Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 października 2012 r.
 
IBPP1/443-413/11/AL Czy podlegają zwolnieniu od podatku usługi szkoleniowe realizowane przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty?
 
IBPP1/443-420/11/AL Czy podlegają zwolnieniu od podatku:
- na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów i personelu Gimnazjum,
- na mocy § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzeń w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług usługi stołówkowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz szkół podstawowych oraz M-GOPS?
 
IBPP1/443-433/11/AL Czy podlegają zwolnieniu od podatku VAT usługi realizowane w ramach szkoleń w formie wykładów ze studentami studiów zaocznych Uczelni?
 
IBPP1/443-329/11/AL Czy podlegają opodatkowaniu pobierane opłaty za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie?
 
IBPP4/443-444/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT porad z zakresu edukacji zdrowotnej (w zakresie metod planowania rodziny)
 
IBPP1/443-568/11/AL Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości
 
ILPP1/4440-16/12-3/HMW Dostawa dywidendy rzeczowej mająca postać lokalu mieszkalnego. Co roczna dywidenda. Częstotliwa i zorganizowana sprzedaż.
 
ILPP2/4440-2/12-3/SJ Czy sprzedaż przez akcjonariusza przedmiotu wypłaconej mu dywidendy rzeczowej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/4440-17/12-3/HMW Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży dywidendy rzeczowej.
 
ITPP1/443-415/12/MN Opodatkowanie odpłatnego wolnostojących przystanków komunikacyjnych.
 
ITPP2/443-747/12/AP Podstawa opodatkowania-czy do podstawy tej należy zaliczyć podatek akcyzowy i opłatę paliwową pobierane przez usługodawcę w celu zwrotu kosztu tych obciążeń.
 
ITPP2/443-632/12/AK Możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu modernizacji toru podejściowego.
 
ITPP2/443-693/12/EB Z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek nie stanie się Pan podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-348/12/AL Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek zabudowanych.
 
IBPP1/443-349/12/AW Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi rachunkowo-księgowe (bez doradztwa).
 
IBPP1/443-354/12/AW Czy wydanie towarów i świadczenie usług klientom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy klient nie dokonuje zapłaty, a jednocześnie należność za to wydanie czy usługę jest regulowana przez Organizatora w ramach należności za usługę świadczoną na rzecz Organizatora?
 
IBPP1/443-273/12/LSz Czynność zbycia przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę poprzez darowiznę na rzecz syna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IBPP1/443-274/12/LSz Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, zostanie przeniesiony na otrzymującego przedsiębiorstwo, tj. syna Wnioskodawcy, bowiem darowizna przedsiębiorstwa spełniająca wymogi art. 551 Kodeksu cywilnego, wyłączona będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IBPP1/443-362/12/AW Czy do świadczonych usług szkolenia menagerów finansowanego w całości ze środków publicznych można stosować zwolnienie od podatku?
 
IBPP1/443-369/12/LSz Prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie materiałów w celu wytworzenia półproduktu (towaru), które zostały następnie zniszczone.
 
IBPP1/443-370/AL Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawiono faktury korygujące do faktur wewnętrznych wystawionych w okresach, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu lub nie uległo przedawnieniu.
 
IBPP1/443-371/12/AL Ustalenie, że nieodpłatne przekazania towarów dokonane w okresie od dnia 1 grudnia 2005r. do dnia 31 marca 2011r. przez Wnioskodawcę nie podlegały opodatkowaniu VAT oraz, że przy nieodpłatnym przekazaniu towarów dokonanym w okresie od dnia 1 grudnia 2005r. do dnia 31 marca 2011r. przez Wnioskodawcę, jednocześnie zachowane zostało przez Wnioskodawcę prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które zostały następnie nieodpłatnie przekazane.
 
IBPP1/443-374/12/AL Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek zabudowanych.
 
IBPP2/443-257/12/IK Opodatkowania świadczeń wykonywanych w ramach umowy o dzieło i umowy zlecenia.
 
IBPP2/443-258/12/WN Prawo do odliczenia 100% podatku VAT od rat leasingowych na podstawie comiesięcznych faktur VAT i konieczności zgłoszenia umowy leasingu w Urzędzie Skarbowym.
 
