Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 października 2012 r.
 
ITPP2/443-462/12/KM Status podatnika podatku od towarów i usług w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach usługi cash poolingu.
 
ITPP2/443-1040/11/12-S/RS Stawki podatku obowiązujące dla usług związanych z czynnościami wyładunku i załadunku morskich lub lądowych środków transportu, wykonywanych w związku z transportem międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, na obszarze polskich portów morskich.
 
ITPP2/443-369/12/EK Powiat, a nie Starostwo Powiatowe powinien wystawiać faktury VAT z tytułu oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. W tej szczególnej sytuacji Powiat ma prawo do odliczenia podatku z faktur dotyczących umów cywilnoprawnych, wystawionych na Starostwo Powiatowe.
 
ITPP2/443-723/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-410a/12/AT Opodatkowanie czynności wydzierżawienia gruntu.
 
ITPP2/443-284/12/AK uznanie usług serwisowo -gwarancyjnych , a świadczenie kompleksowe oraz miejsce ich świadczenia i opodatkowania
 
ITPP2/443-361a/12/MD Sposób ewidencjonowania sprzedaży agencyjnej usług turystycznych.
 
ITPP1/443-277/12/AJ podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zw. z promocja i poprawa wizerunku(gmina) w przypadku, gdy nie jest w stanie powiązać powierzonych wydatków z czynnościami opodatkowania
 
ITPP2/443-269/12/AW STAWKA podatku obowiązująca od transakcji zamiany działek
 
ITPP2/443-352/12/AP Zwolnienie usług szkoleniowych.
 
ITPP2/443-353/12/AW zwolnienie od podatku dostawy działek, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy
 
ITPP2/443-373/12/AP Stawka podatku dla usług wykonywanych na rzecz ubezpieczycieli.
 
ITPP2/443-362/12/AP opodatkowanie czynności zniesienia współwłasności
 
ITPP2/443-379/12/PS brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów
 
ITPP2/443-368/12/EB Stawka podatku na opłatę za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, w związku z zawartą umową najmu powierzchni użytkowej oraz za usługi telekomunikacyjne.
 
ITPP2/443-403a/12/AW odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na rozbudowie i przebudowie wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego, który zostanie oddany w trwały zarząd
 
ITPP2/443-392/12/MD Obowiązek skorygowania odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez podmiot do tego nieuprawniony.
 
ITPP2/443-375/12/EK Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze stworzeniem platformy, gdyż - jak wynika z treści wniosku - nie będzie jej wykorzystywała do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to pojawi się w momencie rozpoczęcia sprzedaży (art. 90 ust. 7a)
 
ITPP2/443-349/12/MD Skutki w VAT związane z równoległym występowanie w obrocie prawnym gminy i urzędu gminy.
 
IPPP1/443-385/12-4/IGo Prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia składników majątkowych. Konsekwencje podatkowe transakcji zbycia przez Sprzedającego wierzytelności.
 
IPPP3/443-1583/11-4/JK opodatkowanie opłat za uczestnictwo w konferencjach uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług
 
IPPP3/443-1311/11-2/MPe w zakresie rozliczenia dokonywanych transakcji WDT i WNT
 
IPPP3/443-332/12-4/KC w zakresie posiadania przez Spółkę stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski
 
IPPP3/443-248/12-2/JF Otrzymywane od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w okresie po 1 kwietnia 2011 r. kwoty opłat i tantiem, stanowią zapłatę za wykorzystanie praw związanych z eksploatacją utworów przez nadawców telewizyjnych, którą w konsekwencji należy uznać za wynagrodzenie należne za wyświadczoną usługę, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.
 
IPPP1/443-64/12-4/IGo Prawidłowość przesyłania, archiwizacji oraz potwierdzenia odbioru faktur, faktur korygujących oraz ich duplikatów.
 
IPPP3/443-75/12-2/JK Opodatkowanie aportu samochodów osobowych
 
IPPP3/443-1565/11-2/RD Czy przekazanie Wspólnikowi całości majątku w związku z likwidacją Spółki będzie podlegałoopodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP3/443-1487/11-2/JF Usługa organizacji wyjazdów służbowych jako usługa kompleksowa oraz miejsca świadczenia i prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-942/11-2/JW Przychód z zawartej umowy zlecenia jest to przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stwierdzenie, że działa on zgodnie z zapisami zawartymi w umowach, prace zlecone wykonywane były za ustalonym wynagrodzeniem, pod nadzorem i kierownictwem ze strony zleceniodawcy, przy zapewnieniu narzędzi pracy przez zleceniodawcę oraz umowy precyzowały, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonane prace zlecone ponosi wyłącznie zleceniodawca, świadczonych czynności w ramach zawartych umów nie można uznać za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Czynności powyższe objęte są zakresem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, gdyż spełnione zostały kryteria wyłączające je z czynności stanowiących działalność gospodarczą w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-404/12-2/MM zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla dostawy lokali użytkowych
 
