Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 października 2012 r.
 
IBPP3/443-472/11/KO w zakresie przeniesienia podatku od nieruchomości na najemcę notą obciążeniową
 
IBPP3/443-478/11/KO w zakresie opodatkowania i fakturowania wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty przy powrotnym wywozie w ramach uszlachetniania czynnego oraz ze składu celnego
 
IBPP4/443-1061/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z promocją terenów wiejskich.
 
IBPP2/443-429/11/ICz Stawka podatku do dostawy produktów odkażających o symbolu PKWiU 20.20.14.0.
 
IBPP4/443-647/11/EJ nazwa usługi na paragonie fiskalnym
 
IBPP4/443-738/11/KG Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z rewitalizacją obszarów problemowych.
 
IBPP4/443-1006/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją festiwalu kulturalnego – to nie ona będzie nabywcą towarów i usług.
 
IBPP3/443-993/11/PK zamieszczania danych na fakturach VAT oddziału firmy zagranicznej
 
ITPP2/443-597/12/AK Czy dostawa towaru dokonana poza polskim obszarem celnym na warunkach DAF granica, może być uznana za czynność, w stosunku do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-805/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-949/12/EK 1. Czy Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu działań podejmowanych w ramach projektu?
2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu?
 
ITPP2/443-615/12/AP Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla czynności sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta z Libii.
 
ITPP1/443-411/12/MS Prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia maszyn rolniczych.
 
ITPP1/443-478/12/MS Określenia stawki przy dostawie nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-1010/12/AP Odzyskanie podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-473/12/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu ciągnika rolniczego dokonanego przed rejestracją.
 
ITPP2/443-948/12/EK 1. Czy Gmina stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu planowanych działań, o których mowa w stanie faktycznym?
2. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach planowanych czynności inwestycyjnych?
 
ITPP1/443-1284/11/MN Czy zastosowano prawidłową stawkę podatku od towarów i usług odnośnie refakturowania na najemcę usług dostarczania wody i odprowadzania nieczystości, czyli stawkę 8%?
 
ITPP1/443-1275/11/MN Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla mediów (np. zimna woda, ścieki), jeżeli odrębnie ustalono cenę za usługę najmu (czynsz) i za usługę dostawy wody i odprowadzenia ścieków, jeżeli media nabywane są od podmiotu trzeciego na rzecz najemcy i nie stanowią elementu kalkulacyjnego stawki czynszu?
 
ITPP1/443-1290/11/MS W jakim terminie Spółka będzie zobowiązana do skorygowania obrotu w związku z wystawieniem zbiorczej faktury korygującej na udzielony rabat?
 
ITPP1/443-1312/11/BK Stawka podatku-programy telewizyjne.
 
ITPP1/443-1338/11/AJ Czy w przypadku prowadzenia sprzedaży jest Pani zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej na podstawie poz. 37 załącznika do rozporządzenia?
 
ITPP2/443-1344/11/AK Możliwość uznania szeregu czynnosci mających na celu zorganizowania transportu towarów w związku z ich importem lub eksportem za usługę kompleksową oraz zastosowanie do niej 0% stawki podatku na podstawie art. 83 ust.1 pkt. 9 i 9a ustawy.
 
ITPP1/443-1320/11/TS Opodatkowanie badań klinicznych
 
ITPP1/443-1319/11/AP Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż udziału w części wspólnej obejmującej halę garażową pod budynkiem mieszkalnym będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 8% VAT?
 
ITPP1/443-1310/11/MS czy badania diagnostyczne i konsultacyjne specjalistyczne - wymagane dla potrzeb orzekania przez komisję lekarską podlegają zwolnieniu
 
ITPP1/443-700a/12/MN zakres prawa do odliczenia
 
ITPP1/443-700b/12/MN brak opodatkowania nieodpłatnych czynności
 
ITPP2/443-1111/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-183/12/JJ Zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 
ITPP2/443-1361/11/RS wypłacony bonus finansowy przez spółkę wynagrodzenia za świadczone usługi
 
ITPP2/443-895/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1082/12/AJ Prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
 
ITPP2/443-842/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-933/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-523/12-7/AW W zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokalu użytkowego.
 
ITPP2/443-159/12/EK Dokonanie aportu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych podlegało zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 10a.
 
ITPP2/443-866/12/AP Miejsca świadczenia i opodatkowania usług polegających na instalacji (montażu) oraz serwisie turbin wiatrowych.
 