IBPP3/443-845/12/LŻ Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT związku z realizacją projektu – budowa świetlicy, budynku
 
IBPP2/443-260/12/IK Czy w opisanym przypadku odsprzedaży towarów pomiędzy polskimi podatnikami podatku od towarów i usług w procedurze tranzytu w Polsce, Spółce występującej jako drugi w kolejności podmiot krajowy (dokonujący drugiego etapu uszlachetniania) przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez dostawcę towarów Spółki, będącym pierwszym krajowym podmiotem procesu?
 
IBPP3/443-799/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – zawody, konkursy
 
IBPP2/443-263/12/BW Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią lokalu garażowego lub wyłącznym prawem do korzystania z konkretnego miejsca postojowego.
 
IBPP2/443-266/12/WN Możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na podstawie przepisów art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy faktury dokumentujące należności wystawiane były przez przedsiębiorstwo, którego wydzielona i zorganizowana część wraz z wszystkimi należnościami weszła jako wkład niepieniężny do Spółki Jawnej.
 
IBPP2/443-398/12/WN Stawka podatku VAT na usługi montażu rolet i żaluzji wewnętrznych.
 
IBPP3/443-776/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP2/443-400/12/BW Czy w marcu 2012. roku Wnioskodawca miał prawo do odliczenia w całości podatku VAT od zakupionego samochodu osobowego, który będzie oddawany w najem na podstawie umów?
 
IBPP1/443-444/12/LSz Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata pocztowa w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego.
 
IBPP1/443-449/12/AW Czy dla czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości do używania Spółce utworzonej ze Szpitala, Powiat będzie działał jako podatnik VAT; czy obowiązany jest do wystawienia faktury z tytułu tej czynności oraz do jej opodatkowania?
 
IBPP1/443-462/12/LSz Refakturowanie usług takich jak zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i centralne ogrzewanie w przypadku wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
 
IBPP1/443-609/12/AW Czy do ustalania wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należy zaliczać sprzedaż (refaktury) mediów przez jednostkę budżetową na rzecz innej jednostki budżetowej tylko w zakresie wody, odprowadzenia ścieków i odpadów komunalnych (bez energii elektrycznej i energii cieplnej)?
 
IBPP1/443-682/12/AW Dostawa cateringu najemcom sal szkoleniowych.
 
ITPP1/443-766/12/DM stawka podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren klubu
 
IPTPP2/443-647/12-2/JS W zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego
 
ITPP2/443-778/12/AW TAX FREE - dokonanie zwrotu osobie upoważnionej podatku zapłaconego przez podróżnego przy nabyciu towarów na terytorium kraju
 
ITPP2/443-850/12/AW uznanie zakupu kombajnu zbożowego od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązek składania deklaracji podatkowych
 
ILPP1/443-188/12-6/KG 1. Zwolnienie od podatku usług polegających na organizowaniu szkoleń przez Wnioskodawcę oraz świadczenia usług około szkoleniowych.
2. Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez wykonawcę lub podwykonawcę na rzecz Wnioskodawcy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących te usługi
 
ILPP1/443-188/12-7/KG 1. Zwolnienie od podatku usług polegających na organizowaniu szkoleń przez Wnioskodawcę oraz świadczenia usług około szkoleniowych.
2. Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez wykonawcę lub podwykonawcę na rzecz Wnioskodawcy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących te usługi
 
ILPP1/443-188/12-8/KG 1. Zwolnienie od podatku usług polegających na organizowaniu szkoleń przez Wnioskodawcę oraz świadczenia usług około szkoleniowych.
2. Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez wykonawcę lub podwykonawcę na rzecz Wnioskodawcy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących te usługi
 
ILPP1/443-700/10/12-S/NS Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej.
 
ILPP4/443-204/12-2/EWW Czy po przystąpieniu do EZIG, Usługi nabywane przez Bank od EZIG będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi bezpośrednio niezbędne do działalności zwolnionej z VAT realizowanej przez Bank?
 
ILPP1/443-188/12-9/KG 1. Zwolnienie od podatku usług polegających na organizowaniu szkoleń przez Wnioskodawcę oraz świadczenia usług około szkoleniowych.
2. Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez wykonawcę lub podwykonawcę na rzecz Wnioskodawcy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących te usługi
 
ILPP1/443-1593/11-4/AW Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych za projekt techniczny siedziby i ulicy oraz z faktur otrzymanych w przyszłości związanych z realizacją tego projektu?
 
