Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-1585/11/AJ Czy zasadne jest wystawianie i faktur i rachunków?
 
ITPP1/443-35/12/MN Czy usługa zakwaterowania i wyżywienia w obiektach noclegowych własnych, wynajętych lub dzierżawionych wraz z dodatkową usługą, polegającą na zapewnieniu opieki wychowawczej oraz przygotowaniu programu rekreacyjnego dla niepełnoletnich uczestników pobytu, zgodnie z wymogami MEN i MSiT, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy (...)?
 
ITPP2/443-1445/11/AW Odzyskanie podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-206/12/TS Stawki podatku przy świadczeniu usług utrzymania w czystości boisk z tworzywa sztucznego.
 
ITPP2/443-490/12/EK Dokumentowanie usług świadczonych żurawiem samochodowym na budowie w Szwecji.
 
ITPP2/443-254/12/AJ Odzyskanie podatku.
 
ITPP1/443-1410/11/TS Stawka podatku za tzw. media.
 
ITPP2/443-1362/11/MD Zastosowanie zwolnienia od podatku do świadczenia usług w zakresie edukacji.
 
ITPP2/443-1350/11/AJ Czy Klub ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013?
 
ITPP1/443-1327/11/BK 1. Jaka stawka podatku obowiązuje na wykonanie instalacji domofonowej i antenowej w budynkach mieszkalnych (budownictwo społeczne)?
2. Jaka stawka podatku obowiązuje na konserwację i naprawę zgodnie z zawartymi umowami?
 
ITPP1/443-67/12/BJ Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1617/11/JJ Czy sprzedaż wymienionych usług należy opodatkować podatkiem od towarów i usług w wysokości 23% VAT, czy też jest to sprzedaż zwolniona z VAT?
 
ITPP1/443-321/12/MS Czy sprzedając w drodze licytacji egzekucyjnej przez Komornika Sądowego nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym i halą magazynowo-produkcyjną można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-797/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu polegającego na budowie infrastruktury przejścia granicznego
 
ITPP2/443-224/12/AW Wyłączenie z opodatkowania dostawy działki.
 
ITPP2/443-229/12/EB Odliczenie podatku naliczonego od nabycia oraz od rat leasingowych samochodów oddawanych w najem.
 
ITPP1/443-952/12/BK Czy Parafia w związku z realizacją projektu będzie posiadała prawo do odliczenia podatku lub prawo do zwrotu podatku?
 
ITPP2/443-962/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1069/12/BK Czy Parafii przysługuje odzyskanie podatku VAT?
 
ITPP1/443-981/12/BK Czy od dokonanych zakupów wyłącznie dla celów realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-983a/12/AJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów?
 
ITPP2/443-691/12/RS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-577/12/AJ Czy podatnikowi – Gminie przysługuje w roku 2012 r., po zawarciu umowy dzierżawy, prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją?
 
ITPP1/443-953/12/MS Czy uwzględniając fakt, iż z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu nigdy nie była i nadal nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani też sprzedaż usług innym podmiotom, możliwe jest odliczenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup sprzętu w ramach projektu?
 
ITPP2/443-1218/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 
ITPP1/443-948/12/JJ Czy przy realizacji inwestycji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot?
 
ITPP1/443-951/12/MS Opodatkowanie aportu nieruchomości.
 
IPTPP1/443-689/12-2/MH Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku zrealizowaną operacją?
 
ITPP1/443-855/12/AP Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości zamiennej – część wartości nieruchomości odpowiadająca kwocie ustalonego odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-797/12/AJ Najem budynków/mieszkań podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1027/11/BK Jaka stawkę podatku VAT Spółdzielnia powinna zastosować w zakresie refakturowania na użytkowników lokali usługowych usług dostawy wody i wywozu śmieci?
 
ITPP2/443-883/12/AK Czy Spółka będąca następcą prawnym jednoosobowej działalności ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur oraz zmniejszania podatku naliczonego od korekt faktur (które wpłynęły po dniu 2 kwietnia 2012 r.) wystawionych na jednoosobową działalność osoby fizycznej, dotyczących okresu przed i po przekształceniu?
 
IPPP2/443-68/12-6/KG opodatkowanie świadczeń dodatkowych związanych z dostawa wody i odprowadzaniem ścieków
 
IPPP3/443-518/12-6/S/SM Wnioskodawca będzie posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski
 
IPPP3/443-1155/09/12-7/S/MM obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta
 
IPPP1/443-713/12-2/JL W sytuacji, gdy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności będzie oddawał nabywane samochody w użytkowanie innemu podmiotowi na mocy umowy najmu, leasingu lub umowy o podobnym charakterze, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, to będzie mógł dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu tych konkretnych samochodów.
 