IPPP3/443-12/12-2/JK zwolnienie świadczonej usługi udzielania zabezpieczeń transakcji finansowych; prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-569/09/12-7/S/JK Skoro Wnioskodawczyni dokonując dostawy przedmiotowych działek nie będzie działała w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalność gospodarczej, to jej zbycie, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-128/12-16/IGo Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości będących przedmiotem niniejszej interpretacji, ze względu na fakt, iż przedmiotowa transakcja podlegała zwolnieniu z podatku VAT, w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-450/12-3/IGo Uznanie wyodrębnionego oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz korekta podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-358/12-4/LK opodatkowanie świadczonych usług szkoleniowo – doradczych
 
IPPP3/443-712/12-2/SM podstawa opodatkowania przy wymianie walut
 
IPPP1/443-78/09/11-7/S/IG Czy w sytuacji, gdy proporcja wstępna za dany rok podatkowy wynosi 2% Bank na prawo w ciągu tego roku do obniżania kwoty podatku należnego o 2% kwoty podatku naliczonego związanego czynnościami, w stosunku do których nie jest możliwe dokonanie alokacji bezpośredniej? Czy Bank będzie uprawniony do dokonania rocznej korekty podatku odliczonego w danym roku podatkowym z zastosowaniem proporcji wstępnej ustalonej na ten rok w sytuacji, gdy różnica między proporcją wstępną, a proporcją ostateczną za ten rok podatkowy nie będzie przekraczała 2 punktów procentowych?
 
IPPP3/443-705/12-2/SM brak opodatkowania otrzymywanych premii pieniężnych od brokera z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych
 
IPPP2/443-230/11-4/IG W przypadku usług faktoringu odwrotnego za świadczenie należne, stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy opodatkowany wg stawki podstawowej (aktualnie wynosi ona 23%)., należy więc uznać zarówno odsetki procentowe i dyskonto z tytułu udzielenia finansowania zarówno poprzez wypłatę zaliczki Dostawcy przed terminem płatności jak i poprzez przyznanie Klientowi wydłużonego terminu płatności, jak również prowizję operacyjną oraz prowizję przygotowawczą.
 
IPPP3/443-84/12-2/RD Wnioskodawca wnosi prośbę o indywidualną interpretację w sprawie braku możliwości odzyskania VAT poprzez Stowarzyszenie .
 
IPPP2/443-97/11-2/AK Czynność polegająca na nabyciu wierzytelności od Kontrahenta nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w z art. 41 ust. 1 pkt 40 cyt. ustawy, lecz winna zostać opodatkowana według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP3/443-425/12-4/LK określenie stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju,
 
IPPP2/443-171/11-4/JW Czy prawidłowe jest rozliczanie VAT marży poprzez uznawanie wydatków jako wydatków ponoszonych dla bezpośredniej korzyści turysty tzn. wszystkich wydatków związanych z zatrudnianiem przewodnika, instruktora lub rezydenta wraz z jego zakwaterowaniem, wyżywieniem, przelotem, ubezpieczeniem, jeżeli ww. osoba jest zatrudniona wyłącznie w celu realizacji usługi turystycznej dla danej grupy turystów? Czy dieta wypłacana przewodnikowi, instruktorowi lub rezydentowi stanowi wydatek, który można uznawać za wydatek dla bezpośredniej korzyści turysty, jeżeli ww. osoba jest zatrudniona wyłącznie w celu realizacji usługi turystycznej dla danej grupy turystów np. polski instruktor nurkowania, który został wynajęty przez Wnioskodawcę do prowadzenia grupy nurków pod wodą i opiekowaniem się ww. grupą nurków? Czy dodatkowe koszty ponoszone w związku zatrudnianiem ww. osoby np. składki ZUS od umowy zlecenia, mogą być również traktowane jako wydatki ponoszone dla bezpośredniej korzyści turysty ?
 
IPPP3/443-714/12-2/SM Stałe miejsce prowadzenia działalności i obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług (sprzedaż publikacji w formie elektronicznej przez internet w jednym z państw członkowskich UE)
 
IPTPP2/443-754/12-3/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze