Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 listopada 2012 r.
 
ITPP2/443-1565b/11/EK Miejsce świadczenia i opodatkowania usług projektowych, świadczonych na rzecz podmiotu niemieckiego.
 
ITPP2/443-276/12/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny.
 
ITPP1/443-662/12/KM Użytkowanie kas rejestrujących.
 
ITPP2/443-653/12/AK Opodatkowanie zakupu wierzytelności poniżej ich wartości nominalnej, w celu ich odzyskiwania na własny rachunek.
 
ITPP2/443-728/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-593/12/KM Nieodpłatne przekazanie części linii elektroenergetycznej oraz prawa do odliczenia.
 
ITPP2/443-652/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-573/12/AK Możliwości zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu.
 
ITPP1/443-561/12/KM Brak opodatkowania czynności przekazania środków finansowych.
 
ITPP1/443-458/12/MN Sposób dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy w związku z likwidacją działalności.
 
ITPP1/443-793/12/EB Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż realizowany projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi.
 
ITPP1/443-608/12/KM Brak opodatkowania powstałego niedoboru i dokonania korekty podatku naliczonego od towarów objętych niedoborem.
 
ITPP1/443-555/12/MN Zasady opodatkowania i dokumentowania dostawy złomu złota i srebra (PKWiU 38.11.58.0.)
 
ITPP1/443-678/12/TS Stawki podatku przy sprzedaży nawozu mineralno-wapniowego.
 
ITPP1/443-1597/11/MN Moment powstania obowiązku podatkowego.
 
ITPP1/443-305/12/IK Zastosowanie zwolnienia od podatku w procesie likwidacji szkód.
 
ITPP2/443-179/12/KT Możliwości zastosowania zwolnienia przy świadczeniu usług doradztwa zawodowego i terapii pedagogicznej.
 
ITPP1/443-534/12/MN Brak opodatkowania nieodpłatnego wykorzystywania służbowych samochodów osobowych do celów prywatnych przez pracowników.
 
ITPP1/443-161/12/KM Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.
 
IBPP3/443-903/12/LŻ możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – wyposażenie świetlicy
 
IBPP3/443-680/12/KG Urząd Wojewódzki nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z doposażeniem służb w sprzęt teleinformatyczny i łączności.
 
IBPP3/443-721/12/KG Zespół Szkół ma prawo do doliczenia podatku naliczonego w części w związku z termomodernizacją budynku szkoły.
 
ITPP2/443-479/12/MD Stawka podatku mająca zastosowanie do aportu nieruchomości w postaci sieci wodociągowej.
 
IBPP2/443-645/12/RSz czy umowy powierniczego przelewu wierzytelności należy traktować jako odpłatne zbycie wierzytelności uniemożliwiające zastosowanie „ulgi na złe długi” w świetle art. 89a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT
 
IPTPP1/443-685/12-2/MH Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 4.1 PROW 2007-2013)?
 
IPTPP2/443-724/12-2/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP3/443-757/12-2/RD Określenie konsekwencji podatkowych związanych z przejęciem pożyczki, gdy występują trzy podmioty.
 
IPTPP2/443-714/12-4/AW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-520/12-4/OS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-667/12-2/IZ Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP2/443-771/12-2/RR Sprzedaż gruntu, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, sklasyfikowanego w ewidencji gruntów jako grunt rolny - będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.
 
IPPP2/443-766/12-2/RR Zwolnienie z podatku VAT usług kształcenia zawodowego finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
IPPP1/443-659/12-2/JL Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie wierzytelności
 
IPTPP4/443-520/12-5/OS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-614/12-2/MPe Dokonany w dniu 28 listopada 2008 r. aport środków trwałych korzystał ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
 
IPPP2/443-605/12-2/IZ Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku, naliczonego na fakturze wystawionej przez koncern paliwowy dokumentującej zakup paliwa w części, w jakiej paliwa te są następnie odsprzedawane F.
 
