Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-486/12/DM Czy świadczone przez Spółkę usługi podlegają VAT i czy Spółka z tego tytułu jest uznana za podatnika?
 
ITPP1/443-496/12/DM Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego i daty wydania w przypadku sprzedaży nieruchomości
 
ITPP2/443-1564/11/AW Stawki podatku obowiązujące do zrealizowanej usługi szkoleniowej.
 
ITPP2/443-1543/11/EB Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych.
 
ITPP1/443-1511/11/TS Opodatkowanie opłat za media.
 
ITPP1/443-1555/11/MS Zastosowanie zwolnienia dla usług związanych z usługami ubezpieczeniowymi.
 
ITPP1/443-471/12/DM Opodatkowanie, określenie podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ubezpieczenia sprzętu niezbędnego do korzystania z usług telekomunikacyjnych, wydawanego abonentom na określony czas.
 
ITPP1/443-1571/11/KM Czy wystawiając najemcy fakturę VAT, w związku z obciążeniem indywidualnym kosztem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów, Wnioskodawca ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT 8%
 
ITPP1/443-1574/11/AP 1. Czy będzie Pan mógł dokonac korekty według art. 90 i 91 ustawy?2. Czy sprzedając w przyszłości wymienione maszyny rolnicze będzie Pan zobowiązany do naliczenia podatku VAT?3. W jakiej wysokości należy odprowadzic podatek nalezny w przypadku sprzedaży wymienionych środków trwałych?
 
IPTPP4/443-555/12-2/OS Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu zawarcia umowy leasingu operacyjnego ww. ciągnika do zrywki drewna, to dokonanie cesji przedmiotowej umowy leasingu operacyjnego na rzecz innego podmiotu nie będzie rodziło obowiązku skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez leasingodawcę.
 
IPTPP2/443-722/12-4/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP3/443-28/12-2/KK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-678/12-2/IG Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i to od chwili zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?
 
IPTPP1/443-676/12-4/AK Czy usługi dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce języków obcych, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczno korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie i plastycznie, objęte są zakresem przepisów art. 43 ust. 1 pkt 19, 26 i 29 ustawy?
 
IPTPP4/443-544/12-2/BM Odzyskanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-581/12-2/JM Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-653/12-4/KW Czy Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „...” będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu?
 
IPTPP2/443-746/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-532/12-6/OS Jaka będzie stawka podatku VAT dla czynności sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”?
 
IPTPP4/443-532/12-7/OS Jaka będzie stawka podatku VAT dla czynności sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.29.1 „Usługi w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia”?
 
IPTPP4/443-532/12-8/OS Usługi stanowić będą zbiór usług i winny być opodatkowane odrębnie, z zastosowaniem właściwych dla nich stawek podatku VAT, tj. 8% lub 23%.
 
IPTPP2/443-736/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego kompleksowej renowacji i termomodernizacji dwóch komunalnych budynków mieszkalnych, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - efekty inwestycji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-687/12-2/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani części w przypadku, gdy prawo do obniżenia podatku powstało w 2008 r. w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-726/12-2/IR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione na zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ITPP2/443-890/12/AW Wyłączenie z opodatkowania dostawy udziałów we współwłasności gruntu przeznaczonego pod zabudowę.
 
IPTPP1/443-702/12-2/MG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części związanego z realizacją inwestycją pn. „...”, ponieważ nabyte usługi nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP3/443-29/12-2/BJ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-693/12-2/MW Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu, ponieważ faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu będą wystawiane na inny podmiot.
 
IPTPP4/443-554/12-2/JM Usługi sklasyfikowane przez Wnioskodawcę jako „Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi” PKWiU 68.32.13.0 należy opodatkować, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, stawką podatku 23%.
 
IPTPP1/443-690/12-4/AK Czy MZD przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wykonanie/modernizację kanalizacji deszczowej?
 
IPTPP2/443-635/12-4/IR W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy transformatorów oraz zastosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia” do dostawy uzwojenia z drutu miedzianego lub aluminiowego, rdzenia stalowego i stalowej obudowy
 
ILPP1/443-182/12-2/HW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 
ILPP1/443-231/12-3/AI Korekta odliczonego podatku.
 
ILPP2/443-227/12-4/EN Czy sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-227/12-5/EN Czy sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-892/12/AJ Brak obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ILPP1/443-333/12-4/NS Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku oddania majątku w dzierżawę podmiotowi prywatnemu.
 
ILPP1/443-333/12-5/NS Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku wydzierżawienia majątku spółce prawa handlowego.
 
ITPP2/443-858/12/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dotyczącego opracowania studyjno-koncepcyjnego dla terenów inwestycyjnych
 
ILPP4/443-143/12-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na terytorium kraju.
 
ILPP4/443-143/12-5/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na terytorium Unii Europejskiej.
 
