Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 listopada 2012 r.
 
ITPP2/443-1573/11/AD Opodatkowanie, czynności wniesienia części przedsiębiorstwa do spółki.
 
ITPP2/443-707/12/AW Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania płyt.
 
ITPP2/443-1406/11/EK Dostawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.
 
ITPP1/443-1331/11/TS Czy Wnioskodawca ma prawo do pomniejszenia obrotu (w ewidencjach VAT), a w związku z tym również VAT należnego o wartość udzielonej bonifikaty, jeżeli jej wysokość udokumentowana jest miesięcznym zestawieniem sprzedaży sporządzanym przy pomocy programu komputerowego, wykazującego kwoty sprzedaży i kwoty bonifikat?
 
ITPP1/443-1318/11/AJ Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.
 
ITPP1/443-1693/11/AT Czy udzielone w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym pożyczki stanowią transakcje dkonywane sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym zarówno przed 01.01.2011 r., jak i od dnia 01.01.2011 r.
 
ITTP1/443-348/12/TS Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży lodów i deserów lodowych
 
ITPP1/443-1636/11/MN Korekta podatku naliczonego, opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych i miejsc postojowych.
 
ITPP1/443-1729/11/AT Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług likwidacji szkód odsprzedawanych przez Spółkę ubezpieczycielowi w ramach „komisu usług”, a wykonywanych faktycznie przez podmioty trzecie w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela, na podstawie substytucyjnego pełnomocnictwa uzyskanego od Spółki (posiadającej pełnomocnictwo wydane przez ubezpieczyciela, upoważniające do działania w imieniu i na rzecz tego ubezpieczyciela)?
 
ITPP2/443-1655/11/AK Zastosowanie stawki 0% dla usług związanych z ochrony brzegu morskiego
 
ITPP2/443-1760/11/AK Czy w tak opisanym stanie faktycznym zwrot na rzecz Spółki wydatków poniesionych na przygotowanie produkcji jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1648/11/DM korekta podatku
 
ITPP1/443-1586/11/KM Braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej oraz prawa do odliczenia przy nabyciu usług związanych z budową tej infrastruktury i korekty podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1591/11/AP Zwolnienia od podatku usług świadczonych w ramach medycyny pracy.
 
ITPP1/443-758/12/AP Możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-718/12/AŚ Czy „otwierając” ponownie działalność podatnik był zobowiązany do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 
IBPP2/443-651/12/RSz ­- opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek (gruntów), dla których na dzień sprzedaży brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, a przeznaczenie danej działki pod zabudowę mieszkaniową lub/i komercyjną wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bądź analizy urbanistyczno-architektonicznej, której wyniki uprawniają do wydania decyzji o warunkach zabudowy, sklasyfikowanych wg ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione lub grunty zabudowane i zurbanizowane,
- prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, dla których w momencie sprzedaży istnieje już aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika przeznaczenie danej działki pod zabudowę, została wydana decyzja o warunkach zabudowy, lub w przypadku braku ww. dokumentów dla danego terenu wiążąca jest ewidencja gruntu, z której wynika przeznaczenie terenu pod zabudowę,
- prawa do odliczenia podatku naliczonego faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji przy sprzedaży gruntów, których sprzedaż będzie zwolniona od podatku.
 
IBPP2/443-547/12/KO Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP2/443-549/12/ICz Przechowywanie kopii faktur wystawianych w formie papierowej oraz przechowywanie faktur VAT wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej.
 
IBPP2/443-802/12/BW Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
 
IBPP2/443-803/12/BW Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania ?
 
IBPP2/443-805/12/BW Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
 
IPTPP2/443-576/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wniesienia do Spółki Cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa).
 
IBPP3/443-686/12/AŚ W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług: programów oraz turnusów rehabilitacyjnych oraz opodatkowania różnicy między kwotą nabycia a kwotą sprzedaży usług świadczonych przez fizjoterapeutę, technika fizjoterapeutę, pielęgniarkę lub lekarza
 
IBPP1/443-697/12/LSz Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych osobiście przez Wnioskodawcę usług nauki usług prywatnej nauki wychowania fizycznego. Brak zwolnienia od podatku VAT usług prywatnej nauki wychowania fizycznego nie świadczonych osobiście przez Wnioskodawcę będącego nauczycielem, ale przez żonę Wnioskodawcy lub zatrudnionego innego nauczyciela, instruktora.
 
ITPP2/443-1002/12/RS Opodatkowanie czynności polegającej na darowiźnie wierzytelności.
 
IBPP1/443-268/12/LSz Bonus otrzymany z tytułu osiągnięcia określonego obrotu za dany okres rozliczeniowy, należy traktować – na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – jako rabat, skutkujący koniecznością korekty obrotów z tytułu dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
 
IBPP1/443-269/12/LSz Bonus otrzymany z tytułu osiągnięcia określonego obrotu za dany okres rozliczeniowy, należy traktować – na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – jako rabat, skutkujący koniecznością korekty obrotów z tytułu dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
 
IBPP1/443-505/12/AL W zakresie opodatkowania podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 
IBPP1/443-506/12/AL Czy otrzymane przez Gminę środki z Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 
ITPP2/443-983b/12/AJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów?
 
