Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 października 2012 r.
 
IBPP1/443-427/11/AL Czy zgodnie ze stanem prawnym na dzień 01 stycznia 2011r. stawka VAT na cykl telewizyjny wynosi 8%, a na część promocyjną 23%?
 
IBPP2/443-483/11/ICz Czy opisana przez Wnioskodawcę transakcja jest przedmiotem ustawy o podatku VAT.
 
IBPP2/443-459/11/ICz Stawka podatku do dostawy preparatu Omega 3.
 
IBPP4/443-860/11/AW Parafii nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, gdyż przedmiotowa inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym
 
IBPP2/443-354/11/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i innych kosztów, takich jak paliwo, dotyczących samochodu ciężarowego
 
IBPP1/443-569/11/BM Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją imprezy.
 
IBPP4/443-1079/11/KG Klub sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z organizacją imprezy sportowo-rekreacyjnej.
 
IBPP4/443-1084/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z modernizacją i przebudową placu parkingowego przy kościele.
 
IBPP4/443-651/11/JP ewidencja obrotu sprzedaży usług medycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
IBPP4/443-843/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu zarówno w odniesieniu do zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami wystawionymi na PZOZ oraz w odniesieniu do opracowania studium wykonalności inwestycji udokumentowanych fakturami wystawionymi na Gminę.
 
IBPP4/443-909/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z poprawą infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na obszarze LGD.
 
IBPP4/443-893/11/AW w związku z tym, że niniejszy projekt nie jest w żaden sposób związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji tego projektu
 
IBPP3/443-654/11/KO w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej w latach 2006 – 2007 dla usługi zwiedzania kopalni
 
ILPP2/443-712/10/12-S1/AD Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z wyodrębnionym na zasadzie podziału quad usum prawem do korzystania z konkretnego miejsca parkingowego znajdującego się w części naziemnej stanowiącej nieruchomość wspólną, do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?
 
ILPP1/443-1117/08/12-S/TK Czy w opisanym przypadku należy zapłacić podatek VAT od sprzedaży działki?
 
ILPP1/443-385/08/12-S/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek budowlanych przez rolnika ryczałtowego.
 
ILPP1/443-370/08/12-S/HW Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.
 
ITPP2/443-675/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-671/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-462/12/AK W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-661/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.
 
ITPP2/443-54/12/KT Prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.
 
ITPP2/443-796/12/AK Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-995/09/12-S/MN Możliwości odliczenia podatku naliczonego od składników majątkowych przekazanych w formie aportu.
 
ITPP2/443-746/12/RS 1. Czy prowadzona przez Pana działalność spełnia wymogi pojęcia działalności rolniczej, a Pan posiada status rolnika ryczałtowego, na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)?
2. Czy w związku z prowadzoną działalnością rolniczą i posiadanym statusem rolnika ryczałtowego, dokonując dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej na rzecz kontrahentów z innych państw UE (Niemcy, Holandia), którzy będą odbierać ten towar i wywozić do swoich krajów, będzie Pan dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju?
3. Jakim dokumentem winna być udokumentowana dostawa produktów rolnych na rzecz kontrahenta z innego państwa UE, jeśli transakcja nie spełnia wymogów WDT?
 
ITPP2/443-681/12/EB Nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-172/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-639/12/AW Opodatkowanie czynności wypłaty dywidendy w postaci gruntu.
 
ITPP2/443-64/12/AP Możliwości odzyskania podatku naliczonego dotyczącego zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-886/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-808/12/EK Zwolnieniu od podatku od towarów i usług sprzedaży budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 
ILPP1/443-698/10/12-S/MK Przechowywanie kopii faktur w postaci dokumentu elektronicznego.
 
ITPP1/443-842/12/MS Bak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1214/10/12-S/SJ Czy mając na uwadze sytuację Spółki, możliwym jest przyjęcie praktyki otrzymywania papierowej wersji faktury lub faktury korygującej w drodze przesłania ich faksem lub wydruku z poczty elektronicznej, lecz bez opatrzenia wiadomości podpisem elektronicznym z jednoczesnym zachowaniem pełnego prawa do wykazania podatku naliczonego w rejestrze VAT oraz do odliczenia od podatku należnego wynikającego z takich dokumentów podatku naliczonego?
 
IBPP3/443-588/12/KG Sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-702/12/AŚ W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług z zakresu medycyny pracy (okulista, laryngolog)
 
IBPP3/443-611/12//JP Dokonania korekty nieodliczonego podatku wynikającego z faktur otrzymanych w ramach projektu polegającego na budowie oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągów.
 
