Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-1551/11/KM Czy podatnik - realizując zamówienie wytworzenia zaproszeń - prawidłowo zastosuje zwolnioną stawkę podatku od usługi pocztowej świadczonej przez operatora publicznego, w rozliczeniach ze zleceniodawcą, na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów, przy zastosowaniu podstawy prawnej wskazanej w punkcie 61 (tj. art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz biorąc pod uwagę, że usługa pocztowa jest także zwolniona od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy?
 
ITPP1/443-1552/11/DM Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opdatkowania i podatek należny.
 
ITPP1/443-1526/11/AP Jaką stawkę należy zastosować przy sprzedaży usług opieki nad dziećmi:-do lat 3?-powyżej 3 roku życia?
 
ITPP1/443-1512/11/KM Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym zachodzi obowiązek stosowania przez strony podatku VAT na zasadach ogólnych, tj. 23% ? Jeżeli tak, to czy syndyk powinien liczyć podatek od całej kwoty określającej całą wartość przekazanych gminie nieruchomości, tj. od 1.145.711zł, czy też tylko od dopłaty pieniężnej w wysokości wynikającej z różnicy wartości zamienionych nieruchomości - gruntów budowlanych.
 
ITPP1/443-1561/11/KM Czy - traktując sprzedaż wierzytelności jako jej częściowe uregulowanie - przy należnościach, w stosunku do których spółka skorzystała z tzw. „ulgi VAT za złe długi” korygując podatek należny VAT w trybie art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, należy skorygować VAT o całą kwotę „ulgi VAT”, z której skorzystano, czy tylko o proporcjonalną wartość uzyskaną z uregulowania tej wierzytelności?
 
ITPP1/443-1556/11/AT 1.Czy może Pani odliczyć cały podatek VAT naliczony od inwestycji, mimo że w zezwoleniu jest wydzielona część mieszkalna?2.Czy może Pani odliczyć cały podatek VAT naliczony od inwestycji, mimo iż w projekcie wydzielona jest część przedszkolna, ale na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy część ta będzie wykorzystywana do celów sprzedaży opodatkowanej, czy nie?
 
ITPP2/443-1554/11/AW Uznanie Gminy za podatnika VAT z tytułu dokonywania dostaw nieruchomości, opodatkowania tych transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nakładów ponoszonych w związku z tymi czynnościami.
 
ITPP1/443-1491/11/TS Stawka podatku przy sprzedaży roztworu mocznika.
 
ITPP1/443-1543/11/TS stawka podatku przy usługach pogrzebowych
 
ITPP1/443-1566/11/TS Czy sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1557/11/BJ opodatkowanie i dokumentowanie nieodpłatnej usługi świadczonej na rzecz pracownika lun czlonka rodziny w zakresie ubezpieczenia na życie
 
ITPP1/443-1505/11/TS stawka podatku przy sprzedaży napojów mlecznych w ramach działalności gastronomicznej.
 
ITPP2/443-1508/11/AK zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ITPP1/443-1516/11/DM opodatkowanie opłat pobieranych przez spółkę za nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków
 
ITPP1/443-1532/11/AP Czy usługi czyszczenia elewacji na budynkach zaliczanych według PKOB do grupowania 111, mogą być opodatkowane 8% preferencyjną stawką VAT?
 
ITPP1/443-1525/11/MN Czy pomimo, że pacjent ma możliwość, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych, dostarczyć dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego świadczenia medycznego w ciągu 7 dni, należy „zafiskalizować” – dokonać ewidencji transakcji sprzedaży w kasie rejestrującej w momencie wykonania usługi?
 
ITPP1/443-1506/11/MN Podstawa opodatkowania przy sprzedaży towarów i usług na rzecz podmiotu z Podatkowej Grupy Kapitałowej
 
ITPP1/443-1565/11/AP opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej oraz obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, związanego z poniesionymi nakładami na ulepszenie nieruchomości
 
ITPP1/443-1507/11/MN Opodatkowanie zbycia składników majętnych związanych z działalnością serwisową
 
IBPP2/443-555/12/ICz Opodatkowanie czynności zbycia wierzytelności własnych.
 
IBPP2/443-560/12/ICz Prawo do ujęcia w deklaracji VAT-7 zmniejszenia podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury korygującej.
 
