Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 października 2012 r.
 
IBPP1/443-620/11/AW Zamiana działki budowlanej na inną stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu w wysokości 23%
 
IBPP3/443-479/11/PK określenie podatnika z tytułu skupu „złomu”
 
IBPP4/443-616/11/AZ opodatkowanie czynności wykonywanych przez związek wędkarski
 
IBPP3/443-469/11/PK opodatkowanie usług archeologicznych
 
IBPP4/443-617/11/AZ opodatkowanie czynności wykonywanych przez związek wędkarski
 
IBPP4/443-641/11/AZ zwolnienie od podatku VAT usług polegających na stacjonarnym leczeniu uzależnień
 
IBPP4/443-653/11/AZ prowadzone przez Wnioskodawcę kliniczne badania eksperymentalne w ramach zawartej umowy na przeprowadzenie badania klinicznego nad produktami leczniczymi (lekami), nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług,
 
IBPP4/443-689/11/AZ stawka podatku dla usługi szkoleniowej
 
IBPP3/443-612/11/PK określenie podatnika z tytułu sprzedaży „złomu”
 
IBPP4/443-765/11/AZ pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest usługa podlegającą podatkowi VAT
 
IBPP4/443-1102/11/AZ zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na zabezpieczeniu medycznym imprez masowych i sportowych
 
IBPP2/443-730/11/EJ opodatkowanie dostawy lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką) oraz udziałem w nieruchomości wspólnej
 
IBPP4/443-994/11/KG Ośrodek Kultury nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z organizacją cyklu imprez plenerowych.
 
IBPP2/443-489/11/ICz Prawidłowość dostarczania faktur korygujących w formacie elektronicznym drogą mailową do kontrahenta.
 
IBPP2/443-490/11/ICz W zakresie formatu otrzymywanych faktur elektronicznych, sposobu ich przechowywania w wersji papierowej
 
IBPP2/443-528/11/ICz Stawka podatku VAT dla opłat rocznych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
 
IBPP1/443-643/11/AW Usługi stołówkowe świadczone przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli podlegają zwolnieniu, a świadczone na rzecz pozostałych pracowników szkoły – opodatkowaniu stawką 8%
 
IBPP2/443-404/11/ICz Stawka podatku VAT dla usługi modernizacji instalacji wodociągowej, polegającej na montażu filtra wody (wraz z materiałem) na stałe w instalacji wodociągowej lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150 m2 .
 
IBPP3/443-464/11/PH w zakresie opodatkowania udostępnienia nieruchomości dla potrzeb łączności za wynagrodzeniem
 
IBPP3/443-497/11/PK opodatkowanie usług przewodników
 
ITPP1/443-1304/11/12-S/AJ Odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-237/12/AP Opodatkowania zamiany gruntów niezabudowanych.
 
ITPP2/443-320/12/PS Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych sfinansowanych w całości ze środków publicznych.
 
ITPB1/415-636/12/AK Czy w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z umorzenia akcji zarówno przymusowego lub automatycznego otrzymanych przez podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej akcji z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji oraz wartością rynkową akcji z dnia nabycia tych akcji w formie darowizny?
 
ITPP2/443-806/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-311/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-521/12/AW Uznanie dostawy na rzecz kontrahenta z USA za eksport towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%.
 
ITPP1/443-620/12/DM Prawa do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych na budowę.
 
ITPP1/443-825/12/DM Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony z faktur, które otrzymało od dostawców towarów i usług?
 
ITPP1/443-656/12/DM Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu realizacji określonego pułapu obrotów i terminowej płatności.
 
ITPP1/443-589/12/DM Rozliczenie faktur korygujących oraz sposób wystawiania zbiorczej faktury korygującej
 
ITPP1/443-266a/12/IK Czy zamiana nieruchomości korzysta ze zwolnienia?
 
ITPP1/443-619/12/DM usługa w zakresie organizacji imprezy okolicznościowej - wesela podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku z wyłączeniem sprzedaży napojów i alkoholu, która podlega stawce 22%
 
ITPP1/443-418/12/DM Zwolnienie podmiotowe od podatku i zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych
 
ITPP1/443-347/12/AT Opodatkowania świadczonych usług.
 
