Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 października 2012 r.
 
IBPP4/443-1062/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-687/12/AT Czy Spółka prawidłowo wskazała w ewidencjach powadzonych dla celów podatku od towarów i usług oraz w deklaracji dla tego podatku za miesiąc marzec 2011 r., iż dostawa samochodu za kwotę 42.496,50 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów usług?
 
ITPP2/443-190/12/KT Zwolnienie od podatku świadczonych usług finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
ITPP1/443-345/12/AJ Refakturowanie kosztów energii elektrycznej.
 
ITPP1/443-276/12/JJ Opodatkowanie usług w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe.
 
ITPP2/443-356/12/AD Braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług.
 
ITPP1/443-439/12/AT Czy wykonywane czynności ramach umowy cash poolingu polegają VAT?
 
ITPP1/443-369/12/AJ Sprzedaż płyt CD z nagraniami chóru szkolnego nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podtawe art. 43 ust 1 pkt 26a.
 
ITPP1/443-330/12/JJ Montaż roletek materiałowych markiz oraz żaluzji -23%Montaż rolet zewnętrznych -8%
 
ITPP1/443-314/12/KM Czy swiadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP2/443-261/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia określonych składników majątkowych.
 
ITPP1/443-335/12/AT Jaką stawkę VAT dostane dla sprzedaży biletów wstępu?
 
ITPP1/443-1340/11/MS Zakres określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z otrzymanym odszkodowaniem.
 
ITPP1/443-1337/11/TS prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z planowaną inwestycją
 
ITPP1/443-1314/11/JJ Jaką stawkę VAT należy zastosować od dnia 1 stycznia 2011 r., w przypadku świadczenia usług polegających na robotach budowlanych (montaż bram garażowych w garażach stanowiących element budynków mieszkalnych, rolet zewnętrznych i wewnętrznych, żaluzji, markiz, plis) wykonanych w ramach budowy, remontu lub modernizacji obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
 
ITPP1/443-1325/11/MN Czy za bezumowne korzystanie z nieruchomości Spółka winna wystawiać noty księgowe obciążeniowe, czy faktury VAT?
 
ITPP1/443-1316/11/TS Czy Spółka, dokonując zbycia części nieruchomości (lokalu użytkowego) określonej udziałem, będzie dokonywała zbycia towaru i może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czy świadczenia usługi, opodatkowanego stawką podstawową?
 
ITPP2/443-1349/11/AJ Zakres zwolnienia od podatku organizowanych kursów medycznych kształcenia podyplomowego.
 
ITPP1/443-1367/11/KM Czy czynności wydawania opinii przez Komisję bioetyczną powołaną przy Uniwersytecie na podstawie opisanego powyżej stanu faktycznego oraz treści art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2006 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zw. z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (t.j. Dz. U z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.)w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-300/12/AP Czy sprzedając w roku 2012 działki, które powstaną na skutek podziału gruntu nabytego w 2004 r., transakcje te będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-379a/12/TS Opodatkowanie usług sporotowo-rekreacyjnych, kosmetycznych oraz usług masażu leczniczego.
 
ITPP1/423-234/12/KM Jaki dokument księgowy powinien wystawić podatnik dla starostwa, po upływie tych 3 miesięcy (przypadek opisany w pkt b), aby odzyskać koszty holowania pojazdu poniesione i zaewidencjonowane na kasie fiskalnej w dniu rzeczywistego usunięcia ?
 
ITPP1/443-313/12/AP 1. Czy czynność wniesienia do Spółki aportem budynku dworca kolejowego może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?2. Czy po upływie dwóch lat od oddania części nieruchomości budynku dworca w najem przysługuje przy dostawie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy?3. Czy do czynności wniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu można zastosować zwolnienie?
 
ITPP2/443-406/12/AP Opodatkowanie czynności dzierżawy sieci wodociągowej
 
ITPP1/443-342/12/JJ Usługi sklasyfikowane w PKWiU 81.30.10.0 są opodatkowane według stawki 8%
 
ITPP1/443-340a/12/TS Stawka podatku przy sprzedaży "na wynos" produktów oferowanych w lodziarni
 
ITPP2/443-583a/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-583b/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-583c/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-583e/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-583f/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-583d/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-583g/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-553/12/AW Stawka podatku obowiązująca do dostawy działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą tych działek.
 