ILPP4/443-143/12-6/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
 
ITPP1/443-1160/12/JJ Odzyskanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-799/12/JJ Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna wykazać na fakturze rozliczając usługę?
 
IPPP2/443-1426/11-4/KG zastosowania zwolnienie od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług kształcenia zawodowego oraz organizacji konferencji naukowo – technicznych, sympozjów, narad, kursów i spotkań specjalistycznych a także poradnictwa technicznego przez jednostki, które posiadają wpis do ewidencji działalności oświatowej i są objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty
 
IPPP1/443-829/12-4/IGo Zwolnienie z podatku VAT nabytych wierzytelności kredytowych.
 
IPPP2/443-818/12-2/BH Wnioskodawca w sposób prawidłowy pomniejszył obrót ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych do dnia 31 grudnia 2011 r. na podstawie: miesięcznych zestawień sprzedaży, paragonów z kasy fiskalnej będących w posiadaniu klienta i podatnika oraaz szczegółowych zestawień kwot bonifikat na poszczególne miesiące z podziałem na poszczególne paragony fiskalne
 
IPPP2/443-619/12-4/BH koszty przesyłki i opłaty transakcyjnej stanowią element świadczenia zasadniczego tj. sprzedaży towarów i usług
 
IPTPP3/443-20/12-4/KK Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. <...>, ponieważ poniesione wydatki nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP3/443-22/12-4/KK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. <...>, ponieważ poniesione wydatki nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-360/11-4/LK rozliczenia podatku VAT z tytułu otrzymywanych i wystawianych faktur przed zarejestrowaniem
 
IPPP2/443-546/12-5/BH W stosunku do samochodów wykorzystywanych przez podatnika do jazd testowych lub demontracyjnych podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości przy nabyciu tych pojazdów jak również do odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliwa.
 
IPTPP3/443-31/12-2/KK Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-546/12-6/BH W stosunku do samochodów wykorzystywanych przez podatnika do jazd testowych lub demontracyjnych podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości przy nabyciu tych pojazdów jak również do odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliwa.
 
IPTPP4/443-521/12-4/UNR W rozliczeniu za jaki okres służy nabywcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zagubionych faktur? Czy w rozliczeniu za okres, w którym otrzymane zostały duplikaty zagubionych faktur, czy w rozliczeniu za okres w którym otrzymane zostały przez osobę postronną oryginały faktur?
 
IPPP2/443-525/12-4/BH podatnik ma prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych jednocześnie z czynnosciami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu
 
IPTPP1/443-700/12-2/IG Czy Gminie przysługuje odliczenie podatku VAT w związku z planowanym zadaniem?
 
IPPP2/443-800/12-2/BH Stanowisko Wnioskdoawcy w zakresie rozliczeń pomiędzy Liderem i Partnerami Konsorcjum jest prawidłowe.
 
IPPP2/443-1426/11-5/KG zastosowanie zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług kształcenia zawodowego oraz organizacji konferencji naukowo – technicznych, sympozjów, narad, kursów i spotkań specjalistycznych a także poradnictwa technicznego przez jednostki, które nie posiadają wpisu do ewidencji działalności oświatowej i nie są objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o oświacie
 
IPTPP1/443-662/12-4/IG Czy podatek VAT od robót budowlanych i zakupionego sprzętu medycznego i innego w ramach projektu, dla potrzeb szpitala działającego w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia podlega odliczeniu?
 
IPPP2/443-784/12-2/BH Wydanie nagród w ramach organizowanych akcji jest dostawą towarów.
 
IPPP3/443-682/12-2/RD Czy, w świetle okoliczności przedstawionych w stanie faktycznym, począwszy od 1 stycznia 2011 r., sprzedaż Produktów w systemie „food court” należy traktować jako świadczenie usług gastronomicznych, czy też jako dostawę gotowych posiłków i dań (poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT), opodatkowanych stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-906/12-2/PR opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych.
 
IPPP1/443-917/12-2/PR opodatkowanie usługi finansowania wierzytelności z prawem do regresu, stanowiącą factoring.
 
IPPP3/443-1394/11-6/KC w zakresie prawidłowego opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku
 
IPPP3/443-1393/11-6/MPe w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku
 
IPPP2/443-744/12-2/DG W zakresie stawki podatku VAT na wyroby medyczne sprzedawane podmiotom nieprowadzącym działalności medycznej.
 
IPPP1/443-702/12-2/AP Czy w przypadku działalności pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania kredytów i przyjmowania depozytów (wkładów), podstawą opodatkowania w podatku VAT (obrotem) jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą odsetek należnych Bankowi z tytułu udzielonych kredytów, a kwotą odsetek należnych od Banku depozytariuszom z tytułu zdeponowanych środków pieniężnych, ustalona w przyjętym przez Bank okresie rozliczeniowym?
 