ITPP1/443-324/12/TS Stawka podatku VAT za dostawę tzw. mediów w związku z najmem (dzierżawą) pomieszczeń na działalność gospodarczą.
 
ITPP2/443-363/12/AW Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych w pojeździe powodujących zmianę kategorii na osobowy.
 
ITPP2/443-325/12/EK Faktury VAT, w których opodatkowano sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz ich dotychczasowych użytkowników, dokumentują czynności niepodlegające opodatkowaniu, zatem Gminie przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących, jednakże z uwzględnieniem terminu przedawnienia, określonego w art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa.
 
ITPP1/443-364/12/MN zwrot podatku po likwidacji spółki komandytowej
 
ITPP2/443-361c/12/MD Sposób ewidencjonowania „rabatu” z tytułu sprzedaży agencyjnej usług turystycznych w przypadku pobrania od nabywcy usługi niższej wpłaty.
 
ITPP2/443-361b/12/MD Sposób ewidencjonowania sprzedaży agencyjnej ubezpieczeń turystycznych.
 
ITPP2/443-323/12/AP odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu bankowozu
 
ITPP2/443-306a/12/AW opodatkowanie usług szkoleniowych
 
ITPP1/443-429/12/DM Stawka podatku i obowiązek podatkowy z tytułu realizowanych przez Gminę czynności.
 
ITPP2/443-839/12/EK Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku przy nabyciu oraz leasingu gokarta oraz paliwa do jego napędu.
 
ILPP4/443-782/11-4/ISN 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego – w okresie 2005 r. – do chwili obecnej, wystąpił u Wnioskodawczyni obowiązek opodatkowywania swoich usług podatkiem od towarów i usług, a jeśli nie – to czy ma ona prawo do złożenia korekt za wyżej wymieniony okres?
2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujących regulacji prawnych – za podany wyżej okres – świadczone usługi podlegały na terytorium RP podatkowi od towarów i usług, czy przeciwnie – taki obowiązek nie występował i nie występuje na gruncie obecnie obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług?
3. W jaki sposób – w sytuacji kiedy organ podatkowy stwierdzi prawo do korekty – Zainteresowana musi jej dokonać: czy należy dokonać korekt wszystkich poprzednich ewidencji podatku należnego, na tej podstawie korekt wszystkich deklaracji VAT-7, sporządzić faktury korygujące dla nabywcy (zleceniodawcy) za poszczególne okresy i po ich podpisaniu i otrzymaniu od nabywcy – skorygować podatek należny za miesiąc, w którym te faktury otrzymała?
4. Czy art. 108 ustawy o VAT stanowi przeszkodę w skorzystaniu z prawa do korekty podatku należnego?
 
ILPP4/443-782/11-5/ISN 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego – w okresie 2005 r. – do chwili obecnej, wystąpił u Wnioskodawczyni obowiązek opodatkowywania swoich usług podatkiem od towarów i usług, a jeśli nie – to czy ma ona prawo do złożenia korekt za wyżej wymieniony okres?
2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujących regulacji prawnych – za podany wyżej okres – świadczone usługi podlegały na terytorium RP podatkowi od towarów i usług, czy przeciwnie – taki obowiązek nie występował i nie występuje na gruncie obecnie obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług?
3. W jaki sposób – w sytuacji kiedy organ podatkowy stwierdzi prawo do korekty – Zainteresowana musi jej dokonać: czy należy dokonać korekt wszystkich poprzednich ewidencji podatku należnego, na tej podstawie korekt wszystkich deklaracji VAT-7, sporządzić faktury korygujące dla nabywcy (zleceniodawcy) za poszczególne okresy i po ich podpisaniu i otrzymaniu od nabywcy – skorygować podatek należny za miesiąc, w którym te faktury otrzymała?
4. Czy art. 108 ustawy o VAT stanowi przeszkodę w skorzystaniu z prawa do korekty podatku należnego?
 