IPPP3/443-45/12-3/MPe w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IPPP2/443-925/11-5/JW W świetle obowiązujących przepisów należy uznać, iż realizowana przez Wnioskodawcę dostawa nieruchomości niezabudowanej znajdującej się na obszarze przeznaczonym, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako tereny zamknięte o wiodącej funkcji komunikacyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej tj. 23%. Jest to, bowiem teren przeznaczony pod określoną zabudowę (docelowa funkcja tereny komunikacji), co uniemożliwia zastosowanie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
IPPP3/443-90/12-4/MPe w zakresie opodatkowania sprzedaży lub darowizny używanego środka trwałego i ruchomości
 
IPPP2/443-911/11-3/JW Usługa polegająca na produkcji audycji telewizyjnych w szczególności filmów, seriali, telenoweli, audycji historycznych, kulturalnych, sportowych, kulinarnych, muzycznych, publicystycznych, komediowych, „talk-show”, „reality show” i innych nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest usługa medialna w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Wnioskodawca nie występuje w roli podmiotu świadczącego usługę medialną tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych usług związanych z produkcją filmów, seriali, telenoweli, audycji historycznych, kulturalnych, sportowych, kulinarnych, muzycznych, publicystycznych, komediowych, „talk-show”, „reality show” i innych będących audycjami (wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub udzielanie licencji) jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1-443-1319/11-2/JL Otrzymana przez Wnioskodawcę kwota wsparcia, przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-642/12-6/LK Ustalenie wysokości proporcji stosowanej dla celów rozliczenia podatku VAT przez Spółkę prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem Oddziału
 
IPPP1/443-1291/11-2/JL Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz banków w zakresie umożliwienia klientom banków dokonywania wpłaty środków pieniężnych za pośrednictwem wpłatomatów, a także przygotowywania raportów/zestawień transakcji dla banków oraz rozpatrywania reklamacji związanych z transakcjami realizowanymi we wpłatomatach korzystają ze zwolnienia.
 
ITPP2/443-1069/12/AD Opodatkowanie czynności zamiany nieruchomości.
 
IPPP2/443-697/12-2/DG W zakresie przekształcenia Zakładu w Spółkę jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania podatkiem VAT
 
IPPP3/443-45/12-2/MPe w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IPPP2-443-392/11-2/JW Czy przedstawione powyżej usługi udostępniania skrytek sejfowych i przechowywania depozytów rzeczowych Klienta w skarbcach bankowych oraz kompleksowej usługi „Elektronicznej skrytki depozytowej”, którą Bank będzie świadczył na rzecz klientów, podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT 23%, w tym: 1) udostępnianie skrytki sejfowej, 2) bezumowne korzystanie ze skrytki, w przypadku jeżeli Klient nie odbierze zawartości skrytki sejfowej mimo upływu okresu, na który umowa została zawarta, 3) wydanie nowego klucza do skrytki, sejfu w miejsce zgubionego przez Klienta, 4) przyjęcie i przechowywanie depozytów rzeczowych Klienta w skarbcach bankowych, 5) kompleksowe użytkowanie „,Elektronicznej skrytki depozytowej”?
 
IPPP2/443-265/12-2/AK/DG W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu, na którym stoi budynek oraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, a także odrębnej sprzedaży właścicielowi lokalu mieszkalnego udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego
 
IPPP2/443-607/12-2/DG W zakresie obowiązku ewidencjonowania przez Spółkę sprzedaży zleconej Agentom na własnych kasach rejestrujących.
 
IPPP2/443-589/12-2/DG W zakresie obowiązku ewidencjonowania przez Spółkę sprzedaży zleconej Agentom na własnych kasach rejestrujących.
 
IPPP3/443-1387/11-5/JF zwolnienie dla dostawy gruntu zabudowanego budynkami i budowlami
 
IPTPP2/443-546/12-4/KW Opodatkowania usługi wsparcia w procesie świadczenia usług przekazu pieniężnego.
 
IPTPP1/443-568/12-4/MH Czy realizując powyższy projekt Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części?
 
ITPP2/443-263/12/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-526/12-5/AK Czy Wnioskodawca może wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki podatku?
 
IPTPP1/443-526/12-6/AK Czy Stowarzyszenie może wystawić dokument sprzedaży towaru w postaci faktury VAT?

Wskaźniki gospodarcze