IPPP2/443-614/12-2/DG W zakresie opodatkowania podatkiem VAT wydania klientom kuponów oraz podstawy opodatkowania podatkiem VAT wymiany tych kuponów na PLN dla Nadawców.
 
IPPP1/443-751/12-2/AP Jaką stawką VAT będą opodatkowane usługi budowlane i budowlano-montażowe wykonywane w związku z budową domu studenckiego?
 
IPPP1/443-725/12-2/AP Stanowisko Wnioskodawcy, iż w sytuacji, gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a ponadto nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu takich zakupów, należało uznać za prawidłowe.
 
IPPP1/443-340/09-5/12-S/AP Czy świadczone przez X Sp. z o.o. usługi, polegające na nabywaniu pakietów wierzytelności na własny rachunek korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Czy świadczone przez X Sp. z o.o. usługi polegające na nabywaniu pojedynczych wierzytelności na własny rachunek w ramach pojedynczych transakcji (nie w ramach stałej umowy zawartej ze zbywcą) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Co jest podstawą opodatkowania VAT przy nabywaniu wierzytelności (pakietów wierzytelności)? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy nabywaniu wierzytelności (pakietów wierzytelności)?
 
IPPP2/443-734/12-4/DG W zakresie opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP2/443-729/12-2/DG W zakresie stawki podatku VAT dla usług dostawy mediów najemcom
 
IPPP2/443-767/12-2/DG W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług szkoleniowych.
 
IPPP2/443-848/12-2/DG W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług związanych z usługami pośrednictwa finansowego.
 
IPPP2/443-856/12-3/DG W zakresie wymiany towarów przeterminowanych lub zagrożonych przeterminowaniem bądź uszkodzonych na pełnowartościowe jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-841/12-4/MM prawo przysługujące nowo utworzonej Spółce do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości
 
IPTPP2/443-792/12-2/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z wystawionych faktur VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-514/12-4/UNR Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)decyzji o warunkach zabudowy lub
b)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 
IPTPP4/443-517/12-4/ALN Prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego VAT w związku z wykonaniem przyłączy oraz prawa do odliczenia tego podatku w drodze korekty deklaracji za okresy rozliczeniowe, w których Gmina otrzymała poszczególne faktury.
 
IPTPP4/443-514/12-5/UNR Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)decyzji o warunkach zabudowy lub
b)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 
IPTPP4/443-517/12-5/ALN Prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego VAT w związku z budową wodociągu oraz prawa do odliczenia tego podatku w drodze korekty deklaracji za okresy rozliczeniowe, w których Gmina otrzymała poszczególne faktury w związku z budową wodociągu.
 
IPTPP4/443-514/12-6/UNR Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP2/443-651/12-6/AW W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Bursy .
 
IPTPP4/443-514/12-7/UNR Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP2/443-651/12-7/AW W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na:-zakwaterowaniu w Bursie innych osób niebędących wychowankami Bursy (z wyżywieniem lub bez),-wynajmie pokoi.
 
IPTPP4/443-559/12-4/OS Jeżeli Wnioskodawca nie będzie wykonywać usług o charakterze doradczym ani nie będzie udzielać porad prawnych, natomiast będzie świadczyć kompleksowe usługi rachunkowo – księgowe, w ramach których sporządza deklaracje podatkowe, to począwszy od 01.01.2013 r. może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 113 ust. 11 ustawy, w związku z art. 113 ust. 1.
 
IPTPP4/443-576/12-2/BM Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną realizacją projektu.
 
ITPP1/443-708/12/JJ Stawki podatku dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych.
 
IBPP3/443-376/12/ASz Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na stworzeniu infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta.
 
ITPP1/443-884/12/MS Opodatkowanie przekazania towarów w związku z udzielonymi rabatami oraz określenia podstawy opodatkowania.
 
ITPP1/443-796/12/AJ Najem budynku/mieszkań podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-916/12/MD Stawka właściwa dla dostawy ruchomości i nieruchomości.
 
IPTPP1/443-653/12-2/MG Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd
 
IPTPP1/443-653/12-3/MG Jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego wskazania:
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług
 •  
  IPTPP1/443-653/12-4/MG Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu poczynionych zakupów przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży ustalonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.
   
  IBPP2/443-693/12/ICz Czynności wykonywane przez Komendę Wojewódzką Policji na rzecz innych Jednostek Policji.
   
  IPTPP1/443-653/12-5/MG Gmina będzie mogła wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o zaliczenie kwoty nadpłaty podatku w podatku od towarów i usług na poczet bieżących zobowiązań podatkowych w podatku VAT
   
  IPTPP1/443-666/12-4/AK Wnioskodawca będzie miał prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, gdyż powstała infrastruktura będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
   
  IBPP1/443-1783/11/MS Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług najmu lokali mieszkalnych.
   
  ITPP1/443-484/12/JJ Brak prawa do odzyskania podatku.

  Wskaźniki gospodarcze