ILPP4/443-782/11-6/ISN 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego – w okresie 2005 r. – do chwili obecnej, wystąpił u Wnioskodawczyni obowiązek opodatkowywania swoich usług podatkiem od towarów i usług, a jeśli nie – to czy ma ona prawo do złożenia korekt za wyżej wymieniony okres?
2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujących regulacji prawnych – za podany wyżej okres – świadczone usługi podlegały na terytorium RP podatkowi od towarów i usług, czy przeciwnie – taki obowiązek nie występował i nie występuje na gruncie obecnie obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług?
3. W jaki sposób – w sytuacji kiedy organ podatkowy stwierdzi prawo do korekty – Zainteresowana musi jej dokonać: czy należy dokonać korekt wszystkich poprzednich ewidencji podatku należnego, na tej podstawie korekt wszystkich deklaracji VAT-7, sporządzić faktury korygujące dla nabywcy (zleceniodawcy) za poszczególne okresy i po ich podpisaniu i otrzymaniu od nabywcy – skorygować podatek należny za miesiąc, w którym te faktury otrzymała?
4. Czy art. 108 ustawy o VAT stanowi przeszkodę w skorzystaniu z prawa do korekty podatku należnego?
 
ILPP2/443-323/12-3/MR 1. Czy Gmina może skorzystać z przysługującego jej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za zrealizowane inwestycje w latach 2007-2010 kiedy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT był Urząd Miejski?
2. Czy na dzień dzisiejszy Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT za lata 2007-2010 ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych przez Urząd Miejski materiałów usług związanych z remontem świetlic wiejskich i ich utrzymania?
 
ILPP2/443-1703/11-2/AKr Czy dla wykonanej usługi - remontu uszkodzonego poszycia dachowego - można zastosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT?
 
ILPP2/443-323/12-4/MR 1. Czy Gmina może skorzystać z przysługującego jej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za zrealizowane inwestycje w latach 2007-2010 kiedy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT był Urząd Miejski?
2. Czy na dzień dzisiejszy Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT za lata 2007-2010 ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych przez Urząd Miejski materiałów usług związanych z remontem świetlic wiejskich i ich utrzymania?
 
ILPP2/443-1696/1-3/AK 1. Czy Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości (100%) od rat leasingowych oraz od paliwa nabywanego do napędu przedmiotowego samochodu, w sytuacji gdy po upływie okresu nie krótszego niż 6 miesięcy oddania samochodu w odpłatne używanie, samochód będzie przeznaczony do dalszego wynajmu, ale będzie również wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów, a związanej z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (np. odbywania podroży służbowych)?
2. Czy Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości (100%) od rat leasingowych oraz od paliwa nabywanego do napędu przedmiotowego samochodu oraz nie będzie obowiązany do dokonania korekty odliczonego dotychczas podatku w sytuacji gdy po upływie okresu nie krótszego niż 6 miesięcy oddania samochodu w odpłatne używanie, podjęta zostanie-przez niego decyzja o zaprzestaniu przeznaczenia samochodu do dalszego wynajmu i przeznaczeniu samochodu do wykorzystywania wyłącznie do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów, a związanej z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (np. odbywania podroży służbowych)?
3. Czy wymienione w opisie zdarzenia przyszłego dokumenty, tj. m.in.: wydruki ze strony internetowej Wnioskodawcy, kopie zawieranych umów najmu, kopie korespondencji mailowej z potencjalnymi usługobiorcami, oraz zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy ogłoszenia o przeznaczeniu samochodu na wynajem, potwierdzać będą w wystarczający sposób warunek wyłącznego przeznaczenia samochodu na wynajem przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy?
 
ILPP2/443-1695/11-2/AKr Czy Wnioskodawcy - pomimo braku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na moment zawarcia przedmiotowej umowy leasingu, rozszerzającego przedmiot działalności o najem i dzierżawę środków transportu - przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT (100%) od rat leasingowych oraz od paliwa nabywanego do napędu przedmiotowego samochodu w przypadku jego wyłącznego przeznaczenia do wykorzystania na cele zawieranych umów najmu lub umów o podobnym charakterze przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy?
 
