Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 października 2012 r.
 
IBPP4/443-661/11/AW nie istnieje możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu - „...” na lata 2010-2015 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś 4 Leader
 
IBPP3/443-379/11/DG Czy posiadając wymienione dokumenty Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 
IBPP4/443-588/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji szkoleń dla pracowników
 
IBPP3/443-738/11/PK stawki podatku VAT dla usług redystrybucji i repartycji na rzecz wydawców
 
IBPP1/443-575/11/AZb Czy usługa organizowania imprezy kulturalnej w postaci festiwalu muzyki, którą Fundacja świadczyłaby na rzecz Instytucji Kultury, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-353/11/AM „Czy wykonywanie usług w zakresie likwidacji szkód w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 11 stycznia 2010r. do 6 października 2010r. uprawnia Wnioskodawcę do stosowania na fakturach VAT stawki VAT zwolnionej?”
 
IBPP4/443-850/11/JP prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-966/11/AW nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013
 
IBPP3/443-459/11/PH Czy przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. (Dz. U. Nr 68 poz. 360) zezwalają na przechowywanie kopii wystawionych faktur VAT, korekt faktur VAT i duplikatów w formie elektronicznej (bez ich drukowania) jeżeli oryginały tych dokumentów miały postać drukowaną (papierową) ?Czy w świetle przepisów ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. Spółka może przechowywać kopie wystawianych klientom w formie papierowej faktur VAT, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej bez ich drukowania a dopiero dla potrzeb organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej odtwarzać i drukować kopie papierowe tych dokumentów ?
 
IBPP1/443-501/11/KW Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach projektu ”...”.
 
IBPP1/443-502/11/KW Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach projektu „...”.
 
IBPP1/443-503/11/KW Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach projektu „...”.
 
IBPP1/443-504/11/KW Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach projektu „...”.
 
IBPP1/443-558/11/KW Opodatkowanie prawidłową stawką podatku VAT przeprowadzonego przez Wnioskodawcę szkolenia sfinansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
 
IBPP4/443-1043/11/KG Miejski Zarząd Dróg nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową odcinka obwodnicy.
 
IBPP3/443-504/11/KO w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla wykonywanych czynności w zakresie likwidacji szkód
 
IBPP3/443-471/11/AB opodatkowanie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia działek
 
IBPP3/443-508/11/AB Opodatkowanie usług udzielania pożyczek.
 
IBPP1/443-594/11/KW Stwierdzenie czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.
 
IBPP1/443-702/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych
 
IBPP3/443-537/11/AB Miejsce świadczenia usług napraw i konserwacji linii produkcyjnych - art. 28e
 
IBPP3/443-679/11/IK Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) obciążanie za media najemców lokali będących własnością Gminy, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe jest sprzedażą (stanowi dostawę towarów i usług), a zatem czy istnieje konieczność fakturowania tej czynności na najemców?
 
IBPP4/443-644/11/EJ stawka podatku VAT do sprzedaży wiązanek kwiatowych, dostawy trumien, utensylii pogrzebowych i usług transportu zwłok, dokonywanych poza usługą pogrzebową
 
IBPP3/443-816/11/PK opodatkowanie usług przewodników
 
IBPP1/443-639/11/KW Usługi dotyczące szkoleń świadczonych jako podwykonawca.
 
IBPP1/443-704/11/KW Zwolnienie od podatku VAT organizowanego przez Wnioskodawcę kursu typu D.
 
ITPP1/443-728/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-215/12/TS Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT w związku z realizacją opisanego projektu?
 
ITPP1/443-1499/11/IK W związku z realizacją projektu brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1498/11/IK W związku z realizacją projektu brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1295/11/AT Opodatkowanie usług produkcji materiałów filmowych.
 
ITPP1/443-326/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1366/11/KT Prawo do odliczania kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa służącego do napędu samochodów.
 