IBPP2/443-574/12/KO Opodatkowanie zakupu „wierzytelności trudnych” poniżej ich wartości nominalnej, w celu ich odzyskania na własny rachunek.
 
IBPP3/443-690/12/EJ Brak zwolnienia od podatku VAT dla usług organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
 
IPTPP2/443-769/12-2/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towaru w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatek poniesiony w ramach realizacji ww. projektu nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-731/12-4/PR Czy sprzedaż w przyszłości wydzielonych działek będzie opodatkowana podatkiem VAT?
 
IPTPP2/443-728/12-2/JS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP2/443-705/12-4/IR W zakresie: opodatkowania usługi dzierżawy zaplecza sportowego, możliwości odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy oraz wysokości i sposobu dokonania tej korekty
 
IPTPP2/443-705/12-5/IR W zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy oraz wysokości i sposobu dokonania tej korekty.
 
IPTPP2/443-703/12-4/KW opodatkowanie i stawka podatku VAT odpłatnego udostępnienia przez Gminę infrastruktury kanalizacyjnej na podstawie umowy dzierżawy
 
IPTPP3/443-27/12-2/BJ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP3/443-30/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-548/12-2/JM 1)Obowiązek wystawienia faktur korygujących w związku ze zwiększeniem cen, prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z ostatecznego rozliczenia dostaw oraz okres za jaki będzie przysługiwało prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego.
2)Obowiązek wystawienia faktur korygujących w związku ze zmniejszeniem cen, obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z ostatecznego rozliczenia dostaw oraz okresu za jaki Wnioskodawca będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego.
 
IPTPP1/443-626/12-4/MG Prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd w okresie, w którym zarejestrowany dla celów VAT był tylko Urząd.
 
IPTPP1/443-626/12-5/MG Prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd w okresie, w którym zarejestrowany dla celów VAT był tylko Urząd.
 
IPTPP1/443-626/12-6/MG w sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 •  
  IPTPP1/443-626/12-7/MG w sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu,
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 •  
  ILPP2/443-329/12-4/SJ Czy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu „Plac zabaw ...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
   
  IPPP1/443-341/12-2/PR zastosowanie zwolnienia z podatku VAT usług wsparcia informatycznego oraz obsługi procesu likwidacji szkód świadczonych na rzecz członków grupy.
   
  ILPP1/443-59/12-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT nieodpłatnego przekazania lokalu użytkowego na rzecz wspólników przed rozwiązaniem spółki cywilnej.
   
  ILPP1/443-59/12-5/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT:
  – w części dotyczącej lokalu użytkowego, który nie będzie przedmiotem dostawy przed rozwiązaniem spółki cywilnej,
  – w części dotyczącej prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest ww. lokal na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy.
   
  ILPP4/443-77/12-2/EWW Czy Zainteresowany może archiwizować kopie faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaż wyłącznie w sposób elektroniczny, bez względu na fakt, czy oryginał faktury został wystawiony w formie elektronicznej czy w formie papierowej?
   
  ILPP1/443-118/12-4/KG Czy wniesienie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki kapitałowej nie będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT?
   
  ILPP2/443-157/12-5/AK Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia całości podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu pojazdu specjalnie przystosowanego do przewozu gotówki oraz czy będzie miała prawo do odliczania podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu tego pojazdu?
   
  ILPP2/443-187/12-4/MN Czy w ramach realizacji ww. projektu Wnioskodawca może odzyskać zapłacony podatek VAT?
   
  ILPP2/443-168/12-3/AD Czy od 2011 roku Wnioskodawca prawidłowo nalicza 8% stawkę podatku VAT od dostawy wody beczkowozem?
   
  ITPP2/443-664/12/AJ Odliczenie podatku.
   
  IPPP2/443-551/12-3/BH sprzeadż budynków i budowli będzie zwolniona z VAT po spełnieniu warunków wynikajacych z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy
   
  IPTPP2/443-789/12-3/IR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
   
  IPPP2/443-551/12-2/BH sprzedaż nieruchomości nie będzie stanowić przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.
   
  IPTPP2/443-669/12-4/JS Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT z tytułu wniesienia aportem działki gruntu zabudowanej budynkami i budowlami do spółki komunalnej.
   
