Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-539/12/KM Czy od wydatków poniesionych na organizację imprezy masowej (np. usługa koncertowa) przysługuje pełne odliczenie podatku VAT?
 
ITPP1/443-1190/11/MN 1. Czy Wspólnota jest uprawniona do dokonania korekty rozliczenia podatku od towarów i usług za minione okresy rozliczeniowe?
2. Czy prawidłowe jest stosowanie przez Wspólnotę do wyliczenia wartości podatku podlegającego odliczeniu współczynnika obliczonego jako stosunek sumy powierzchni wszystkich lokali użytkowych oraz całkowitej powierzchni budynku?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wspólnoty co do zakresu prawa do refakturowania świadczenia poszczególnych usług?
 
ITPP1/443-1284/11/AT Czy odszkodowanie otrzymane za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miasta T., należy opodatkować podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-1235/11/AP Jak należy opodatkować podatkiem od towarów i usług oraz jakimi stawkami sprzedaż nieruchomości: cały kompleks nieruchomości, czy też poszczególne części wchodzące w skład nieruchomości?
 
ITPP2/443-1363/MD Pełne prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu osobowego oraz zachowanie tego prawa po 1 stycznia 2011 r., również w kontekście przeznaczenia samochodu na inny cel niż najem.
 
ITPP2/443-1378/11/AD Stawka podatku obowiązująca do dostawy lokalu mieszkalnego.
 
ITPP2/443-1379/11/MD Moment nabycia prawa do skorygowania kwoty podatku należnego wykazanego w wystawionych fakturach wewnętrznych.
 
ITTP2/443-1337/11/MD Prawo do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na podstawie posiadanych dokumentów.
 
ITPP2/443-1424/11/AJ odliczenie podatku
 
ITPP2/443-1301/11/AF Czy w opisanym przypadku wystąpi dostawa "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" i będzie miał zastosowanie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
 
ITPP2/443-1334/11/AF Czy przyjmując obecnie prezentowane stanowisko, iż Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, po dokonaniu korekty faktury (wystawionej przez wykonawcę na Urząd Miejski) i podaniu danych Gminy, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze zrealizowanym zadaniem?
 
ITPP1/443-1328a/11/AP 1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?2.Czy przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do towarów, jak i zakupu materiału niezbędnego do wyprodukowania wyrobu gotowego w postaci mebla kuchennego, który przekazywany jest jako nagroda i sprzedawany za jeden grosz w ramach programu lojalnościowego?
 
ITPP2/443-1333/11/AF Czy przyjmując obecnie prezentowane stanowisko, iż Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, po dokonaniu korekty faktury (wystawionej przez wykonawcę na Urząd Miejski) i podaniu danych Gminy, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze zrealizowanym zadaniem?
 
ITPP2/443-1332/11/AF Czy przyjmując obecnie prezentowane stanowisko, iż Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, po dokonaniu korekty faktury (wystawionej przez wykonawcę na Urząd Miejski) i podaniu danych Gminy, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze zrealizowanym zadaniem?
 
ITPP2/443-1331/11/AF Czy przyjmując obecnie prezentowane stanowisko, iż Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, po dokonaniu korekty faktury (wystawionej przez wykonawcę na Urząd Miejski) i podaniu danych Gminy, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze zrealizowanym zadaniem?
 
ITPP2/443-670/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności sprzedaży Zakładu Konstrukcji Stalowych.
 
ITPP1/443-722/12/DM Dostawa towarów zgrupowanych w PKUiW 38.11.58.0 korzysta z mechanizmu odwróconego opodatkownia
 
ITPP2/443-574/12/AK Czy roboty budowlane mogą być, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowane 0% stawką podatku?
 
