Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 listopada 2012 r.
 
IPTPP4/443-420/12-2/OS Czy stawka 8% PKWiU (01.49.39.0) jest właściwa przy sprzedaży skór pochodzących z uboju bydła?
 
ITPP2/443/1479/11/MD Zwolnienie od podatku świadczonych usług kształcenia (jednostka oświaty)
 
ITPP1/443-423/12/MS Możliwości zastosowania zwolnienia od podatku usług najmu lokali mieszkalnych.
 
ITPP2/443-1558/11/MD Stawka podatku właściwa dla czynności obciążania kosztami mediów najemców i właścicieli lokali użytkowych
 
ITPP2/443-1481a/11/AK Określenie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia maszyn, w sytuacji gdy ich cena powiększona jest o należne odsetki z tytułu odroczonej płatności.
 
ITPP1/443-332/12/BJ Stawki dla dostawy preparatu biobójczego.
 
ITPP2/443-1481b/11/AK Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty zaliczek na poczet zakupu maszyn oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w sytuacji gdy płatność następuje w ratach.
 
IBPP3/443-715/12/MN Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 
ITPP2/443-815/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego
 
IBPP3/443-793/12/KG Instytut ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu badawczego
 
IBPP3/443-1004/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem świetlicy
 
IBPP3/443-955/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy.
 
IBPP3/443-927/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją cyklu imprez połączonych z doposażeniem świetlicy wiejskiej
 
IBPP3/443-852/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu rewaloryzacji parków
 
ITPP1/443-581/12/KM 1. Czy Spółka miała prawo udokumentowania fakturami VAT z dnia 30 marca 2012 r., dostawy nieruchomości w B...... oraz dostawy nieruchomości w Białymstoku przy ul. K...........wskazując, iż przedmiotowe dostawy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23 % ?2. Czy Spółka prawidłowo ustaliła, iż dostawa lokalu użytkowego w B...... przy ul. K...., dostawa lokalu mieszkalnego w W...... przy ul. B....... oraz dostawa nieruchomości w Białymstoku przy ul. S., są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?3. Czy na Spółce spoczywa obowiązek korekty w miesiącu marcu 2012 r. podatku naliczonego w związku z dostawą lokalu użytkowego w B. przy ul. K. oraz obowiązek korekty podatku naliczonego w miesiącu kwietniu 2012 r. w związku z dostawą nieruchomości w B. przy ul. S.. ?
 
IBPP3/443-747/12/LŻ możliwość zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu - świetlica
 
ITPP1/443-569a/12/BK Odliczenie podatku
 
ITPP1/443-569b/12/BK odliczenie podtku
 
ITPP1/443-816/12/DM Prawo do odliczenia podatku naliczonego i brak konieczności opodatkowania nieodpłatnego przekazania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 
IPTPP2/443-878/12-3/PR Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-638/12/RSz opodatkowanie podatkiem VAT przekazanej darowizny w postaci „Wierzytelności Własnej”
 
ITPP1/443-820/12/TS Obniżona stawka podatkuw przypadku usług budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11
 
ITPP2/443-844/12/AW możliwość odzyskania przez Wspólnotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
ITPP2/443-1140/12/AJ Czy w związku z realizacją projektu OSP ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-797/12/AW odliczenie przez Gminę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
 
ITPP1/443-1030/12/DM Czy wpłata pieniędzy (zaliczki), przez nabywcę lokalu na zamknięty rachunek powierniczy Wnioskodawcy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, a co za tym idzie powinno zostać udokumentowane fakturą VAT w chwili dokonania wpłaty?
 
ITPP1/443-549/12/AP Czy w świetle brzmienia przepisów art. 113 ust. 1 i 11 ustawy przysługuje Panu możliwość wyboru zwolnienia w podatku od towarów i usług, w trakcie roku podatkowego?
 
IPTPP3/443-23/12-2/KK Wnioskodawcy, w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem treść wniosku nie wskazuje, żeby wydatki związane z przedmiotowym zadaniem miały związek z czynnościami opodatkowanymi, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „X”.
 
IPTPP3/443-39/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców, dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-496/12-4/UNR Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Urząd Wojewódzki, którego kierownikiem jest Wojewoda, będąc jednocześnie partnerem w ramach porozumienia finansowego, ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IPTPP4/443-506/12-4/BM Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-507/12-2/BM Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją inwestycji.
 
IPTPP2/443-645/12-4/PR W zakresie rozliczenia podatku VAT przez dwuosobową spółkę cywilną, w przypadku przekazania udziałów przez jednego ze wspólników na drugiego wspólnika.
 
