Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 listopada 2012 r.
 
IBPP1/443-685/12/AW Termin wstawienia faktury korygującej i termin obniżenia podatku należnego w przypadku zwrotu zaliczki wobec odstąpienia stron od umowy.
 
IBPP3/443-729/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na organizacji imprezy turystycznej połączonej z promocją lokalnych walorów
 
IBPP3/443-795/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP1/443-623/12/AW Korekta nieodpłatnych przekazań towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 
IBPP1/443-260/12/AL Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 
IBPP1/443-276/12/AZb Skutki podatkowe darowizny udziału w prawach i obowiązkach wspólnika spółki jawnej na rzecz córki Wnioskodawcy.
 
IBPP1/443-285/12/AL Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług transakcji oddłużeniowej.
 
IBPP1/443-286/12/AZb Czy przekazanie darowizną spółce cywilnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP1/443-306/12/AL Opodatkowanie odpłatnego udostępnienia kopii lub wydruków aktów prawnych.
 
IBPP1/443-320/12/AL Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług podatku od nieruchomości związanego z wynajmowanym lokalem oraz w zakresie wystawienia faktur korygujących, obniżających kwotę podatku należnego z tytułu wynajmu lokalu użytkowego o kwotę podatku od nieruchomości.
 
IBPP1/443-631/12/AW Czy opisane czynności mogą być usługa kompleksową i czy można do nich stosować jedna stawkę podatku?
 
IBPP1/443-632/12/AW Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, czynnością opodatkowaną będzie tylko dzierżawa nieruchomości, a czynności udostępniające będą czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu?
 
IBPP2/443-514/12/RSz Przyjmowanie od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych oraz ujmowania ich w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług
 
IBPP2/443-540/12/WN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów, których nie można bezpośrednio przyporządkować do jednego typu działalności.
 
IBPP2/443-914/12/IK Czy sprzedaż ww. gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-913/12/IK Czy sprzedaż ww. gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-269/12/KO w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na nim Budynkiem i Budowlą i obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz zastosowania proporcji
 
IBPP2/443-283/12/BW Jaka obowiązuje stawka podatku VAT na świadczenie polegające na wykonaniu i montażu schodów i balustrad w budynkach i lokalach mieszkalnych, które mieszczą się w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
 
IBPP2/443-295/12/AM „Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego czynność wniesienia aportu do Spółki będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów i konsekwentnie będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do udokumentowania omawianej transakcji fakturą VAT wystawioną na rzecz Spółki?”
 
IBPP2/443-299/12/WN stawka podatku VAT na sprzedaż okularów korekcyjnych
 
IBPP2/443-302/12/BW Stawka podatku VAT dla usługi wynajmu mieszkania oraz dokumentowanie czynności wynajmu mieszkania.
 
IBPP2/443-305/12/KO wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanego przeniesienia P do Spółki Akcyjnej, na skutek podziału Spółki przez wydzielenie
 
IBPP1/443-490/12/AL Opodatkowanie dostaw gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę.
 
IBPP1/443-610/12/AL Opodatkowanie dostawy budynku produkcyjno-biurowego wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony.
 
IBPP2/443-306/12/WN uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionym we wniosku Systemie
 
IBPP2/443-507/12/WN Stawka podatku dla dostaw na terenie kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, zakupionych przez Gminę z przeznaczeniem dla jednostki ochotniczej straży pożarnej.
 
IBPP2/443-308/12/ICz Czy Wnioskodawcę należy uznać za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionym we wniosku Systemie?
 
IBPP2/443-312/12/BW Czy w związku z zaklasyfikowaniem świadczonych przez wnioskodawcę usług jako "usług związanych z chowem i hodowlą zwierząt - utrzymanie koni" - PKWiU 01.62.10.0 usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% czy 8%?
 
IBPP2/443-317/12/WN opodatkowanie transakcji nabycia wierzytelności
 
IBPP2/443-445/12/ICz Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy Cash poolingu gdzie Wnioskodawca występuje w ramach struktury jako „Agent”.
 
IBPP2/443-451/12/ICz Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionej we wniosku Strukturze Cash poolingu?
 