ITPP1/443-681/12/BK Stawki podatku obowiązujące dla montażu schodów drewnianych w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
ITPP1/443-671/12/JJ Dostawa książek i gazet jest opodatkowana wg stawki 5%.
 
IPTPP3/443A-105/12-7/BJ Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 % przy dostawie na terenie kraju tytoniu nieprzetworzonego o kodzie PKWiU 01.15.10.0, to jest liści tytoniowych suszonych, nieposzatkowanych i liści tytoniu odżyłowanych, nieprzetworzonych, nienadających się do palenia, natomiast dostawa krajowa ekspandowanej żyły tytoniowej, stanowiącej tytoń przetworzony będzie opodatkowana stawką podstawową 23%.
 
ITPP1/443-794/12/JJ Czy można skorzystać z odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w ramach dotacji (środki unijne)?
 
IPTPP1/443-773/12-3/AK Czy w obliczu stanu faktycznego, podatek VAT od faktury zakupu kajaków z kwietnia 2012r. do wniosku obejmującego sferę działalności gospodarczej dotyczącą usług turystycznych – wynajmu kajaków może być przez Wnioskodawczynię odzyskany, czy też Zainteresowana nie może odzyskać podatku VAT, ponieważ nie jest czynnym podatnikiem VAT?
 
ITPP2/443-779b/12/RS obrót dotacji otrzymanej na realizację projektu oraz uznania kwoty wkładu własnego wnoszonego przed odbiorców jako wartości brutto
 
IPTPP2/443-686/12-2/KW Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów w związku z realizacją projektu w ramach PROW 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-658/12-5/RG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,
b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d)projektowych, związanych z ustalaniem i okazaniem granic działek,
 
IPTPP1/443-658/12-4/RG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,
b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d)projektowych, związanych z ustalaniem i okazaniem granic działek,
 
IPTPP1/443-658/12-3/RG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b)decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-658/12-2/RG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b)decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP2/443-707/12-5/PR Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-672/12-2/PR W zakresie rozliczenia pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny.
 
ITPP2/443-779a/12/RS zakres prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług doradczych i informacyjnych oraz korzystania z proporcji przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług
 
ITPP2/443-779c/12/RS stawki podatku dla świadczonych usług doradczych
 
ITPP1/443-475/12/BK Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-440/12/BK Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
IPTPP1/443-652/12-4/AK Czy Gmina realizując projekt pn. „....." ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 
IPTPP2/443-630/12-3/KW Zainteresowana, w związku z dostawą przedmiotowych działek będzie korzystała z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie będzie wypełniała przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie będzie występowała w roli podatnika podatku od towarów i usług w stosunku do tej czynności.
 
IPTPP2/443-614/12-4/JN Sprzedaż budynku mieszkalnego, o których mowa we wniosku będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, tym samym będzie podlegać opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 23%.
 
IPTPP2/443-606/12-5/JN Stawka podatku VAT dla usług związanych z rekreacją.
 
IPTPP2/443-606/12-4/JN Opodatkowanie sprzedaży po zaniżonej cenie
 
IPTPP2/443-565/12-5/JS w zakresie prawidłowości ustalenia limitu obrotu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu świadczonych usług
 
IPTPP2/443-565/12-4/JS w zakresie prawidłowości ustalenia limitu obrotu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu świadczonych usług
 
IPTPP4/443-563/12-5/UNR Czy na podstawie obowiązujących przepisów, Wnioskodawca ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP4/443-562/12-5/UNR Czy na podstawie obowiązujących przepisów, Wnioskodawca ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP4/443-456/12-5/UNR Czy w związku z realizacją planowanej inwestycji polegającej na przebudowie kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w X, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia towarów i usług związanych z tą inwestycją?
 
IPTPP4/443-561/12-5/UNR Czy na podstawie obowiązujących przepisów, Wnioskodawca ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP4/443-560/12-5/UNR Czy na podstawie obowiązujących przepisów, Wnioskodawca ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IPTPP4/443-462/12-6/OS Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania częściowych wpłat mieszkańców, które stanowią zaliczkę na poczet przyszłej dostawy, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, tj. z chwilą otrzymania tych wpłat – zaliczek
 
IPTPP2/443-713/12-2/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku, ponieważ nie spełnia warunków, o których mowa w rozdziale 9 ww. rozporządzenia.
 
