Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 listopada 2012 r.
 
IBPP4/443-1295/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi wraz z przebudową węzła
 
IBPP3/443-614/11/AM „Czy od sprzedaży należy odprowadzić podatek dochodowy oraz czy należy naliczyć podatek VAT w wysokości 23% od całej nieruchomości, czy od części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej – 21 arów, czy tylko od kosztów inwestycyjnych?”
 
IBPP2/443-428/12/ICz Czy Spółka ma prawo do zastosowania ulgi na złe długi w VAT w przypadku zwrotnego transferu Wierzytelności (tj. wskutek odstąpienia od pierwotnej umowy sprzedaży lub sprzedaży zwrotnej Wierzytelności)?
 
IBPP2/443-473/12/WN Uznanie czynności udzielania pożyczek Spółce Dominującej za dokonywane sporadycznie oraz uwzględnienie tych czynności przy wyliczeniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-482/12/ICz Czy Wnioskodawcę należy uznać za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionej we wniosku Strukturze cash poolingu?
 
IBPP2/443-483/12/ICz Czy Wnioskodawcę należy uznać za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionej we wniosku Strukturze cash poolingu?
 
IBPP2/443-484/12/WN Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionej we wniosku strukturze cash poolingu.
 
IBPP2/443-485/12/WN Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionej we wniosku strukturze cash poolingu.
 
IBPP2/443-643/12/ICz Czy Wnioskodawca może dokonać zwiększenia podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 4 ustawy skoro uregulował swoje wierzytelności poprzez skuteczne złożenie świadczenia do depozytu sądowego?
 
IBPP2/443-511/12/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa.
 
IBPP2/443-506/12/BW Czy Wnioskodawca wobec którego ogłoszono upadłość likwidacyjną zobowiązany jest do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z art. 89b Ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-508/12/AB Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP2/443-509/12/KO Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP2/443-532/12/ICz Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dotyczącego realizacji projektu pn. „...”.
 
IBPP2/443-535/12/BW Czy nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. § 13 ust. 1 pkt 5 i czy w związku z tym należy wystawić fakturę wewnętrzną ze stawką zw.?
 
IBPP2/443-541/12/KO Opodatkowanie dzierżawy gruntów.
 
IBPP2/443-544/12/KO Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP2/443-545/12/AB Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP2/443-546/12/AB Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP2/443-464/12/IK Uznanie czy Spółka ma prawo stosować obniżoną stawkę VAT dla dostaw wskazanych we wniosku środków spożywczych, bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz Załącznika nr III poz. 1 dyrektywy VAT.
 
ILPP1/443-19/12-4/AW Opodatkowanie podatkiem usług zarządzania na podstawie Kontraktu Menedżerskiego.
 
IPTPP3/443-19/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP3/443-21/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-668/12-2/PR Sposób opodatkowania świadczonych usług dla całości zamówienia dotyczącego utrzymania taboru kolejowego w czystości, a także zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 37.00.1, 38.11 oraz 81.29.1.
 
IPPP1/443-698/12-2/PR opodatkowanie składek członkowskich oraz czynności wykonywanych zgodnie z celami statutowymi, wykonywanymi przez klub sportowy.
 
IPPP1/443-705/12-2/PR stawka podatku VAT na dostawę wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym, dokonywaną przez dostawcę, który nie jest wytwórcą w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
 
IPPP2/443-750/12-2/AO W przypadku wystawienia faktury korygującej na rzecz nabywcy, który nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego, Spółka ma prawo do obniżenia obrotu lub kwoty podatku należnego w momencie wystawienia faktury korygującej, bez konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 
IPPP2/443-750/12-3/AO W przypadku wystawienia faktury korygującej na rzecz nabywcy, który posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego, za potwierdzenie odbioru faktury korygującej można uznać dowolne dokumenty, z których wynika, że nabywca miał możliwość zapoznać się z treścią faktury korygującej.
 
IPPP2/443-623/12-7/AO Dot. zwolnienia dla świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych
 
IPPP2/443-4/12-2/KG pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty
 
IPPP2/443-713/12-2/AO Sprzedaż lub aport Budynku oraz Elementów dodatkowych wybudowanych (w trakcie budowy) przez Wnioskodawcę na dzierżawionym gruncie, wraz z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy gruntu, na którym posadowiono budynki lub budowle będzie stanowić dostawę towarów czy świadczenie usług w rozumieniu Ustawy o VAT
 
IPPP1/443-346/09/12-9/S/AW obniżenia obrotu bez konieczności wystawiania faktury korygującej
 
IPPP1/443-600/12-4/EK Uznanie za czynność nieopodatkowaną podatkiem VAT wydania towarów w ramach świadczonej usługi marketingowej oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydanych przez Spółkę uczestnikom Konkursów.
 