ITPP1/443-212/12/MS 1. Czy będąc czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług przysługuje Panu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie środka trwałego (maszyny rolniczej), zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w związku z rozporządzeniem wykonawczym do tejże ustawy, dotyczącym sposobu wystawiania faktur), w sytuacji gdy faktura VAT dokumentująca to nabycie zostanie wystawiona na rzecz dwóch osób fizycznych (rolników) i każda z tych osób, jako odrębny podatnik w składanej przez siebie deklaracji VAT-7 wpisze i rozliczy część ułamkową (np. 50%) wartości netto i podatku naliczonego z tytułu tego nabycia, a zakupiona maszyna będzie służyła dwóm podatnikom (rolnikom), którzy dokonali jej nabycia?
2. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tytułu nabycia środka trwałego (maszyny rolniczej), jeśli będzie ona ich wspólną własnością i środki finansowe na jej nabycie będą pochodziły z programu pomocowego dla rolnictwa przyznanego dla dwóch osób, z których każda jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-225/12/AP Czy za okres bezumownego korzystania z gruntu, tj. od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 30 września 2011 r. odszkodowanie jest obciążone podatkiem od towarów i usług, czy też nie podlega temu podatkowi?
 
ITPP1/443-1303/11/IK Czynność refakturowania tzw. mediów na rzecz najemców (dzierżawców).
 
ITPP1/443-1563/11/MS Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-1323/11/BK Czy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w ramach którego Spółka będzie świadczyć kompleksową usługę, tj. pomiaru, poprzez wykonanie elementów do montażu szafy wnękowej u klienta, możliwe jest zastosowanie stawki 8% podatku do całości usługi sprzedawanej klientowi?
 
ITPP1/443-245/12/IK 1. Czy usługi wykonywane przez Jednostkę w ramach realizacji powyższych zadań stanowią usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usługi i podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%?
2. W jaki sposób Jednostka winna dokumentować wykonanie zadań własnych na rzecz Gminy, tj. czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-244/12/AP Czy sprzedaż niezabudowanych działek gruntów rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-246/12/AJ prawo do korekty deklaracji VAT-7 i odliczenia podatku naliczonego
 
ITPP2/443-291/12/MD Wyłączenie od opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
ITPP1/443-278a/12/MN Brak opodatkowania w związku z przekształceniem przedsiębiorcy - osoby fizycznej w spółkę z o.o.
 
ITPP1/443-187/12/BJ Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania „mediów” oraz obowiązku podatkowego.
 
ITPP2/443-280/12/AD Nie podlegania opodatkowaniu czynności wykonywanych w ramach projektów oraz prawa do odliczenia podatku związanego z ich realizacją.
 
ITPP2/443-1024/12/AJ Prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-875/12/AJ Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-230/12/MS Skutki związane z wyrejestrowaniem Urzędu Gminy i zarejestrowaniem Gminy
1. prawo do złożenia korekt deklaracji
2. prawo do wystawienia faktur sprzedażowych, korekt faktur, not korygujących
3. prawo do odliczenia
 
ITPP2/443-827/12/EK Usługi edukacyjne świadczone przez prowadzoną przez Pana jednostkę objętą systemem oświaty, dla innych szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
 
ITPP2/443-740/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-683/12/AK Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokumentu SAD, w którym błędnie oznaczono dostawcę towaru.
 
ITPP2/443-660/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-491/12/BK Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-894/12/JJ Czy w odniesieniu do zrealizowanej operacji przez Stowarzyszenie istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części?
 
ITPP1/443-742/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-891/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-667/12/PS Brak obowiązku opodatkowania towarów w ramach spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki prawa handlowego.
 
ITPP1/443-166/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-743/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-633/12/IK Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z organizacją wydarzeń objętych projektem.
 
ITPP2/443-422/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego modernizacji dźwigów osobowych.
 
ITPP2/443-423/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego modernizacji dźwigów osobowych.
 
ITPP2/443-487/12/RS Dostawa działki jednorazowa - nie podlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-696/12/AJ Prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-668/12/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
 
IPPP2/443-571/12-2/DG W zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
IPPP2/443-172/12-3/JW Czy dotacja otrzymywana przez Spółkę na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją usług szkoleniowych w ramach Projektu stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w ramach Projektu związanych ze szkoleniem własnych pracowników na zasadach ogólnych, tj. przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ? Czy podstawą opodatkowania z tytułu usług szkoleniowych świadczonych przez Spółkę w ramach Projektu jest kwota należna Wnioskodawcy od Spółek pomniejszona o kwotę należnego podatku ? Czy wkład prywatny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniu powinien być uwzględniany w podstawie opodatkowania opisanych w zdarzeniu przyszłym usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółek ? Czy stawką właściwą dla usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółek opisanych w zdarzeniu przyszłym jest stawka podstawowa ?
 