ILPP2/443-1666/11-4/AD 1. Czy opisana na wstępie transakcja wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa spółki Wnioskodawcy do SKA będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
2. Czy w związku z samą transakcją po stronie Wnioskodawcy albo SKA - którą Wnioskodawca będzie reprezentował z wyłączeniem pozostałych komplementariuszy - powstanie obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego określonego w fakturach otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby prowadzonego przezeń przedsiębiorstwa, o który wcześniej został obniżony podatek należny?
 
ILPP1/443-315/12-2/MK Prawo do obniżenia kwoty podatku w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unijnych.
 
ILPP1/443-245/12-2/AWA Czy wynajem lokalu mieszkalnego osobie prawnej na cele mieszkaniowe jej pracownika może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-62/12-2/AD Czy sprzedaż wraz z dostarczeniem przygotowanych przez Wnioskodawcę gotowych posiłków należy traktować jako dostawę gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług) opodatkowanych stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT czy jako świadczenie usług cateringowych, jako usługi związanej z wyżywieniem (poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) opodatkowanych stawką 8% na podstawie § 7 ust.1 pkt.1?
 
ILPP2/443-13/12-2/EN Czy prawidłowe będzie wliczenie do podstawy opodatkowania opłaty za najem lokalu mieszkalnego oraz opłat za zużyte media i zastosowanie stawki zwolnionej dla całej usługi?
 
ILPP2/443/8/12-2/AD Czy towar handlowy wydawany przez Spółkę jako próbka jest próbką w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc jego nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-21/12-2/SJ Czy pobranie zadatku-kaucji na poczet przyszłej umowy jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-99/12-2/BA Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi montażu turbin wiatrowych wykonywane na rzecz Zleceniodawcy spółki posiadającej siedzibę swej działalności w Polsce, wykonywane w Polsce oraz za granicą opodatkowuje poprawnie czyli zgodnie z art. 28b ustawy o VAT stosując 23% stawkę podatku VAT?
 
ILPP2/443-28/12-4/SJ Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę działki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP4/443-108/12-2/ISN Czy dokonywane przez Spółkę transakcje stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, do których ma zastosowanie procedura uproszczona, określona w art. 135 Ustawy VAT, a w efekcie uprawniona ona jest do rozpoznania transakcji z Pośrednikiem jako WDT do Wielkiej Brytanii?
 
ILPP5/443-9/12-2/PG Prawo do odliczenia podatku z tytułu dostawy towarów i usług zrealizowanych i zafakturowanych przed dniem zarejestrowania Spółki przez urząd skarbowy jako podatnika VAT czynnego.
 
ILPP2/443-289/12-2/AK Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2012)?
 
ILPP2/443-653/12-4/SJ Czy w związku z realizacją projektu Stowarzyszenie będzie mogło odzyskać podatek VAT?
 
ILPP4/443-108/12-3/ISN Czy dokonywane przez Spółkę transakcje stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, do których ma zastosowanie procedura uproszczona, określona w art. 135 Ustawy VAT, a w efekcie uprawniona ona jest do rozpoznania transakcji z Pośrednikiem jako WDT do Wielkiej Brytanii?
 
ILPP2/443-669/12-2/AK Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca zachowuje prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 
ILPP4/443-6/12-4/EWW Czy Zainteresowany, nie będąc podatnikiem VAT, realizując cztery operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013:
1. „Muzeum ...”;
2. „Remont i modernizacja ...”;
3. „Muzeum ...”;
4. „Organizacja i wyposażenie ...”
ma możliwość odzyskania (odliczenia VAT)?
 
ILPP4/443-117/12-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi spedycyjnej.
 
ILPP1/443-1559/11-5/AWA Czy przekazanie nieruchomości w użyczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 
ILPP4/443-828/11-2/EWW Czy sposób wystawiania i archiwizacji faktur, zaprezentowany przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego, będzie spełniał wszystkie wymogi Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661)?
 
ILPP1/443-1559/11-6/AWA Czy przekazanie nieruchomości w użyczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 
ILPP1/443-1571/11-2/AI Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania udzielanych bonifikat.
 
ILPP4/443-15/12-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie ujęcia w ewidencji zakupu i sprzedaży faktur korygujących.
 
ILPP1/443-194/12-4/AWA Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPP2/443-177/12-2/AKR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług perfuzyjno-medycznych.
 