  IPTPP2/443-665/12-4/IR 1) Czy opisana w stanie faktycznym sprzedaż towarów na rzecz Spółki, w ramach której towary wyjeżdżają poza UE stanowi dla Spółki eksport pośredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT?
  2) Czy posiadając oryginał komunikatu IE599, na którym Spółka widnieje jako nadawca/eksporter, Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania dla analizowanych dostaw stawki 0% w związku z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT?
   
  IPTPP2/443-354/11-3/12-S/AW Opodatkowania obniżoną 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi montażu trwałej zabudowy kuchennej.
   
  IPTPP2/443-665/12-5/IR 1) Czy opisana w stanie faktycznym sprzedaż towarów na rzecz Spółki, w ramach której towary wyjeżdżają poza UE stanowi dla Spółki eksport pośredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT?
  2) Czy posiadając oryginał komunikatu IE599, na którym Spółka widnieje jako nadawca/eksporter, Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania dla analizowanych dostaw stawki 0% w związku z art. 41 ust. 11 ustawy o VAT?
   
  IPTPP1/443-586/12-7/MH Czy Gmina, która jest podatnikiem podatku VAT czynnym, w związku z realizacją ww. projektu ma możliwość prawną do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?
   
  ITPP1/443-944/12/AJ Opodatkowanie najmu nieruchomości objętej wspólnotą małżeńską.
   
  IPPP1/443-675/12-2/AW podstawa opodatkowania podatkiem VAT w związku z planowaną umową częściowego działu spadku
   
  IPTPP2/443-915/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektów nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
   
  ITPP2/443-945/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
   
  IPTPP2/443-743/12-2/JS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
   
  IPPP1/443-852/12-2/AW sprzedaż nieruchomości zabudowanej – zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 – wybór opcji opodatkowania 43 ust. 10
   
  IPTPP4/443-524/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
   
  ILPP2/443-186/12-4/AK 1. Czy w przypadku opisanego stanu faktycznego sprzedaż działki w całości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
  2. Czy w przypadku podziału działki gruntowej na mniejsze z zamiarem ich sprzedaży, sprzedaż ich będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy będzie miał znaczenie fakt, że nie uda mi się ich wszystkich sprzedać w przeciągu np. jednego roku?
   
  ILPP4/443-101/12-2/ISN 1. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstanie w momencie pobrania przez Nabywcę towarów z magazynu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury dokumentującej WDT – zgodnie z art. 20a ustawy o podatku od towarów i usług?
  2. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, w szczególności spełnienia warunków wynikających z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo zastosować stawkę VAT 0% z tytułu WDT?
   
  ILPP2/443-119/12-2/SJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu w latach 2012-2015. (działanie 4.21 i 4.31 PROW 2007-2013)?
   
  ILPP2/443-127/12-2/SJ Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz prawa własności znajdujących się na tych nieruchomościach budynków na wydzieloną w wyniku podziału spółkę kapitałową jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
   
  ILPP1/443-191/12-4/AW Zwolnienie o podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej wolno stojącym murowanym pałacem wraz z przybudówkami.
   
  IPPP2/443-648/12-2/DG W zakresie opodatkowania podatkiem VAT odsetek dyskontowych i prowizji z tytułu wykupu wierzytelności oraz opodatkowania odsetek z tytułu rozłożenia dłużnikowi płatności wierzytelności na raty.
   
  IPPP2/443-798/12-2/IZ Spółki w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze oraz opodatkowania podstawową stawką podatku budynków, budowli i urządzeń na tym gruncie się znajdujących uznać należy za prawidłowe.
   
  ILPP1/443-37/12-5/AW Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług szkoleniowych oraz korekty wystawionych faktur.
   
  IPPP2/443-777/12-2/KOM prawo do odliczenia z faktury, na której wpisano zamiast adresu Wnioskodawcy adres jego oddziału
   
  IPPP2/443-872/11-2/IZ W związku z tym, iż przedmiotem umowy z dnia 22.06.2011 r. jest świadczenie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz budżet umowy jest finansowany w całości ze środków publicznych (85% środku europejskie, 15% budżet państwa) Wnioskodawca uważa, że niezależnie od opisu poszczególnych części budżetu umowy (tj. zwrot wydatków lub wynagrodzenie) na fakturach powinien stosować stawkę VAT „zw.”
   
  ILPP1/443-150/12-4/MK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej.
   