IPPP1/443-591/12-2/EK Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT nabywanych usług wsparcia procesu udzielania i obsługi pożyczek.
 
IPPP2/443-864/12-2/BH zakład budżetowy jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT
 
IPPP2/443-748/12-2/KOM opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego udostępniania pracownikom artykułów spożywczych i napojów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów
 
ITPP2/443-1148/12/AP Odzyskanie podatku w związku z realizacją inwestycji.
 
ITPP1/443-383/12/JJ Brak prawa do odzyskania podatku.
 
IPPP2/443-642/12-3/KG opodatkowanie podatkiem VAT przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności nieruchomości
 
IPPP2/443-618/12-4/KG zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 
IPPP2/443-656/12-2/KG sposób ustalania wysokości marży przy sprzedaży samochodu kolekcjonerskiego
 
IPTPP1/443-604/12-4/IG Czy Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pn.: „....”?
 
IPPP2/443-695/12-2/KG prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
 
IPPP2/443-857/12-2/JW Czy świadczenie usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT ?
 
IPPP3/443-791/12-2/RD VAT – w zakresie rozliczenia importu usług, podstawy opodatkowania, zwolnienia z opodatkowania oraz ustalenia współczynnika proporcji dla usług pośrednictwa finansowego
 
IPPP2/443-172/12-8/JW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w ramach Projektu związanych z usługami szkoleniowymi świadczonymi na rzecz Spółek na zasadach ogólnych, tj. przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności w odniesieniu do zakupów usług od Podwykonawcy ?
 
IPPP1/443-543/12-2/MPe podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży różnych mediów na rzecz najemców
 
IPPP3/443-640/12-4/KB Jaka stawka VAT będzie obowiązywać w przypadku usług świadczonych na rzecz podmiotów zagranicznych?
 
IPPP2/443-752/12-2/JW Czy produktu „Kminek cały ziarno”, będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 5%?
 
IPPP3/443-685/12-6/KB Właściwa stawka podatku na dostawę środka dezynfekcyjnego
 
IPPP2/443-479/12-2/IZ dotyczy opodatkowania gruntu zabudowanego drogą i billboardem
 
IPPP2/443-559/12-2/IZ Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury nabycia bądź z tytułu rat leasingowych dotyczących pojazdu specjalnego – bankowozu typu oraz nabycia paliwa do napędu do tego pojazdu.
 
IPPP3/443-314/12-8/RD Wnioskodawca nie jest obowiązany do naliczenia podatku VAT należnego w związku z wydaniem przez agencje nagród, które spełniałyby definicję dostawy towarów o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy ani świadczeniu usług o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 
IPPP3/443-860/11-2/KB W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu, zarówno gdy po zakończeniu realizacji projektu nastąpi sprzedaż opodatkowana VAT, jak i w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, w szczególności w przypadku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów, możliwa sprzedaż opodatkowana VAT nie zostanie zrealizowana. Jednocześnie należy podkreślić, iż w przypadku gdy Wnioskodawca podejmie decyzję o zmianie przeznaczenia powstałych w ramach realizacji projektu efektów z czynności z tytułu których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (tj. opodatkowanych generujących podatek należny) do czynności, z tytułu których takie prawo nie przysługuje (tj. nieopodatkowanych), należy mieć na uwadze zmianę prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami zakupionymi w celu wytworzenia efektów projektu, a tym samym konieczność dokonania korekty odliczonego podatku VAT.
 
IPPP1/443-706/09/11-8/S/IG Czy w przedstawionym stanie faktycznym dzierżawa lub leasing prawa wieczystego użytkowania gruntu powinny być traktowane na gruncie przepisów o VAT jako świadczenie usługi i w związku z tym obowiązek podatkowy po stronie Spółki powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze?
 
IPPP3/443-29/12-4/RD 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wypłata Najemcy premii pieniężnej opisanej we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i tym samym Spółka nie jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym wypłata premii pieniężnej powinna zostać udokumentowana za pomocą noty obciążeniowej wystawionej przez Najemcę?
 
IPPP1/443-415/12-4/ISZ opodatkowanie nabycia wierzytelności niewymagalnych
 
IPPP2/443-759/12-2/MM zastosowanie do dostawy nieruchomości właściwej stawki podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-1197/11-2/JW Czy działania Spółki polegające na nieodpłatnym przekazywaniu egzemplarzy tytułów prasowych (wydawanych przez Spółkę) do bibliotek i klubów czytelnika podlega opodatkowaniu VAT? Czy działania Spółki polegające na nieodpłatnym przekazywaniu opisanych w stanie faktycznym towarów (nagród) w konkursach podlega opodatkowaniu VAT? W przypadku uznania stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania nr 2 za nieprawidłowe. W jaki sposób należy rozliczyć dla celów VAT nabycie i nieodpłatne przekazanie nagród, takich jak samochód osobowy albo mieszkanie?
 