ITPP1/443-839/12/AT Czy zamiana nieruchomości w trybie art. 14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami może być uznana w świetle przepisów ustawy o VAT za udzieloną kontrahentowi bonifikatę, powodującą obniżenie podstawy opodatkowania transakcji zamiany (art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług)?
 
IPTPP4/443-499/12-4/OS Odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej od zawartej umowy leasingu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na wynajem.
 
ITPP2/443-250/12/EK Opodatkowania świadczonych usług doradczych, uznania dotacji otrzymanej na realizację projektu za obrót oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP4/443-499/12-5/OS prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na wynajem oraz od paliwa nabywanego do napędu tego samochodu
 
IPTPP4/443-499/12-6/OS Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na wynajem i na potrzeby innej działalności gospodarczej.
 
IPPP3/443-706/12-4/SM brak opodatkowania czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPP3/443-687/12-3/JK opodatkowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa
 
IPTPP4/443-499/12-7/OS Brak obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingowy w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na potrzeby innej działalności gospodarczej.
 
IPPP2/443-753/12-2/JW Czy produktu „Anyż cały ziarno”, będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 5%?
 
IPPP1/443-850/12-2/IGo Czy - w przypadku jeżeli Zbywca naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT) - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT)?
 
IPTPP4/443-499/12-8/OS Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wykupu (nabycia) samochodu osobowego celem przeznaczenia na wynajem oraz na inną działalność.
 
ITPP2/443-514/12/MD Zwolnienie od podatku usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.
 
IPPP2/443-807/12-2/JW Czy w związku z realizacją operacji Ochotnicza Straż Pożarna posiada możliwość pomniejszenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z faktury na wykonanie modernizacji dachu strażnicy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej?
 
IPPP3/443-526/12-2/JK Stowarzyszenie nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT?
 
IPPP3/443-436/12-2/JK zwolnienie z podatku VAT usługi prowadzenia kursów z zakresu pierwszej pomocy
 
ITPP2/443-335/12/AW Wyłączenia od opodatkowania czynności darowizny na rzecz Gminy zabudowanej nieruchomości gruntowej.
 
IPPP3/443-623/12-3/KB Opodatkowanie wniesienia udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (bądź akcji SKA) do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
 
IPPP3/443-737/12-2/SM stałe miejsce prowadzenia działalności i miejsce świadczenia nabywanych usług
 
IPPP3/443-762/12-2/SM opodatkowanie czynności nabycia wierzytelności
 
IPPP1/443-732/12-2/IGo Świadczone przez Wnioskodawcę usługi konserwacji, naprawy i remontu wykonywane w obiekcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanym według PKOB w grupowaniu 1130, będą podlegały opodatkowaniu obniżoną 8% stawką VAT.
 
IPPP3/443-660/12-3/JK prawo do odliczenia kwoty podatku VAT należnego przy nabyciu nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
 
ITPP2/443-173/12/PS Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 
IPPP3/443-670/12-2/IG 1. Czy opisany przez Spółkę sposób przesyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej spełnia wymagania rozporządzenia o e-fakturach, w szczególności czy spełnia warunek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści, o którym mowa w § 4 tego rozporządzenia?2. Czy opisany przez Spółkę sposób przechowywania faktur w formie elektronicznej spełnia wymogi rozporządzenia o e-fakturach w zakresie przechowywania takich faktur, w szczególności czy spełniony jest warunek dostępu on-line do faktur przechowywanych elektronicznie poza Polską?3. Czy opisany przez Spółkę sposób uzyskiwania potwierdzeń odbioru przez nabywcę elektronicznych faktur korygujących jest prawidłowy, w szczególności czy spełnia warunek wynikający z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-526/12-7/RR Uznanie wydzielonej działalności za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-699/12/BK Prawo do odliczenia podatku.
 
IPPP1/443-904/12-2/IGo Przedmiotem planowanej umowy sprzedaży będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, Sprzedający i kupujący będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości.
 
IPPP3/443-584/12-2/KB Stawka podatku dla dostawy czasopism
 
IPPP3/443-575/12-2/KB Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia, rat leasingu lub wynajmu samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem
 
IPPP3/443-480/12-2/JK przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej
 
IPPP3/443-833/12-2/RD W zakresie prawa do odliczenia
 
IPPP3/443-572/12-2/KB Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na pobraniu krwi pępowinowej
 
IPPP3/443-505/12-2/JK miejsce świadczenia usług dla usług inżynieryjno-konsultingowych, wystawienie faktury korygującej
 
IPPP3/443-606/12-2/JK prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywanymi usługami magazynowania oraz transportu towarów, usługi kompleksowe, miejsce świadczenia usług
 
IPPP3/443-605/12-2/KB Czy nieodpłatne przekazanie Starterów dla celów akcji promocyjnej, opisanej w stanie faktycznym niniejszego wniosku podlegało opodatkowaniu VAT?
 
