Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 października 2012 r.
 
IBPP4/443-916/11/KG Opłaty wnoszone przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na rachunki bankowe są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej
 
IBPP4/443-917/11/KG Opłaty wnoszone przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na rachunki bankowe są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej
 
IBPP2/443-631/11/BW ­
 • Czy Wnioskodawca prawidłowo ustala proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 jako udział obrotu wynikającego ze sprzedaży opodatkowanej w tym sprzedaży mediów i odbioru nieczystości do uzyskanego całkowitego obrotu rocznego z prowadzonej działalności?
 • Czy prawidłowo pomniejsza kwotę podatku należnego o kwotę stanowiącą część podatku naliczonego przypisanego czynnościom opodatkowanym wyliczoną przy pomocy ustalonej proporcji w tym podatku od zakupów inwestycyjnych w postaci budynków mieszkalnych?
 •  
  IBPP2/443-655/11/BW Czy opisane w stanie faktycznym nieodpłatne przekazanie kontrahentom Dodatków podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
   
  IBPP2/443-656/11/BW Czy na gruncie obecnie obowiązujących uregulowań ustawy VAT zdarzenie przyszłe polegające na nieodpłatnym przekazywaniu kontrahentom Dodatków i Odżywek będziepodlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
   
  IBPP2/443-823/11/EJ Opodatkowanie czynności udzielenia pożyczek na rzecz innych podmiotów oraz uznanie ich za czynności sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy.
   
  IBPP1/443-1015/11/ES Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług artystycznych i organizowania oraz nagłaśniania imprez w 2011r.?
   
  IPTPP4/443-412/12-4/BM Wniesienie apotem nakładów Miasta do Spółki Miasta.
   
  ITPP1/443-661/12/JJ Określenie stawki podatku dla usług świadczonych w ramach sprzedawanych karnetów.
   
  ITPP1/443-658/12/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
   
  ITPP1/443-650/12/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
   
  IPTPP1/443-509/12-4/IG Czy Kościół ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów pn. "...."?
   
  ITPP2/443-638/12/AD Czy w związku ze sprzedażą swoich udziałów w nieruchomości, po likwidacji spółki cywilnej, wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
   
  ITPP1/443-704/12/DM Czy wykonywane czynności przez lekarza weterynarii (nie będącego pracownikiem Inspekcji) na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej będące konsekwencją decyzji administracyjnej wyznaczającej wykonawcę tych czynności, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
   
  ITPP1/443-643/12/MS Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
   
  ITPP1/443-636/12/BK Stawki podatku przy sprzedaży drewna opałowego.
   
  ITPP1/443-635/12/MS Stawki VAT przy dostawie zajęcy.
   
  ITPP2/443-769/12/AP Stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży wyrobów medycznych.
   
  ITPP2/443-759/12/RS Zwolnienia od podatku usług opieki nad dziećmi i młodzieżą niemiecką.
   
  IPTPP4/443-441/12-4/ALN Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu?
   
  ITPP2/443-817/12/RS Stawki podatku obowiązujące dla dostawy wyrobów medycznych oraz towarów i usług towarzyszących.
   
  IPTPP4/443-481/12-2/ALN Czy zostało poprawnie założone, że Gmina nie będzie miała prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów
   
  IPTPP4/443-494/12-3/BM Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
   
  ITPP1/443-632/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
   
  ITPP2/443-772/12/RS Zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
   
  IPTPP2/443-628/12-2/AW Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu, ponieważ nie będzie nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie będzie dysponował fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.
   
  ITPP2/443-729/12/RS Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Gminę.
   
  ITPP2/443-764/12/RS Czy sprzedaż 100% udziałów zbywanej spółki zależnej przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
   
  ITPP2/443-826/12/AP Zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
   
  ITPP2/443-828/12/RS Zwolnienia od podatku czynności przekazania budynku na cele osobiste oraz obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego związanego z jego budową i modernizacją.
   
  ITPP2/443-967/12/AP Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu.
   
  ITPP2/443-481/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  ITPP1/443-526/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu.
   
  ITPP2/443-526/12/MD Stawka podatku właściwa dla sprzedaży okularów korekcyjnych, okularów leczniczych oraz okularów ochronnych do pracy przy komputerze.
   
  ITPP2/443-530/12/EB Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa oraz obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku.
   
  ITPP1/443-610/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
   
  ITPP1/443-579/12/MS Sposób dokonania korekty faktury.
   
  ITPP1/443-601/12/MS Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej i sposobu dokumentowania przedmiotowej dostawy.
   
  ITPP1/443-598/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
   
  ITPP1/443-568/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu.
   
  ITPP1/443-1111/12/IK Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości gruntowych.
   
  ITPP2/443-1011/12/EK Uniwersytetowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
   
  ITPP1/443-726/12/IK Opodatkowanie poszczególnych usług, składających się na utrzymanie drogi publicznej.
   
  ITPP1/443-599/12/MS Zakres możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego oraz obowiązku zwrotu części odliczonego podatku VAT w sytuacji rezygnacji ze statusu podatnika VAT czynnego.
   
  IPTPP3/443-10/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego poniesionego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „X”, ponieważ poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
   
  IPTPP2/443-559/12-5/IR W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług .
   
  IPTPP2/443-610/12-7/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP2/443-618/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP2/443-643/12-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP2/443-667/12-2/IR Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione na realizację projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
   
  ITPP2/443-999/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
   
  ITPP2/443-835/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
   
  ITPP2/443-288/12/AP Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
   
  ITPP1/443-287/12/DM Opodatkowanie czynności ustanowienia służebności przesyłu.
   
  ITPP1/443-876/12/IK Brak możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem.
   
  ITPP1/443-810/12/IK Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej.
   
  IPTPP4/443-443/12-4/BM Czy wypłacana przez Wnioskodawcę premia pieniężna powinna być traktowana jako czynność będąca poza zakresem ustawy o VAT.
   
  ITPP1/443-702/12/IK Możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem.
   
  ITPP1/443-712/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
   
  ITPP1/443-513/12/TS Czy w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 istnieje możliwość odzyskania w jakikolwiek sposób podatku od towarów i usług?
   
  ITPP2/443-840/12/EB Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie aportu.
   
  ITPP1/443-607/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
   
  ITPP1/443-603/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
   
  IPTPP4/443-444/12-7/UNR Interpretacja w zakresie:
 • ustalania stawki podatku VAT pomiędzy kontrahentami umowy,
 • stawki podatku VAT dla konserwacji wolnostojących komórek położonych na terenie nieruchomości, na której znajduje się lokal mieszkalny oraz konserwacji pomieszczeń zlokalizowanych w suterenach i w obrębie strychów oraz samych suteryn i strychów,
 • stawki podatku VAT dla pozostałych usług świadczonych przez Wnioskodawcę.
 •  
  IPTPP1/443-677/12-2/RG Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, skoro efekty zrealizowanego zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Gminę oraz użytkowanie efektów będzie realizowane przez zakład budżetowy Gminy?
   
  IPTPP1/443-551/12-4/MG Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni budynku wykorzystywanej na cele niemieszkalne (użytkowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) i mieszkalne.
   
  IPTPP1/443-631/12-2/IG Czy Gmina Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, w związku z realizacją przedmiotowego zadania?
   
  IPTPP1/443-556/12-4/MG W sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 •  
  IPTPP1/443-556/12-5/MG W sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 •  
  IPTPP2/443-689/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ poniesione wydatki nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

  Wskaźniki gospodarcze