Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 października 2012 r.
 
IBPP3/443-301/11/PK Jaką stawkę podatku od towarów i usług Wnioskodawca ma wykazać na fakturze VAT wewnętrznej, dokumentującej import usług kulturalnych od kontrahenta unijnego?Czy obowiązek podatkowy w związku z importem usługi kulturalnej – spektaklu – powstanie z chwilą wykonania usługi, czy z chwilą wystawienia faktury VAT przez kontrahenta zagranicznego?Czy Wnioskodawca ma obowiązek złożenia informacji podsumowującej VAT-UE w związku z importem usługi kulturalnej – spektaklu?
 
IBPP4/443-535/11/JP prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w ramach imprezy związanej z Dniami Miasta
 
IBPP4/443-566/11/AZ prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej-usługi w zakresie opieki medycznej
 
IBPP4/443-385/11/EJ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na rewitalizacji miejskich terenów przyfabrycznych
 
IBPP4/443-433/11/AZ zwolnienie od podatku VAT usługi szczepienia pacjenta z użyciem własnej szczepionki, obejmującej również badanie przez lekarza i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej
 
IBPP2/443-440/11/ABu Czy w opisanym stanie faktycznym, od dnia 01.01.2011r. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu osobowego w rozumieniu art. 4 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, zakupionego przed dniem 1 stycznia 2011 roku?
 
IBPP3/443-439/11/PK opodatkowanie opłat pobieranych za korzystanie z przystanków i dworców.
 
IBPP4/443-646/11/EJ usługi laboratorium diagnostycznego, usługi w zakresie sekcji zwłok, badań histopatologicznych, wydawanie opinii i ekspertyz przez ZOZ
 
IBPP4/443-663/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego organizacją zajęć dla dzieci – to nie ona będzie nabywcą towarów i usług.
 
ITPP2/443-824/12/AK Czy przeniesienie przez Spółkę na dwóch pozostałych wspólników Jej praw i obowiązków z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej, w trybie art. 10 Ksh, podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-621/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez nabywcę przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-595/12/AT Czy w przypadku użyczenia wspólnotom mieszkaniowym (nieodpłatnie) przez podatnika podatku od towarów i usług gruntów, na których podatnik urządził plac zabaw i tereny zielone pomiędzy budynkami wielorodzinnymi, z zastrzeżeniem, że biorący do używania (wspólnoty mieszkaniowe) ponoszą koszty podatku od nieruchomości, Użyczający powinien wystawiać fakturę VAT i do kwoty podatku od nieruchomości doliczać podatek VAT według stawki podstawowej?
 
ITPP2/443-745/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-736/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanymi na rzecz podmiotu trzeciego (zakładu komunalnego).
 
ITPP1/443-509/12/MS Zastosowania zwolnienia dla usług związanych z usługami ubezpieczeniowymi.
 
IBPP3/443-866/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
ITPP1/443-1302/11/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zwrotu nakładów oraz skutków podatkowych zawarcia umowy przekazu.
 
IBPP3/443-506/12/JP uznanie otrzymanej dotacji i wkładów członków wspólnoty na pokrycie kosztów remontu kamienicy za nie wchodzące do obrotu podlegającego opodatkowaniu oraz nie uwzględnianie tych kwot do limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia podmiotowego
 
IBPP3/443-824/12/JP możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej
 
IBPP3/443-832/12/JP uznanie czy kwoty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu winny być brane pod uwagę do limitu 150.000 zł, od którego zależy utrata zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w danym roku podatkowym a następnie czy kwoty te po przekroczeniu limitu winny być opodatkowane podatkiem VAT
 
IBPP3/443-842/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-843/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zmianie remoncie elewacji zabytkowego kościoła
 
IBPP3/443-877/12/KG Województwo nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wybudowaniem obiektu turystyki biznesowej.
 
IBPP3/443-884/12/KG SPZZOZ nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zagospodarowaniem parku
 
IBPP3/443-915/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-951/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją warsztatów arteterapii i imprezy plenerowej
 
ITPP1/443-1605a/11/AT Jaka stawkę zastoseować do usługi wstępu na saunę, do gry w squasha oraz z tytułu imprez sportowych ?
 