IBPP3/443-643/12/JP Możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych.
 
IBPP3/443-681/12/MN Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych.
 
IBPP3/443-603/12/EJ ustalenie wskaźnika proporcji przez Wyższą Uczelnię oraz prawo do odliczenia w trybie art. 86 ust. 13 nieodliczonego wcześniej podatku naliczonego
 
ITPP1/443-783/12/AT Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia hali.
 
IBPP1/443-624/12/AW Korekta nieodpłatnych przekazań towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 
IBPP3/443-695/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 
ITPP2/443-1080/12/AJ Prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-719/12/WN Przechowywanie kopii faktury w formie elektronicznej.
 
ITPP1/443-813/12/AT Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur dokumentujących sprzedaż towarów lub wykonywanie usług w formie elektronicznej wygenerowanej z systemu, w którym zostały wystawione oryginały tych faktur.
 
ITPP1/443-860/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-794/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
ITPP2/443-902/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-803/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-806/12/JP prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na potrzeby centrum wsi
 
IBPP3/443-816/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-820/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na dożynki gminne
 
IBPP3/443-823/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-653/12/AŚ Stawka podatku dla usług przechowywania zwłok
 
IBPP2/443-529/12/AM Opodatkowanie organizacji i przeprowadzenia usług pogrzebowych oraz czynności związanych z udostępnianiem miejsc pochówku.
 
ITPP2/443-891/12/EK Podatnikiem z tytułu prowadzonego wspólnie gospodarstwa, przez fakt dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, jest Pani mąż, więc nie będzie Pani mogła dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.
 
ITPP2/443-860/12/AK Prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-814/12/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa.
 
IBPP2/443-603/12/RSz stawka podatku VAT dla całości zadania o ogólnej nazwie „Wykonanie konserwacji cieków i urządzeń melioracji podstawowych”, w sytuacji gdy zadanie to składa się z dwóch odrębnych usług objętych różnymi stawkami
 
ILPP1/443-766/10/12-4/S/NS Opodatkowanie umorzenia udziałów.
 
ITPP1/443-145a/12/IK Czy oddanie s.c. mieści się w art.8 ust. 2 pkt 1?
 
ITPP1/443-145b/12/IK Czy wniesienie aportu nieruchomości stanowi dostawę towaru i czy korzysta ze zwolnienia od podatku?
 
ITPP1/443-146a/12/IK opodatkowanie czynności oddania spółce cywilnej budynku z gruntem do nieodpłatnego używania
 
ITPP1/443-146b/12/IK 1. Czy wniesienie przez Pana do spółki cywilnej własności budynku (kamienicy) wraz z gruntem jako wkładu niepieniężnego będzie stanowiło dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
A w przypadku pozytywnej odpowiedzi na ww. pytanie.
2. Czy czynność ta będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub/i pkt l0a ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-657/12/IK Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, poniesionego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-563/12-6/JS Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani części w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowana nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
ITPP2/4441-26/12/EK Sprzedaż oddziałów, które są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz, co w ocenie tutejszego organu najistotniejsze, funkcjonalnie (każdyz oddziałów jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-709/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-637/12-3/IG Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi, opisane powyżej, wykonywane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%?
 
IPTPP1/443-637/12-2/IG Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi, opisane powyżej, wykonywane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%?
 
ILPP2/443-1494/10/12-S/PG Czy kopie faktur wystawiane przez Zainteresowanego, dokumentujące dokonaną sprzedaż muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 
ILPP2/443-1494/10/12-S2/PG Czy kopie faktur wystawiane przez Zainteresowanego, dokumentujące dokonaną sprzedaż muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 
ILPP2/443-1494/10/12-S3/PG Czy w przypadku zastosowania systemów archiwizacji danych opisanych powyżej, archiwizowane przez Zainteresowanego kopie faktur będą mogły zostać uznane za faktury, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, wystawione w sposób prawidłowy, tj. zgodny z przepisami prawa podatkowego, a tym samym czy w przypadku WDT spełni on warunek posiadania „kopii” faktury VAT, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT i zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 będzie przysługiwać mu prawo do zastosowania stawki 0% (przy założeniu spełnienia innych wymogów przewidzianych odpowiednimi przepisami)?
 