ITPP2/443-951/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-915/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu motocykla oraz paliwa do jego napędu.
 
ITPP1/443-848/12/BK Czy sprzedaż działek budowlanych położnych na gruntach Pana gospodarstwa można sprzedać bez podatku VAT w wysokości 23%?
 
IBPP1/443-145/12/BM Opodatkowanie planowanej dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności posadowionego na nim budynku warsztatowo-administracyjnego.
 
IPPP2/443-348/12-2/IZ dotyczy opodatkowania książek i broszur z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej
 
IPPP2/443-854/12-4/BH Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, sprzedaż przedmiotowej działki będzie korzystać ze zwolnienia z VAT.
 
ILPP1/443-238/12-4/AW Czy opisane usługi podlegają opodatkowaniu stawką VAT 8%?
 
IPPP1/443-1872/08/11-5/S/IZ Po dniu 1 maja 2004 r., w odniesieniu do samochodów osobowych, które w ramach prowadzonej działalności są przedmiotem wynajmu, Stronie przysługuje prawo do odliczenia paliwa nabywanego do ich napędu zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy. Spółka ma również prawo od dnia 1 maja 2004 r. do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych, które stanowią środki trwałe, ale nie są przeznaczone na wynajem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r., czyli samochodów osobowych, których ładowność przekracza 500 kg. Oznacza to, że Spółka nie może zastosować obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego do paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.
 
IPPP2/443-415/12-2/AK W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, jak również przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oceniając pozycję prawnopodatkową podmiotu administrującego tym funduszem, należy uznać, że podmiot administrujący funduszem nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług, w związku z czym czynności opisane we wniosku o udzielenie interpretacji nie mogą podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPP1/443-624/10/12-5/S/IGo W przypadku otrzymywania przez Spółkę faktur VAT, wyłącznie za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail (np. w formacie PDF), Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur w rozliczeniu za okres, w którym zostały otrzymane w ten właśnie sposób, lub w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów.
 
IPPP2/443-847/12-2/BH usługi zarządzania ryzykiem w zakresie zawieranych przez Wnioskodawcę kontraktów na instrumentach pochodnych nie są objęte zwolnieniem od podatku VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy
 
IPPP2/443-931/12-2/BH W myśl art. 29 ust. 4a ustawy Wnioskodawca miał prawo do uwzględnienia faktur korygujących podatek należny wykazany w pierwotnych fakturach wystawionych dla przekształcanej Spółki XXX Sp. z o.o.
 
IPPP2/443-622/12-6/MM Względem świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych mających na celu uaktualnianie, poszerzanie i uzyskanie nowych umiejętności dla celów zawodowych, finansowanych w całości ze środków publicznych, zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ILPP1/443-73/12-2/AW Opodatkowanie czynności zbycia udziałów w zawiązanych spółkach z o.o.
 
IPPP2/443-907/12-4/BH Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia własnych pracowników (wykładowców, trenerów) na rzecz Spółki B. opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-357/12-5/AK Prowadzone przez Wnioskodawcę seminaria dla przedstawicieli gmin i innych urzędów publicznych - z uwagi na związek z uzyskiwaniem przez te osoby nowej wiedzy wykorzystywanej w ich pracy, a więc z poszerzaniem kwalifikacji zawodowych, a także z uwagi na fakt, iż seminaria powyższe w całości lub w co najmniej 70% finansowane są ze środków publicznych - korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r.
 
IPPP2/443-383/12-2/KG w zakresie uznania za czynność nieopodatkowaną podatkiem VAT wydania towarów w ramach świadczonej usługi marketingowej oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Spółkę zwycięzcom Konkursów
 
IPPP2/443-409/12-3/KG opodatkowanie przekazania udziałowcowi Spółki w wyniku postępowania likwidacyjnego majątku Spółki oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego
 
IPPP2/443-923/12-2/BH Przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo ani też ZCP. Sprzedaż nieruchomosci będzie korzystać ze zwolneinia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10.
 
ILPP2/443-281/12-2/AD Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2012).
 
ILPP2/443-105/12-2/EN Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym operator może na swojej kasie rejestrującej ewidencjonować sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z komunikacji w imieniu i na rzecz Gminy i czy w sytuacji gdy operator może na swojej kasie rejestrującej ewidencjonować przedmiotową sprzedaż, drukowany na kasie paragon powinien zawierać informacje dotyczące operatora nazwa adres i NIP?
 
IPPP2/443-796/12-2/MM Zarządca nieruchomości podatnikiem podatku VAT
 
IPPP3/443-517/12-2/RD Opodatkowanie nieruchomości , w tym budynków przeznaczonych do rozbiórki
 
IPPP2/443-889/12-2/BH Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup towarów, z zastosowaniem proporcji wyliczonej na bieżący rok w wysokości 3%.
 
ILPP1/443-56/12-2/NS Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2012).
 
