Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-541/12/TS Stawki podatku przy czynnościach sklasyfikowanych jako usługi pogrzebowe i pokrewne.
 
ITPP2/443-687/12/PS Wyłączenie z opodatkowania dostawy nieruchomości dokonanej w postępowaniu egzekucyjnym.
 
ITPP2/443-722/12/EK Przekazanie majątku wspólnikowi w ramach Jej likwidacji będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jednak będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 
ITPP1/443-734/12/BJ Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-585b/12/BJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-585a/12/BJ Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-799/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-654/12/MD Zwolnienie od podatku usług świadczonych w ramach likwidacji szkód.
 
ITPP2/443-788/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-30/12/KT Opodatkowanie sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę.
 
ITPP1/443-470/12/BJ Stawki podatku dla sprzedaży lokali mieszkalnych.
 
ITPP1/443-1371/11/AT Czy wymieniona sprzedaż uczniom i pracownikom Szkoły (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz inne osoby związane z działalnością statutową Szkoły), zwolniona jest od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-103/12/BJ Opodatkowanie sprzedaży zapiekanek, hot-dogów, hamburgerów, kebabów oraz frytek.
 
ITPP2/443-910/12/AP Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1481/11/AT Opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych.
 
ITPP1/443-1610/11/AJ Zastosowanie kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-489/12/MS Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-1392/11/AT czy działając jako subagent, ma Pan prawo do zwolnienia od VAT?
 
ITPP2/443-1486/11/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towaru
 
ITPP1/443-1333/11/AT 1. Czy rekompensata wynikajaca ze swiadczenia usług publicznych - wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy, którą otrzymuje Spółka od gminy, stanowił w 2009, 2010 i 2011. obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy za okres od 1 lipca 2009r. do dnia 31 sierpnia 2011r.,nalezy sporządzić faktury korygujące VAT oraz deklaracje korygujące VAT-7 (w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie)?
 
ITPP2/443-1388/11/AP Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ITPP1/443-1334/11/BJ Zastosowanie prawidłowej stawki podatku do obciążeń z tytułu dostarczania wody i doprowadzania ściaków w ramach umowy dzierżawy.
 
ITPP1/443-1317/11/KM Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej, z uwzględnieniem unormowań zawartych art. 90 ust. 2 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT?Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług organizacja spotkania integracyjnego w części dotyczącej własnych pracowników stanowi nieodpłatne świadczenie usług na ich cele osobiste, o których mowa w art. 8 ust. 2 ?
 
ITPP1/443-1315/11/MN Zwolnienieusług posrednictwa finansowego świadczone przez subagenta
 
ITPP1/443-1403/11/KM Czy Wnioskodawca na mocy art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolniony jest z podatku od towarów i usług? Czy ma prawo do wystawiania rachunków za pobyt w Izbie?
 
ITPP2/443-1360/11/EB Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych
 
ITTP1/443-1351/11/KM Korekta podatku naleznego z tytułu nieściągalnych wierzytelności
 
ITPP1/443-1249/11/KM Czy prawidłowo wystawiono fakturę na przeniesienie własności nieruchomości – na rzecz Urzędu Gminy stosując stawkę „zw” i w związku z tym kwota podatku od towarów i usług wynosi 0?
 
ITPP2/443-1586/11/AW opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania budynku na rzecz żony
 
ITPP1/443-1581/11/DM opodatkowanie świadczonych usług objetych kontraktem menadżerskim
 
ITPP1/443-1580/11/MN zwolnienie usług kształcenia i wychowania (szkoła tańca), zwolnienieorganizowania obozów, kolonii i zimowisk.
 
ITPP1/443-256/12/AP jaka stawkę podatnika VAT należy zastosować do usług kondserwacji i napraw kotłowni gazowo - olejowych, wezłów cieplnych oraz instalacji cieplnych CO i CW, gdy kotłownie, węzły cieplne oraz inst. cieplne CO i CW znajdują się w PKOB11?
 
ITPP1/443-1625/11/AT Czy opisane czynności wstępnej likwidacji szkód korzystają ze zwolnienia od podatku?
 
ITPP1/443-1622/11/AP czy usługi w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy, uznanych za profilaktyczną opiekę za zwolnioneod VAT?
 
ITPP1/443-494/12/MS Zwolnienia od podatku VAT usług pomocy społecznej.
 