IPPP2/443-12/12-2/AK Możliwość pomniejszania obrotu ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych na podstawie odrębnych wydruków komputerowych.
 
IPPP2/443-46/12-13/RR Sposób opodatkowania zbycia udziału w Nieruchomości oraz zniesienia współwłasności nieruchomości
 
IPPP1/443-1016/12-2/AW tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione obydwa podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz dokonane zakupy w ramach projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach zrealizowanego projektu. Ponadto należy uznać, iż Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-284/12-5/RR Stawka podatku dla dostawy Budynku B i C wraz z gruntem lub z prawem wieczystego użytkowania oraz prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zabudowanej.
 
IPPP3/443-589/12-2/JK opodatkowanie świadczenia usług w ramach programu outplacementu oraz prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem usług outplacementu
 
ITPP1/443-924/11/TS Opodatkowanie usług z zakresu chirurgii plastycznej.
 
IPPP2/443-957/12-4/MM opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-796/12-4/JL Do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
 
IPPP1/443-570/12-4/AW zwolnienie dla usług szkoleniowych art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c
 
IPPP1/443-980/12-2/AW opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej
 
IPPP1/443-693/12-2/AW Rozliczenie usługi polegającej na budowie/modernizacji i komercjalizacji budynku (usługa kompleksowa, obowiązek podatkowy, premie, odsetki)
 
IPPP1/443-572/12-5/AW korekta podatku VAT – sprzedaż lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz pod najem na cele mieszkalne
 
IPPP1/443-499/12-2/EK Skutki podatkowe wydzielenia ze spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa i wniesienia ich aportem do nowych spółek.
 
IPPP2/443-959/12-4/MM opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-399/12-2/JK rozpoznanie importu usług finansowych zwolnionych od podatku
 
IPPP1/443-810/12-4/JL Do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
 
IPPP3/443-795/12-2/RD Ponieważ od początku projektu założono, by wyniki badań były komercjalizowane, a więc udostępniane odpłatnie, czy P będzie uprawniony do korekty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego realizacją, na podstawie art. 86 ust. 13 u.p.t.u?
 
IPPP1/443-572/12-4/AW opodatkowanie i dokumentowanie sprzedaży lub najmu na cele mieszkalne lokalu mieszkalnego
 
IPPP2/443-612/12-2/KG/AK uznanie sprzedawanych składników majątku za czynność, do której nie ma zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy oraz opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości jako całości, bez wyodrębnienia poszczególnych budynków i budowli na niej posadowionych
 
IPPP3/443-243/12-2/MK import usług, podstawa opodatkowania, prawa do odliczenia podatku naliczonego, dokumentowanie importu usług fakturą wewnętrzną stawka podatku
 
IPPP3/443-209/12-4/MK opodatkowania usług agencyjnych polegających na dostawie pakietów obejmujących bilety na EURO
 
IPPP2/443-516/11-4/MM Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od producentów, w których wykazano błędną stawkę w wysokości 23% zamiast 8% w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. w zakresie w jakim nabyte usługi produkcji audycji telewizyjnych są związane z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy.
 
IPPP2/443-624/11-2/IZ dotyczy opodatkowania aportu przedsiębiorstwa do sp. z o.o. oraz prawa do odliczenia podatku od poniesionych wydatków bez konieczności korekty podatku naliczonego
 
IPPP2/4441-54/11-2/JW w kontekście przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że udzielanie licencji klubom do rozgrywek podlega ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym, co zostało ustalone we wcześniejszej części uzasadnienia jest odpłatnym świadczeniem usług. Przedmiotowa usługa będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 lit. a-c, bowiem zostały kumulatywnie spełnione wszystkie warunki wynikające z tego przepisu. Zatem, przedmiotowa usługa udzielania licencji klubom do rozgrywek za pobraniem opłaty będzie zwolniona z opodatkowania, w myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-459/11-5/JW Czy poprawnym jest wystawianie za opłatę wpisowego przez kluby w celu uzyskania licencji do rozgrywek faktury VAT ze stawką zwolnioną? Czy poprawnym jest dokumentowanie kar nakładanych na kluby fakturą VAT ze stawką zwolnioną?
 
ITPP1/443-517/10/12-S/KM 1. Czy prawidłowe jest odliczanie podatku VAT od zakupionych usług związanych z termomodernizacją zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku o towarów i usług, dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
2. Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług związanych z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości na współwłaścicieli, tj. sprzątanie, bieżącą konserwację nieruchomości, dozór, energię elektryczną części wspólnej itp. z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu?
3. Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług bezpośrednio związanych z utrzymaniem lokali użytkowych na współwłaścicieli na podstawie odczytów faktycznego zużycia mediów (np. centralne ogrzewanie, energia elektryczna itp.) z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu?
4. Czy prawidłowym jest ujmowanie w deklaracji VAT-7 zakupów związanych z termomodernizacją w pozycji „nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych”?
 
