Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-591/12/MN Brak opodatkowania wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, a także w przypadku zgłoszonych prac geodezyjnych udzielanie informacji w postaci kopii dokumentu oraz sporządzania kopii tych dokumentów oraz obowiązku ewidencjonowania tych czynności za pomocą kas rejestrujących.
 
ITPP2/443-591/12/AK Dokumentowanie świadczenia usług, których miejscem świadczenia i opodatkowania jest terytorium innego niż RP państwa członkowskiego.
 
ITPP2/443-206/12/KT Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wstępnej opłaty oraz rat związanych z leasingiem samochodu.
 
ITPP1/43-493/12/MN Czy czynność, w związku z zawartym porozumieniem na remont całości drogi (należyte odbudowanie drogi), będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (jako odpłatne świadczenie usług), czy też należy traktować jako opłatę za zniszczenie drogi (tj. odszkodowanie za wyrządzoną szkodę lub utracone korzyści), która nie podlega opodatkowaniu?
 
ITPP1/443-519/12/KM Brak statusu podatnika podatku od towarów i usług w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach usługi cash poolingu.
 
ITPP1/443-442/12/BJ Stawki podatku dla robót budowlanych, w budynku sklasyfikowanym w PKOB 1130.
 
ITPP1/443-697/12/TS Czy wymienione świadczenia (usługi) są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku VAT?
 
ITPP2/443-620/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-540/12/AW Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie lub z faktur dokumentujących raty leasingu pojazdu specjalnego (bankowozu) oraz z faktur dokumentujących nabycie paliwa do przedmiotowego samochodu specjalnego?
 
ITPP1/443-499/12/KM Brak opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania członkom grupy środków trwałych do produkcji.
 
ITPP2/443-950/12/AP Czy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-578/12/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-518/12/AD Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania usług budowlano-montażowych i usług montażu urządzeń i elementów reklamowych oraz sposobu ich udokumentowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-698/12/MD Stawka właściwa dla usług w zakresie edukacji oraz towarów i usług ściśle z tymi usługami związanych.
 
ITPP1/443-544/12/MS Stawki podatku obowiązujące przy dostawie kory dekoracyjnej.
 
ITPP1/443-527/12/MS Prawo do korygowania rozliczeń w zakresie VAT-w związku z wyrejestrowaniem Urzędu i zarejestrowaniem miasta jako podatnika VAT.
 
ITPP2/443-757/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług wstępu do kina oraz obowiązek ich opodatkowania w sytuacji nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników.
 
ITPP1/443-958/12/BJ Zakres braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-453/12/TS Zastosowanie zwolnienia od podatku do świadczonych usług szkoleniowych.
 
ITPP1/443-167/12/DM Oodatkowanie usług świadczonych na podstawie umowy zlecenia.
 
ITPP2/443-146/12/AD Zwolnienie od podatku szkoleń pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
 
ITPP2/443-851a/12/AP 1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym
2. opodatkowanie darowizny samochodu
 
ITPP2/443-851b/12/AP 1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym
2. Opodatkowanie darowizny samochodu
 
ILPP2/443-57/12-3/AKr 1. Czy opłaty za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak to według jakiej stawki?
2. Jeżeli wyżej wymienione czynności nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, to czy należy za wymienione opłaty wystawić rachunki zgodnie z Ordynacją podatkową art. 87 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r.?
 
ILPP2/443-147/12-4/AD 1. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawki VAT?
2. Czy ww. stosowany przez Wnioskodawcę sposób zapisu na fakturze VAT jest prawidłowy?
 
IPPP1/443-844/12-2/IGo Usługi, świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych
 
IPPP2/443-738/12-2/BH Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z utworzeniem spółki celowej.
 
ILPP1/443-119/12-4/AI Czy wniesienie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki kapitałowej nie będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT?
 
IPTPP1/443-608/12-4/IG Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonanie instalacji gazowej na zewnątrz w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB, niestanowiącej w świetle przepisów budowlanych przyłącza gazowego?
 
IPPP3/443-1539/11-4/KB Czy został w całości uiszczony podatek VAT przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek i czy Spółdzielnia przy sporządzaniu aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży ww. działek musi dokonać korekty podatku naliczonego do wysokości 23%?
 
ILPP2/443-82/12-2/MR Nazwa towaru na paragonie fiskalnym
 
ILPP1/443-120/12-4/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT aportu przedsiębiorstwa.
 
IPPP2/443-701/12-2/KOM Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych z realizacją przedmiotowej umowy, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi i z uwagi na to, że nie będzie miało miejsca wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ustawy.
 
IPPP2/443-791/12-2/MM nieuznanie sprzedaży nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zastosowanie do dostawy nieruchomości właściwej stawki podatku VAT
 
IPPP3/443-1584/11-2/KB Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodów zastępczych
 
IPPP2/443-820/12-2/KOM Wnioskodawca w sposób prawidłowy pomniejszył obrót ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych do dnia 31 grudnia 2011 r.
 
IPPP3/443-1564/11-2/KB Jeżeli doszłoby, w toku postępowania likwidacyjnego, do przekazania na rzecz Wspólnika majątku Spółki niestanowiącego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli), miałaby miejsce prawna zmiana właściciela majątku, a Spółka dokonałaby na rzecz wspólnika dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 cyt. ustawy. Przekazanie bowiem w toku postępowania likwidacyjnego majątku likwidowanej Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, wspólnikowi – jeżeli Spółce przysługiwało przy jego nabyciu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (w całości lub części) – stanowiłoby odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji zaś, gdyby likwidowana Spółka takiego prawa nie posiadała, przekazanie pozostałego majątku Wspólnikowi nie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast w sytuacji, gdyby na rzecz Wspólnika, w wyniku likwidacji Spółki, zostały przeniesione składniki niematerialne i prawne, to czynność taka mieściłaby się w pojęciu „wszelkiego nieodpłatnego świadczenia usług” zdefiniowanego w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o VAT. Zatem wówczas miejsce miałoby świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP2/443-121/12-2/EN Czy Wnioskodawca może odliczyć także 60% wartości podatku VAT, który zostanie naliczony przy wykupie tego samochodu z firmy leasingowej?
 
IPPP3/443-298/12-2/KB Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować od 1 stycznia 2011 r. stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia usługi najmu – zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy.
 
ILPP1/443-47/12-4/MK Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele osobiste podatnika. Nieruchomość posiada nakłady. Obowiązek korekty.
 
IPPP2/443-740/12-2/KOM opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej
 
ILPP1/443-47/12-5/MK Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele osobiste podatnika. Nieruchomość posiada nakłady. Obowiązek korekty.
 
ILPP2/443-69/12-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT-RR.
 
ILPP2/443-69/12-3/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT-RR.
 
IPPP1/443-795/12-2/IGo Świadczenie kompleksowych usług organizacji konferencji lub szkolenia w formie „Pakietu konferencyjnego”, gdzie usługę zasadniczą stanowi organizacja konferencji, zaś inne czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.
 
ILPP1/443-45/12-2/AWa Czy Zainteresowana powinna rozliczać podatek naliczony na podstawie proporcji sprzedaży w stosunku do zakupów na cele administracyjne związane ze sprzedażą opodatkowaną, sprzedażą zwolnioną oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu?
 
IPTPP2/443-740/12-2/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Gminę.
 
ITPP2/443-669/10/12-S/KT Sprzedaż działki jako czynność dokonana w ramach rozporządzania własnym majątkiem przez podmiot, który nie uzyskuje w związku z tym statusu podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-749/10/12-S/AP Czy dostawa nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

Wskaźniki gospodarcze