ITPP2/443-295/12/EK Do świadczenia usług badania diagnostycznego PET nie będzie miało zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, ani zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
 
ITPP2/443-294/12/EK Do świadczenia usług badania diagnostycznego PET nie ma zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, nie ma również zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
 
ITPP1/443-346/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-485/12/KM Czy syndyk jest zobowiązany do dokonania korekty deklaracji w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wobec podatnika-dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe, obejmujące likwidację majątku?
 
IBPP3/443-856/12/KG Gmina nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z remontem i wyposażeniem krytej pływalni i kąpieliska.
 
IPTPP4/443-493/12-4/BM Rejestracja małżonka rolnika ryczałtowego jako podatnika VAT czynnego z tytułu świadczenia usług rolniczych.
 
IPTPP2/443-659/12-4/IR Muzeum nie może zastosować zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, gdyż – jak wynika z treści wniosku – Zainteresowany planuje uzyskiwać z tej działalności w sposób systematyczny dochody, które nie zostaną przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, lecz na bieżące wydatki. W konsekwencji powyższego, przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.
 
IPTPP4/443-497/12-4/ALN 1) Czy z tytułu zakupu pojazdu specjalnego - bankowóz typu C i paliwa do niego podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości?
2) Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od rat leasingowych i zakupu paliwa do pojazdu specjalnego - bankowóz typu C?
 
IPPP3/443-514/12-2/KB właściwa stawka podatku dla usług utrzymania autostrady
 
IPPP3/443-426/12-2/KB opodatkowanie czynności związanych z zawarciem kontraktów odwrotnych.
 
IPPP3/443-415/12-2/KB 1. Czy czynność nieodpłatnego przekazania gminie infrastruktury drogowej wybudowanej na gruncie stanowiącym własność gminy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?2. Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w celu budowy infrastruktury drogowej przekazanej następnie gminie?
 
IPPP3/443-317/12-2/KB opodatkowanie przekazania w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki
 
IPPP3/443-373/12-2/KB określenie podstawy opodatkowania w imporcie wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
 
IPPP3/443-645/12-2/KB Opodatkowanie pobieranych przez Gminę opłat planistycznych
 
IPPP3/443-471/12-6/KB należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji, Zainteresowanemu w odniesieniu do przedmiotowego samochodu, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku określonej w fakturze zakupu tego samochodu, nie więcej jednak niż 6000 zł.
 
IPPP3/443-355/12-5/KB prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, leasingu bankowozu, zakupu paliwa do jego napędu oraz kosztów serwisowych.
 
IPPP3/443-491/12-2/KB Należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca jest w stanie wydzielić z całości zakupów część związaną z działalnością opodatkowaną oraz niepodlegającą opodatkowaniu wówczas zastosowanie będzie miała alokacja bezpośrednia, czyli przyporządkowanie zakupów do czynności dających i niedających prawa do odliczenia VAT. Natomiast w sytuacji gdy, dany zakup jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT, jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, to wówczas Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wskazanych kosztów. A zatem, w przedmiotowej sytuacji nie ma zastosowania odliczenie częściowe według proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPPP3/443-636/12-2/KB Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego, paliwa do jego napędu oraz innych towarów i usług związanych z jego użytkowaniem
 
IPPP3/443-434/12-2/KB zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na zabezpieczeniu imprez od strony medycznej oraz związanego z tym transportu sanitarnego
 
IPPP3/443-349/12-2/KB Czy w przedstawionym stanie faktycznym i w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących czynności odpłatnego przekazania mu do używania - zbycia do firmy Wnioskodawcy nieruchomości, które wcześniej stanowiły środki trwałe przedsiębiorstwa żony?
 
IPPP3/443-657/12-2/KB Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do pilarek, przecinarek, agregatu oraz wózków widłowych
 
IPPP3/443-366/12-2/KB dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IPPP3/443-664/12-2/KB Właściwa stawka podatku dla usług wykonania instalacji elektrycznych w budynku mieszkaniowym.
 
IPPP3/443-408/12-2/KB opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych.
 
IPPP3/443-443/12-2/KB uregulowania związane z transakcją zbycia składników majątkowych, prawo do odliczenia
 
IPPP3/443-631/12-2/KB opodatkowanie usług pośrednictwa w sprzedaży kodów do gier
 
IPPP3/443-690/12-2/KB Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP3/443-490/12-2/KB Powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku planowanej umowy częściowego działu spadku.
 
IPPP3/443-455/12-2/KB Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowanie nieodpłatnych czynności na rzecz pracowników i kontrahentów.
 