ILPP1/443-180/12-2/AI Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur obejmujących zakupy i usługi dokonywane w związku z realizacją projektu finansowanego w 70% ze środków funduszy europejskich (ue) oraz dotacji (Oś 4, Działanie 413, PROW na lata 2007-2013)?
 
ILPP2/443-167/12/2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
 
ILPP2/443-407/12-2/TW Czy w związku z realizacją ww. projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części?
 
ILPP1/443-124/12-4/MK Dostawa nieruchomości lokalowej (wraz z prawem do części nieruchomości wspólnych), przez Komornika Sądu Rejonowego.
 
ILPP4/443-70/12-2/ISN Spółka zwraca się o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 28b i jego zastrzeżeniem wynikającym z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, jest miejsce położenia nieruchomości.
 
ILPP1/443-292/12-4/HW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zamiany działek gruntu.
 
ILPP1/443-86/12-3/AWa Prawidłowość określenia stawki podatku VAT do robót budowlano-montażowych wykonanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, obejmującego dostawę towaru wraz z usługą montażu, w zakresie: kabiny prysznicowe, sauny, biała ceramika (m. in. wanny, umywalki, miski wc, bidety itp.), blaty podumywalkowe montowane na stałe do konstrukcji budynku, meble kuchenne i łazienkowe montowane na stałe - wykonane pod wymiar, lustra łazienkowe montowane na stałe, stelaże do zabudowy ciężkiej i lekkiej.
 
ILPP1/443-564/12-2/HW Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT od realizowanych zadań projektu?
 
ILPP4/443-41/12-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu bankowozów.
 
ILPP2/443-14/12-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie poprawności w wystawianiu faktur sprzedaży oraz zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług menadżerskich artystów estradowych.
 
ILPP2/443-166/12-2/EN Czy sprzedaż działki była dla Wnioskodawczyni czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-314/12-4/AKr Prawo do odliczenia - raty leasingowe i paliwo – bankowóz.
Wykorzystywanie samochodu na potrzeby prywatne – sposób dokumentowania.
 
ILPP1/443-316/12-4/AI Czy Zainteresowana będzie musiała posiadać kasę fiskalną w przypadku jeśli będzie zobowiązana do pobierania i odprowadzania podatku VAT jako biegła sądowa za wykonywane tłumaczenia pomimo, iż jak notariusz prowadząca repertorium A i P nie ma takiego obowiązku i nie może jej zarejestrować na firmę? Jeśli Zainteresowana będzie zobowiązana do prowadzenia kasy fiskalnej, to w jaki sposób ją zarejestrować?
 
ILPP4/443-57/12-4/BA 1. Czy w przypadku eksportu towarów używanych (zakupionych w systemie marży) jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy Wnioskodawca będzie w posiadaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej marża będzie opodatkowana stawką 0%?
2. Czy w przypadku nie otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie Zainteresowany będzie mógł opodatkować właściwą stawkę tylko marżę?
3. Czy dokumentem potwierdzającym sprzedaż samochodu używanego zakupionego w systemie marży do kraju trzeciego (nie należącego do Unii Europejskiej) może być faktura VAT - MARŻA?
 
ILPP1/443-316/12-5/AI Czy Zainteresowana będzie musiała posiadać kasę fiskalną w przypadku jeśli będzie zobowiązana do pobierania i odprowadzania podatku VAT jako biegła sądowa za wykonywane tłumaczenia pomimo, iż jak notariusz prowadząca repertorium A i P nie ma takiego obowiązku i nie może jej zarejestrować na firmę? Jeśli Zainteresowana będzie zobowiązana do prowadzenia kasy fiskalnej, to w jaki sposób ją zarejestrować?
 
ILPP1/443-95/12-4/AI Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do świadczenia usług kształcenia zawodowego w przedstawionym stanie faktycznym w przypadku wystawiania faktury VAT za uczestnictwo w danym szkoleniu pracownika lub pracowników określonego organu administracji publicznej (rządowej i samorządowej), tj. gdzie nabywcą oraz płatnikiem jest dany urząd administracji publicznej należący do sektora finansów publicznych?
 
ILPP1/443-63/12-4/AI Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług doradczo-szkoleniowych.
 
IPTPP1/443-634/12-5/MH Czy Gminie przysługuje prawo do odliczeń podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach projektu niezwiązanego z wykonaniem czynności opodatkowanych poprzez Gminę?
 
IPTPP1/443-628/12-2/AK Czy świadczone przez Gminę usługi zapewnienia udziału w zawodach i turniejach sportowych stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
 
ILPP1/443-1577/11-2/NS Prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.
 