IPTPP1/443-669/12-2/IG Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w inny sposób niż zaliczenie go do kosztów kwalifikowalnych i tym samym sfinansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych na ww. zadania w wartości brutto?
 
ITPP2/443-1079/12/AP Możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-635/12-4/RG Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług szkolenia, które prowadzi Wnioskodawca są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-616/12-5/MG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,
b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d)projektowych, związanych z ustalaniem i okazaniem granic działek,
e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-616/12-4/MG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,
b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d)projektowych, związanych z ustalaniem i okazaniem granic działek,
e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-616/12-3/MG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lubb)decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-616/12-2/MG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b)decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-614/12-4/MW Czy w związku z przeprowadzonym zadaniem Stowarzyszeniu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych usług lub towarów?
 
IPTPP2/443-593/12-6/JS stawka podatku VAT dla sprzedaży szejków kawowych
 
IPTPP4/443-446/12-8/ALN Czy zatem w przedstawionym uprzednio stanie prawnym, w przypadku zakupu towarów i usług Stowarzyszenie będzie miało możliwość odzyskania podatku od to towarów i usług?
 
IPTPP2/443-581/12-4/AW Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zapłaconych faktur za roboty budowlane w związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie sieci wodociągowej zasilającej budynek gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie sieci wodociągowej zasilającej budynek gminnej oczyszczalni ścieków w wodę w miejscowości, budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach ?
 
IPTPP4/443-459/12-4/UNR Czy w związku ze sprzedażą samochodu w lipcu 2012 r. należy dokonać zwrotu odliczonego VAT ( w wysokości 6.000 zł.), jeżeli tak to w jakiej proporcji?
 
IPTPP2/443-572/12-4/JS planowane przez Wnioskodawcę przeniesienie własności przedmiotowych lokali mieszkalnych na rzecz osób, którym wydano te lokale w 1998 r. i 1999 r. nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostanie poza zakresem ustawy
 
IPTPP4/443-463/12-4/BM Prawo do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-489/12-2/OS Sprzedaż mediów dla dzierżawcy pomieszczeń należy traktować jako usługę łączną, nierozerwalnie związaną z usługą dzierżawy i do ich opodatkowania należy zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi dzierżawy, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP4/443-490/12-4/BM Stawka podatku VAT dla robót rozbiórkowych.
 
IPTPP4/443-490/12-5/BM Stawka podatku VAT dla prac polegających na przebudowie i nadbudowie budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny.
 
IPTPP1/443-588/12-4/IG Czy Wnioskodawczyni posiada, w ramach prowadzonej działalności, możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) od zakupionych w ramach ww. projektu środków trwałych i wartości niematerialnych?
 
ITPP1/443-141/12/AJ Odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP2/443-859/12-2/JS Wnioskodawca nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektów nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP2/443-710/12-2/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-662/12-4/JN Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek
 
IPTPP2/443-646/12-2/AW W zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży.
 
IPTPP2/443-646/12-3/AW W zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży.
 
IPTPP1/443-610/12-4/MG W sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 90 ust. 3 oraz art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 •  
  IPTPP4/443-447/12-4/OS Sposób wystawienia faktury korygującej.
   
  IPTPP1/443-610/12-5/MG W sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 90 ust. 3 oraz art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług
 •  
  IPTPP1/443-553/12-6/MG Świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty, usługi szkoleniowe objęte wpisem do ewidencji na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
   
  IPTPP1/443-609/12-4/MG W sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 90 ust. 3 oraz art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 •  
  IPTPP1/443-591/12-6/RG Czy Spółka nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu urządzeń - realizacja zadania pod nazwą „.....”?
   
  IPTPP1/443-609/12-5/MG W sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 90 ust. 3 oraz art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 •  
  IPTPP1/443-599/12-4/RG Czy Gmina ma prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotne przez Urząd (w okresie, w którym zarejestrowany dla celów VAT był tylko Urząd), z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT?
   
  IPTPP2/443-599/12-4/IR Ustalenie miejsca opodatkowania świadczonych usług
   
  IPTPP1/443-599/12-5/RG Czy w drodze korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotnie przez Urząd, Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT wystawionych na Urząd, otrzymanych w okresie, w którym zarejestrowany dla celów VAT był tylko Urząd?
   
  IPTPP1/443-599/12-6/RG 1. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę w okresie od stycznia 2010 r. do chwili obecnej, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy?
  2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę w okresie od stycznia 2010 r. do chwili obecnej, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem numeru NIP Urzędu przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy?
  3. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę w okresie od stycznia 2010 r. do chwili obecnej, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy i numeru NIP Urzędu?
   