IPPP3/443-396/12-4/KB Czy w przypadku, gdy Spółka otrzymała dokument zestawienie korekt faktur VAT i nie ma możliwości uzyskania faktur korygujących to ma prawo odliczyć VAT z takiego zestawienia?
 
IPPP3/443-615/11/12-6/S/KB Czy zakupiony pojazd stanowi środek transportu, a co za tym idzie czy Wnioskodawca powinien do 14 dni odprowadzić podatek VAT, czy też powinien zakup potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozliczyć podatek naliczony i należny w deklaracji VAT-7 i VAT UE oraz czy Wnioskodawcy przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego czy tylko częściowe?
 
IPPP2/443-549/12-2/IZ dotyczy opodatkowania nieruchomości
 
IPPP3/443-1450/11-5/JF usługa kompleksowa świadczonej podczas U i obowiązek podatkowy dla tej usługi, stawka podatku dla dostawy napojów alkoholowych i usługi parkingu usługi kompleksowej i obiadu, miejsce świadczenia, obowiązek rejestracji obrotu na kasie fiskalnej, e-faktury
 
IPPP3/443-531/12-2/KB Czy wypłata wynagrodzenia w postaci Nieruchomości oraz Ruchomości z tytułu nabycia od Udziałowca udziałów własnych Spółki w celu ich umorzenia stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-543/12-2/KB Opodatkowania dostawy nieruchomości.
 
IPPP3/443-749/12-4/SM opodatkowanie nabywanych usług dotyczących wsparcia w procesie zarządzania operacjami dokonywanymi przez posiadaczy kart kredytowych
 
IPTPP2/443-804/12-2/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-218/12-7/MH Czy wykonywane usługi polegające na zabezpieczaniu medycznym imprez korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a oraz pkt 20 podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-511/12-4/OS Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do całości świadczonej usługi najmu (czynsz łącznie z mediami) zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP4/443-529/12-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od nabywanego paliwa wykorzystywanego do napędu motocykla, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej
 
IPTPP4/443-556/12-2/UNR Czy w zaistniałym stanie faktycznym, po złożeniu wraz z deklaracją VAT-R rezygnacji ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy podatnikowi będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupionych środków trwałych?
 
IPTPP1/443-620/12-4/IG Czy usługi szkoleniowe, które jako usługa kompleksowa obejmują wykłady/kursy i poczęstunek, będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-621/12-2/MW prawo i sposób częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na modernizację sal wystawienniczej i kameralnej,
 
IPTPP1/443-621/12-3/MW prawo i sposób częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na modernizację sal wystawienniczej i kameralnej,
 
IPTPP1/443-621/12-4/MW ustalenie czy modernizacja sal wystawienniczej i kameralnej jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPTPP1/443-574/12-4/RG 1. Czy w przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków innych niż wskazane w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie tj. 2008-2011, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalenia w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), dokonania odliczenia podatku w danych miesiącach tego roku z zastosowaniem tej właśnie wstępnej proporcji, a następnie dokonania korekty kwoty podatku odliczonego w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT czy też Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą?
2. (sformułowane w uzupełnieniu wniosku) Czy w przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie tj. 2008 r., 2010 r. i 2011 r., w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina powinna dokonać odliczenia w oparciu o proporcje właściwą dla pierwszego roku i następnie dokonywać wieloletniej korekty w odniesieniu do tej proporcji?
3. W rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Gmina powinna obecnie dokonać korekt deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie przy zastosowaniu proporcji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT (w odniesieniu do obydwu powyższych kategorii wydatków)?
4. W jaki sposób Gmina powinna dokonać wieloletniej korekty w odniesieniu do wydatków, wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT?
5. Czy w stanie prawnym obowiązującym do 1 kwietnia 2011 r., w odniesieniu do wydatków wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT, brak obowiązku dokonywania korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o VAT odnosi się także do sytuacji Gminy, tj. gdy różnica pomiędzy proporcją zastosowaną obecnie w chwili dokonania odliczenia (a więc zdaniem Gminy proporcją właściwą dla roku, w którym oddano te składniki do użytkowania) a proporcją wyliczoną dla jednego z kolejnych lat obowiązywania korekty wieloletniej nie przekracza 2 punktów procentowych?
6. Czy w świetle art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, w roku 2012 Gmina ma prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za styczeń 2008r., w której dokona ona odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych poniesionych w 2007r. w oparciu o współczynnik rzeczywisty za 2007 r.?
 