ILPP1/443-63/12-5/AI Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług doradczo-szkoleniowych.
 
IPTPP1/443-628/12-3/AK Czy świadczone przez Gminę usługi zapewnienia udziału w zawodach i turniejach sportowych stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
 
IPTPP1/443-628/12-4/AK Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na organizację turniejów sportowych?
 
ILPP1/443-1591/11-4/AI Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – projekt.
 
IPTPP1/443-628/12-5/AK Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na organizację turniejów sportowych?
 
IPPP1/443-1106/11-2/JL Opisany Pion Handlowo-Operacyjny, obejmujący wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) i zdolny do oddzielnego funkcjonowania, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-956/11-2/KOM brak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku, gdy zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 
IPPP3/443-510/12-2/KC W zakresie uznania czynności wykonywanych przez Spółkę jako jedno kompleksowe świadczenie należące do kategorii dostawy z montażem
 
IPTPP3/443-88/11-3/12/S/MG Usługi sporządzania i wydawania wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej osobom upoważnionym do jej otrzymywania, w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
 
ILPP2/443-367/12-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności polegających na likwidacji szkód.
 
IPPP1/443-948/11-2/JL Opisany we wniosku zespół składników przedsiębiorstwa Spółki, który ma być przedmiotem sprzedaży, mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze i stanowi on organizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W związku z tym czynność jego sprzedaży wyłączona będzie spod działania przepisów cyt. ustawy, na podstawie ww. art. 6 pkt 1 ustawy, co oznacza, że transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
 
LPP2/443-6/12-2/EN Czy Spółka dokonująca świadczeń na rzecz swoich pracowników, finansowanych z ZFŚS, działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT?
 
IPTPP3/443-88/11-4/12/S/MG Usługi sporządzania i wydawania wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej osobom upoważnionym do jej otrzymywania w celu innym niż dalsze leczenie, nie będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Tym samym usługi te będą podlegały opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-449/12-5/KOM skutki podatkowe transakcji sprzedaży dwóch działek, które nie były przedmiotem umów najmu, dzierżawy, itp.
 
ILPP2/443-408/12-2/TW Czy w związku z realizacją projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części?
 
ILPP1/443-1580/11-4/AI Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów i czynności na rzecz pracowników, kontrahentów wynikających przepisów, regulaminów.
 
IPPP2/443-449/12-7/KOM skutki podatkowe transakcji sprzedaży trzech działek oddanych w nieodpłatne użyczenie
 
ILPP1/443-331/12-2/AWA Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1580/11-5/AI Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów i czynności na rzecz pracowników, kontrahentów wynikających przepisów, regulaminów.
 
ILPP1/443-1580/11-6/AI Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz pracowników odchodzących na emeryturę/byłych pracowników.
 
ILPP2/443-381/12-2/AD Czy należało zastosować jednolitą, obniżoną 7% stawkę podatku od towarów i usług na roboty budowlano-montażowe, polegające na kompleksowej budowie całych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 z niewielką ilością lokali usługowych, niezbędnej infrastruktury – przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej do tych budynków?
 
ILPP1/443-1580/11-7/AI Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz pracowników odchodzących na emeryturę/byłych pracowników.
 
IPPP2/443-90/12-2/IG 1. Czy świadczone przez Spółkę usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyskał dotację na ten cel (usługi wymienione w p. 2 a stanu faktycznego), zakładające aktywizację beneficjentów Projektów, ale w każdym przypadku finansowane z dotacji w co najmniej 70% są zwolnione z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia wykonawczego?2. Czy sprzedawane przez Spółkę usługi i towary ściśle związane z finansowanymi z dotacji usługami kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (usługi wymienione w p. 2 b i 3 stanu faktycznego), zakładającymi aktywizację beneficjentów Projektów, ale w każdym przypadku finansowanymi z dotacji w co najmniej 70%, są zwolnione z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia wykonawczego?
 
IPPP3/443-577/12-4/KC w zakresie określenia miejsca świadczenia usług związanych z uczestnictwem pracowników naukowych w konferencjach
 
ILPP1/443-1580/11-8/AI Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów i usług, które są następnie nieodpłatnie przekazywane/udostępniane w ramach czynności opisanych w Kategoriach 1-5.
 
