Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 listopada 2012 r.
 
ITPP2/443-29/12/KT Opodatkowanie sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę.
 
ITPP1/443-682/12/TS Stawka podatku przy sprzedaży sznurka polipropylenowego.
 
ITPP1/443-807/12/DM Odliczenie podatku naliczonego z tyt. wydatków poniesionych na zakup nieruchomości gruntowej związanej wyłącznie z działalnością opodatkowaną.
 
ITPP2/443-794/12/EK Centrum nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie służą czynnościom opodatkowanym.
 
ITPP2/443-787/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-644/12/EK Świadczone czynności nie stanowią odpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu, a ponieważ są realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowią również nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 
ITPP2/443-716/12/EK Skoro wydatki, ponosi Pani w imieniu i na rzecz kontrahentów, to nie świadczy Pani na ich rzecz dodatkowych usług zwiększających podstawę opodatkowania z tytułu świadczonej przez Panią usługi prawnej.
 
ITPP2/443-1501/11/AW Stawka podatku obowiązująca do usług w zakresie likwidacji szkód.
 
ITPP2/443-1493/11/AK Miejsce świadczenia i opodatkowania usług transportowych wykonywanych na terenie kraju na rzecz kontrahenta z Izraela.
 
ITPP2/443-215/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu samochodów typu „bankowóz".
 
ITPP1/443-350/12/BJ Czy Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT, wynikające z art. 113 ust. 1 przywołanej ustawy?
 
ITPP2/443-1392/11/PS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu osobowego „na wynajem”.
 
ITPP1/443-8/12/MS Opodatkowanie sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych.
 
ITPP1/443-482/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP2/443-1463/11/RS Stawki podatku, obowiązku podatkowego do czynności udzielanych pożyczek i sposobu ich dokumentowania.
 
ITPP1/443-580/12/MN 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego, podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4. Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
ITPP2/443-318/12/AD Opodatkowanie czynności przekazania nagród na rzecz uczestników projektu oraz możliwości odzyskania podatku związanego z ich nabyciem.
 
IBPP2/443-659/12/ICz Czy Spółka może przechowywać w formie elektronicznej kopie faktur VAT dokumentujących dostawę towarów i usług, przy założeniu że system informatyczny pozwala na przechowywanie tychże faktur w niezmienionej formie oraz ich wydrukowanie w razie potrzeby (np. w toku kontroli podatkowej)?
 
IBPP2/443-665/12/ICz Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie mieszkania oraz z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z remontem przedmiotowego mieszkania oraz w związku z ponoszonymi kosztami eksploatacyjnymi tego mieszkania.
 
ITPP2/443-1064/12/AJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów w związku z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-1075/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-823a/12/AJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-759/12/AP Czy Stowarzyszenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-674/12/BJ Opodatkowanie zbycia nieruchomości gruntowych.
 
ITPP2/443-541/12/AJ Zwolnienia od podatku dostawy lokalu użytkowego.
 
ITPP2/443-645/12/KT Sprzedaż działki jako czynność dokonana w ramach rozporządzania własnym majątkiem przez podmiot, który nie uzyskuje w związku z tym statusu podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług
 
ITPP2/443-708/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na poprawie stanu technicznego oraz remoncie wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 
ITPP2/443-1095/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-207/12/AD Opodatkowanie czynności darowizny nieruchomości oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-833/2/AF Czy w sytuacji posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia dokonania wywozu poza terytorium Unii Europejskiej, wystawionego przez szwedzki urząd celny, wystarczające jest to do zastosowania stawki 0% do dokonanej transakcji?
 
IPPP1/443-671/12-2/AW zwolnienie od podatku VAT wynagrodzenia za świadczone usługi finansowania wierzytelności handlowych
 
IBPP3/443-886/12/MN Określenie właściwej stawki podatku VAT dla dokonywanej przez Spółkę z o.o. dostawy ręcznie malowanych obrazów akrylowych wykonywanych przez jej pracowników.
 
