o jego zwrot?
 
IPTPP1/443-638/12-4/MH Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-671/12-2/AK Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania?
 
IPTPP2/443-723/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-448/12/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP2/443-300/12/ICz Czy czynności dokonywane przez Wnioskodawcę mają charakter usług ciągłych i Wnioskodawca może wystawiać faktury zgodnie z przepisami § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011r.?
 
IBPP3/443-484/12/LŻ Zwolnienie od podatku VAT usług fizjoterapeutycznych
 
IBPP3/443-531/12/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP2/443-303/12/ICz Czy komunikat IE-599 bez pieczątki i podpisu w przypadku eksportu pośredniego jest potwierdzeniem dokonania wywozu towarów poza obszar Wspólnoty?
 
IBPP3/443-571/12/AZ brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IBPP4/443-387/12/PK przechowywania kopii faktur w formie elektronicznej w systemie księgowym, w którym dokumenty te zostały wystawione bez konieczności drukowania ich kopii w formie papierowej
 
IBPP4/443-383/12/PK komunikat IE-599 w formie pliku XML przesłany pocztą elektroniczną przez agencje celną do Wnioskodawcy nie stanowi wiarygodnego dokumentu, o których mowa w art. 41 ust. 11 ww. ustawy uprawniającego do zastosowania 0% stawki podatku VAT z tytułu eksportu pośredniego towarów.
 
IBPP3/443-633/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – plac zabaw
 
IBPP3/443-711/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - szkolenie

Wskaźniki gospodarcze