  IPPP2/443-789/12-2/DG W zakresie zbycia funduszu emerytalnego stanowiącego przedsiębiorstwo jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
   
  ILPP1/443-129/12-4/MK Dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej. Brak ogłoszeń w prasie oraz brak przyłączeń do sieci gazowej, energetycznej oraz wodnej.
   
  ILPP1/443-185/12-2/HW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w sytuacji gdy czynnym podatnikiem podatku był Urząd Gminy, a faktury zostały wystawione na Gminę.
   
  ILPP1/443-535/12-3/AWa Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie dokumentowania opłat z tytułu wydawania wypisów i wyrysów.
   
  ILPP4/443-80/12-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej.
   
  ILPP2/443-398/12-4/AK Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym dokonując darowizny lub sprzedaży działek Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT?
   
  IPPP2/443-587/10-4/IZ przeniesienie z nakazu władzy publicznej własności posiadanych przez Wnioskodawcę naniesień na nieruchomościach oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za odszkodowanie stanowi dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy.
   
  IPPP2/443-587/10-5/IZ Dotyczy obowiązku wystawienia faktury dokumentującej wywłaszczenie nieruchomości w zamian za odszkodowanie, wykazania na fakturze dokumentującej wywłaszczenie nieruchomości kwoty odszkodowania powiększonej o podatek VAT należny i powstania obowiązku podatkowego od tej czynności.
   
  IPPP1/443-889/12-2/EK Opodatkowanie nieodpłatnych wydań towarów, gdy jednostkowy koszt wytworzenia tych towarów jest niższy niż 10zł.
   
  ILPP4/443-80/12-5/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę.
   
  IPPP1/443-890/12-2/PR opodatkowanie udostępnienia materiałów wspierających sprzedaż
   
  IPPP1/443-679/12-6/IGo Stawka podatku VAT na usługi hurtowego i detalicznego świadczenia mobilnych audiowizualnych usług medialnych.
   
  ILPP2/443-398/12-9/AK Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym dokonując darowizny lub sprzedaży działek Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT?
   
  IPPP3/443-1193/10/12-5/S/MPe w przypadku transakcji wymiany walut opisanych w stanie faktycznym za podstawę opodatkowania należy uznać zrealizowany wynik (zysk) w danym okresie rozliczeniowym stanowiący różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty.
   
  IPPP1/443-958/12-2/PR rozliczenie obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacja wartości współczynnika struktury sprzedaży od przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych, które są nabywane przez Bank nie w celach handlowych
   
  IPPP1/443-772/12-3/PR zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT dla usług telewizji satelitarnej świadczonej wraz z usługą udostępniania dekoderów
   
  ILPP2/443-398/12-12/AK Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym dokonując darowizny lub sprzedaży działek Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT?
   
  IPPP1/443-682/12-2/EK Jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, otrzymując z tego tytułu część jej wartości, a wierzytelność ta uprzednio została objęta korektą podatku należnego (jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona), będzie miał obowiązek dokonania zwiększenia podatku należnego w części uzyskanej ze sprzedaży wierzytelności w myśl art. 89a ust. 4 ustawy o VAT.
   
  IPPP2/443-627/12-3/KOM prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług przy realizacji usług szkoleniowych
   
  ILPP4/443-194/12-3/EWW Czy Wnioskodawca powinien wystawić fakturę firmie niemieckiej z podatkiem VAT, czy bez podatku VAT ale z adnotacją „Usługa nie podlega podatkowi VAT na terenie kraju”?
   
  ITPP1/443-843/12/JJ Czy sprzedaż budynku warsztatu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej stawki VAT 23 %?
   
  IPPP2/443-704/11-4/JW Usługa polegająca na produkcji różnych programów telewizyjnych nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest usługa medialna w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Wnioskodawca nie występuje w roli podmiotu świadczącego usługę medialną tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych usług związanych z produkcją różnych programów telewizyjnych będących audycjami (wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub udzielania licencji) jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
   