IPPP1/443-986/12-2/AW Tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione obydwa podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach zrealizowanego projektu. Ponadto należy uznać, iż Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-574/12-2/KOM opodatkowanie zbycia przez kontrahenta Wnioskodawcy Budynku 3 i 5, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę Budynku 3 i 5.
 
IPPP1/443-801/12-5/AP Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?
 
IPPP1/443-813/12-3/PR prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona.
 
IPPP2/443-839/12-4/KG prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzonaTożsame - brak
 
IPPP1/443-824/12-3/AP Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?
 
IPPP1/443-811/12-3/MPe W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP1/443-806/12-5/EK Prawo do odliczenia podatku VAT, przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona.
 
IPPP2/443-850/12-4/MM Wnioskodawca jako Członek Zarządu Spółki z tytułu posiadanego kontraktu menedżerskiego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca w celu dokumentowania świadczonych przez siebie usług zarządzania nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
 
IPPP1/443-798/12-4/AW prawo do odliczenia podatku VAT przysługujące Spółce, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP2/443-716/10/12-7/S/KG obowiązek dokonania korekty podatku zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-846/12-4/KOM składnik majątkowy, odliczenie podatku, prawo do odliczenia, przedsiębiorstwa, zorganizowania część przedsiębiorstwa;
 
IPPP2/443-908/12-4/MM Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia trenerów do prowadzenia szkoleń w trakcie trwania projektu na rzecz kontrahenta opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług
 
IPPP1/443-807/12-3/MP Do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
 
IPPP1/443-794/12-4/EK Prawo do odliczenia podatku VAT, przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona.
 
IPPP2/443-840/12-4/KOM prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP2/443-844/12-3/AK do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT
 
IPPP1/443-767/11-2/JL W analizowanej sprawie w konsekwencji przeniesienia praw do nakładów i wniesienia budynku lub budowli aportem do Spółki, Spółka nie wykonuje żadnej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty naliczonego podatku VAT.
 
IPPP2/443-853/11-4/JW Czy usługi Pogotowia Ciepłowniczego należy zaliczyć do robót konserwacyjnych, które zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu wg 8% stawki VAT? Czy usługi Pogotowia Ciepłowniczego wykonywane w budynkach mieszkalnych klasyfikowanych w PKOB 11 i budynkach klasyfikowanych w PKOB 12, zaliczanych na mocy art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT? W związku z tym, że usługi Pogotowia Ciepłowniczego dotyczą całego budynku mieszkalnego: czy Spółka powinna ustalać wartość usługi odnoszącej się do powierzchni mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz wartości usługi odnoszącej się do pozostałej powierzchni budynku? Czy usługi Pogotowia Ciepłowniczego - bez względu na to w jakich obiektach są wykonywane - od 1 stycznia 2011 r. podlegają opodatkowaniu wg 23% stawki VAT? Czy Spółka fakturując świadczone usługi może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT, korzystając z informacji zawartych w oświadczeniu uzyskanym od klienta?
 
IPPP2/443-775/12-4/KG opodatkowania podatkiem VAT zbycia zabudowanej nieruchomości na rzecz udziałowca Spółki oraz prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do planowanej dostawy Ż. oraz Nieruchomości S.
 
IPPP2/443-809/12-2/KG zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT do świadczonych usług dzierżawy, montażu, demontażu oraz transportu rusztowań budowlanych oraz usług transportu i sprzedaży elementów niezwróconych lub uszkodzonych
 
IPPP2/443-697/12-3/DG W zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia Infrastruktury do działalności opodatkowanej
 
IPPP2/443-768/12-4/KOM Zastosowanie systemu VAT marża przy sprzedaży używanych samochodów, opon, felg i części do samochodów zakupionych od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT i podatników VAT na podstawie faktur VAT marża
 
IPPP3/443-885/12-3/SM prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP3/443-882/12-3/JK prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP3/443-892/12-3/JK prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP2/443-845/12-4/RR Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT?
 