ITPP1/443-490/12/BJ sprzedaż nieruchomości
 
ITPP1/443-477/12/KM 1. Czy sprzedaż przez Spółkę Towarów Dodatkowych (w ramach planowanych działań dotyczących Towarów Zagrożonych oraz Towarów Przeterminowanych) na rzecz Kontrahentów będzie skutkowała koniecznością wykazania dla celów VAT transakcji nieodpłatnego przekazania produktów z uwagi na zastosowanie wysokiego rabatu do sprzedaży tych produktów przez Spółkę?2. Czy podstawę opodatkowania ustalaną dla transakcji dostawy Towarów Dodatkowych (w ramach planowanych działań dotyczących Towarów Zagrożonych oraz Towarów Przeterminowanych) należy pomniejszyć o rabat przyznany Kontrahentowi w związku ze sprzedażą Towarów Dodatkowych?
 
ITPP1/443-432/12/MN Opodatkowanie obozów, zimowisk i biwaków.
 
ITPP1/443-375/12/KM Możliwości dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu aportu licencji na oprogramowanie komputerowe.
 
IBPP3/443-656/12/MN opodatkowanie usług organizacji zajęć umuzykalniających
 
IBPP3/443-657/12/MN opodatkowanie usług organizacji wyjazdów do teatrów i oper
 
IBPP3/443-658/12/MN opodatkowanie usług organizacji zajęć w domu kultury i świetlicy
 
IBPP3/443-659/12/MN opodatkowanie usług organizacji wyjazdów na przedstawienia teatralne, muzyczne dla dzieci, do kin, do muzeów, na lodowiska, na pływalnie oraz wyjazdów do parku linowego
 
IBPP3/443-660/12/MN opodatkowanie usług organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych
 
IBPP3/443-662/12/MN opodatkowanie usług sprzedaży karnetów miesięcznych i biletów jednorazowego wejścia na siłownie
 
IBPP3/443-663/12/MN opodatkowanie usług:
- organizacji cyklu imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży: teatrzyki, koncerty muzyczne, gry, zabawy, pikniki integracyjne z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia wakacji, organizacja Mikołajek dla dzieci, konkursy tematyczne, wystawy tematyczne,
- organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: turnieje sportowe, rajdy, biegi uliczne,
- organizacji wyjazdów kulturalno-edukacyjno-profilaktycznych.
 
IBPP3/443-664/12/MN opodatkowanie usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie przeciwpożarowym
 
IBPP2/443-660/12/RSz opodatkowanie podatkiem VAT usług udzielania pożyczek pracownikom ze środków obrotowych
 
IBPP3/443-661/12/MN opodatkowanie usług organizacji imprez wyjazdowo-rekreacyjno-integracyjnych
 
IBPP3/443-655/12/MN opodatkowanie usług organizacji zajęć kół zainteresowań (plastycznych, tanecznych, teatralnych, Nordic Walking)
 
IBPP1/443-1633/11/MS Stwierdzenie jak udokumentować prawidłowo transakcję, jeżeli dokonano kilku zaliczek i dostaw, a suma dotychczasowych dostaw przewyższyła otrzymane dotychczas zaliczki, a następnie otrzymano kolejną zaliczkę na poczet tego samego zamówienia i dokonano kolejnej dostawy, w wyniku której powstała nadpłata.
 
IBPP1/443-1632/11/MS Stwierdzenie jak udokumentować transakcję i jaki kurs zastosować w przypadku, gdy otrzymano kilka zaliczek i dokonano kilku dostaw, przy czym za każdym razem wartość dostaw nie przewyższała wartości zaliczek i powstała nadpłata.
 
IPTPP1/443-622/12-2/MW Za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien przyjąć kwotę dopłaty wyrównującej, która będzie wypłacona dla Wnioskodawcy (jako członka Grupy B) przez członków Grupy A.
 