ITPP1/443-545/09/12-S/KM 1. Czy nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności „własnej” w drodze cesji wierzytelności, po cenie niższej od nominalnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak - czy powyższa usługa będzie dla Wnioskodawcy usługą pośrednictwa zwolnioną od podatku na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy oraz czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek udokumentowania tej transakcji za pomocą faktury VAT lub jakiegokolwiek innego dokumentu księgowego?
2. Czy Wnioskodawca, ściągając we własnym imieniu i na własną rzecz, nabytą od cedenta wierzytelność traktowany jest jako podatnik, zgodnie z przepisem „art.15 a” ustawy, a jeżeli tak - czy powyższa usługa będzie dla Wnioskodawcy usługą pośrednictwa zwolnioną od podatku na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy oraz czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek udokumentowania tej transakcji za pomocą faktury VAT lub jakiegokolwiek innego dokumentu księgowego?
3. Czy Wnioskodawca, sprzedając nabytą uprzednio wierzytelność podmiotowi, który jest przedsiębiorcą i podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie będącą podatnikiem tego podatku, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak - czy powyższa usługa będzie dla Wnioskodawcy usługą pośrednictwa zwolnioną od podatku na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy?
 
IPPP1/443-1324/11-2/MP Zrzeczenie się roszczeń, zaniechanie wykonywania uprawnień proceduralnych w postępowaniach administracyjnych służy i jest wykorzystywane do wykonywania przez Strony czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z tego względu Spółce, jako nabywcy takich usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT, wykazanego na fakturze zakupu dotyczącej przedmiotowych usług.
 
IPPP3/443-659/12-3/RD W przedmiotowej sprawie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż transakcja sprzedaży dotycząca tej części Nieruchomości, w stosunku do której nie upłynęło 2 lata od pierwszego zasiedlenia będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, natomiast transakcja sprzedaży tej części Nieruchomości, w stosunku do której przysługuje zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, może być opodatkowana, z uwagi na możliwość wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, po spełnieniu zawartych w tym przepisie warunków. Do sprzedaży gruntu winna być zastosowana ta sama stawka jak w stosunku do sprzedawanych budynków lub jego części oraz budowli, znajdujących się na tym gruncie.
 
ITPP1/443-615/10/12-S/KM Czy w sytuacji gdy zakupy służą działalności:
- opodatkowanej, zwolnionej oraz niepodlegającej tej ustawie i nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów, które są związane z działalnością opodatkowaną - Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT na podstawie proporcji ustalonej według art. 90 ustawy o VAT,
- opodatkowanej oraz niepodlegającej tej ustawie i nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów, które są związane z działalnością opodatkowaną - Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT w całości?
 
IPPP2/443-958/11-2/MM obowiązek dokonania rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania lokali
 
IPPP3/443-520/12-2/LK opodatkowanie otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych
 
IPPP2/443-304/11-4/MM Czy w przypadku gdy organ podatkowy uzna, iż czynność polegająca na przeniesieniu przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie naniesień w postaci budowli, (prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności naniesień na tych gruntach nabyte zostało przez Spółkę od X w trybie Ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy) na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe Spółki z tytułu podatku VAT, w wyniku czego nastąpiło - w trybie art. 66 par. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa wygaśnięcie zaległości podatkowej Spółki w podatku VAT wraz z odsetkami od zaległości podatkowych w kwocie odpowiadającej wartości tych nieruchomości, stanowi odpłatną dostawę towarów, powyższa czynność będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 a Ustawy o podatku od towarów i usług oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-763/11-2/AK Prawo do zwolnienia na świadczone przez Ośrodek Sportu usługi, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 października 2010 o podatku od towarów i usług, lub do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29.10.2010 podlegające pod inny punkt
 
ITPP1/443-759/10/12-S/KM Czy dopuszczalna jest korekta podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy wobec podatnika-dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe, a podatnik-wierzyciel zgłosił swoją wierzytelność do masy upadłości w kwocie brutto?
Kto jest zobowiązany do dokonania korekty deklaracji w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wobec podatnika - dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe, obejmujące likwidację majątku?
 
IBPP1/443-193/12/BM Zwolnienie z opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem.
 
IBPP1/443-1706/11/MS Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego.
 
IBPP3/443-869/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej
 
IBPP3/443-913/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - zawody
 
IBPP3/443-916/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w związku z realizacją projektu polegającego na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego
 
IBPP3/443-929/12/KG Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem warsztatów folklorystycznych.
 