ILPP2/443-39/12-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług stołówkowych.
 
IPPP1/443-776/12-2/IGo Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 
ILPP2/443-162/12-4/SJ 1. Czy wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, ustanowione uchwalą Rady Miasta dla inkasentów wyznaczonych do pobierania opłaty mającej charakter należności publicznoprawnej stanowiącej dochód gminy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Czy w związku z powyższym rozliczanie się inkasenta (OSiR – zakładu budżetowego) w rozpoznawanym przypadku z Urzędem Miasta w obrębie tej samej gminy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?
 
ILPP1/443-1568/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania zwrotu naliczonego podatku VAT na rzecz wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w tytułu przeprowadzonego szkolenia.
 
ILPP1/443-1568/11-5/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowych, doradczych i konsultingowych dla urzędów administracji publicznej i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz dla osób fizycznych, prywatnych spółek osobowych, prywatnych spółek prawa handlowego, spółek prawa handlowego, których właścicielami są samorządy i spółek prawa handlowego, w których udziały lub akcje posiada Skarb Państwa, a także dla pracowników samorządowych i prywatnych .
 
ILPP2/443-142/12-4/AKR 1. Czy Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku wprowadzenia kasy fiskalnej?
2. Czy jest dopuszczalne odliczanie podatku VAT od nabywanych usług noclegowych zakupionych w celu ich odsprzedaży, w wypadku gdy Wnioskodawca jest jedynie pośrednikiem tych usług, a nie końcowym odbiorcą?
3. Czy świadcząc połączone usługi w usługę turystyczną Wnioskodawca może dokonywać odliczenia podatku VAT od nabytych w tym celu usług krótkotrwałego zakwaterowania wchodzącymi w skład tej usługi?
4. Czy świadcząc pojedynczą usługę krótkotrwałego zakwaterowania Wnioskodawca może dokonywać odliczenia podatku VAT od nabytych w tym celu usług krótkotrwałego zakwaterowania?
 
ILPP2/443-142/12-5/AKR 1. Czy Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku wprowadzenia kasy fiskalnej?
2. Czy jest dopuszczalne odliczanie podatku VAT od nabywanych usług noclegowych zakupionych w celu ich odsprzedaży, w wypadku gdy Wnioskodawca jest jedynie pośrednikiem tych usług, a nie końcowym odbiorcą?
3. Czy świadcząc połączone usługi w usługę turystyczną Wnioskodawca może dokonywać odliczenia podatku VAT od nabytych w tym celu usług krótkotrwałego zakwaterowania wchodzącymi w skład tej usługi?
4. Czy świadcząc pojedynczą usługę krótkotrwałego zakwaterowania Wnioskodawca może dokonywać odliczenia podatku VAT od nabytych w tym celu usług krótkotrwałego zakwaterowania?
 
ILPP2/443-161/12-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy i montażu rolet aluminiowych zewnętrznych oraz bram garażowych oraz w zakresie stawki podatku dla dostawy i montażu rolet materiałowych wewnętrznych i żaluzji aluminiowych wewnętrznych, moskitier oraz markiz.
 
ILPP1/443-104/12-4/MK Opodatkowanie dostawy działki gruntu zbywanej przez rolnika RR.
 
ILPP2/443-253/12-2/AKr Stawka podatku na sprzedaż przekąsek z przeznaczeniem do spożycia „na wynos” oraz z przeznaczeniem do spożycia „na miejscu” oraz stawka na sprzedaż naparów ziołowych i owocowych w ramach usługi gastronomicznej.
 
ILPP1/443-104/12-5/MK Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z dostawą działki przez rolnika ryczałtowego.
 
ILPP2/443-253/12-3/AKr Stawka podatku na sprzedaż przekąsek z przeznaczeniem do spożycia „na wynos” oraz z przeznaczeniem do spożycia „na miejscu” oraz stawka na sprzedaż naparów ziołowych i owocowych w ramach usługi gastronomicznej.
 