IPPP1/443-647/12-2/JL W omawianym stanie faktycznym w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT istnieje możliwość zastosowania konstrukcji fakultatywnego opodatkowania podatkiem VAT poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-562/12-5/JL Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zdemontowanych urządzeń oraz korekty podatku, w przypadku ich sprzedaży oraz fizycznej utylizacji
 
IPPP1/443-595/12-2/JL Ponieważ jak wynika z wniosku - działalność opodatkowaną na przedmiotowej nieruchomości wykonuje jednostka budżetowa Gminy, będąca również odrębnym od Gminy podatnikiem VAT, Gminie nie przysługuje z tego tytułu prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia tej nieruchomości.
 
IPPP1/443-643/10/12-5/S/JL W przypadku wystawiania faktur VAT, Spółka jest uprawniona do sporządzania faktur w systemie finansowo księgowym, drukowania oryginału przeznaczonego do przesłania kontrahentowi oraz zaniechania drukowania kopii faktur, a w konsekwencji do ich przechowywania na informatycznym nośniku danych.
 
IPPP1/443-647/12-3/JL W związku z tym że Nieruchomość II nie spełnia warunków wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (tj. jest terenem przeznaczonym pod zabudowę), nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowej transakcji z opodatkowania VAT.
 
IPPP2/443-439/12-2/AK prawo do zwrotu podatku VAT podróżnemu oraz prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 
IPPP3/443-759/12-2/LK zastosowanie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług z zakresu medycyny pracy
 
IPPP1/443-673/12-2/IGo Za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien przyjąć kwotę dopłaty wyrównującej.
 
ILPP2/443-347/12-2/MN Zużycie napojów i artykułów spożywczych należących do spółki na potrzeby pracowników (w związku z regulaminem pracy) i kontrahentów.
 
IPPP1/443-586/12-4/JL Opisane czynności wykonywane na rzecz Spółki przez jej partnerów handlowych stanowią odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem w tym przypadku wypłacane partnerom wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie za usługę.
 
IPPP2/443-922/12-2/BH Przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo ani też ZCP. Sprzedaż nieruchomosci będzie korzystać ze zwolneinia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10.
 
IPPP1/443-609/12-2/JL Odsetki i opłaty sankcyjne, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie przez Wnioskodawcę jakichkolwiek usług na rzecz klientów. Tym samym nie powinny być objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, wskazane powyżej odsetki i opłaty sankcyjne nie stanowią obrotu dla celów podatku VAT oraz nie powinny być uwzględniane przy kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży.
 
ILPP2/443-71/12-2/AKr Czy w przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej przez Spółkę na kasie fiskalnej, w stosunku do której wystawiona została faktura VAT, konieczne jest dołączanie do kopii faktury VAT paragonu dokumentującego tę sprzedaż oraz jego przechowywanie przez Spółkę?
 
IPPP1/443-438/10/12-7/S/JL Dopuszczalne jest stosowanie systemu „mieszanego” polegającego na wystawianiu, a następnie drukowaniu oryginału faktury w celu jej przesłania kontrahentowi w formie papierowej, z jednoczesnym wystawieniem i przechowywaniem kopii takiej faktury w formie zdematerializowanej (w tym w formie elektronicznej, na nośniku informacji), o ile forma ta zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur, a także możliwość ich wydrukowania.
 
IPPP2/443-555/12-6/IZ miejscem świadczenia powyższych usług przez Wnioskodawcę na rzecz nabywcy z USA jest miejsce, w którym podatnik – nabywca z USA będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium USA, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.
 
ILPP4/443-68/12-2/EWW Czy wniesienie Oddziału aportem do Spółki jest wyłączone spod zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co oznacza, że w związku z tą transakcję po stronie Spółki nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-993/12-3/PR uznanie transakcji sprzedaży nieruchomości za odpłatną dostawę towarów.
 
ILPP1/443-135/12-4/MK Dostawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Brak wniosku o podział na działki. Brak starań o przyłącza oraz brak ogłoszeń w prasie.
 