ITPP1/443-1490b/11/MN Czy otrzymana przez Podatnika od klientów opłata dodatkowa, pobierana od klientów ostatecznych, za sporządzenie wniosków kredytowych do banków oraz ich obsługę, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w „art. 42 ust. 1 pkt 38 ptu”?
 
ITPP1/443-1490a/11/MN Czy świadczenie usług pośrednictwa finansowego, opisane powyżej, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w „art. 42 ust. 1 pkt 38 ptu”?
 
TPP1/443-1479/11/DM Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi, polegające na wykonaniu: projektów planów ochrony rezerwatów przyrody, projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, dzieła w formie opracowania pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby utworzenia rezerwatu przyrody”, w skład którego wchodzi charakterystyka szaty roślinnej, opis tekstowy, tabele fitosocjologiczne, wykaz flory, mapy tematyczne, warstwy tematyczne GIS, dzieła w formie opracowania pn. „Inwentaryzacja terenowa występowania leńca bezpodkwiatkowego w województwie ”, które zlecane są przez jednostki administracji rządowej lub samorządowej jako zadania publiczne, zaliczane zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r. do 91.04.12.0 „Usług związanych z działalnością obszarów i obiektów ochrony przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody”, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, przewidzianego dla usług kulturalnych w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.?
 
IBPP3/443-697/12/KG MOSiR nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową skate parku
 
IBPP3/443-704/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-713/12/JP prawo do odliczenia naliczonego podatku w związku z realizacją projektu polegającego na budowie placu zabaw
 
IBPP3/443-726/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-728/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-737/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-738/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-756/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-755/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji dziecięcej drużyny piłkarskiej i zorganizowaniu turnieju piłkarskiego
 
IBPP3/443-739/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
ITPP1/443-1504/11/JJ Brak prawa do odliczenia podatku
 
ITPP2/443-863/12/AP Miejsca świadczenia usług montażu systemów klatkowych do hodowli zwierząt.
 
ITPP2/443-963/12/EK Odpłatne oddanie infrastruktury w trwały zarząd, na podstawie decyzji administracyjnej, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a więc jest czynnością, która podlega opodatkowaniu, lecz korzysta ze zwolnienia, zatem Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-903/12/EK Gminie miała prawo do odliczenia podatku od zakupów związanych z siecią wodociągowa, którą oddała w dzierżawę.
 
IBPP2/443-975/12/AM „Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku wniesienia aportu - kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktur VAT?”
 
IBPP3/443-692/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zmianie przebudowie obiektów mostowych
 
IBPP3/443-725/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu polegającego na wyposażeniu szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny
 
IBPP3/443-765/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją wykładów i pokazów zachęcających dzieci i młodzież do powszechnego i profesjonalnego treningu piłki nożnej.
 
ITPP2/443-1081/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
 
ITPP2/443-909/12/AJ Zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości.
 
IBPP3/443-766/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją szkolenia sportowego i obozu kondycyjnego dla grupy nowo przyjętych młodych piłkarzy
 
ITPP1/443-957/12/TS Czy w związku ze przedstawionym zdarzeniem przyszłym można stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, a tym samym musi być on w pełni kosztem kwalifikowanym?
 
IBPP3/443-772/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – termomodernizacja budynku
 
ITPP1/443-763/12/TS Zwolnienia oraz stawki podatku w odniesieniu do świadczonych usług organizacji obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży.
 
ITPP1/443-829/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-50/12/EB Zbycie budynków i budowli korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Również zbycie gruntu, przy uwzględnieniu art. 29 ust. 5 ustawy, będzie korzystać ze zwolnienia.
 
IBPP2/443-612/12/RSz opodatkowanie usługi najmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej
 
IBPP1/443-324/12/LSz - uznanie, czy Urząd Gminy powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjnego uprzednio złożone przez Urząd Gminy na druku NIP-2 zmieniając nazwę podatnika na Gminę,
- złożenie korekty zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług uprzednio złożonego przez Urząd Gminy na druku VAT-R zmieniając nazwę podatnika na Gminę z podaniem numeru NIP Gminy,
- umieszczanie prawidłowego nr NIP na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług na rzecz Gminy i na rzecz Urzędu Gminy oraz na fakturach sprzedaży towarów i usług,
- prawo do wystawiania lub przyjęcia ewentualnych faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym Urząd był podatnikiem,
- prawo do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd,
- konieczność wystawiania faktur korygujących oraz not w przypadku pomyłki na fakturze.
 