ITPP2/443-107/12/AP Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-253/12-4/AKr Stawka podatku na sprzedaż przekąsek z przeznaczeniem do spożycia „na wynos” oraz z przeznaczeniem do spożycia „na miejscu” oraz stawka na sprzedaż naparów ziołowych i owocowych w ramach usługi gastronomicznej.
 
ILPP2/443-253/12-5/AKr Stawka podatku na sprzedaż przekąsek z przeznaczeniem do spożycia „na wynos” oraz z przeznaczeniem do spożycia „na miejscu” oraz stawka na sprzedaż naparów ziołowych i owocowych w ramach usługi gastronomicznej.
 
ILPP2/443-253/12-6/AKr Stawka podatku na sprzedaż przekąsek z przeznaczeniem do spożycia „na wynos” oraz z przeznaczeniem do spożycia „na miejscu” oraz stawka na sprzedaż naparów ziołowych i owocowych w ramach usługi gastronomicznej.
 
ILPP1/443-1555/11-4/KG Zwolnienie od podatku usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnych programów nauczania.
 
ILPP2/443-253/12-7/AKr Stawka podatku na sprzedaż przekąsek z przeznaczeniem do spożycia „na wynos” oraz z przeznaczeniem do spożycia „na miejscu” oraz stawka na sprzedaż naparów ziołowych i owocowych w ramach usługi gastronomicznej.
 
ILPP2/443-405/12-2/TW Czy Stowarzyszenie na prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”?
 
ITPP1/443-562/12/MS Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.
 
ITPP2/443-1158/12/EK Brak prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (zakup i adaptacja lokalu, zakup urządzeń i aparatów medycznych).
 
IPPP3/443-724/12-2/KC w zakresie przechowywania dokumentów przewozowych CMR w formie elektronicznej.
 
IPPP1/443-1457/11-2/JL Zapłata kwoty określonej w umowie wiąże się ze świadczeniem usługi przez najemców na rzecz wypłacającego, zatem jako wynagrodzenie za usługę podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, a kontrahent (usługodawca) powinien udokumentować fakt wykonania przedmiotowej usługi poprzez wystawienie faktury VAT.
 
IPPP1/443-633/12-4/MPe czy do obowiązku podatkowego okres 30-to dniowy powinno liczyć się od dnia następnego po wykonaniu usługi potwierdzonej protokołem odbioru
 
IPPP3/443-1338/11-2/KC w zakresie rozpoznania WNT w ramach umowy komisu, wywozu towaru z terytorium Polski do Kanady i prawa do odliczenia.
 
IPPP1/443-573/12-3/MPe w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT
 
IPPP3/443-547/12-2/KC w zakresie uznania transakcji dostawy towaru do Australii za eksport bezpośredni opodatkowany stawką 0%
 
IPPP3/443-535/12-3/KC w zakresie uznania transakcji Podatnika za eksport pośredni
 
IPPP3/443-509/12-2/MPe w zakresie opodatkowania i dokumentowania przyznawanych rabatów potransakcyjnych
 
IPPP3/443-610/12-4/KC W zakresie braku obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski z tytułu sprzedaży gazu na terytorium Białorusi.
 
IPPP1/443-566/12-2/MPe w zakresie wypełnienia wymogów dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej
 
IPPP3/443-587/12-4/KC w zakresie zwolnienia od podatku transakcji zbycia nieruchomości niezabudowanej
 
IPPP3/443-535/12-5/KC w zakresie uznania posiadanej dokumentacji w eksporcie pośrednim i opodatkowania stawką 0%
 
IPPP1/443-474/12-2/MPe stawka podatku dla wykonywania robót budowlanych ziemnych oraz robót posadzkarskich w garażach w ramach inwestycji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażami PKOB 112
 
IPPP1/443-551/12-2/MPe w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług
 
IPPP1/443-624/12-2/MPe w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 
IPPP1/443-580/12-2/MPe Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki?
 
ILPP4/43-821/11-4/ISN 1. Czy opisana Procedura 1 otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych spełnia warunki określone w Rozporządzeniu, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany na fakturach elektronicznych, na takich samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych?
2. Czy opisana Procedura 2 otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych spełnia warunki określone w Rozporządzeniu, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany na fakturach elektronicznych, na takich samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych?
3. Czy Spółka może uznać, iż datą otrzymania faktury elektronicznej w Procedurze 1, 2 jest data wpływu wiadomości e-mail wraz z załączoną do niej fakturą (fakturami) na adres e-mail Spółki?
 