ILPP4/443-94/12-2/ISN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przygotowanie nowej produkcji na rzecz klienta, w tym opracowanie dokumentacji, wykonanie (zamówienie) formy wtryskowej, wykonanie próbek będzie w rozumieniu przepisów o VAT usługą wykonaną na rzecz klienta ze Szwecji opodatkowaną w miejscu siedziby usługobiorcy?
2. Czy po zakończeniu współpracy z klientem ze Szwecji zwrot formy wtryskowej wraz z próbkami, projektami, szkicami nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1639/12-4/AKR Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
 
ILPP1/443-219/12-2/AW 1. Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek gruntowych.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-219/12-3/AW 1. Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek gruntowych.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-219/12-4/AW 1. Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek gruntowych.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-215/12-4/AD Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 czy pkt 10a?
 
ILPP1/443-219/12-5/AW 1. Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek gruntowych.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-22/12-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku należnego oraz uznanie Wnioskodawczyni za czynnego podatnika podatku od towarów i usług
 
ITPP1/443-806/12/KM Czy Spółka może odliczyć VAT od tego zakupu usługi cateringowej świadczonej przez zewnętrznego restauratora, polegającej na dostarczaniu gotowych posiłków gościom hotelowym, sklasyfikowanej PKWiU 56.21.19?
 
ILPP2/443-1053/08/12-S/EWW Czy czynność tą należy uznać za powtarzalną i czy należy zakwalifikować ją jako działalność gospodarczą, a co za tym idzie opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1140/11/12-S/KG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego, tj. np. dostawa wody, wywóz nieczystości usługi remontowo-budowlane?
 
ITPP1/443-752/12/KM stawki dla usług związanych z leśnictwem
 
ILPP1/443-4/12-8/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących usług rzeczoznawcy.
 
ILPP1/443-1011/11/12-S/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-4/12-9/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących usług rzeczoznawcy.
 
ILPP1/443-1011/11/12-S1/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-834/11/12-S/MD 1. Czy faktury wystawiane z tytułu usług leasingu operacyjnego, w okresie między śmiercią (przekształceniem) korzystającego a momentem określenia osoby lub podmiotu wstępującego w jego prawa i obowiązki z tytułu umowy leasingu zawartej ze Spółką, zawierające dane dotychczasowego korzystającego, powinny by korygowane po określeniu następcy prawnego dotychczasowego korzystającego w zakresie danych leasingobiorcy wskazanych na tych fakturach?
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze czy zobowiązanym do dokonania korekty wskazanych faktur jest następca prawny korzystającego, który powinien dokonać korekty poprzez wystawienie stosownych not korygujących, czy też obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy, który powinien wystawiać w tym zakresu faktury korygujące?
 
ILPP4/443-10/12-4/ISN Czy prawidłową dla sprzedaży wyrobów medycznych i ich wyposażenia oraz wyrobów medycznych in vitro będzie stawka 8%?
 
ILPP4/443-829/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości otrzymywania faktur przesyłanych w formie elektronicznej.
 
ILPP4/443-829/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur VAT otrzymywanych drogą elektroniczną
 
ILPP4/443-45/12-2/BA Czy usługa montażu zabudowy wnękowej i mebli kuchennych która będzie produkowana z zakupionych materiałów płyt meblowych blatów okuć i elementów metalowych dociętych na konkretny wymiar i trwale montowana w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB grupa 111 i 112, podlega opodatkowaniu obniżoną 8% stawką podatku VAT?
 
ILPP4/443-826/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradczych związanych z nabyciem przez Spółkę udziałów.
 
ILPP4/443-826/11-3/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradczych związanych z transakcją nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki niemieckiej przez spółkę córkę, w której Spółka jest 100% udziałowcem.
 
ITPP1/443-760/12/KM Czy dokonując zakupu świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych Wnioskodawca występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-692/12-3/RD Wnioskodawca nie jest obowiązany do naliczenia podatku VAT należnego w związku z wydaniem przez Agencje Marketingowe Nagród, które spełniałyby definicję dostawy towarów o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy ani świadczeniu usług o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 
IPPP2/443-652/12-2/RR Zwolnienie z podatku usług polegających na prowadzeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz sposobu opodatkowania dodatkowego wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę.
 
IPPP1/443-415/12-5/ISZ opodatkowanie nabycia wierzytelności wymagalnych
 
IPPP2/443-428/12-2/RR Wydanie towarów w ramach świadczonej usługi marketingowej oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Spółkę zwycięzcom Konkursów
 
IPPP2/443-666/12-2/MM uznania za podatnika podatku VAT Spółki z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających.
 
