Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 października 2012 r.
 
IBPP4/443-757/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy, natomiast jeżeli odpłatność za usługi wpływa do kasy Domu gotówką, należności te winny zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej
 
IBPP1/443-609/11/KW Stwierdzenie czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na realizacji wykładów na studiach podyplomowych korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.
 
IBPP1/443-618/11/KW Stwierdzenie czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleń finansowanych w całości ze środków publicznych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IBPP4/443-767/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 
IBPP4/443-948/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług w zakresie ochrony i monitoringu, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 
IBPP4/443-1003/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z organizacją innowacyjnego przedsięwzięcia artystycznego.
 
IBPP4/443-1018/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na stworzeniu sieci informatycznej pomiędzy powiatem a gminami
 
IBPP4/443-1109/11/AW Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wyżej opisanego zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
IBPP4/443-1153/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową placu i parkingu.
 
ITPP2/443-751/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-699/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-882/12/AP Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-625/12/AT Czy do sprzedaży surowców wtórnych z miedzi, jako odpadu powstałego w wyniku procesu produkcji, ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-640/12/AT Czy nabywca przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i kolejnych ustawy Kodeks cywilny, będzie następcą prawnym zbywającego przedsiębiorstwo w zakresie podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-608/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-413/12/EK Zakładowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na Gminę, dokumentujących zakupy związane z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi, które wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-404/12/AT Zwolnienia od podatku dzierżawy gruntu na cele rolnicze.
 
ITPP1/443-434/12/IK Zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego.
 
ITPP1/443-391/12/JJ Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwe będzie odzyskanie podatku naliczonego przez Beneficjenta?
 
ITPP2/443-420/12/AW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-416/12/AP Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP1/443-390/12/JJ Brak prawa do odzyskania podatku.
 
ITPP1/443-392/12/JJ brak prawa do odzyskania
 
ITPP2/443-735/12/AK Czy przekazanie nieruchomości tytułem wynagrodzenia za udziały nabyte celem ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-876/12/EB Nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-750/12/BJ Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją inwestycji.
 
ITPP1/443-729/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-746/12/BJ Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-718/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-715/12/BK Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia kombajnu.
 
ITPP1/443-751/12/AT Czy sprzedaż miejsca postojowego, znajdującego się w hali garażowej, stanowiącej odrębną własność lokalu, na podstawie udziału w prawie własności lokalu, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, które jest integralnie związane ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, podlega opodatkowaniu stawką 8%.
 
ITPP2/443-809/12/PS Opodatkowanie świadczonych usług.
 
ITPP2/443-761/12/EB Zbycie gruntu na rzecz dzierżawcy.
 
ITPP2/443-694/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-688/12/JJ Możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na wdrożeniu zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania.
 
ITPP1/443-713/12/MS Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz Gminy.
 
ITPP2/443-719/12/EB Zwolnienia od podatku dostawy gruntów niezabudowanych.
 
ITPP2/443-700/12/AK Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej oraz korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi.
 
ITPP2/443-31/12/AW Opodatkowanie dokonanej transakcji zamiany działek na mieszkanie oraz planowanej dostawy działek.
 
ITPP2/443-715/12/AP Dokumentowanien WDT.
 
ITPP2/443-614/12/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-672/12/TS Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ITPP1/443-140/12/MS Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji w zakresie VAT.
 
ITPP1/443-870/12/AT Czy wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prowadzonego przedsiębiorstwa, będzie skutkować tym, iż zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług po wniesieniu aportu wnoszący aport (Wnioskodawca) nie będzie zobowiązany do dokonania korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ust 1-8 tej ustawy?
 
ITPP1/443-648/12/IK Opodatkowanie prowadzenia lekcji muzealnych oraz usług przewodnika.
 
ITPP1/443-686/12/IK W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy od czynności polegających na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie z mocy prawa?
 
IPPP3/443-513/12-4/LK prawo do odliczenia w związku z importem towarów
 
IPPP2/443-706/12-2/DG W zakresie uznania świadczonej przez Stronę usługi kurierskiej za usługę o charakterze kompleksowym oraz korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 
IPPP3/443-697/12-2/LK miejsce świadczenia usług magazynowania
 
IPPP1/443-562/12-2/JL Korekta odliczonego podatku naliczonego w przypadku nakładów zdemontowanych i zatrzymanych przez Spółkę, jak również pozostawionych w lokalu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych nakładów.
 
IPPP3/443-632/12-4/LK stwierdzenie czy do nabycia odpadów w postaci zużytych puszek aluminiowych zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT
 
IPPP2/443-698/12-2/AO Czy podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe?
 