ILPP1/443-106/12-4/AWA Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu z posadowionym na nim budynkiem - barakiem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT?
 
IPPP3/443-1276/11-2/JF faktury – wystawianie, przesyłanie, udostępnianie, przechowywanie, odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-139/11-2/JW Czy w związku ze zbyciem Nieruchomości, zbycie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP3/443-1465/11-2/LK określenie stałego miejsca prowadzenia działalności, właściwego zakwalifikowania dostawy towarów wraz z montażem oraz prawidłowego rozliczenia podatku z tytułu realizowanych transakcji
 
ILPP4/443-821/11-5/ISN 1. Czy opisana Procedura 1 otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych spełnia warunki określone w Rozporządzeniu, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany na fakturach elektronicznych, na takich samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych?
2. Czy opisana Procedura 2 otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych spełnia warunki określone w Rozporządzeniu, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany na fakturach elektronicznych, na takich samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych?
3. Czy Spółka może uznać, iż datą otrzymania faktury elektronicznej w Procedurze 1, 2 jest data wpływu wiadomości e-mail wraz z załączoną do niej fakturą (fakturami) na adres e-mail Spółki?
 
IPPP3/443-1033/11-2/JK prawo do obniżenia przez uczelnię kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-767/11-4/JW Czy prawidłowo Wnioskodawca uznaje za datę dostawy datę sprzedaży książki przez dystrybutora? Czy prawidłowo wykazano obowiązek podatkowy w podatku VAT w miesiącu wystawienia faktury, tj. w tym samym miesiącu, co otrzymanie informacji od dystrybutora o sprzedanych egzemplarzach książek?
 
IPPP1/443-1014/11-4/JL Nabywane przez Wnioskodawcę usługi dostępu do systemów elektronicznych nie stanowią usług właściwych do wykonania usługi finansowej i nie korzystają one ze zwolnienia od podatku od towarów i usług lecz podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podstawową 23%.
 
ILPP4/443-821/11-6/ISN 1. Czy opisana Procedura 1 otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych spełnia warunki określone w Rozporządzeniu, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany na fakturach elektronicznych, na takich samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych?
2. Czy opisana Procedura 2 otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych spełnia warunki określone w Rozporządzeniu, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany na fakturach elektronicznych, na takich samych zasadach, jak w przypadku faktur papierowych?
3. Czy Spółka może uznać, iż datą otrzymania faktury elektronicznej w Procedurze 1, 2 jest data wpływu wiadomości e-mail wraz z załączoną do niej fakturą (fakturami) na adres e-mail Spółki?
 
ILPP4/443-813/11-5/ISN 1. Czy Spółka postąpiła prawidłowo wykazując wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie zaliczki po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie faktury a nie poprzedzającego dzień wpłaty zaliczki w deklaracji VAT-7?
2. Czy Spółka postąpiła prawidłowo wystawiając fakturę zaliczkową, na podstawie której, zgodnie z ustaleniami z kontraktu, miała zostać dokonana wpłata i ujmując ją w deklaracji VAT-7 po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie faktury zaliczkowej?
 
ILPP2/443-506/12-3/SJ Czy Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowaną inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ... ” w 100% wysokości?
 
ILPP2/443-506/12-4/SJ Czy Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowaną inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ... ” w 100% wysokości?
 
ILPP1/443-342/12-4/KG Opodatkowanie zamiany nieruchomości.
 
ILPP4/443-813/11-6/ISN 1. Czy Spółka postąpiła prawidłowo wykazując wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie zaliczki po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie faktury a nie poprzedzającego dzień wpłaty zaliczki w deklaracji VAT-7?
2. Czy Spółka postąpiła prawidłowo wystawiając fakturę zaliczkową, na podstawie której, zgodnie z ustaleniami z kontraktu, miała zostać dokonana wpłata i ujmując ją w deklaracji VAT-7 po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie faktury zaliczkowej?
 