IBPP3/443-995/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-899/12/LŻ możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-841/12/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem schodów wejściowych do kościoła
 
ITPP2/443-410/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania festiwalu młodych.
 
ITPP2/443-464/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-790/12/IK jaką stawką podatku należy opodatkować montaż trwałej zabudowy
 
ITPP2/443-554/12/EK Zastosowanie stawki 0% na podstawie regulacji § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów.
 
ITPP2/443-105/12/EB Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-78/12/AW Możliwość rozliczenia faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.
 
IPPP1/443-394/12-2/ISZ zwolnienie od podatku świadczonych usług pomocniczych związanych z likwidacją szkód na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych
 
IPPP1/443-498/12-2/ISz opodatkowanie przekazania towaru
 
IPPP1/443-558/12-2/ISZ opodatkowanie czynności związanej z bezumownym korzystaniem z nieruchomości
 
IPPP1/443-704/12-2/ISZ stawka podatku VAT na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych
 
IPPP1/443-650/12-2/ISZ stawka podatku VAT dla sprzedaży budynku lub jego części
 
IPPP1/443-773/12-2/ISZ stawka podatku VAT na dostawę wyrobów medycznych bez deklaracji zgodności
 
IPPP1/443-818/12-2/ISZ możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
 
IPPP3/443-785/12-2/RD W zakresie prawa do odliczenia
 
IPPP2/443-532/12-2/RR Określenie podstawy opodatkowania w przypadku zamiany działek.
 
IPPP3/443-683/12-2/IG Czy opłaty pobierane za wykonanie kopii dokumentu lub udostępnienie na płycie CD, CDRW danych zawierających informację publiczną, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej Gminy w zakładce BIP będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g stawki podstawowej 23%?
 
IPPP3/443-669/12-2/IG Czy Wnioskodawca może odzyskać uiszczony podatek VAT, jeśli nie może to Strona wnioskuje o wskazanie podstawy prawnej zgodnie z ustawą z 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)?
 
IPPP2/443-485/12-3/RR Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej sprzedaży części zamiennych do elektronarzędzi oraz świadczenia usług serwisowych/naprawczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w punkcie obsługi klienta oraz na rzecz przedsiębiorców, w sytuacji, gdy wysyłka następuje kurierem do klientów - płatność za pobraniem u kuriera
 
IPPP2/443-869/10/12-7/S/IG Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT od otrzymanej kwoty tytułem rozliczenia umowy leasingu ?
 
IPPP2/443-541/12-2/RR 23 % stawka podatku dla sprzedaży napojów zawierających napar kawowy w ramach świadczonych usług gastronomicznych
 
IPPP2/443-595/12-2/RR Opodatkowanie premii pieniężnej i sposób jej dokumentowania.
 
IPPP3/443-639/12-4/IG 1. Czy sprzedaż nakładów inwestycyjnych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktury dokumentującej sprzedaż nakładów inwestycyjnych?
 
IPPP2/443-660/12-2/RR Przychody wynikające z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, które są nabywane przez Bank nie w celach handlowych – nie stanową obrotu dla celów podatku VAT oraz nie powinny być uwzględniane przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 i art. 91 ustawy o VAT
 
IPPP1/443-868/12-2/IGo Na potrzeby ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży Wnioskodawca nie powinien uwzględniać przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, które są nabywane przez Spółkę nie w celach handlowych (zaliczane do aktywów Spółki).
 
IPPP2/443-412/12-2/RR Sposób opodatkowania oraz prawo do odliczenia nieodpłatnych czynności na rzecz pracowników i kontrahentów.
 
IPPP1/443-571/12-4/IGo Względem świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych mających na celu uaktualnianie, poszerzanie i uzyskanie nowych umiejętności dla celów zawodowych, finansowanych w całości ze środków publicznych, zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-883/12-2/BH Podpisanie aneksu do umowy leasingu zmniejszającego dotychczasową kwotę opłaty miesięcznej za korzystanie z samochodu, nie powoduje, iż Wnioskodawca traci prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury wystawionej tytułem raty leasingowej obejmującej pozostały do spłaty kapitał.
 