IPPP3/443-776/12-2/RD W razie obciążenia Spółki tytułem usługi transportowej - niewykorzystania gwarantowanego wolumenu przewozu i pozostawania w gotowości do świadczenia usługi przewozu - na podstawie wystawionej faktury VAT, Spółka ma prawo do zmniejszenia kwot podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wskazanego przez Przewoźnika na fakturze z tego tytułu?
 
IPPP3/443-738/12-2/RD Mając na względzie powyższą definicję, prowadzonych przez Wnioskodawcę usług doradztwa coachingu i mentoringu w ramach komponentu szkoleniowego finansowanego w ponad 70 % ze środków publicznych nie można uznać, iż są to usługi o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy bądź § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W tych konkretnych okolicznościach świadczonych usług nie można uznać za nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem oraz nie będzie to nauczanie mające na celu uzyskanie, bądź uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Prowadzone przez Wnioskodawcę usługi doradcze również nie są usługami ściśle związanymi z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.
 
IPPP3/443-698/12-2/RD usługi świadczone przez Spółkę na rzecz ubezpieczycieli na podstawie zawartej umowy będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako czynności świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.
 
ILPP4/443-485/11/12-S/ISN Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym opisana powyżej Usługa, świadczona przez Bank na rzecz spółki z Grupy podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT, na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT, tj. jako usługa pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych?
 
IPPP1/443-579/12-2/ISz zwolnienie z podatku VAT dostawy nieruchomości za odszkodowaniem
 
IPPP3/443-156/12-2/MK opodatkowania dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji projektu oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług służących realizacji projektu
 
IPPP3/443-692/12-2/RD Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Agencje Marketingowe, działające w charakterze organizatora Akcji Promocyjnej, obejmujących wynagrodzenie Agencji Marketingowych należne z tytułu wykonania usługi kompleksowej organizacji, przeprowadzenia obsługi Akcji Promocyjnych (uwzględniające m.in. wartość Nagród wydawanych przez Agencje Marketingowe zwycięzcom Akcji Promocyjnych)?
 
ILPP4/443-825/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz obciążania kontrahenta kosztami transportu, w sytuacji gdy koszty transportu stanowią wyodrębnioną pozycję na fakturze.
 
IPPP2/443-892/12-2/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie znaków towarowych
 
IPPP2/443-108/12-4/MM refakturowanie mediów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-656/12-5/RD Należy stwierdzić iż Wnioskodawca realizując roboty budowlane wykonywane w ramach budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji w obiektach Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz placówkach podobnych sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264 będzie korzystał z obniżonej 8 % stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w powiązaniu z ust. 12 a.
 
IPPP2/443-1180/11-2/MM w zakresie nieuznania sprzedaży składników majątku za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, skorzystania z wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży nieruchomości, prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, prawa do zwrotu podatku naliczonego w przyspieszonym terminie oraz braku odpowiedzialności Wnioskodawcy za zaległości podatkowe
 
IPPP3/443-703/12-4/RD Zastosowanie 23 % stawki podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości oraz prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 
ILPP4/443-825/11-3/BA Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz obciążania kontrahenta kosztami transportu, w sytuacji gdy koszty transportu są wykazywane w odrębnej fakturze, jednakże zarówno faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz faktura obciążająca kosztami transportu związanymi bezpośrednio z tą dostawą, są wystawione w tym samym dniu.
 
ILPP1/443-1592/11-4/MK Dokumentowanie odsprzedaży prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu. Odsprzedaż rozmów ponad limit.
 
ILPP4/443-825/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz obciążania kontrahenta kosztami transportu, w sytuacji gdy koszty transportu są wykazywane w odrębnej fakturze, jednakże faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest wystawiana wcześniej, aniżeli faktura obciążająca kosztami transportu związanymi bezpośrednio z tą dostawą.
 
IPPP1/443-439/12-2/PR opodatkowanie opłat od czystych nośników pobieranych od producentów i importerów urządzeń i nośników za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 
IPPP2/443-683/12-2/RR Określenie statusu Zbywcy nieruchomości, stawki podatku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-180/12-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług polegających na likwidacji szkód, zleconych przez ubezpieczyciela.
 