IBPP2/443-460/12/WN Wskazanie okresu rozliczeniowego, w którym można dokonać korekty podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
 
IBPP2/443-467/12/ICz Opodatkowanie czynności dokonanej z tytułu uregulowania umowy pożyczki w formie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy.
 
IBPP2/443-472/12/BW Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wystawiania faktur i ich przechowywania (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) pozwalają na przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej, to jest w systemie księgowym, w którym te dokumenty zostały wystawione?
 
IBPP2/443-625/12/RSz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów demonstracyjnych (osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t), niewprowadzonych do środków trwałych
 
IBPP2/443-238/12/KO Opodatkowanie sprzedaży gruntu niezabudowanego.
 
IBPP2/443-406/12/KO Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie gazu do kotłowni.
 
IBPP2/443-410/12/KO Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat dokonywanych na otwarty lub zamknięty rachunek powierniczy.
 
IBPP2/443-411/12/WN Uznanie Wnioskodawcy będącego Agentem za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w przedstawionej we wniosku strukturze cash poolingu.
 
IBPP2/443-416/12/BW Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy książek oraz fakturowania.
 
IBPP2/443-469/12/WN Uznanie czy Spółka ma prawo stosować obniżoną stawkę podatku VAT dla napojów owocowych, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego, napojów o smaku owocowym niezawierających soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, napojów gazowanych o smaku owocowym oraz innych napojów gazowanych, bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz załącznika nr III poz. 1 dyrektywy VAT.
 
ITPP2/443-848/12/EB Zbycie nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
 
ITPP2/443-846/12/MD Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku do planowanej sprzedaży lokalu użytkowego.
 
ILPP2/443-45/12-4/MN Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usług nabyte w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
ILPP2/443-5/12-4/MN Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych do czynności niepodlegających opodatkowaniu, ale w przyszłości wykorzystywanych do czynności opodatkowanych.
 
ILPP2/443-5/12-5/MN Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych do czynności niepodlegających opodatkowaniu, ale w przyszłości wykorzystywanych do czynności opodatkowanych.
 
ILPP2/443-45/12-5/MN Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usług nabyte w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
ILPP1/443-6/12-2/AI Możliwość pomniejszania obrotu ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych na podstawie odrębnych wydruków komputerowych.
 
ILPP2/443-34/12-2/AD Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie licytacji komorniczej będzie objęta zwolnieniem przedmiotowym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-5/12-2/NS Opodatkowanie podatkiem VAT wypłaty na rzecz dostawców buraków cukrowych dodatkowego świadczenia finansowego oraz sposobu dokumentowania.
 
ILPP1/443-91/12-2/HW Czy refakturując media w zakresie zużycia wody, ścieków, wywozu śmieci Wnioskodawczyni ma prawo stosować stawkę VAT właściwą dla danej usługi i wynikającą z faktury otrzymanej przez Zainteresowaną od dostawcy, czyli 8 %, czy powinna stosować stawkę właściwą dla usługi czynszu, czyli 23%?
 
ILPP2/443-193/12-2/AK Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT ponoszonego na pokrycie kosztów remontu elewacji Kościoła?
 
ILPP4/443-7/12-2/BA Czy w stanie prawnym obowiązującym (do dnia 31 grudnia 2010 r.) od dnia 1 stycznia 2011 r. Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczania:
- w pełnej wysokości podatku naliczonego od wszystkich samochodów i pojazdów samochodowych w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej oraz
- podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do napędu samochodów i pojazdów samochodowych wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej?
 
ILPP1/443-1536/11-6/KG Czy komornik sądowy w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy dostawy towaru obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT i w jakiej wysokości procentowej?
 
ILPP4/443-7/12-3/BA Czy w stanie prawnym obowiązującym (do dnia 31 grudnia 2010 r.) od dnia 1 stycznia 2011 r. Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczania:
- w pełnej wysokości podatku naliczonego od wszystkich samochodów i pojazdów samochodowych w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej oraz
- podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do napędu samochodów i pojazdów samochodowych wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej?
 
ILPP2/443-50/12-4/AKr Sprzedaż działki przez rolnika ryczałtowego.
 