IPPP1/443-648/12-2/MPe sprzedaż nieruchomości zabudowanej – m.in. utwardzony plac i ogrodzenie
 
ILPP1/443-307/12-3/KG 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z przejęciem długu Wnioskodawca dokonując przejęcia długu wykonuje na rzecz Dłużnika przejmowanego długu usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy jeśli Wnioskodawca dokonując przejęcia długu wykonuje na rzecz Dłużnika przejmowanego długu usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, to czy ta usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Jeśli czynność przejęcia długu przez Wnioskodawcę jest usługą, to co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT: wartość przejętego długu, czy kwota wynagrodzenia za przejęcie?
 
IPPP2/443-205/11-2/JW Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, pozostaje dla sprzedającego bez wpływu na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego dokonane na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w związku z zakupami, które służyły podatnikowi do wykonywania czynności opodatkowanych w zbywanym przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części. Równocześnie przepis art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy, obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1-8 ustawy, do których byłby zobligowany podmiot, który dokonał odliczenia, w przypadku gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 
ILPP1/443-307/12-4/KG 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z przejęciem długu Wnioskodawca dokonując przejęcia długu wykonuje na rzecz Dłużnika przejmowanego długu usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy jeśli Wnioskodawca dokonując przejęcia długu wykonuje na rzecz Dłużnika przejmowanego długu usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, to czy ta usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Jeśli czynność przejęcia długu przez Wnioskodawcę jest usługą, to co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT: wartość przejętego długu, czy kwota wynagrodzenia za przejęcie?
 
ILPP1/443-321/12-5/AW Moment powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem nieruchomości oraz ruchomości.
Uznanie zbywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości oraz ruchomości.
 
ILPP1/443-1580/11-9/AI Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów i usług, które są następnie nieodpłatnie przekazywane/udostępniane w ramach czynności opisanych w Kategoriach 1-5.
 
ILPP1/443-321/12-6/AW Moment powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem nieruchomości oraz ruchomości.
Uznanie zbywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości oraz ruchomości.
 
ILPP1/443-321/12-7/AW Moment powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem nieruchomości oraz ruchomości.
Uznanie zbywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości oraz ruchomości.
 
IPPP1/443-436/10-9/12-S/AP Czy X ma możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i skorygowania należnego podatku w miesiącu wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy kontrahent nie potwierdził odbioru tej faktury?
 
IPPP2/443-637/12-2/DG W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Bank usług ubezpieczeniowych w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zawieranej z ubezpieczycielem na cudzy rachunek
 
IPPP1/443-634/12-2/AP Czy planowana transakcja dostawy Nieruchomości I będzie opodatkowana według właściwej stawki VAT (mając na względzie okoliczność, iż Spółka i Nabywca skorzystają z prawa do rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT)?
 
IPPP1/443-625/12-2/AW zwolnienie od podatku dla usług dodatkowych przy szkoleniach
 
ILPP1/443-34/11/12-S/HW Brak obowiązku dokonania korekty obrotu.
 
IPPP2/443-570/12-2/DG W zakresie obowiązku dokonania korekty w trybie art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT w związku z nabyciem przedsiębiorstwa.
 
IPPP1/443-630/10/12-9/S/AW obniżenie obrotu na podstawie faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury (przepisy do 30.11.2008r.)
 
IPPP1/443-709/12-4/AW prawo do odliczenia podatku VAT tytułu nabycia usług marketingowych
 
IPPP2/443-538/12-2/DG W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące czynności niepodlegających opodatkowaniu, czynności zwolnionych i opodatkowanych oraz z faktur dotyczących wydatków poniesionych w związku z realizacją usług doradczych w ramach projektu X.
 
IPPP2/443-662/12-2/DG W zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu rolet oraz karniszy w budynkach mieszkalnych
 
IPPP1/443-630/10/12-8/S/AW obniżenie obrotu na podstawie faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia odbioru (przepisy od 01.12.2008r.)
 
IPPP1/443-634/12-3/AP Czy planowana transakcja dostawy Nieruchomości II będzie opodatkowana według właściwej stawki VAT (nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT)?
 
IPPP1/443-864/12-2/AW przychody związane z posiadanym majątkiem - obrót, współczynnik proporcji
 
IPPP1/443-999/12-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym
 
IPPP2/443-599/12-4/DG W zakresie sposobu uregulowania należności za fakturę i wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
 
IPPP1/443-585/12-2/AP Czy przychody i zyski wynikające z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, które są nabywane przez X nie w celach handlowych (zaliczane są do aktywów X), powinny być uwzględniane dla celów ustalania obrotu VAT oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży (dalej: „WSS”)?
 