IPPP2/443-265/11-2/JW Czy w przypadku wystawienia i przesłania odbiorcy papierowego oryginału faktury, faktury korygującej, duplikatu faktury Wnioskodawca ma prawo przechowywać kopie tych dokumentów w wersji elektronicznej w formacie PDF? Czy zgoda odbiorcy na wystawianie faktur elektronicznych może nastąpić poprzez wysłanie takiej zgody przez osobę upoważnioną ze strony odbiorcy e-mailem i czy automatyczne potwierdzenie odbioru e-malia wysyłane poprzez program pocztowy może być traktowane, jako potwierdzenie odbioru faktury/faktury korygującej/duplikatu faktury wysyłanej e-mailem w formacie PDF? Czy faktury elektroniczne mogą być przesyłane e-mailem w formacie PDF (bez certyfikowanego podpisu elektronicznego) i archiwizowane elektronicznie w formacie PDF lub w formie papierowej po ich wydruku? Czy podmiot ma prawo archiwizowania faktur/faktur korygujących/duplikatów tych dokumentów w formacie PDF lub papierowym w przypadku otrzymania dokumentu e-mailem w formacie PDF (bez certyfikowanego podpisu elektronicznego)?
 
IPPP2/443-45/12-2/JW Zbycie udziału w Nieruchomości, tj. udziału w prawie użytkowania wieczystego Gruntu oraz udziału we współwłasności Budynku.Orrót z tytułu świadczenia usług wynajmu. Przeniesienie pozostałego udziału w prawie użytkowania wieczystego Gruntu oraz własności Budynku, wskutek orzeczenia sądu o zniesieniu współwłasności Nieruchomości. Obowiązek podatkowy. Kiedy powinna być wytawiona faktura VAT oraz jaka powinna być data sprzedaży.
 
IPPP1/443-993/12-4/PR opodatkowanie transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim obiektami i związane z tą sprzedażą prawo do odliczenia.
 
ILPP1/443-133/12-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi polegającej na udostępnianiu stołów bilardowych.
 
ILPP1/443-138/12-2/AW Czynność wniesienia aportem zrobotyzowanego stanowiska do spawania rur oraz dwóch maszyn do produkcji rusztowań nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
ILPP2/443-165/12-3/MN Stawka podatku - udostępnianie całego kompleksu rekreacyjnego (typu aquapark).
 
IPPP2/443-1366/11-2/KG opodatkowanie przekazania wspólnikowi, w toku postępowania likwidacyjnego, majątku spółki z o.o.
 
IPPP3/443-417/12-5/LK zastosowania stawki 0% podatku dla wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów przed zarejestrowaniem
 
ILPP1/443-265/12-4/AW Czy wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do spółki jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-165/12-4/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usug.
 
IPPP2/443-1358/11-4/KG w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego sprzed dnia rejestracji jako podatnik VAT
 
ILPP2/443-122/12-4/MR Jaką stawkę VAT należy stosować wykonując usługę trwałej zabudowy wnęk z montażem drzwi przesuwnych w ramach modernizacji budownictwa mieszkaniowego?
 
IPPP2/443-1418/11-2/KG w zakresie zwolnienia od podatku VAT transakcji zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego
 
ILPP2/443-85/12-4/AKr 1. Czy opisane w poz. 68 wniosku nieodpłatne przekazania towarów dokonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 marca 2011 r. przez Wnioskodawcę nie podlegały opodatkowaniu VAT, z jednoczesnym zachowaniem przez Wnioskodawcę prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem/wytworzeniem towarów i wyrobów, które zostały następnie nieodpłatnie przekazane?
2. Czy przepisy art. 29 ust. 4a w związku z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT uprawniają Wnioskodawcę do wystawienia zbiorczych wewnętrznych faktur korygujących „do zera”, w sytuacji opisanej wstanie faktycznym, a Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego objętego tą korektą w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wystawi korekty faktur wewnętrznych?
 