IPPP1/443-1000/12-2/IGo Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację projektu.
 
IPPP1/443-952/12-2/IGo Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
 
IPPP1/443-724/12-2/IGo Opodatkowanie czynności przekazania zużytych urządzeń elektronicznych oraz korekta podatku VAT.
 
IPPP1/443-710/12-2/IGo Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących przyznanie premii.
 
IPPP1/443-989/12-2/IGo Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług szkoleniowych.
 
IPPP3/443-745/12-2/RD Aport przedsiębiorstwa i korekta podatku naliczonego
 
IPPP1/443-405/10/12-5/S/ISz Czy w przypadku wystawienia faktur dokumentujących sprzedaż towarów możliwe jest przechowywanie kopii faktury w systemie sprzedażowym, w którym zostały one wystawione?
 
IPPP2/443-454/12-6/RR Opodatkowanie stawką 23% usług edukacyjnych świadczonych na rzecz uczniów klas I – III
 
IPPP2/443-991/11-2/JO zapłaty za konkretne świadczenia wykonywane ze strony Z. na rzecz swoich członków w zamian za składki
 
IPPP3/443-125/12-3/RD 1. Czy przy zakupie Działek nabytych w ramach Sprzedaży Pierwszej Spółka będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących ich zakup, wystawionych przez Sprzedawcę? 2. Czy przy zakupie Działek, które Spółka nabyła w ramach Sprzedaży Drugiej, Spółka będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących ich zakup, wystawionych przez Sprzedawcę?
 
ITPP2/443-960/12/AJ Czy Uniwersytet ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu zakupów towarów i usług w ramach przedmiotowego projektu?
 
IPPP2/443-711/12-4/KG opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług związanych z opróżnianiem szamb oraz opróżnianiem osadów ze ścieków kanalizacyjnych
 
IPPP2/443-630/12-2/KG prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu wynajmu domu mieszkalnego na cele mieszkaniowe
 
IPPP2/443-730/12-2/KG brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-746/12-4/KG stawka VAT na sprzedawane urządzenia z ekranami dotykowymi
 
IPPP2/443-155/12-4/KG W zakresie uznania zbycia własnościowych praw do miejsc garażowych za odpłatną dostawę towarów, prawa do występowania Małżonków jako jednego podatnika podatku VAT z tytułu planowanej transakcji zbycia majątku, uznania czynności sprzedaży posiadanych praw za działalność gospodarczą, prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w stosunku do posiadanych miejsc garażowych jako towarów używanych, prawa do zastosowania art. 120 ustawy, regulującego obrót towarami używanymi oraz sposobu odliczenia limitu uprawniającego do zastosowania zwolnienia od podatku VAT.
 
IPPP1/443-625/08/11-9/S/KG w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazywania, w ramach prowadzonej działalności, materiałów reklamowych i towarów
 
IPPP1/443-625/08/11-10/S/KG w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia materiałów reklamowych i towarów przekazywanych nieodpłatnie w ramach prowadzonej działalności
 
IPPP1/443-268/09/12-6/S/JB/KG opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych – czynność niepodlegająca opodatkowaniu
 
IPPP2/443-668/12-4/RR Brak obowiązku sporządzania raportów dobowych oraz raportów miesięcznych w sytuacji, gdy nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IPPP2/443-582/12-2/RR Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży oprogramowania (klucza aktywacyjnego)
 
IPPP1/443-619/12-2/PR sposób ewidencji zakupów na cele podatku od towarów i usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zaewidencjonowanych w ten sposób zakupów.
 
IPPP1/443-495/12-3/AW sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolnienie/opodatkowanie
 
IPPP1/443-610/12-3/PR uznanie wyodrębnionej jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyłączenia z opodatkowania oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 91 ust. 9 ustawy
 
IPPP1/443-689/12-4/MP Zachowanie najemcy w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT uznać należy za usługę świadczoną odpłatnie i w związku z tym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanej fakturze, bowiem nabyta usługa będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
 
IPPP1/443-531/10/S/12-5/MP Dopuszczalne jest przechowywanie kopii faktur VAT i kopii faktur korygujących VAT w elektronicznym systemie informatycznym w sytuacji, jeżeli oryginały faktur VAT i faktur korygujących VAT były przesłane nabywcom w postaci materialnej (papierowej) a elektroniczny system używany przez podatnika do wystawiania faktur VAT i faktur korygujących VAT pozwala podatnikowi na przechowywanie ich bez możliwości modyfikacji treści ich zapisów, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie, z możliwością ich wydrukowania na każde żądanie kontrolującego.
 