  IPTPP1/443-599/12-7/RG 1. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę w okresie od stycznia 2010 r. do chwili obecnej, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy?
  2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę w okresie od stycznia 2010 r. do chwili obecnej, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem numeru NIP Urzędu przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy?
  3. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę w okresie od stycznia 2010 r. do chwili obecnej, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy i numeru NIP Urzędu?
   
  IPPP2/443-1257/11-4/MM brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania próbek
   
  IPTPP2/443-741/12-2/JN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.
   
  IPTPP2/443-702/12-3/PR W zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży.
   
  IPTPP1/443-672/12-2/IG Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego?
   
  IPTPP2/443-668/12-2/AW W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na opracowaniu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.
   
  IPTPP2/443-651/12-3/AW W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na wynajmie pomieszczeń niemieszkalnych – świetlic.
   
  IPTPP2/443-649/12-4/KW Opodatkowanie usług assistance w ramach umowy ubezpieczeniowej.
   
  IPPP2/4440-27/11-2/JW Czy Wnioskodawca w przypadku sprzedaży działki będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług i wystawienia faktury VAT?
   
  IPPP3/443-555/12-2/KC W zakresie określenia miejsca świadczenia usług kolokacji sprzętu dla klienta posiadającego siedzibę za granicą
   
  ILPP2/443-516/12-2/AKr Czy wykonywane przez Spółkę czynności (nieodpłatnie, bądź częściowo odpłatnie) sfinansowane z ZFŚS, związane z organizacją różnych form rekreacji i wypoczynku, udzielaniem pomocy rzeczowej i pieniężnej w formie zapomóg i pożyczek na rzecz osób uprawnionych, są czynnościami wykonywanymi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług podlegającymi opodatkowaniem podatkiem VAT?
   
  IPPP3/443-695/12-4/KC W zakresie prawidłowego rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy odpadów sklasyfikowanych pod numerem PKWiU z 2008 r. 46.77.10.0.
   
  ILPP2/443-459/12-3/AKr Odzyskanie podatku VAT
   
  IPPP2/443-172/12-5/JW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w ramach Projektu związanych z usługami szkoleniowymi świadczonymi na rzecz Spółek na zasadach ogólnych, tj. przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności w odniesieniu do zakupów usług od Podwykonawcy ?
   
  IPPP1/443-547/12-2/MPe W zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
   
  IPPP3/443-553/12-2/KC W zakresie zastosowania art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy do świadczonych usług oraz uznania oświadczenia kontrahenta za wystarczający dokument potwierdzający stawkę VAT dla przedmiotowych usług.
   
  ILPP1/443-24/12-4/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy lokalu mieszkalnego w trybie egzekucji komorniczej - zwolnienie od podatku.
   
  IPPP2/443-616/12-5/AO dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego odszkodowania
   
  IPPP2/443-860/12-2/AO Dot. możliwości odzyskania VAT w związku z realizacją projektu
   
  IPPP2/443-484/12-2/AO Kwota dofinansowania przekazana przez Spółkę Dealerowi stanowi wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto zachowanie Dealera i dostosowanie punktu sprzedaży itp. w ramach dbałości o markę Wnioskodawcy związane jest pośrednio z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy. Zatem wobec przedstawionych okoliczności oraz przywołanych uregulowań prawnych stwierdzić należy, iż Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z faktury wystawionej przez Dealera dokumentującej otrzymane, na podstawie umowy, dofinansowanie.
   
  IPPP1/443-559/12-2/AP Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, dokonywane przez nią nieodpłatne wydania towarów, których jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) nie przekracza 10 zł nie stanowią dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, dalej: „ustawa o VAT”)?
   
  IPPP1/443-701/12-2/AP Czy opłaty na poczet kaucji (nieoprocentowanych i oprocentowanych) pobierane przez Spółkę od korzystających oraz odpowiednio: zwracane wraz z odsetkami lub rozliczane z wierzytelnościami z tytułu umowy, nie stanowią obrotu w rozumieniu ustawy o VAT do momentu zaliczenia ich na poczet wierzytelności Spółki wynikających z umowy, które same w sobie konstytuują obrót w myśl ustawy o VAT?
   
  IBPP2/443-807/12/AM Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?

  Wskaźniki gospodarcze