Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-1285/11/BJ Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1528/11/MS Możliwość stosowania nazwy skróconej.
 
ITPP1/443-1553/11/DM Brak obowiązku zarówno opodatkowania czynności związanej z „przeniesieniem” nieruchomości do majątku prywatnego celem wynajmu, jak i dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1413/11/DM czynności związane z wydaniem zezwolenia na amatorski połów ryb i przeprowadzenie egzaminów na kartę wędkarską podlegają opodatkowaniu stawką podstawową
 
ITPP1/443-1391/11/TS Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwiazanego z nabyciem gadżetów w ramach prowadzonych działań marketingowych
 
ITPP1/443-1590/11/AJ Zastosowanie art. 17 ust. 7 ustawy do nabycia odpadów z tworzyw sztucznych, dokumentowanie tzw. mechanizmu "odwróconego obciażenia" zgodnie z art. 106 ust. 1a ustawy o powiązaniu z paragrafem 5 ust. 15 rozporządzenia z 28.03.2011 o prawo do odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit.B.
 
ITPP/443-1355b/11/AW stawka podatku/zwolnienie od podatku obowiązującej do usług stołówkowych świadczonych przez Zespół Szkół
 
ITPP1/443-1356/11/BK Zakres stawki podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 
ITTP2/443-1358/11/EK czy świadczenie usług finansowych w całości ze środków publicznych korzysta ze zwolnienia od podatku?
 
ITPP2/443-1355a/11/AW stawka podatku/zwolnienie od podatku obowiązującej do usług zakwaterowania świadczonych przez Zespół Szkół
 
ITPP2/443-251/12/PS wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ITPP1/443-1359a/11/DM Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1568/11/JJ Czy usługi wykonane przez Wnioskodawcę na zlecenie Policji na podstawie ww. umowy będą należeć do usług w zakresie opieki medycznej, zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
ITPP1/443-1611/11/AP Opłaty za media pobierane przy najmie lokali wchodzą w skład obrotu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi najmu.
 
ITPP1/443-1633/11/TS Stawka podatku przy sprzedaży gotowych posiłków na stacjach benzynowych
 
ITPP1/443-1632/11/MN Moment powstania obowiązku podatkowego usług medycznych oraz ich dokumentowanie
 
ITPP1/443-1619/11/DM Moment powstania obowiązku podatkowego i stawka podatku z tytułu sprzedaży usług w formie pakietów
 
ITPP2/443-1599/11/AK Opodatkowanie czynności przekazania nagród na pracowników i klientów, których koszt wkalkulowany jest w cenę kompleksowej usługi promocyjnej świadczonej na zleceniodawcy.
 
ITPP1/443-1634/11/DM Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności posadowionych na nim budynków i budowli.
 
IBPP3/443-386/12/ASz Zwolnienie z podatku usług przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
 
IBPP3/443-394/12/ASz Zwolnienie od podatku VAT badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy obejmujących wykonanie badań lekarskich i wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pracownika.
 
IBPP3/443-454/12/ASz Zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług za pośrednictwem zatrudnionych logopedów i psychologów, będących jednocześnie terapeutami integracji sensorycznej i trenerami EEG-Biofeedbeck, pedagogów, będących jednocześnie terapeutami integracji sensorycznej oraz trenerami EEG-Biofeedbeck oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzeń pracowników ze środków unijnych.
 
IBPP3/443-654/12/EJ Stawka podatku VAT na zakup wozów strażackich przez Gminę.
 
ITPP2/443-432/12/KT Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-336/12/IK Czy stosowanie przez Wnioskodawcę stawki podstawowej podatku od towarów i usług 23% przy odsprzedaży usług sportowo-rekreacyjnych zakupionych od dostawców w stawce preferencyjnych 8% jest prawidłowe?
 
IBPP2/443-339/12/RSz Zwolnienie z podatku VAT dzierżawy, na rzecz osoby fizycznej (rolnika), nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ....
 