IPPP3/443-442/12-4/SM opodatkowanie nabycia zespołu składników majątkowych nie stanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ITPP2/443-637/12/AJ Prawaodo odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-86/12-3/AK Czy nie będąc płatnikiem podatku VAT, realizując „Mały projekt” w ramach Osi 4 Leader Wnioskodawca może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać?
 
ITPP2/443-243/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-204/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
IPPP2/443-734/11-2/JW Przekazanie przez Wnioskodawcę nagród w ramach świadczonej usługi organizacji oraz obsługi programu lojalnościowego, nie stanowi odrębnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy. Sama dostawa nagród w programie lojalnościowym „Akademia B.”, nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż ich przekazanie jest częścią składową kompleksowo wykonanej usługi organizacji oraz obsługi programu lojalnościowego. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT za wydanie nagród uczestnikom w ramach programu lojalnościowego „Akademia B.” oraz faktur wewnętrznych.
 
IPPP2/443-862/11-3/JW Należy uznać, iż jedynie w przypadku dostawy przez Wnioskodawcę przedmiotowych lodów na wynos w gotowych opakowaniach i w kulkach nakładanych do wafli, prawidłowo sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.52.10.0 „Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne” - ich dostawa korzysta z opodatkowania 5% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1544/11-2/MK określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca siedziby działalności gospodarczej oraz określenia miejsca świadczenia usług świadczonych przez podwykonawców
 
IPPP1/443-939/11-2/MP Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych spełniają definicję usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.
 
IPPP3/443-191/12-2/RD 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dodatkowy czynsz najmu stanowi wynagrodzenie za usługę, która podlega opodatkowaniu VAT?2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu dodatkowego czynszu powinien być rozpoznany na zasadach określonych w art. 19 ust. 13 pkt. 4 ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.
 
IPPP3/443-1201/09/12-7/S/MPe w zakresie uznania nabywanych aktywów za przedsiębiorstwo
 
ITPP2/443-298/12/KT Prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-297/12/EB Zbycie gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i budowlami oraz zbycie gruntów niezabudowanych.
 
ITPP1/443-542/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1129/12/EK Zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych.
 
ITPP2/443-178/12/MD Możliwość zastosowania zwolnienia do usług wykonywanych na rzecz uczelni.
 
ITPP2/443-811/12/EK Miejsca świadczenia usług magazynowania.
 
ITPP2/443-936/12/AJ Prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu.
 
ITPP1/443-883/12/AT Zastosowania właściwej stawki podatku dla czynności wynajmu ciągnika wraz z przyczepą.
 
IBPP2/443-563/12/BW - możliwość skorygowania notą korygującą danych przedsiębiorcy osoby fizycznej, umieszczonych na fakturach VAT otrzymanych przez Spółkę wystawionych przez kontrahentów po dniu przekształcenia,
- ustalenie, czy Spółce przekształconej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wymienionych we wniosku faktur wystawionych w przypadku przekształcenia firmy osoby fizycznej,
- wykazanie w deklaracji VAT za miesiąc marzec 2012 roku podatku VAT należnego z faktur dokumentujących sprzedaż, które zostały wystawione w lutym 2012 roku, a w których forma płatności to pobranie,
- obowiązek wystawienia faktury korygującej sprzedaż do faktury sprzedaży wystawionej przez osobę fizyczną przed dniem przekształcenia, w sytuacji gdy faktura korygująca nie spowoduje powstania zaległości podatkowej u osoby fizycznej.
 
IPTPP1/443-651/12-4/MH Czy istnieje możliwość prawna odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z realizacją wyżej opisanego zadania?
 
IBPP3/443-169/12/AŚ Skoro podatnik nie dokonywał odliczenia „na bieżąco” całości podatku naliczonego, ze względu na zamiar nieodpłatnego przekazania wybudowanej kanalizacji Zakładowi, a zmiana przeznaczenia nastąpiła przed oddaniem ww. inwestycji do użytkowania, to odnośnie zakupów dokonanych do dnia, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług, powinien dokonać korekty podatku naliczonego w całości.

Wskaźniki gospodarcze