  IPPP2/443-1289/11-2/IG W jaki sposób na gruncie przedstawionego stanu faktycznego należy interpretować przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, w części w której stwierdza, że „Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku VAT”, tj. czy w sytuacji Projektu X i Y, szczegółowo przedstawionych w opisie stanu faktycznego, należy uznać, że otrzymywana przez Spółkę dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę usług szkoleniowych świadczonych przez Spółkę w ramach tych Projektów, a w konsekwencji stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust 1 ustawy o VAT? Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając otrzymane w ramach Projektu X i Y dotacje za obrót i naliczając od nich podatek VAT należny?Jeżeli dotacje otrzymane przez Spółkę w związku z realizacją Projektu X i Y uznane zostaną przez Ministra Finansów za obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, Spółka wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób powinna rozliczać podatek VAT związany z tymi dotacjami tak, aby zachowana została podstawowa zasada podatku VAT, tj. zasada neutralności tego podatku?3. Czy świadczone przez Spółkę, w ramach Projektu X i Y, usługi szkoleniowe powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT w okresie od 1 stycznia do 5 kwietnia 2011 r. na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a od 6 kwietnia 2011 r. na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?4. Czy w przypadku uznania, że powyższe usługi szkoleniowe podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia przedmiotowych usług?
   
  ILPP2/443-225/12-2/AK Czy sprzedaż działek rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy regulującej tę daninę?
   
  ILPB3/423-65/12-4/JG Czy sprzedaż działek rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy regulującej tę daninę?
   
  IPPP2/443-950/12-2/MM Sprzedaż opisanego Produktu, mieszczącego się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU („mocznik”) - jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% (wykluczeniu z powyższego prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku podlega bowiem jedynie cyjanamid wapnia).
   
  IBPP2/443-422/12/ICz Czynności wykonywane przez Komendę Wojewódzką Policji na rzecz innych Jednostek Policji.
   
  IBPP2/443-512/12/WN Opodatkowanie kwoty wpisowego wnoszonego przez drużyny.
   
  IBPP2/443-537/10/BM Opodatkowania obrotu wierzytelnością pieniężną nabytą od innego banku.
   
  IBPP2/443-595/12/IK Czy Wnioskodawca w tak przedstawionym stanie faktycznym może dokonać podpisania (akceptacji) noty korygującej?
   
  ITPP2/443-870/12/RS Czy w opisanym na wstępie zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
   
  ITPP2/443-884/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
   
  IBPP1/443-9/12/AZb - prawa do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd,
  - prawa do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd,
  - prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym rozliczenia VAT Gminy były prowadzone przez Urząd,
  - prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia czy Numeru Identyfikacji Podatkowej nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury.
   
  ITPP2/443-941/12/AW Miejsce świadczenia i opodatkowania usługi wykonania ekspertyzy przyrodniczej oraz sposobu jej wykazania w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej.
   
  ITPP2/443-1168/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
   
  ITPP2/443-919/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia nieruchomości zabudowanej
   
  IBPP1/443-77/12/BM Fakturowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.
   
  ITPP2/443-1131/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego w związku z organizacją nieodpłatnej imprezy plenerowej.
   
  ITPP2/443-1103/12/AW Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem zmian w pojazdach marki Subaru Forster SHS powodujących ich przekwalifikowanie na samochody osobowe.
   
  ITPP2/443-1204/12/AJ Czy Powiat z tytułu realizacji projektu ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
   
  ITPP2/443-1226/12/AJ Czy w związku z realizacją projektu Fundacji będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług?
   
  ITPP2/443-1236/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
   
  IPTPP1/443-757/12-2/MG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, towary i nabyte usługi nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług
   
  IPTPP2/443-670/12-4/AW W zakresie dokonania korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego oraz sposobu tej korekty
   
  IPTPP1/443-748/12-2/MG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
   
  IPTPP2/443-683/12-7/KW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie w grudniu 2011 r. dwóch samochodów Opel Vivaro, ponieważ poniesione z tego tytułu wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
   
  IPTPP2/443-670/12-5/AW W zakresie dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków mieszanych poniesionych w 2008 r., przez złożenie w 2013 r. korekty deklaracji VAT za styczeń 2009 r.
   
  IPTPP1/443-688/12-4/RG Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego.
   
  IPTPP2/443-696/12-5/PR W zakresie opodatkowania podatkiem VAT i podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości niezabudowanych .
   
  IPTPP1/443-688/12-5/RG Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego.
   
  IPTPP1/443-706/12-6/AK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

  Wskaźniki gospodarcze