IBPP2/443-354/12/IK Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-363/12/IK Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-492/12/IK - Czy świadczone przez bank usługi obsługi wpłat i przelewów opisane w zdarzeniu przyszłym są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
- Czy w przypadku uznania, że świadczone przez bank usługi obsługi wpłat i przelewów są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, za dokument potwierdzający wykonanie usługi zgodnie z art. l06 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za fakturę można uznać zgodnie z § 17 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. – bankową notę memoriałową, zawierającą wszystkie elementy dokumentu dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku wskazane w tym przepisie.
 
IBPP1/443-692/12/AL Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności sprawdzania kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną w sytuacji gdy sprawdzenie kwalifikacji stanowi ostatni etap kursu lub seminarium przygotowującego do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego.
 
IBPP1/443-994/12/AL Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności sprawdzania kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną w sytuacji gdy osoby ubiegające się o sprawdzenie kwalifikacji bezpośrednio przed nim nie uczestniczyły w organizowanym przez Wnioskodawcę kursie lub seminarium.
 
ITPP2/443-888/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na wybudowaniu stanic kajakowych.
 
ITPP2/443-874/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na wybudowaniu zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej
 
ITPP1/443-872/12/MS Czy poniesiony przez Klub Sportowy koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób przez Klub odliczony lub zwrócony?
 
IPPP2/443-924/12-2/BH Przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo ani też ZCP. Sprzedaż nieruchomosci będzie korzystać ze zwolneinia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10.
 
IPPP1/443-398/11/12-5/S/MP wartość obrotu uzyskanego przez Spółkę z tytułu udzielonych pożyczek należy uznać za obrót uzyskany z tytułu czynności dokonywanych sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy, zatem podlega on wyłączeniu przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPPP2/443-786/12-2/JW Czy sprzedaż działek będzie podlegać w całości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%, a także w zakresie sprzedaży udziału we współwłasności działek ? W przypadku uznania, że transakcje sprzedaży nieruchomości będą w całości podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, a lub prawo do zwrotu nadwyżki takiego podatku naliczonego nad należnym ?
 
IPPP2/443-528/12-2/IZ dotyczy opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie planowanej ugody
 
IPPP1/443-584/12-2/PR uznanie zwrotu poniesionych kosztów za wynagrodzenie za świadczenie usług polegające opodatkowaniu podatkiem
 
IPPP1/443-597/12-2/PR stawka podatku dla dostawy fosforanów.
 
ITPP1/443-776/12/MS Opodatkowanie dostawy lokali apartamentowych.
 
IPPP1/443-589/12-2/PR opodatkowanie zwrotu opłat skarbowych i sądowych wnoszonych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz kontrahentów
 
IPPP3/443-676/12-2/RD VAT – w zakresie rozliczenia importu usług, podstawy opodatkowania, zwolnienia z opodatkowania oraz ustalenia współczynnika proporcji dla usług pośrednictwa finansowego
 
IPPP3/443-861/12-2/RD Czy świadczone przez Spółkę usługi, realizowane na zlecenie jednostki otrzymującej wsparcie z Unii Europejskiej bezpośrednio związane z realizowanymi szkoleniami, mieszczące się w definicji kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i finansowane ze środków z Unii Europejskiej (70%) są usługami zwolnionymi z VAT?
 
IPPP3/443-560/12-3/RD W zakresie wystawiania faktury VAT na podstawie umowy podwykonawstwa jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce dla własnej spółki z .o.o. zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii i zastosowanej stawki
 
IPPP2/443-782/12-2/BH Dzieła sztuki mogą stanowić towary używane, których sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
IPPP2/443-872/12-2/BH Nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, testerów, próbek i pojedynczych egzemplarzy pełnowartościowych towarów nie stanowi dostawy towarów, natomiast za dostawę należy uznać nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych zapisanych na nośnikach cd.
 
IPPP3/443-870/12-2/RD Traktowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej jako dostawę towarów oraz opodatkowania zniesienia współwłasności
 
IPPP2/443-139/11/12-5/S/JW Czy zbycie Nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP3/443-544/12-5/RD W zakresie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości przy nakładach przekraczających 30 % jej wartości początkowej z prawem do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków odpowiadających co najmniej 30 % wartości początkowej obiektu.
 