IPPP2/443-735/12-4/KG opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług, sposób dokumentowania tych czynności oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 
IPPP2/443-814/12-2/KG Wnioskodawca refakturując na najemców koszty usług z tytułu dostawy wody –nie ma prawa do zastosowania obniżonej 8 % stawki VAT w stosunku do tych mediów, gdyż koszty te ponoszone przez wynajmującego łącznie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu powierzchni handlowych. Zatem stawką właściwą dla świadczonych usług, tj.: dla najmu powierzchni handlowych - będzie miała zastosowanie 23% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt. 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-725/12-4/KG prawo do składania deklaracji kwartalnych przez spółkę komandytowo – akcyjną, jaka ma zostać utworzona
 
IPPP2/443-641/10/12-7/S/KG w zakresie prawa do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania
 
IPPP2/443-1388/11-9/IZ dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy gruntu zabudowanego
 
IPPP2/443-855/10/12-10/S/KG Umowa nabycia Nieruchomości będzie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a zatem powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
IPPP2/443-432/12-2/KG W kontekście przedstawionych okoliczności sprawy wskazać należy, iż planowany przez Wnioskodawcę (jako członka Grupy A) i pozostałych spadkobierców dział spadku, na podstawie którego wyłącznymi współwłaścicielami i współużytkownikami wieczystymi kompleksu przy ul. S. staliby się członkowie Grupy A, zaś wyłącznymi współwłaścicielami i współużytkownikami wieczystymi kompleksu przy ul. P. staliby się członkowie Grupy B nie stanowi czynności, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-773/12-2/IZ dotyczy braku obowiązku naliczania podatku należnego z uwagi na wykorzystywanie wydatków mieszanych, tj. towarów i usług w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu podatku VAT
 
IPPP1/443-1547/11-4/EK Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Gminę z zakresu administracji publicznej oraz brak obowiązku wliczania ich do tzw. współczynnika proporcji.
 
IPPP1/443-458/12-2/EK Prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku naliczonego wynikającego faktury dokumentującej nabycie nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej.
 
IPPP3/443-530/12-2/MPe W zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usług polegających na montażu trwałej zabudowy kuchennej wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym (PKOB 111, 112 i 113).
 
IPPP2/443-218/12-5/AK Rekompensata otrzymywana od Gminy w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
ITPP1/443-1084/12/TS Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1054/12/RS Czy jest możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego projektu?
 
IPTPP1/443-703/12-5/AK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie służą Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-213/12/WN korekta podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności oraz rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej wskutek dokonania korekty rozliczenia podatkowego
 
IBPP2/443-232/12/WN prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanego dokumentu, który jest zbiorczym zestawieniem dokonanych korekt
 
IBPP2/443-282/12/WN korekta podatku VAT
 
IBPP2/443-316/12/KO w zakresie stawki podatku VAT w imporcie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzeń medycznych i oryginalnych części zamiennych do tych urządzeń medycznych.
 
IBPP2/443-334/12/WN prawo skorzystania z procedury określonej w art. 89a ustawy o VAT i dokonania korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7
 
IPTPP1/443-716/12-2/IG Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania pod nazwą „...”?
 
ITPP2/443-997/12/AW Uznanie czynności rozłożenia na raty kwoty należnej z tytułu dostawy nieruchomości za usługę zwolnioną od podatku oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu tej czynności.
 
ITPP2/443-1005/12/EK Pełne odliczenie podatku związanego z zakupami do czynności opodatkowanych oraz niepodlegających, przy braku bezpośredniej alokacji .
 
ITPP2/443-1334/12/AJ Czy LGD w związku z realizacją zadania ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-898/12-2/JN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1014/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.
 
ITPP2/443-1006/12/AW Zwolnienie od podatku szkoleń z obsługi oprogramowania informatycznego.

Wskaźniki gospodarcze