IPPP1/443-1348/11-2/JL Usługi wsparcia merytorycznego jako niespełniające warunków określonych w art. 43 ust. 13 ustawy nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
 
IPPP3/443-72/12-2/JF wystawienie faktury i przechowywanie dokumentów, odliczenie podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 
IPPP2/443-1264/11-4/IG Czy nieodpłatne wydania towarów wymienione i opisane w punktach 1-4 powyżej spełniają definicję próbki zgodnie z art. 7 ust 7 ustawy o podatku od towarów i usług <dalej: „ustawa VAT”> w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 roku i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT?
 
IPPP2/443-1323/11-2/JW Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji refakturowania opłat z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków (PKWiU 36.00.30, PKWiU 37.00.11)?
 
IPPP2/443-1111/11-2/JO Refakturowanie kosztów mediów oraz powstanie momentu obowiązku podatkowego
 
IPPP2/443-407/12-2/DG W zakresie stawki podatku VAT na przeprowadzone szkolenia z oprogramowania specjalistycznego oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez podwykonawców usług szkoleniowych w ramach konsorcjum.
 
IPPP3/443-286/12-3/MPe w zakresie obowiązku podatkowego, dokumentów na podstawie których Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej oraz momentu od jakiego Spółka winna posiadać stosowne dokumenty
 
IPPP2/443-1128/11-4/MM Odpłatna działalność statutowa jako działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zwolnienie z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej
 
IPPP1/443-522/12-4/MPe W zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-535/10/12-5/S/IZ Sprzedaż przedmiotowych działek dokonywana jest w ramach zarządu majątkiem prywatnym, a zatem Wnioskodawca z tytułu tych transakcji nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1270/11-2/JK zwolnienie świadczonych usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych
 
IPPP2/443-1277/11-2/IZ Przedstawione okoliczności sprawy nie wskazują na takie formy aktywności w zbywaniu przedmiotowych działek, które wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności – nie można uznać Wnioskodawcy za podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy.
 
IPPP2/443-512/12-2/IZ dotyczy opodatkowania marżą nieodebranego przedmiotu zastawu w postaci wyrobów jubilerskich oraz opodatkowania marżą nieodebranego przedmiotu zastawu w postaci złomu złota
 
IPPP1/443-639/12-2/MPe w zakresie prawa do obniżenia podatku z tytułu zakupu bądź leasingu pojazdu specjalnego – bankowozu typu C oraz paliwa do tego samochodu
 
IPPP3/443-974/11-2/MPe w zakresie rozliczenia świadczenia usług kompleksowych
 
IPPP1/443-420/12-2/JL Stosowanie faktur elektronicznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur.
 
IPPP1/443-516/12-4/MPe w zakresie opodatkowania czynności przekazania majątku Spółki w toku postępowania likwidacyjnego
 
IPPP1/443-471/12-4/JL Komornik sądowy w świetle przepisów ustawy o VAT jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości w imieniu dłużnika, jeśli dłużnik występowałby w charakterze podatnika VAT obowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu tej czynności. Z uwagi na fakt, że sprzedaż wymienionej we wniosku nieruchomości, dokonywana przez dłużnika korzystałaby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawa tej samej nieruchomości również dla Wnioskodawcy (komornika) stanowić będzie dostawę zwolnioną od podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-283/12-4/JL Opisane we wniosku usługi likwidacyjne, świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-532/11-4/LK Rozpoznanie importu usług oraz zastosowanie zwolnienia dla nabywanych usług
 
IPPP2/443-520/12-2/IZ Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem Spółki, że Spółka jest zobowiązana wydać paragon, jeśli nabywca się po niego zgłosi, a tym samym nie ma obowiązku wysyłania go pocztą. Zgodzić należy się ze stanowiskiem Spółki, iż obowiązujące przepisy nie zezwalają na wysyłanie paragonów drogą elektroniczną, mailem.
 
IPPP2/443-503/12-2/IZ Wnioskodawca nie ma prawa do dokonania korekty deklaracji podatkowej VAT-7 w podatku należnym za miesiąc lipiec 2007 r. z tytułu wykonania usługi polegającej na pośrednictwie przy sprzedaży nieruchomości.
 
ITPP2/443-1015/11/12-S/AD Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości.

Wskaźniki gospodarcze