IPPB2/415-767/12-3/MG Zakres ponownego opodatkowania niepodzielonych zysków spółki z o.o. w momencie ich wypłaty (postawienia do dyspozycji) przez spółkę komandytową powstałą w wyniku przekształcenia spółki z o.o.
 
IPPP1/443-950/12-2/PR stawka podatku przy świadczeniu usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji
 
IPPP2/443-1027/12-2/AO brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-787/12-2/AO Czy obciążenie OSiR za Usługi stanowi czynność opodatkowaną VAT i powinno być dokumentowane fakturą VAT wystawianą przez Gminę? Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez OSiR dokumentujących Opłaty Eksploatacyjne oraz inne koszty związane z obsługą i utrzymaniem z Pływalni?
 
IPPP2/443-851/12-2/AO Czy sprzedaż samochodu, przy której zostało zastosowana stawka podatku VAT „zw.” powoduje konieczność korekty podatku naliczonego?
 
IPPP2/443-726/12-2/KOM prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu otrzymanych w formacie PDF, JPG, TIFF; rozpoznanie właściwego momentu powstania tego prawa oraz forma wyrażenia akceptacji na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną
 
IPPP2/443-859/12-2/KOM prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę przejmującą (A) z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną (B) zarówno przed, jak i po dniu połączenia, sukcesja podatkowa
 
IPPP2/443-939/12-2/KOM prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu budowy i utrzymania targowiska
 
IPPP3/443-492/12-5/RD Wyodrębniony z majątku Wnioskodawcy zespół składników materialnych związanych z Działalnością Licencyjną posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tym samym spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym transakcję wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Licencyjnej należy uznać za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-96/12-4/KG świadczenie Spółki nie będzie miało charakteru kompleksowego, złożonego z wielu czynności, lecz będą to odrębne świadczenia, które należy opodatkować biorąc pod uwagę klasyfikację budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Tym samym za prawidłowe należało uznać stanowisko Spółki zgodnie z którym do budowy budynków mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 1122, tj. do obiektu jako całości należy zastosować stawkę obniżoną w wysokości 8 %.
 
ITPP2/443-486/12/KT Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży budynków mieszkalnych wolnostojących i w zabudowie bliźniaczej oraz apartamentów
 
IPPP2/443-124/12-2/KG opodatkowanie podatkiem VAT zbywanych składników majątku
 
ITPP2/443-985/12/AP Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ITPP1/443-857/12/AJ Opodatkowanie świadczonych czynność na rzecz jednostki macierzystej na zasadach ogólnych.
 
ITPP2/443-991/12/EB Zbycie stadionu sportowego i dwóch boisk sportowych korzysta ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP2/443-810/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania zlotów rowerowych.
 
ITPP1/443-736/12/AJ Możliwość i sposób dokonania rozliczenia faktur VAT wystawionych na dwóch nabywców.
 
IBPP2/443-361/12/BW Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił odliczając podatek VAT naliczony przy zakupach usług i materiałów pokrytych z dotacji?
 
IBPP2/443-366/12/BW 1. Czy opisane użyczenie nieruchomości gruntowej stanowi nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 powołanej ustawy?
2. Jakie elementy powinny wejść do podstawy opodatkowania przy założeniu, że opisane użyczenie stanowi odpłatne świadczenie usług w myśl definicji zawartej w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy opisane użyczenie będzie podlegało zakwalifikowaniu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-725/12/AJ Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców lokali.
 
ITPP1/443-737/12/AJ Prawo do rozliczenia faktury wystawionej na kilku nabywców w przypadku dysponowania kopią dokumentu.
 
ITPP1/443-803/12/MS Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę VAT – w wysokości 8%, budując dla siebie jako nabywcy usługi budowlanej wraz z materiałem wykonawcy, tj. budowy własnego domu mieszkalnego?
 
ITPP1/443-800/12/AP Czy sprzedaż czternastu działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nabytych w drodze spadku podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu w podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1063/08/12-S/KM 1. Opodatkowanie nabycia wierzytelności w celu ich windykacji lub dalszej sprzedaży.
2. Ustalenie podstawy opodatkowania sprzedaży wierzytelności nabytej w drodze cesji.

Wskaźniki gospodarcze