IPPP1/443-744/12-4/MP Wnioskodawca w wyniku sprzedaży nieruchomości, o których mowa we wniosku, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-935/12-5/PR prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją
 
IPPP1/443-743/12-2/MPe w zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku
 
IPPP3/443-661/12-3/IG Czy w przypadku opodatkowania Transakcji podatkiem VAT - zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-670/12-2/PR stawka podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1
 
IPPP3/443-240/11/12-5/S/SM opodatkowanie stawką 8% dostawy samochodów pożarniczych
 
IPPP1/443-670/12-3/PR stawka podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11
 
IPPP1/443-670/12-4/PR sposób opodatkowania świadczonych usług dla całości zamówienia dotyczącego utrzymania taboru kolejowego w czystości
 
IPPP1/443-643/12-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług służących realizacji projektu.
 
IPPP1/443-718/12-2/MP przedstawiony we wniosku sposób przyporządkowywania dokonanych zakupów (a tym samym kwot podatku naliczonego) do konkretnego rodzaju sprzedaży, jest zgodny z regulacją art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT i w konsekwencji poprawny z punktu widzenia ustalenia prawa Banku do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z dokonanych zakupów.
 
IPPP1/443-328/10/12-5/AS prawidłowość akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę towaru oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-327/10/12-5/S/AS Akceptacja faktury VAT wystawionej przez nabywcę może być dokonywana przez pracownika Spółki, na podstawie udzielonego mu przez dostawcę pełnomocnictwa szczególnego do akceptowania faktur VAT w jego imieniu. Jednakże za akceptację w myśl § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia fakturowego należy uznać złożenie podpisu osoby upoważnionej przez dostawcę na oryginale faktury wystawionej przez nabywcę.
 
IPPP2/443-586/12-2/RR Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – prawo do odliczenia.
 
IPPP1/443-537/12-2/MP Świadczone przez Wnioskodawcę usługi oddelegowania własnych pracowników (wykładowców lub trenerów) na rzecz bezpośredniego podwykonawcy projektu szkoleniowego opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-608/12-2/RR Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dokonanych przed rejestracją.
 
IPPP2/443-615/12-4/RR 8% stawka podatku dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w postaci miejsc postojowych w wielostanowiskowej hali garażowej oraz miejsc postojowych naziemnych.
 
IPPP2/443-639/12-3/RR Przejęcie w ramach likwidacji Spółki całości składników majątku pozostałych po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, składających się na przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, stanowić będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i jako taka transakcja pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT.
 
ITPP2/443-786b/12/AW możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 
ITPP2/443-786a/12/AW opodatkowanie kwot otrzymywanych jako partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni oraz uznania czynności, za które mieszkańcy będą wnosić te opłaty, za świadczenie usług
 
ITPP2/443-776/12/AK Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzeń
 
IBPP2/443-806/12/AM Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
 
IBPP2/443-592/12/AB stawka podatku VAT przy sprzedaży zlikwidowanych wagonów tramwajowych sklasyfikowanych do PKWiU 38.11.49.0.
 
IBPP2/443-591/12/AB uznanie przedstawionej transakcji za eksport towarów
 
IBPP2/443-530/12/AM Czy Wnioskodawca może odliczyć całość podatku VAT od zakupionego samochodu, czy tylko 60%?
 
IBPP2/443-516/12/AB Stawka podatku VAT przy zbyciu nieruchomości zabudowanej garażami i warsztatami
 
IPTPP1/443-600/12-5/MH Czy Gminie, będącej podatnikiem podatku VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania wyżej opisanego?
 
IPTPP2/443-593/12-7/JS stawka podatku dla sprzedaży koktajli owocowych oraz soków z owoców i warzyw
 
IPTPP2/443-577/12-4/JN Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa).
 
IPTPP4/443-513/12-5/UNR Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego?
 
IPTPP4/443-513/12-4/UNR Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego?
 
IPTPP4/443-513/12-3/UNR Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT?
 
IPTPP4/443-513/12-2/UNR Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT?
 
IPTPP4/443-474/12-4/OS Wnioskodawcy, którego przedmiotem działalności jest sprzedaż samochodów osobowych, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w związku z brzmieniem art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy nowelizującej, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupu pojazdów, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.
 
IPTPP4/443-491/12-2/UNR Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej (rejestrującej) obrotów z tytułu sprzedaży wysyłkowej.
 
IPTPP1/443-663/12-2/MG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją powyższego zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wskaźniki gospodarcze