IPPP2/443-691/12-2/RR Uznanie sprzedaży nieruchomości jako dostawy towarów, ustalenie stawki podatku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości
 
IPPP1/443-525/12-2/PR nieodpłatne wykorzystanie samochodów na cele prywatne
 
ILPP2/443-30/12-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu.
 
ILPP4/443-827/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania eksportu towarów oraz obciążania kontrahenta kosztami transportu, w sytuacji gdy koszty transportu stanowią wyodrębnioną pozycję na fakturze.
 
ILPP1/443-1253/11/12-S/MK Opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej należącej do Dłużnika.
 
IPPP1/443-117/11/12-7/S/PR korekta rozliczeń usług telekomunikacyjnych rozliczanych na przełomie roku.
 
IPPP1/443-521/12-4/MP Interpretacja dotyczy opodatkowania dostawy budynków i działek gruntu, na którym są one posadowione, oraz dostawy Terenu Rekreacyjnego.
 
ILPP1/443-1589/11-4/NS Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy lokalu mieszkalnego w trybie egzekucji komorniczej.
 
ILPP2/443-1699/11-2/EN Czy podatek obliczony zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni może zapłacić przez wystąpienie z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zaliczenie na poczet tego zobowiązania kwoty do zwrotu wynikającej ze złożonej deklaracji VAT-7?
 
ILPP4/443-827/11-3/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania eksportu towarów oraz obciążania kontrahenta kosztami transportu, w sytuacji gdy koszty transportu są wykazywane w odrębnej fakturze, jednakże zarówno faktura dokumentująca dostawę towarów w ramach eksportu oraz faktura obciążająca kosztami transportu związanymi bezpośrednio z tą dostawą są wystawiane w tym samym dniu.
 
IPPP1/443-1318/09/12-9/S/BS/MP W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dysponował informacjami, które będzie mógł zaprezentować właściwym organom podatkowym, z których będzie można wywieść, że kontrahent – nabywca - zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych oraz podejmował próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, spełniony zostanie wymóg z art. 29 ust. 4a ustawy i będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres, w którym uzyska stosowne informacje. W tym celu dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że Wnioskodawca dochował należytej staranności aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią, oraz że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w danej korekcie faktury.
 
IPPP1/443-729/12-2/MP Wnioskodawca nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, a związku z tym działalność socjalna wykonywania przez Niego jako administratora ZFŚS nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, finansowanych z ZFŚS.
 
ILPP4/443-827/11-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania eksportu towarów oraz obciążenia kontrahenta kosztami transportu, w sytuacji gdy koszty transportu są wykazywane w odrębnej fakturze, jednakże faktura dokumentująca dostawę eksportową jest wystawiana wcześniej, aniżeli faktura obciążająca kosztami transportu związanymi bezpośrednio z tą dostawą.
 
IPPP2/443-1391/11-2/KG Zastosowanie zwolnienia od podatku w stosunku do usług poręczenia za podmiot trzeci spłaty zobowiązania handlowego, doprowadzenia do ustanowienia zabezpieczenia przez podmiot trzeci oraz świadczenia kompleksowej usługi udzielenia zabezpieczeń
 
IPPP2/443-888/09/12-4/S/KG Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa w zakresie zawierania zakładów wzajemnych (zgodnie z terminologią ustawową - usługi o podobnym charakterze). Zatem podstawę opodatkowania stanowią kwoty uiszczone przez nabywców (wpłacone stawki przy zawieraniu zakładów) pomniejszone o kwoty pobranego podatku od gier oraz kwoty wypłaconych wygranych: w przypadku zakładów bukmacherskich o kwoty faktycznie wypłaconych wygranych, wyliczonych wg ustalonych kursów, a w przypadku totalizatorów o kwoty przeznaczone na wypłatę wygranych tzw. pulę, którą dzieli się między graczy w zależności od stopnia wygranej.
 
ILPP2/443-40/12-2/MR Czy Spółka ma prawo dla dokonywanych na rzecz placówek oświatowych dostaw urządzeń wielofunkcyjnych zastosować stawkę 0%?
 
IPPP2/443-663/12-2/KG prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych (podwykonawstwo)
 
ILPP1/443-11/12-3/AWa Czy sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 564, 565, 566 i 567, które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczone są w części bądź w całości symbolem 1.US.1 - sport i rekreacja, będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
ILPP1/443-1575/11-2/AW Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług objętych umową
 
IPTPP2/443-591/12-4/KW Dokonanie korekty nieodliczonej części podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji sprzedaży, okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji VAT.
 