IPTPP1/443-735/12-2/MH Czy w przypadku realizacji zadania Miasto nie będzie miało prawnej możliwości odliczenia podatku VAT?
 
IPTPP2/443-698/12-4/AW W zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym udostępnianiem świetlic na cele gminne
 
IPTPP3/443-34/12-2/BJ Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-532/12-10/OS Jaka będzie stawka podatku VAT dla czynności sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11. „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne”.
 
IPTPP2/443-698/12-5/AW W zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym udostępnianiem świetlic na cele gminne
 
IPTPP2/443-698/12-6/AW W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.
 
IPTPP2/443-698/12-7/AW W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.
 
ITPP1/443-819/12/AP Usługi likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń nie stanowią usług ubezpieczenia, i nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP2/443-1017/12/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-386/12/ICz Prawo do korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy o VAT.
 
ITPP2/443-1009/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-390/12/IK stawka podatku dla usługi polegającej na umożliwieniu skorzystania z jaccuzi, sauny oraz biczów szkockich
 
IBPP2/443-399/12/ICz Zastosowanie stawki podatku do dostawy opraw optycznych do okularów korekcyjnych.
 
IBPP2/443-402/12/ICz Opodatkowanie usług związanych z montażem rolet zewnętrznych.
 
IBPP2/443-589/12/AM „Kwestia skuteczności doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 dłużnikowi przez Wnioskodawcę, przesłania przez Wnioskodawcę dłużnikowi informacji o zamiarze skorygowania podatku należnego w jednym zawiadomieniu, zastosowania potwierdzenia z urzędu skarbowego o rejestracji dłużnika jako czynnego podatnika VAT oraz sposobu liczenia okresu przekroczenia terminu płatności wierzytelności”
 
IBPP2/443-615/12/IK dokumentowanie i rozliczenie transakcji zakupu towaru od kontrahenta z Chin i dostawy tego towaru dla odbiorcy z Węgier.
 
IBPP2/443-682/12/KO w zakresie opodatkowania budowy i eksploatacji drogi i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług wybudowania i przebudowania drogi oraz eksploatacji drogi, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji oraz konsekwencji podatkowych ciążących na Wnioskodawcy, związanych z przekazaniem drogi na rzecz Gminy po 10-letnim okresie eksploatacji przez Wnioskodawcę.
 
IBPP3/443-690/12/KO w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości) do spółki z o.o.
 
IBPP3/443-813/12/KG Oddział Straży Granicznej nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem warsztatów muzycznych i artystycznych.
 
ITPP1/443-204/07/12-S/PS Sprzedaż działek będących pierwotnie gruntem rolnym wykorzystywanym do działalności rolniczej, a obecnie przeznaczonych pod zabudowę nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-276/12/RSz Stawka podatku VAT dla kompleksowej usługi budowlanej wykonywanej w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
IBPP3/443-796/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu polegającego na dostawie i instalacji elektronicznie podświetlanych tablic informacyjnych w celu usprawnienia ruchu granicznego
 
IBPP2/443-335/12/ICz Określenie obowiązku podatkowego dla usług budowy, instalacji oraz deinstalacji stacji bazowych telefonii bezprzewodowej.
 
IBPP2/443-347/12/WN Stawka podatku VAT na usługi montażu rolet zewnętrznych.
 
IBPP2/443-359/12/WN - opodatkowania otrzymanego dofinansowania na usługi doradcze,
- sposób rozliczania z beneficjentem ostatecznym oraz
- prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług dotyczących realizowanego projektu
 
ITPP1/443-112A/07/11-S/BK Czy sprzedaż przedmiotowych działek podlegać będzie obowiązkowi naliczenia i zapłaty podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-112B/07/11-S/BK Czy sprzedaż przedmiotowych działek podlegać będzie obowiązkowi naliczenia i zapłaty podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-557/12-2/JM Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania
 
IPTPP1/443-697/12-4/MW Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w części odsprzedawanej PGE, zgodnie z zawartym porozumieniem, ponieważ jak wskazano we wniosku, zakupy są związane ze sprzedażą opodatkowaną.
 
IPTPP1/443-697/12-5/MW Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w części odsprzedawanej PGE, zgodnie z zawartym porozumieniem, ponieważ jak wskazano we wniosku, zakupy będą związane ze sprzedażą opodatkowaną.
 
IPTPP2/443-693/12-4/JS w zakresie dokonania korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego
 
ITPP2/443-1049/12/AD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku zastosowania przez wystawcę niewłaściwej stawki podatku.

Wskaźniki gospodarcze