ILPP1/443-64/12-4/HW Czy Wnioskodawczyni ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur oraz innych dokumentów księgowych dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)?
 
IPPP2/443-423/12-4/KG opodatkowanie podatkiem VAT świadczonej usługi budowlano-montażowej osprzętu sterującego systemem, który jest częścią instalacji elektrycznej i komputerowej na trwałe związanej z budynkiem
 
IPPP2/443-301/12-6/KG obowiązki podatkowe ciążące na Wnioskodawcy z tytułu posiadanej nieruchomości
 
IPPP2/443-482/12-2/KG w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia własności nieruchomości na rzecz wspólników
 
IPPP2/443-448/12-2/KG opodatkowanie i sposób dokumentacji świadczonych usług polegających na objęciu dostawców uproszczonym systemem akceptacji dostaw
 
IPPP2/443-540/12-2/KG momentu powstania obowiązku podatkowego – rachunek powierniczy
 
IPPP1/443-728/12-2/PR określenie współczynnika struktury sprzedaży w obrocie z tytułu odpłatnego zbycia mienia komunalnego oraz gruntów, a także oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.
 
IPPP2/443-505/12-2/KG brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 
ILPP2/443-85/12-5/AKr 1. Czy opisane w poz. 68 wniosku nieodpłatne przekazania towarów dokonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 marca 2011 r. przez Wnioskodawcę nie podlegały opodatkowaniu VAT, z jednoczesnym zachowaniem przez Wnioskodawcę prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem/wytworzeniem towarów i wyrobów, które zostały następnie nieodpłatnie przekazane?
2. Czy przepisy art. 29 ust. 4a w związku z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT uprawniają Wnioskodawcę do wystawienia zbiorczych wewnętrznych faktur korygujących „do zera”, w sytuacji opisanej wstanie faktycznym, a Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego objętego tą korektą w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wystawi korekty faktur wewnętrznych?
 
ILPP2/443-237/12-2/SJ 1. Czy w świetle uzyskanych przez Spółkę Interpretacji oraz Klasyfikacji statystycznych, sprzedaż na wynos (w tym w ramach tzw. food court) w sposób przedstawiony w punkcie 1 b) opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, produktów wskazanych w punkcie 1 c) opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (tj. frytek i ziemniaczków), będzie opodatkowana stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 19 załącznika nr 10 ustawy o VAT?
2. Czy w świetle uzyskanych przez Spółkę Interpretacji, sprzedaż na wynos (w tym w ramach tzw. food court) w sposób przedstawiony w punkcie 1 b) opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, produktów podobnych do tych wskazanych w punkcie 1 c) opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, klasyfikowanych przez Spółkę do grupowania 10.31.11.0 „Ziemniaki zamrożone” będzie opodatkowana stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 19 załącznika nr 10 ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-62/12-4/BA Czy Wnioskodawca w związku z realizacją ww. projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części?
 
IPPP2/443-185/12-2/KG uznanie za czynność nieopodatkowaną podatkiem VAT wydania towarów w ramach świadczonej usługi reklamowej oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu bądź wytworzeniu nagród wydawanych przez Spółkę zwycięzcom konkursu, loterii itp.
 
ILPP1/443-80/12-2/KG Opodatkowanie usług wykonywanych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Gminy.
 
IPPP3/443-806/12-3/JK opodatkowanie usług cash poolingu
 
IPPP3/443-800/12-2/JK stawka podatku na produkt o nazwie „Ziele angielskie ziarno”
 
IBPP1/443-167/12/BM Opodatkowanie dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności posadowionych na nim nieruchomości.
 