IPTPP2/443-590/12-4/JS dokonanie korekty nieodliczonej części podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji sprzedaży, okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji VAT
 
IPTPP1/443-540/12-4/MW W przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków innych niż wskazane w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie tj. 2008-2011, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą. Ww. korekt Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia (poszczególne miesiące lat 2008-2011), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 
IPTPP1/443-539/12-4/MW W przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków innych niż wskazane w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie tj. 2008-2011, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą. Ww. korekt Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia (poszczególne miesiące lat 2008-2011), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 
IPTPP4/443-464/12-5/BM Korekta nieodliczonego podatku naliczonego za poprzednie lata.
 
IPTPP1/443-538/12-4/MW W przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków innych niż wskazane w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie tj. 2008-2011, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą. Ww. korekt Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia (poszczególne miesiące lat 2008-2011), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 
IPTPP2/443-589/12-4/AW W zakresie dokonania korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
IPTPP1/443-541/12-6/RG
 • Czy w przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków innych niż wskazane w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie tj. 2008-2011, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalenia w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), dokonania odliczenia podatku w danych miesiącach tego roku z zastosowaniem tej właśnie wstępnej proporcji, a następnie dokonania korekty kwoty podatku odliczonego w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT czy też Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą?
 • Czy w przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków wskazanych w art. 91. ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie tj. 2008, 2010 i 2011 r., w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina powinna dokonać odliczenia w oparciu o proporcję właściwą dla pierwszego roku i następnie dokonywać wieloletniej korekty w odniesieniu do tej proporcji?
 • W rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Gmina powinna obecnie dokonać korekty deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie przy zastosowaniu proporcji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT (w odniesieniu do obydwu powyższych kategorii wydatków)?
 • W jaki sposób Gmina powinna dokonać wieloletniej korekty w odniesieniu do wydatków, wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT?
 • Czy w stanie prawnym obowiązującym do 1 kwietnia 2011 r., w odniesieniu do wydatków wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT, brak obowiązku dokonywania korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o VAT odnosi się także do sytuacji Gminy, tj. gdy różnica pomiędzy proporcją zastosowaną obecnie w chwili dokonania odliczenia (a więc zdaniem Gminy proporcję właściwą dla roku, w którym oddano te składniki do użytkowania) a proporcją wyliczoną dla jednego z kolejnych lat obowiązywania korekty wieloletniej nie przekracza 2 punktów procentowych?

 •  
  ITPP1/443-874/12/BK Czy w związku z realizacją projektu przysługuje Parafii prawo do odliczenia podatku lub jego zwrotu?
   
  ITPP2/443-624/12/PS Opodatkowanie świadczonych usług (ekwiwalentność świadczeń).
   
  ITPP1/443-284/12/BK Czy postąpił Pan prawidłowo, wystawiając fakturę z zastosowaniem obniżonej stawki podatku 8% w przypadku, gdy usługa dotyczyła budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
   
  ITPP1/443-290/12/MS Czy sprzedaż 11 działek wydzielonych z gruntu zakupionego 22 kwietnia 1996 r., będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT?
   
  ITPP1/443-291/12/JJ Czy Wnioskodawca może odliczać w całości lub w części podatek VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją projektów?
   
  ITPP1/443-292/12/JJ Brak prawa do odliczenia.
   
  ITPP1/443-624/12/BJ Stawka podatku od usług "makroniwelacji terenu" pod zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
   
  ITPP2/443-838/12/MD Stawka podatku oraz podstawa opodatkowania mające zastosowanie do transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych.
   
  IBPP4/443-312/12/PK zakwalifikowanie czynności wykonywanych na rzecz kontrahentów z krajów Wspólnoty, przy wykorzystaniu materiałów przez nich powierzonych oraz w zakresie określenia miejsca świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym
   
  ITPP2/443-777a/12/AD Brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania działek niezabudowanych wspólnikom Spółki w związku z Jej likwidacją
   
  ITPP1/443-885/12/DM termin rozliczania faktur korygujących w przypadku korekty zwiększającej podstawę opodatkowania i podatek należny oraz uprawnienia do wystawienia zbiorczej faktury korygującej

  Wskaźniki gospodarcze