IPTPP1/443-725/12-5/RG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
a) wyceny działek,
b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d) projektowych, związanych z ustalaniem i okazaniem granic działek,
e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP2/443-625/12-4/JS w zakresie dokonania korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego oraz obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków mieszanych poniesionych w 2007 r., przez złożenie w 2012 r. korekty deklaracji VAT za styczeń 2008 r.
 
IPTPP1/443-574/12-5/RG Czy w świetle art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, w roku 2013 Gmina ma prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za styczeń 2009r., w której dokona ona odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych poniesionych w 2008r. w oparciu o współczynnik rzeczywisty za 2008 r.?
 
IPTPP1/443-725/12-4/RG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
a) wyceny działek,
b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d) projektowych, związanych z ustalaniem i okazaniem granic działek,
e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-725/12-3/RG
 • Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
  a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
  b)decyzji o warunkach zabudowy?
 •  
  IPTPP1/443-725/12-2/RG
 • Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
  a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
  b)decyzji o warunkach zabudowy?
 •  
  IPTPP1/443-695/12-2/MH Czy OSP ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
   
  IPTPP2/443-625/12-5/JS w zakresie dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków mieszanych poniesionych w 2008 r., przez złożenie w 2013 r. korekty deklaracji VAT za styczeń 2009 r.
   
  IPTPP2/443-626/12-4/AW W zakresie prawa do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotnie przez Urząd.
   
  IPTPP2/443-690/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP2/443-626/12-5/AW W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd w drodze korekty deklaracji VAT-7.
   
  IPTPP1/443-641/12-4/MW świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
   
  IPTPP1/443-680/12-2/RG Czy Miastu przysługiwać będzie prawo do dokonania wstecznej korekty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur z tytułu zapłaty za opracowanie dokumentacji, w związku z opodatkowaniem aportu tej dokumentacji (wystawienia faktury VAT, ujęcia jej w rejestrze sprzedaży, deklaracji oraz odprowadzenia podatku należnego) poprzez sporządzenie korekt deklaracji VAT-7 za miesiące, w których dokonywane były ww. zakupy w latach 2008-2012 na mocy art. 86?
   
  IPTPP1/443-641/12-5/MW świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
   
  IPTPP2/443-673/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP1/443-641/12-6/MW prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystywaniem świetlic na cele gminne
   
  IPTPP1/443-657/12-2/MW Świadczone przez Gminę usługi cmentarne stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
   
  IPTPP1/443-641/12-7/MW prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystywaniem świetlic na cele gminne
   
  IPTPP1/443-657/12-3/MW Świadczone przez Gminę usługi cmentarne stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
   
  IPTPP2/443-648/12-4/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ ponoszone wydatki nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
   
  IPTPP1/443-657/12-4/MW Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z usługami cmentarnymi, skalsyfikowanymi pod symbolem PKWiU 96.03 - „Usługi pogrzebowe i pokrewne”, ponieważ wydatki te związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.
   
  IPTPP1/443-657/12-5/MW Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z usługami cmentarnymi, skalsyfikowanymi pod symbolem PKWiU 96.03 - „Usługi pogrzebowe i pokrewne”, ponieważ wydatki te związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.
   
  IPTPP2/443-700/12-3/AW Czy Gminie przysługuje prawo do odliczeń podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach projektu j. w. niezwiązanego z wykonaniem czynności opodatkowanych przez Gminę?
   
  IPTPP1/443-684/12-2/IG Czy Stowarzyszenie powinno od otrzymanej kwoty dotacji naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
   
  IPTPP2/443-678/12-4/IR Planowana dostawa przedmiotowego budynku wraz z gruntem, na którym ten budynek jest posadowiony, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.
   
  IPTPP4/443-525/12-4/JM Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
   
  IPTPP4/443-536/12-2/UNR Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
  b.decyzji o warunkach zabudowy?
   
  IPTPP1/443-659/12-4/AK Czy Wnioskodawca powinien zastosować mechanizm odwróconego opodatkowania w związku z zakupem złomu srebra?
   
  IPTPP4/443-536/12-3/UNR Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
  b)decyzji o warunkach zabudowy?
   
  IPTPP4/443-655/12-2/OS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizacją projektu, ponieważ poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
   
  IPTPP4/443-536/12-4/UNR Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,
  b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
  c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
  d)projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
  e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
   
  IPTPP4/443-536/12-5/UNR Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,d)projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
   
  IPTPP4/443-538/12-2/UNR Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
  a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
  b) decyzji o warunkach zabudowy?
   