ILPP1/443-1572/11-4/MK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pocztowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT.
 
ILPP1/443-40/12-4/HW Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją zadania „Wymiana nawierzchni asfaltowej boiska sportowego (...)”?
 
ILPP2/443-16/12-4/SJ 1. Czy transakcja sprzedaży budynków wraz z gruntem, na którym są posadowione, będzie zwolniona od podatku od towarów i usług? – ILPP2/443-16/12-4/SJ
2. Czy w przypadku zbycia nieruchomości podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług będzie stanowiła wywoławcza cena sprzedaży nieruchomości (rozumiana jako Wartość Rynkowa Nieruchomości pomniejszona o wartość nakładów poniesionych przez Najemcę.) powiększona o postąpienie ponad cenę wywoławczą? – ILPP2/443-16/12-5/SJ
 
ILPP2/443-16/12-5/SJ 1. Czy transakcja sprzedaży budynków wraz z gruntem, na którym są posadowione, będzie zwolniona od podatku od towarów i usług? – ILPP2/443-16/12-4/SJ
2. Czy w przypadku zbycia nieruchomości podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług będzie stanowiła wywoławcza cena sprzedaży nieruchomości (rozumiana jako Wartość Rynkowa Nieruchomości pomniejszona o wartość nakładów poniesionych przez Najemcę.) powiększona o postąpienie ponad cenę wywoławczą? – ILPP2/443-16/12-5/SJ
 
ILPP1/443-1594/11-2/KG Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku ze świadczonymi usługami szkoleniowymi przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z tymi usługami od początku jego działalności, gdyż w rzeczywistości prawo to powinno przysługiwać podatnikom świadczącym tego typu usługi w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.?
 
ILPP2/443-49/12-4/SJ Jaką stawką podatku VAT objęte są usługi odczytywania wodomierzy?
 
ILPP1/443-1579/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz korekt deklaracji podatkowych.
 
ILPP2/443-54/12-3/MR Czy hot dogi i „produkty z pieca” sporządzane według zasad opisanych powyżej i następnie wydawane klientom należy traktować, jako świadczenie usług restauracyjnych, czy też jako dostawę gotowych posiłków i dań (poz. 28 załącznika 10 do ustawy o VAT) opodatkowanych stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-32/12-4/EN Czy usługi związane z czyszczeniem wpustów ulicznych, przykanalików i kanalizacji deszczowej wykonywane na zlecenie właściciela sieci kanalizacyjnej są objęte podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług czy też stawką obniżoną 8%?
 
ILPP1/443-20/12-2/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego – samochody i paliwo.
 
ILPP1/443-1140/11/12-S1/KG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego, tj. np. dostawa wody, wywóz nieczystości usługi remontowo-budowlane?
 
ILPP1/443-20/12-3/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego – samochody i paliwo.
 
ILPP2/443-218/12-5/AK Czy limit sprzedaży dla osób fizycznych (40 tysięcy złotych) będący podstawą do instalacji kasy fiskalnej możemy pomniejszyć o sprzedaż internetową dla osób fizycznych?
 
ILPP1/443-240/12-4/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1/12-4/AD Czy zamiana nieruchomości pomiędzy Powiatem a Gminą Miejską nie podlega podatkowi VAT?
 
ILPP1/443-247/12-2/AW 1. Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarnych.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-247/12-3/AW 1. Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarnych
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP1/443-247/12-4/AW 1. Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarnych
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP4/443-3/12-2/ISN Czy wystawiane i wysyłane przez Spółkę e-faktury w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, tj. przesyłane za pomocą systemu wymiany danych elektronicznych (EDI) w opisanych okolicznościach, będą spełniały wszystkie wymogi dla faktur przesyłanych w formie elektronicznej, które to wymogi zostały wskazane w przepisach rozporządzenia?
 
ILPP1/443-247/12-5/AW 1. Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarnych.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-2/12-2/ISN Czy wobec powyższych faktów, Zainteresowany ma prawo odzyskać podatek VAT z tytułu realizacji ww. operacji?
 
ILPP4/443-133/12-4/EWW Czy Zainteresowanej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu powyższych kosztów?
 