IPPP3/443-743/12-2/JK opodatkowanie usług cash poolingu
 
ILPP2/443-237/12-3/SJ 1. Czy w świetle uzyskanych przez Spółkę Interpretacji oraz Klasyfikacji statystycznych, sprzedaż na wynos (w tym w ramach tzw. food court) w sposób przedstawiony w punkcie 1 b) opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, produktów wskazanych w punkcie 1 c) opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (tj. frytek i ziemniaczków), będzie opodatkowana stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 19 załącznika nr 10 ustawy o VAT?
2. Czy w świetle uzyskanych przez Spółkę Interpretacji, sprzedaż na wynos (w tym w ramach tzw. food court) w sposób przedstawiony w punkcie 1 b) opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, produktów podobnych do tych wskazanych w punkcie 1 c) opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, klasyfikowanych przez Spółkę do grupowania 10.31.11.0 „Ziemniaki zamrożone” będzie opodatkowana stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 19 załącznika nr 10 ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-258/12-4/AKr W jaki sposób udzielenie premii przez Podatnika oraz otrzymanie premii przez Podatnika od jego kontrahentów powinno zostać udokumentowane?
 
IPPP3/443-1170/09/12-5/S/JK W rozliczeniu, za który okres Spółka ma prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT wynikającej z wystawionej przez Spółkę faktury korygującej in minus?
 
IPPP1/443-832/12-2/MP Sprzedaż produktu o nazwie „Kmin rzymski cały” sklasyfikowanego po symbolem PKWiU 01.28.14.0, winna być opodatkowana 5% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy.
 
IPPP2/443-696/12-2/IZ Wnioskodawca świadczący usługi turystyki nie ma możliwości ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT poprzez uwzględnienie w obliczeniach strat (tzw. marży ujemnej) w drodze sumowania marż ujemnych i marż dodatnich.
 
ILPP2/443-313/12-2/MN Czy kursy e-learningowe i kursy realizowane poza miejscem prowadzonej działalności lub adresem Placówki wpisanym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych, przez Placówki na terenie całego kraju będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-88/12-2/MK Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z czynnościami niepodlegajcymi ustawie o VAT, zwolnionymi od podatku oraz podlegającymi opodatkowaniu.
 
IPPP1/443-716/12-2/MP Sprzedaż produktu o nazwie „Gałka muszkatołowa cała” sklasyfikowanego po symbolem PKWiU 01.28.13.0, winna być opodatkowana 5% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 11 załącznika nr 10 do ustawy.
 
IPPP1/443-1362/09/12-5/S/BS/IGo Jeżeli uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Wnioskodawcę będzie niemożliwe i będzie On dysponował opisanymi wyżej informacjami, należy uznać, iż zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres w którym posiada stosowne informacje.
 
IPPP2/443-1388/11-17/IZ W przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki umożliwiające Spółce rezygnację z zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości 18 i opodatkowania jej stawką podatku w wysokości 23%.
 
IPPP1/443-394/10/12-7/S/IGo Sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę stanowi czynność rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.
 
ILPP2/443-350/12-2/AK Czy wystawiając fakturę za prowizję z tytułu pośrednictwa przy udzielaniu kredytu mieszkaniowego ze stawką zwolnioną, Wnioskodawczyni postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 
IPPP2/443-441/12-2/KG prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług najmu
 
ILPP4/443-90/12-4/EWW Czy przedstawiona w stanie faktycznym transakcja powinna być kwalifikowana jako świadczenie usług związanych z nieruchomościami w rozumieniu art. 28e ustawy o VAT, dla których na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 3a ustawy o VAT podatnikiem jest podmiot świadczący usługę, tj. kontrahent, w związku z czym, Wnioskodawca powinien skorygować dotychczasowe rozliczenia podatku VAT dokonywane na zasadzie samonaliczenia („reverse charge”), a jednocześnie przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia VAT naliczonego, wykazanego na skorygowanych przez kontrahenta fakturach VAT (przy założeniu, że spełnione są wszelkie pozostałe warunki pozwalające na odliczenie VAT)?
 