IPPP1/443-1467/11-2/EK opodatkowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych Spółce przez organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi oraz obowiązku ich dokumentowania
 
IPPP3/443-39/12-5/JF udzielenie pożyczki dla kontrahenta z siedzibą poza terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski, a obrót z tytułu sporadycznego udzielenia pożyczki nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu proporcji obliczonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPPP2/443-669/12-2/DG W zakresie połączenia przedsiębiorstwa Spółki przez przejęcie przez inną spółkę z grupy jako czynności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-39/12-4/JF udzielenie przez Wnioskodawcę pożyczki podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy,
 
IPPP2/443-455/12-2/IZ stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania 8% stawką VAT usług wstępu na pływalnię oraz opodatkowania podstawową stawką podatku wstępu na saunę uznać należy za prawidłowe.
 
ITPP1/443-270/12/BJ Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na najemców.
 
IPPP2/443-70/11/12-5/S/IZ W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sytuacji, gdy nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, dla sprzedaży gruntu będącego przedmiotem wniosku wiążące są zapisy rejestru gruntów, wskazujące, że nieruchomość ta to grunt orny, łąki trwałe, nieużytki. Zatem w przedmiotowym przypadku znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, a tym samym sprzedaż gruntu winna być zwolniona z podatku VAT.
 
IPPP2/443-717/12-2/KG usługi świadczone przez Spółkę na rzecz ubezpieczycieli na podstawie zawartej umowy będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako czynności świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.
 
IPPP2/443-471/12-2/IZ dotyczy rozliczenia podatku VAT naliczonego przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy
 
IPPP1/443-705/09/12-10/S/IZ Przekazanie prawa wieczystego użytkowania gruntu na podstawie umowy dzierżawy lub leasingu, niestanowiących umowy leasingu na gruncie przepisów podatkowych, stanowić będzie świadczenie usługi i w związku z tym nie stosuje się w tym przypadku art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-57/12-2/JF w rozpatrywanej sprawie dochodzi do dostawy towarów i obowiązek powstaje na podstawie art. 19 ust. 11 i art. 19 ust. 4.
 
IPPP2/443-692/12-2/DG W zakresie uznania sprzedaży Nieruchomości I, II i III jako dostawy towarów, opodatkowania właściwą stawką oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Nieruchomości
 
IPPP3/443-677/12-2/JK prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie gradowiny
 
IPPP2/443-1008/11-4/MM refakturowanie mediów oraz moment powstania obowiązku podatkowego
 
IPPP3/443-667/12-2/JK Stawka dla usług wstępu na salę zabaw (do parku rozrywki) i usług organizacji imprezy urodzinowej oraz możliwości dokonania korekty podatku należnego,
 
ITPP1/443-745/12/BK Czy złożone przez Spółdzielnię oświadczenie, traktujące podatek VAT jako koszt kwalifikowany jest prawidłowe? Czy Spółdzielnia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług związanych z realizacją powyższego projektu dotyczącego zasobów mieszkaniowych?
 
IPPP3/443-1195/09/12-8/S/KB Pobieranie opłat (a więc danin publicznych) jest formą sprawowania władztwa publicznego, a zatem Gmina pobierając wskazane opłaty korzysta z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT i nie powinna ich uwzględniać w poz. 20 deklaracji VAT-7. W konsekwencji, rozważanie zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), który zastąpił § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., stało się bezprzedmiotowe.
 
ITPP1/443-786/12/DM Otrzymanie podatku naliczonego z tytułu otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie za wynagrodzeniem uslug piłkarskich i marketingowych.
 
ITPP1/443-87/08/12-S/BJ Czy podlega opodatkowaniu dostawa działek budowlanych, które zostały wydzielone z nabytych (przeszło 8 lat wcześniej) gruntów rolnych? Czy w przypadku obowiązku opodatkowania sprzedaży przedmiotowych działek, powinien Pan wraz z żoną zarejestrować się jako podatnicy VAT, gdyż grunty zostały nabyte do majątku wspólnego i stanowią wspólną własność?
 
ITPP1/443-742/11/12-S/JJ Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku Spółka ma prawo do stosowania stawki 8% dla prac (wykonywanych poza bryłą budynku, tj. w granicach działki, jaki i poza granicami działki) polegających na przyłączeniu do sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej?

Wskaźniki gospodarcze