IPTPP2/443-872/12-3/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-637/12-6/PR Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu, nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-608/12-7/AW W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży oprawek okularowych do okularów korekcyjnych
 
ITPP2/443-869/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-470/12-6/UNR Czy w związku z przekazaniem zakładowi budżetowemu w trwały zarząd sieci kanalizacyjnej Gminie będzie służyło prawo do odliczenia kwoty podatku VAT?
 
IPTPP4/443-476/12-4/JM Skoro - jak wskazał Wnioskodawca - zwrot towaru został udokumentowany fakturą korygującą i Spółka posiada stosowny dokument, z którego wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą, to Wnioskodawca może skorygować (zmniejszyć) podstawę opodatkowania i podatek należny wykazane w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę.
 
IPTPP4/443-467/12-5/ALN Czy korekty z tytułu zwrotów towarów wystawione po zbiorczej korekcie mają być wystawione do wartości pierwotnej towarów wynikającej z faktur sprzedaży bez rabatu czy też do ich wartości zmniejszonej po uwzględnieniu rabatu wynikającego ze zbiorczej faktury korygującej?
 
IPTPP4/443-487/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wykonanie projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-488/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wykonanie projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-692/12-5/AK Czy Gminie Miasto realizującej powyższy projekt będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 
IPTPP4/443-500/12-4/ALN Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-503/12-4/JM Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ po zrealizowaniu projektu wybudowana infrastruktura zostanie przekazana w nieodpłatne użyczenie, zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-523/12-2/UNR Czy realizując projekt pn. „.....” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków budżetu państwa w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Leader” Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?
 
ITPP1/443-928b/12/AT Usługi agencyjne (pośrednictwa) w zakresie usług ubezpieczeniowych.
 
IPTPP1/443-627/12-5/RG
 • Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy?
 • Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem numeru NIP Urzędu przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy?
 • Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy i numeru NIP Urzędu?
 •  
  IPTPP2/443-607/12-5/JS w związku ze sprzedażą działek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz momentu powstania ww. prawa do odliczenia
   
  IPTPP1/443-627/12-4/RG
 • Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy?
 • Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem numeru NIP Urzędu przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy?
 • Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem Urzędu jako nabywcy i numeru NIP Urzędu?
 •  
  IPTPP2/443-607/12-4/JS w zakresie korekt podatku VAT
   
  ITPP2/443-899/12/AP prawo do odliczenia przy nabyciu składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa
   
  IPTPP1/443-623/12-4/RG
 • Czy w przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków innych niż wskazane w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie tj. 2008-2011, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalenia w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), dokonania odliczenia podatku w danych miesiącach tego roku z zastosowaniem tej właśnie wstępnej proporcji, a następnie dokonania korekty kwoty podatku odliczonego w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT czy też Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą?
 • Czy w przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków wskazanych w art. 91. ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za 2008 r., w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina powinna dokonać odliczenia w oparciu o proporcję właściwą dla 2008 r. i następnie dokonywać wieloletniej korekty w odniesieniu do tej proporcji?
 • W rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Gmina powinna obecnie dokonać korekty deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie przy zastosowaniu proporcji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT (w odniesieniu do obydwu powyższych kategorii wydatków)?
 • W jaki sposób Gmina powinna dokonać wieloletniej korekty w odniesieniu do wydatków, wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT?
 • Czy w stanie prawnym obowiązującym do 1 kwietnia 2011 r., w odniesieniu do wydatków wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT, brak obowiązku dokonywania korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o VAT odnosi się także do sytuacji Gminy, tj. gdy różnica pomiędzy proporcją zastosowaną obecnie w chwili dokonania odliczenia (a więc zdaniem Gminy proporcję właściwą dla roku, w którym oddano te składniki do użytkowania) a proporcją wyliczoną dla jednego z kolejnych lat obowiązywania korekty wieloletniej nie przekracza 2 punktów procentowych?
 • Wskaźniki gospodarcze