IPPP2/443-450/10/12-5/S/IZ dotyczy prawidłowości wystawiania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesyłanych drogą elektroniczną (email)
 
IBPP2/443-74/12/IK Zwolnienie od podatku usług związanych z dochodzeniem roszczeń w imieniu poszkodowanych od towarzystw ubezpieczeniowych.
 
IPPP1/443-939/12-4/IGo Planowana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej przy założeniu, że zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 43 ust. 10 oraz 11 Ustawy VAT.
 
IBPP2/443-470/12/IK Czy opisane wyżej usługi w zakresie działalności polegającej na współpracy przy sprzedaży produktów w postaci lokat strukturyzowanych, funduszy inwestycyjnych, a także produktów oferowanych w ramach OFE będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 i 41 jako usługi pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi, oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego?
 
IBPP2/443-520/12/IK Stawka podatku VAT dla usług związanych ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadające się do recyklingu oraz sprzedaży materiałów z recyklingu jako kruszywo do podbudowy dróg, placów.
 
IBPP2/443-528/12/IK 1. Czy świadczenie przez Spółkę Usługi „back office" na terytorium kraju byłoby zwolnione z VAT?
2. Czy naliczony podatek VAT z tytułu nabycia towarów i usług dotyczących Usługi „back office”, która będzie świadczona przez Spółkę na rzecz podmiotów z Grupy , podlega odliczeniu?
 
IBPP2/443-562/12/IK Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
IBPP2/443-568/12/IK Otrzymane wynagrodzenie przez T. Sp. z o.o. (komplementariusza) za prowadzenie spraw Spółki T. Sp. z o.o. S.K.A. jest opodatkowane podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-596/12/IK Opodatkowanie dostawy towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej. Opodatkowanie dostawy towarów wraz z montażem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej. Opodatkowania dostawy towarów wraz z montażem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych poza terenem Unii Europejskiej.
 
ITPP2/443-649/12/KT Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do jego napędu.
 
IBPP2/443-121/12/RSz Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, w ramach wsparcia finansowego, służących wyłącznie czynnościom zwolnionym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT.
 
ITPP2/443-585/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania nauki pływania.
 
ITPP1/443-1359c/11/12-S/DM W przypadku gdyby Z lub S wystawił Spółce zaległe faktury VAT dotyczące wpłat dokonanych przez Spółkę przed 1 kwietnia 2011 r., wobec których Stowarzyszenia nie wystawiały faktur VAT, to czy Spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur?
 
IBPP2/443-245/12/BW Czy gdy przedmiotem umowy są roboty ziemne polegające tylko i wyłącznie na wykopach ziemnych pod budowę budynku mieszkalnego, to usługi takie objęte są stawką podatku VAT w wysokości 8% czy 23%?
 
IBPP2/443-376/12/WN Prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia opisanego we wniosku samochodu, prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia paliwa do eksploatacji ww. samochodu.
 
IPPP3/443-483/12-2/RD Czy, w świetle okoliczności przedstawionych w stanie faktycznym, począwszy od 1 stycznia 2011 r., sprzedaż Produktów w systemie „drive in” i „walk through” należy traktować jako świadczenie usług gastronomicznych, czy też jako dostawę gotowych posiłków i dań (poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT) opodatkowanych stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-261/12/BM Zwolnienie z opodatkowania dostawy budynku (kiosku).
 
IBPP1/443-328/12/BM Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych prowadzonych w ramach projektu „...”.
 
IBPP1/443-352/12/BM Brak świadczenia usług w związku z wypłatą bonusów za osiągnięcie w danym roku określonego obrotu, uznania, że wypłata bonusów za osiągnięcie w danym roku określonego obrotu nie stanowi korekty obrotu z tytułu sprzedaży towarów, braku wpływu wypłacanych bonusów na rozliczenia w zakresie podatku VAT oraz dokumentowania wypłacanych bonusów.
 