ILPP4/443-3/12-3/ISN Czy prawidłowe jest stosowanie formy papierowej dla faktur korygujących do e-faktur wystawionych przy zastosowaniu opisanego rozwiązania?
 
ILPP2/443-232/12-3/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „X” ponoszonych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w związku z tym czy podatek VAT, którego Parafia nie odliczy w ramach prowadzonej inwestycji będzie mógł funkcjonować jako koszt kwalifikowany??
 
ILPP1/443-213/12-4/KG Dokumentowanie czynności wykonywanych przez Spółkę.
 
ILPP4/443-9/12-2/EWW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług hotelowych oraz cateringowych lub gastronomicznych na potrzeby organizowanej konferencji?
 
ILPP1/443-3/12-2/MK Wycofanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej.
Wycofanie nie na cele osobiste. Budynek będzie nadal wynajmowany.
 
ILPP4/443-189/12-2/ISN Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur/innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)?
 
ILPP2/443-267/12-2/AKr Nazwa na paragonie.
 
ILPP4/443-1/12-4/EWW Czy możliwe jest przechowywanie w formie elektronicznej, w postaci pliku PDF, kopii faktur dokumentujących sprzedaż towarów lub wykonywanie usług, których oryginał został wystawiony i przesłany w formie papierowej?
 
ILPP2/443-7/12-4/MR Czy ponoszone przez Spółkę miesięczne opłaty wynikające z umowy o kompleksową obsługę pojazdów nie są objęte ograniczeniem wynikającym z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym (ustawa nowelizująca ustawę o VAT – Dz. U. Nr 247, poz. 1652) – w związku z czym Spółka będzie mogła odliczyć w pełni podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących te usługi – zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)?
 
ILPP1/443-1586/11-4/MK Dostawa nieruchomości zabudowanej i zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy. Spełniono przesłanki.
 
ILPP1/443-1585/11-2/AW Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w związku z którym zamierza ona wystawiać faktury VAT na podmiot prowadzący działalność gospodarczą z tytułu wynajmu nieruchomości z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 23%?
 
ILPP1/443-1581/11-4/MK Zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych.
 
ILPP2/443-17/12-4/AKr Czy w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Spółce nadal przysługuje zwolnienie z VAT za pośrednictwo w dochodzeniu odszkodowania ubezpieczeniowego – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz ust. 13 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1/12-4/AWa Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca postąpił prawidłowo kwalifikując swoje usługi szkoleniowe, wykonane w ramach projektu „Strategie (...)”, za które wystawił fakturę VAT dla X, jako zwolnione od podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-116/12-2/EN Czy wystawiając dla najemców faktury VAT, w związku z obciążeniem ich indywidualnym kosztem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Spółka ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT, tj. 8%?
 
ILPP2/443-33/12-2/MR Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przez osobę fizyczną.
 
ILPP2/443-279/12-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-15/12-2/AD Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować Wnioskodawca do świadczonych przez siebie usług rekreacyjno-sportowych sklasyfikowanych w PKWiU 2008 – 93.11.10.0 polegających na zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych (nauka pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) na terenie krytej pływalni i korzystania z ochrony ratowników oraz z niezbędnego sprzętu?
 
ILPP2/443-264/12-4/MR Czy zamiana gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej nie będącej podatnikiem VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z przeznaczeniem gruntu na cele budowlane, czy też w związku z tym, że jest to czynność wykonywana jednorazowo, transakcja taka nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i nie podlega opodatkowaniu?
 
ILPP2/443-27/12-4/AD Czy przyznane premie pieniężne w związku z osiągnięciem określonego poziomu zakupów towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-425/12-2/JK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingu operacyjnego samochodu osobowego.
 
ILPP2/443-425/12-3/JK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingu operacyjnego samochodu osobowego.
 
ITPP1/4441-16/12/BK 1. Czy prawidłowo zastosowano zwolnienie od podatku dla działek zabudowanych o nr (...)na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy prawidłowo zastosowano zwolnienie do podatku dla działek niezabudowanych nr (...)na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Czy prawidłowo określono moment powstania obowiązku podatkowego w myśl art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?

Wskaźniki gospodarcze