IPPP1/443-833/12-2/MPe Tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że sprzedaż produktu o nazwie „Szafran oryginalny nitki” sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, w związku poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-556/12-2/JL Czynności polegające na montażu tarasów (wraz z dostawą materiałów), wykonywane w budynkach mieszkalnych bądź częściach takich budynków, objętych społecznym programem mieszkaniowym, w ramach budowy bądź modernizacji (gdy w wyniku tych czynności powstają nowe elementy konstrukcyjne, a także wykonanie takich prac przyczynia się do trwałego ulepszenia, czy też podniesienia wartości użytkowej lokali lub budynków mieszkalnych), zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011r. przepisami, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT (zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT).
 
IPPP2/443-610/12-2/IZ/AK uznanie sprzedaży składników majątku za czynność, do której nie ma zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy oraz opodatkowanie transakcji sprzedaży Nieruchomości
 
IPPP1/443-642/12-2/AS określenie terminu otrzymania faktury VAT w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 i ust. 10 ustawy, w przypadku jej doręczenia pełnomocnikowi Wnioskodawcy
 
IPPP1/443-603/12-2/AS opodatkowanie usług polegających na pełnieniu funkcji sponsora emisji akcji w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu publicznego
 
IPPP2/443-723/12-4/RR Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, która ma być utworzona
 
IPPP1/443-632/12-2/AS opodatkowanie wypłaty zysku wspólnikom w formie rzeczowej, tj. przekazanie nieruchomości
 
IPPP1/443-652/12-2/AS określenie podstawy opodatkowania dla celów podatku VAT w przypadku nabycia obligacji przeznaczonych do obrotu po cenie brudnej, a następnie otrzymania odsetek w związku z wypłatą kuponu
 
IPPP1/443-692/12-2/MPe W zakresie rozliczenia usługi polegającej na budowie/modernizacji i komercjalizacji budynku
 
IPPP3/443-287/12-5/KB dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwot należnych z tytułu wyrównania marży
 
IPPP1/443-303/10/12-5/S/JL Opisany zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania), mając na uwadze jego wyodrębnienie organizacyjne oraz finansowe, jak również zdolność do oddzielnego funkcjonowania, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-18/10/12-7/S/IZ Spółka nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług zarówno wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010 r. jak i z art. 43 ust. 1 pkt 15 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 roku.
 
IPTPP1/443-607/12-4/RG 1)Czy sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?
2)Czy sprzedaż ta winna być udokumentowana fakturą VAT?
 
IPTPP2/443-738/12-2/JN Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony od zakupionych towarów lub usług związanych bezpośrednio z tworzeniem i nadawaniem audycji (programów) radiowych przy zastosowaniu proporcji?
 
ITPP1/443-1009/08/12-S/BK Czy powinna Pani odprowadzić podatek VAT od sprzedanych działek przeznaczonych na drogi wewnętrzne Gminie Miejskiej otrzymanych w drodze darowizny?
 
ITPP1/443-1118a/09/11-S/BK Czy od sprzedanych już działek oraz od działek, które zamierza sprzedać winna Pani odprowadzić podatek VAT?
 
ITPP2/443-328b/09/12-S/AK Dokumentacja stanowiąca warunek stosowania stawki podatku w wysokości 0%.
 
ITPP2/443-1052b/09/12-S/AF Kiedy należy rozliczać faktury korygujące i jaki przyjąć kurs wymiany?
 
ITPP2/443-1071/10/12-S/AF Czy Spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyśpieszonym terminie 25 dni, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli faktury obejmujące wynagrodzenie dla operatora za usługi związane z naprawą szkód na autostradzie będą częściowo regulowane przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki i operatora?
 
IPTPP1/443-696/12-4/RG 1.Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2.Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia (C-D), Gmina powinna traktować jako pozostające poza zakresem ustawy o VAT i tym samym nie uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3.Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4.Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP1/443-696/12-5/RG 1.Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2.Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia (C-D), Gmina powinna traktować jako pozostające poza zakresem ustawy o VAT i tym samym nie uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3.Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4.Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP1/443-683/12-2/MW Przyznana przez Gminę Wnioskodawcy dotacja inwestycyjna nie będzie zwiększała obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-683/12-3/MW Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z przebudową i rozbudową kino-teatru oraz zakupu wyposażenia.

Wskaźniki gospodarcze