IBPP1/443-398/12/BM Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-446/12/BM Możliwość refakturowania kosztów mediów z zastosowaniem obowiązującej stawki VAT zgodnie z fakturą zakupową dla danej usługi.
 
IBPP1/443-475/12/BM Uznanie za próbkę przekazywanych nieodpłatnie wzorników i ich opodatkowania podatkiem VAT.
 
IBPP1/443-511/12/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę budynku w części w jakiej wydatki te będą miały związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi oraz prawidłowości wystawienia faktur dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, stanowiących podstawę odliczenia podatku VAT.
 
IBPP1/443-568/12/BM Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży zwierzyny łownej.
 
IBPP1/443-664/12/BM Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu obsługi komputera.
 
IBPP1/443-710/12/BM Uznanie bonusa za osiągnięcie celu jakościowego za wynagrodzenie za świadczenie usług, udokumentowane fakturą VAT.
 
IBPP2/443-587/12/BW Czy gdy przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego w całości, tzn. wraz z wykopami ziemnymi pod budowę tego budynku, to usługi takie objęte są stawką podatku VAT w wysokości 8 czy też 23%?
 
ITPP2/443-555a/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego edukacji regionalnej.
 
ITPP2/443-555b/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zajęć ekologiczno-przyrodniczych.
 
ITPP2/443-555c/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji zajęć dla dzieci i rodziców.
 
ITPP2/443-555d/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego spotkań przyrodniczo-historycznych.
 
ITPP1/443-417/12/KM Czy Wnioskodawca wykonując posadzkę przemysłową w garażu w budynku wielomieszkalnym, nie posiadając od zleceniodawcy jakiejkolwiek informacji pisemnej lub też oświadczenia o sposobie użytkowania w przyszłości lokalu o nazwie garaż, miał prawo ustalić w fakturze VAT z miesiąca marca 2012 r. dokumentującej sprzedaż usługi budowlanej w zakresie wykonania posadzki przemysłowej w garażu, iż przedmiotowa usługa budowlana jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%?
 
IPTPP1/443-660/12-4/MW Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT poniesionego przez Gminę w związku z wykonaniem przyłączy oraz sposobu realizacji tego prawa
 
IPTPP2/443-675/12-4/JN Wniesienie aportem do Spółki przedmiotowych budynków i budowli wraz z gruntem, na którym te budynki i budowle są posadowione, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPTPP1/443-660/12-5/MW W związku z wykonywaniem przez Gminę za wynagrodzeniem przyłączy wodociągowych na rzecz właścicieli posesji, Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z wykonaniem ww. przyłączy. Ww. prawo Gmina będzie mogła realizować zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 lub ust. 11 ustawy, tj. w miesiącu otrzymania faktury lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
 
IPTPP2/443-675/12-5/JN Czynności nieodpłatnego oddania w użytkowanie przedmiotowych nieruchomości zabudowanych i mienia ruchomego nie będzie odpłatnym świadczeniem usług, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, przedmiotowa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-660/12-6/MW Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT poniesionego przez Gminę w związku z budową wodociągu oraz sposób realizacji tego prawa
 
IPTPP2/443-675/12-6/JN Planowana czynność wniesienia aportem mienia ruchomego do Spółki nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym ww. czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek właściwych dla poszczególnych towarów.
 
IPTPP1/443-660/12-7/MW W związku z wykonywaniem przez Gminę za wynagrodzeniem przyłączy wodociągowych na rzecz właścicieli posesji, Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z wykonaniem ww. przyłączy. Ww. prawo Gmina będzie mogła realizować zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 lub ust. 11 ustawy, tj. w miesiącu otrzymania faktury lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
 
IPTPP2/443-676/12-4/KW Opodatkowanie rekompensaty otrzymywanej od Gminy
 
IPTPP4/443-535/12-4/UNR Czy w kontynuowanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej może on skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, i pozostać przy ewidencji świadczonych usług za pomocą wystawianych faktur.

Wskaźniki gospodarcze