  IPTPP1/443-655/12-4/RG 1.Czy w przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków innych niż wskazane w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalenia w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), dokonania odliczenia podatku w danych miesiącach tego roku z zastosowaniem tej właśnie wstępnej proporcji, a następnie dokonania korekty kwoty podatku odliczonego w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT czy też Gmina powinna zastosować od razu proporcję właściwą?
  2.Czy w przypadku, gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalenia w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), dokonania odliczenia podatku w danych miesiącach tego roku z zastosowaniem tej właśnie wstępnej proporcji, a następnie dokonywania korekty wieloletniej (5 lub odpowiednio 10 lat) w oparciu o obroty osiągnięte w kolejnych latach podatkowych, czy też powinna dokonać odliczenia od razu w oparciu o proporcję właściwą dla pierwszego roku i następnie dokonywać wieloletniej korekty w odniesieniu do tej proporcji?
  3.W rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Gmina powinna obecnie dokonać korekt deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie przy zastosowaniu proporcji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT (w odniesieniu do obydwu powyższych kategorii wydatków)?
  4.W jaki sposób Gmina powinna dokonać wieloletniej korekty w odniesieniu do wydatków, wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT?
  5.Czy w stanie prawnym obowiązującym do 1 kwietnia 2011 r., w odniesieniu do wydatków wskazanych w art. 91 ust. 2 zd. 1 ustawy o VAT, brak obowiązku dokonywania korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o VAT odnosi się także do sytuacji Gminy, tj. gdy różnica pomiędzy proporcją zastosowaną obecnie w chwili dokonania odliczenia (a więc zdaniem Gminy proporcją właściwą dla roku, w którym oddano te składniki do użytkowania) a proporcją wyliczoną dla jednego z kolejnych lat obowiązywania korekty wieloletniej nie przekracza 2 punktów procentowych?
  6.Czy w świetle w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, w roku 2012 Gmina ma prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za styczeń 2008 r., w której dokona ona odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych poniesionych w 2007 r. w oparciu o współczynnik rzeczywisty za 2007 r.?
   
  IPTPP4/443-538/12-3/UNR Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
  a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
  b) decyzji o warunkach zabudowy?
   
  IPTPP4/443-582/12-4/ALN Czy zgodnie z artykuł 83 ust. 14 punkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego przeznaczonej dla placówki oświatowej możliwe jest zastosowanie zerowej stawki VAT-u (sporządzenie korekty) na przedstawiony sprzęt komputerowy?
   
  IPTPP4/443-538/12-4/UNR Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
  a) wyceny działek,
  b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
  c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
  d) projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
  e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
   
  IPTPP4/443-538/12-5/UNR Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
  a) wyceny działek,
  b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
  c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
  d) projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
  e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
   
  IPTPP1/443-629/12-4/AK Czy świadczone przez Gminę usługi wstępu na Bieg Uliczny stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
   
  IPTPP1/443-655/12-5/RG Czy w świetle art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, w roku 2013 Gmina ma prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za styczeń 2009 r., w której dokona ona odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych poniesionych w 2008 r. w oparciu o współczynnik rzeczywisty za 2008 r.?
   
  IPTPP1/443-639/12-4/RG Czy Powiat jako podatnik VAT będzie miał możliwość odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie planowanej inwestycji tj. projektu pod nazwą „...”?
   
  IPTPP1/443-640/12-4/IG Czy w odniesieniu do planowanego do realizacji zadania istnieje możliwość otrzymania zwrotu w całości lub w części podatku VAT?
   
  IPTPP1/443-629/12-5/AK Czy świadczone przez Gminę usługi wstępu na Bieg Uliczny stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
   
  IPTPP1/443-644/12-4/RG Czy prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia w prywatnej, policealnej szkole z zakresu zagadnień administracyjno - prawnych, które mają na celu przygotowanie uczniów do zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia od 2011 r. powinny być opodatkowane stawką VAT 23% czy stawką zwolnioną? Szkoła, na rzecz której świadczy usługi, otrzymuje w całości finansowanie ze środków publicznych?
   
  IPTPP1/443-629/12-6/AK Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na organizację turniejów sportowych?
   
  IPTPP2/443-652/12-5/KW W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do zrealizowanej inwestycji i dokonania korekty zgodnie z art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług oraz okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać tej korekty
   
  IPTPP2/443-744/12-4/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP1/443-629/12-7/AK Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na organizację turniejów sportowych?
   
  IPTPP1/443-691/12-2/MG Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację zadania pn. „...”.

  Wskaźniki gospodarcze