IPPP1/443-1473/11-2/EK Podstawa opodatkowania dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych
 
IPPP2/443-524/12-2/DG W zakresie możliwości wystawienia przez Gminę faktury VAT z tytułu partycypacji przez inny podmiot w kosztach budowy drogi.
 
IPPP2/443-685/12-2/DG W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawianych przez kluby sportowe
 
IPPP2/443-518/12-2/DG Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, do transakcji zawieranych między Spółką a Bankiem, które będą podmiotami tworzącymi PGK w rozumieniu art. lb ustawy o PDOP, zastosowanie będzie miał art. 32 ust. 1 ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-546/12-4/LK uznanie za wewnatrzwspólnotową dostawę towarów przemieszczenia towarów drogą lotniczą z terytorium kraju na terytorium Hiszpanii oraz stawki podatku mającej zastosowanie do tej transakcji
 
IPPP1/443-577/12-2/JL Wydanie przez Wnioskodawcę nagród w ramach organizowanych akcji promocyjnych należy uznać za odpłatną dostawę towarów, a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-571/12-4/LK miejsce świadczenia nabywanej kompleksowej usługi magazynowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowej usługi
 
IPPP3/443-541/12-4/LK ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności
 
IPPP3/443-290/12-2/RD 1. Czy usługi zakładania licówek na podstawie wskazań medycznych wymienionych w poz. 68 formularza będą korzystały ze zwolnienia w podatku od towarów usług z uwagi na to, że ich wykonywanie służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia a poprawa estetyki jest w tym wypadku efektem ubocznym leczenia?2. Czy w przypadku braku wskazań medycznych wymienionych w pozycji 68 formularza, kiedy jedynym wskazaniem założenia licówek jest poprawa estetyki usługi te będą opodatkowane 23% VAT?
 
IPPP3/443-557/12-4/LK stałego miejsca prowadzenia działalności
 
IPPP2/443-741/12-4/AO Czy realizując projekt Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?
 
IPPP2/443-708/12-2/AO Dot. opodatkowania usług związanych z zakwaterowaniem rodzica przy dziecku w szpitalu
 
IPPP3/443-157/12-2/LK opodatkowanie dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji projektu „Wolontariat - włącz się!” oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług służących realizacji projektu
 
IPPP2/443-510/12-2/IG Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości?
 
IPPP3/443-419/09/11-5/S/JF Spółka świadcząca usługi hotelowe świadczy usługi zaliczające się do usług turystyki, o których stanowi art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT. W związku z tym, o ile usługi te są opodatkowane na zasadach innych aniżeli określone w art. 119 ustawy, Spółka może odliczyć podatek naliczony od nabytych usług gastronomicznych
 
IPPP2/443-1214/11-5/JW Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym D. w związku z otrzymaniem w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, będzie następcą prawnym GDD w zakresie podatku VAT. tzn. wstąpi w ogół praw i obowiązków wynikających z przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem VAT?
 
IPPP1/443-1198/11-3/JL Podział majątku likwidacyjnego polegający na przekazaniu w toku postępowania likwidacyjnego całego majątku spółki z o.o., stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz jej udziałowca - jedynego wspólnika, stanowić będzie czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPP2/443-1078/11-4/JW Użytkowane przez Wnioskodawcę samochody w wersji ciężarowej nie posiadają zaświadczenia ze stacji diagnostycznej o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, a w konsekwencji tego nie zawierają stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, którego to spełnienie warunkuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu.
 
IPPP2/443-133/11-4/JW Czy sprzedaż działek budowlanych dokonywana przez rolnika ryczałtowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, w sytuacji gdy działki te przekształcono z gruntu rolnego nabytego w drodze darowizny?
 
IPPP2/443-305/11-6/JW Czy przyznanie licencji trenerskiej za pobraniem z tego tytułu opłaty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1, jaka stawka powinna zostać zastosowana do opodatkowania przyznania licencji trenerskiej za pobraniem opłaty?
 
IPPP3/443-1113/11-2/MK Stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o cyt. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, tym samym będą opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 stawką podstawową 23%.
 
IPPP2/443-87/11-2/JW Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni odliczenia może dokonać w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zatem w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej tj. w okresie od 1 listopada 2010r. do 31 marca 2011r. Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, bowiem Strona w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie rozpocznie ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej a odliczenia można dokonać w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego.
 