IPPP3/443-566/12-2/JK Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług – art. 15 ust. 6 ustawy
 
IPPP3/443-407/12-4/JK opodatkowanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotów krajowych, z UE oraz spoza UE przez podmiot zagraniczny nabywający te towary na terytorium kraju
 
IPPP3/443-519/12-2/JK Miejsce świadczenia usług polegającą na zaprojektowaniu, dostawie materiałów, wybudowaniu, przeprowadzeniu prób i testów oraz uruchomieniu wstępnym i ostatecznym nowych pieców grzewczych oraz posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności
 
ITPP1/443-730/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-893/12/AJ Zwrot odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.
 
IPPP2/443-819/12-2/JW Czy dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT, Spółka miała prawo pomniejszyć obrót a w związku z tym również podatek należny o wartość bonifikat ?
 
IPPP3/443-504/12-2/JK Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego działki
 
IPPP3/443-429/12-4/JK Uznanie za czynność nieopodatkowaną podatkiem VAT wydania nagród, gadżetów, upominków, usług w ramach świadczonej usługi marketingowej oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród, gadżetów, upominków, usług wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom konkursów, akcji promocyjnych..
 
IPPP3/443-536/12-2/KB Czy w świetle opisanego stanu faktycznego sposób przechowywania przez Spółkę wystawionych faktur elektronicznych w formie zapisu w systemie finansowo-księgowym, bez potrzeby ich eksportowania do plików PDF, spełnia wymogi określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych?
 
IPPP1/443-797/12-2/IGo Usługa świadczona przez Bank na rzecz Sprzedającego w związku z transakcją nabycia wierzytelności z odszkodowania będzie podlegała opodatkowaniu 23% VAT.
 
ITPP1/443-809/12/BK Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-563/12-3/KB Czy opisany przez Spółkę sposób uzyskiwania potwierdzeń otrzymania przez kontrahentów faktur korygujących spełnia wymagania ustawy o VAT i tym samym umożliwia Spółce obniżanie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-766/12-2/PR opodatkowanie podatkiem VAT przekazywanej przez Wnioskodawcę do ubezpieczyciela w imieniu korzystającego wartości składki ubezpieczeniowej
 
ITPP1/443-664/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-906/12/AW Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-914/12/AW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-587/10/12-15/S/IZ Przy sprzedaży budynku biurowego i parkingów zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z opcją wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, po spełnieniu zawartych w tym przepisie warunków. Natomiast sprzedaż ogrodzenia i budynku portierni winna zostać opodatkowana stawka podstawową, jako że dostawa ta ma miejsce w ramach pierwszego zasiedlenia.
 
IPPP3/443-255/12-4/KB Usługa organizacji programu lojalnościowego świadczona przez Wnioskodawcę, gdzie wydawanie towarów uczestnikom programu lojalnościowego jest jednym z jej elementów nie może być uznana na gruncie przepisów o podatku od towarów usług za jedno świadczenie. W ramach takiego świadczenia wykonywane są dwie czynności: świadczenie usługi na rzecz podmiotu zlecającego (Klienta) i dostawa towarów na rzecz uczestnika programu. Obie te czynności dokonywane są odpłatnie. Płatności za świadczenie usług i dostawę towarów na rzecz uczestników programu lojalnościowego dokonuje Klient, zlecający Wnioskodawcy przedmiotową usługę. W związku z powyższym obie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-812/12/AT 1. Czy wyposażenie o niskiej wartości, można uznać za sprzedaż towaru używanego zwolnionego od podatku?
2. Czy od obciążenia za abonament, należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%?
 
ITPP2/443-762a/12/AW prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego oraz zwolnienie od podatku jego dostawy na rzecz firmy leasingowej
 
IPTPP1/443-642/12-2/AK Czy po ogłoszeniu upadłości podatnika – dłużnika, w celu likwidacji jego majątku, Syndyk, po otrzymaniu od wierzyciela zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy i nieuregulowaniu należności określonej w zawiadomieniu w terminie 14 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia, jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych przez upadłego faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym upadły dokonał odliczenia podatku naliczonego?

Wskaźniki gospodarcze