ILPP2/443-105/12-3/EN Czy w związku z prowadzeniem przez operatora na swojej kasie rejestrującej ewidencji sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji w imieniu i na rzecz Gminy, Gmina zachowuje co do innych wykonywanych przez nią czynności, zwolnienie przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 
ILPP2/443-105/12-4/EN Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w sytuacji gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zażąda wystawienia faktury VAT, operator na podstawie udzielonego w tym zakresie pełnomocnictwa, powinien wystawić fakturę VAT w imieniu i na rzecz Gminy?
 
IPPP3/443-750/12-3/JK opodatkowanie świadczonych usług serwisowych, stałe miejsce prowadzenia działalności przez oddział
 
ILPP2/443-105/12-5/EN Czy w sytuacji, gdy operator na swojej kasie rejestrującej będzie ewidencjonować sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z komunikacji w imieniu i na rzecz Gminy, wysokość osiąganego przez Gminę obrotu i zapłatę przez Gminę podatku VAT, Gmina powinna określić na podstawie sporządzanych przez operatora raportów fiskalnych, o których – mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania?
 
IPPP2/443-91/12-2/JW Sprzedawane przez Spółkę towary i usługi ściśle związane z usługą kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu świadczącego usługę kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, który to świadczy tę usługę na rzecz otrzymującego dotację na ten cel (usługi wymienione w pkt 3 stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) – nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, tylko podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. według stawki właściwej.
 
IPPP3/443-97/12-4/JK prawo do odliczenia podatku naliczonego (Spółka nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności) w przypadku sprzedaży krajowej, WDT, eksportu
 
ILPP4/443-25/12-2/ISN Czy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu opisanego samochodu Wnioskodawca miał prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego?
 
ILPP1/443-72/12-4/HW Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur / innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)?
 
IPPP2/443-364/12-5/IZ dotyczy uznania świadczonych usług za usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego oraz zastosowania zwolnienia od podatku dla tych usług
 
IPPP3/443-700/12-2/JK opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP2/443-103/12-2/MR Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pn. (...) w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013?
 
ILPP1/443-79/12-4/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego – czynności opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-926/12/PS Brak obowiązku zapłaty podatku z tytułu zbycia przedsiębiorstwa.
 
ILPP1/443-50/12-7/KG Stawka podatku na świadczenie polegające na udzielaniu pozwolenia na połów ryb.
 
ITPP2/443-975/12/AP Sprzedaż składników majątku i stawka podatku.
 
ITPP2/443-802/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania pikniku.
 
ITPP2/443-742/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy placu zabaw.
 
ITPP2/443-629/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na utworzeniu placu rekreacyjnego i łowiska wiejskiego.
 
IPPP2/443-763/12-2/BH Stanowisko Spółki jest prawidłowe w zakresie rozliczeń podatku przed i po dacie podziału Spółki przez wydzielenie
 
ITPP2/443-611/12/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dotyczącego ochrony terenów zielonych i poprawy bezpieczeństwa ekologiczno-sanitarnego, polegającego na zakupie samochodów specjalnych.
 
IPPP1/443-651/12-2/PR kreślenie właściwej podstawy opodatkowania dla zamiany nieruchomości.
 
ITPP2/443-600/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na adaptacji gabinetu stomatologicznego.
 
ITPP1/443-1026/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-1093/12/BK Czy w związku z tym, iż prowadzi Pani działalność, polegającą na świadczeniu usług stomatologicznych, VAT może być w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych kosztem kwalifikowanym, gdyż w związku z tym, iż nie jest Pani podatnikiem tego podatku nie jest w stanie go odzyskać?
 
ITPP2/443-749/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania rozgrywek.
 
ITPP1/443-770a/12/BK Czy Stowarzyszeniu będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
 
ITPP1/443-770b/12/BK Czy Stowarzyszeniu będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
 
ITPP2/443-737/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego rozbudowy sieci szerokopasmowej.
 
ITPP1/443-780/12/AJ Czy ewidencję za pomocą kas rejestrujących powinien Pan rozpocząć we wszystkich punktach, w których prowadzona jest działalność?
 
ITPP2/443-790/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego przebudowy parkingu.
 
ITPP2/443-648/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
ITPP2/443-578/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zakupu i montażu kolektorów.
 
ITPP1/443-983/12/JJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-977/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-984/12/JJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-988/12/AJ Zwolnienia od podatku zadatku wpłaconego na poczet przyszłej dostawy budynku i obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1045/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-974/12/EK Sprzedaż oddziału, który jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo oraz, co w ocenie tutejszego organu najistotniejsze, funkcjonalnie - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1135/12/AJ Czy LGD będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy?
 
ITPP2/443-1155/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-922/12/BK Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego.
 
ITPP2/443-932/12/AK Opodatkowania czynności wniesienia majątku Spółki przed jej likwidacją, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego do jednoosobowej działalności wspólnika
 
ITPP1/443-943/12/AJ Sposób rozliczania usług najmu lokali mieszkalnych oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-26/12/BK Braku prawa do odliczenia podatku.
 
ITPP1/443-1025a/12/AJ Zwolnienie od opodatkowania czynności świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów i nauczycieli.
 
ITPP1/443-1025b/12/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-858/12/JJ Stawki podatku przy sprzedaży drewna opałowego.

Wskaźniki gospodarcze