IPPP3/443-635/12-2/LK rejestracja dla celów podatku VAT w zw. ze świadczeniem usług transportu towarów na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce
 
IPPP2/443-1422/11-3/JW Nieodpłatne „przekazania” członkom Spółdzielni na podstawie umowy udostępnienia zakupionych przez tę Spółdzielnię środków do produkcji rolnej, prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-487/12-4/LK sposób opodatkowania świadczonych usług polegających na organizacji konferencji
 
IPPP3/443-1116/11-2/LK Należy stwierdzić, że prawidłowym jest traktowanie kosztów transportu jako elementu składowego świadczenia zasadniczego polegającego na dostawie towarów. Koszty transportu związane z dostawą towarów, należy traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Zgodnie z powyższym, usługa transportu zakupionych przez klienta z Niemiec towarów nie stanowi usługi samoistnej, lecz część składową świadczenia złożonego jakim jest dostawa towarów.
 
IPPP3/443-601/12-2/KT Prawo do zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta oraz obowiązek rozliczenia podatku z tytułu WDT przez nabywcę
 
IPPP3/443-600/12-2/IG Czy w przytoczonym stanie faktycznym wypłata dywidendy przez spółkę zależną na rzecz Spółki, zarówno w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych oraz wierzytelności pieniężnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak to kto jest podatnikiem z tytułu transakcji, na kim ciąży obowiązek udokumentowania i rozliczenia transakcji, co ma być podstawą opodatkowania w przypadku transakcji, a także jaka ma być właściwa stawka podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-663/12/RS Czy przy usłudze udokumentowanej paragonem lub biletem z naliczonym podatkiem od wartości dodanej Spółka powinna rozpoznać import usługi?
 
IPPP3/443-646/12-4/SM stawka podatku dla usług kompleksowego utrzymania dróg i autostrad
 
IPPP2/443-549/11-4/JW Stwierdzić należy, że sprzedawane towary (książki wraz z płytami CD), które Wnioskodawca klasyfikuje pod symbolem PKWiU ex 58.11.11.0 oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, stanowią jednolity przedmiot dostawy opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług jako wymienione w załączniku nr 10 pod pozycją 32.
 
IPPP3/443-672/12-4/KT dokumentów uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
ITPP1/443-511/12/BK Prawa do odliczenia podatku.
 
ITPP1/443-563/12/IK Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-512/12/JJ Status podatnika podatku od towarów i usług w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach usługi cash poolingu.
 
ITPP1/443-586/12/IK Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-614/12/IK Czy Szpital może zastosować 8% stawkę podatku z tytułu świadczenia usług przechowywania zwłok na odrębne zlecenie, na przykład prokuratury?
 
ITPP1/443-731/12/JJ Brak możliwości odzyskanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-644/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP3/443-24/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania ani w całości, ani w części podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-580/12-2/BM Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacja projektu
 
IBPP4/443-361/12/PK komunikat IE-599 w formie pliku XML przesłany pocztą elektroniczną przez agencje celną do Wnioskodawcy nie stanowi wiarygodnego dokumentu, o których mowa w art. 41 ust. 11 ww. ustawy uprawniającego do zastosowania 0% stawki podatku VAT z tytułu eksportu pośredniego towarów.
 
IPTPP4/443-452/12-2/UNR Czy Wnioskodawca ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 
IBPP1/443-399/12/AS Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych
 
IBPP2/443-83/12/RSz możliwość odzyskania zapłaconego podatku
 
IBPP2/443-480/12/AB uznanie czynności udzielania pożyczek przez Spółkę za dokonywane sporadycznie
 
IBPP2/443-434/12/AB opodatkowanie zbycia części budynku obejmującej pierwsze piętro i część przyziemia (piwnic)
 
IBPP2/443-494/12/AM Czy Gmina dokonując przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany powinna transakcję opodatkować podatkiem VAT w wysokości 23%?
 
IBPP2/443-496/12/AB prawidłowość ujęcia w deklaracji VAT-7 faktur VAT dokumentujących poniesione nakłady na inwestycję
 
IBPP2/443-498/12/AM Czy demontaż tzw. "kratki" w samochodzie ciężarowym marki BMW X6 oraz przekwalifikowanie go na samochód osobowy, będą rodziły obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, odliczonego w pełnej wysokości przy nabyciu w/w pojazdu?
 
IBPP2/443-499/12/AM Czy przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi: garażem i piwnicą Spółka powinna zastosować stawkę 8%?
 
IBPP2/443-502/12/AB Prawo do odliczenia podatku VAT w ramach wydatków poniesionych na przygotowanie infrastruktury

Wskaźniki gospodarcze