Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-28/12/AP Czy po wyprowadzeniu lokalu użytkowego z ewidencji działalności gospodarczej i przekazaniu go na cele osobiste, ma Pani prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-20/12/TS Z użyciem jakiej stawki VAT wynajmujący powinien wystawiać faktury za odsprzedaż tzw. mediów?
 
ITPP1/443-19/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-861/12/TS Czy Gmina ma prawo odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach zakupu towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
 
ITPP2/443-854/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1504/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-246/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego utworzenia siłowni plenerowej.
 
IPTPP1/443-645/12-7/MG O ile doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego nastąpiło zgodnie z zasadami zawartymi w art. 150 Ordynacji podatkowej oraz spełnione są wszystkich inne przesłanki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to Wnioskodawca posiada uprawnienie do korekty podatku VAT należnego z tytułu należności nieściągalnych, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-646/12-7/MG O ile doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego nastąpiło zgodnie z zasadami zawartymi w art. 150 Ordynacji podatkowej oraz spełnione są wszystkich inne przesłanki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to Wnioskodawczyni posiada uprawnienie do korekty podatku VAT należnego z tytułu należności nieściągalnych, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-647/12-7/MG O ile doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego nastąpiło zgodnie z zasadami zawartymi w art. 150 Ordynacji podatkowej oraz spełnione są wszystkich inne przesłanki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to Wnioskodawca posiada uprawnienie do korekty podatku VAT należnego z tytułu należności nieściągalnych, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy.
 
ITPP1/443-972/12/JJ Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-973/12/BK Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku od poniesionych kosztów dotyczących przedmiotowego projektu?
 
ITPP1/443-888/12/MS Prawo do odliczenia po zarejestrowaniu Gminy jako podatnika.
 
ITPP1/443-907a/12/MS 1. Czy w przypadku realizacji Projektu, przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, należy uznać, że otrzymana przez Spółkę dotacja będzie miała bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Spółkę w ramach tego Projektu (rekultywacja) oraz na cenę usług obróbki odpadów po zakończeniu jego realizacji, a w konsekwencji będzie stanowiła obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy?
2. Czy nieodpłatne przekazanie poniesionych nakładów (współfinansowanych ze środków unijnych) na wykonanie usług rekultywacji gruntów, stanowiących własność spółki wydzielonej oraz 7 udziałowców Wnioskodawcy - stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-907b/12/MS Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach związanych z zakupem towarów i usług bezpośrednio oraz odpowiednio pośrednio służących rekultywacji składowisk, w przypadku gdy Spółka „częściowo” odpłatnie przekaże właścicielom nieruchomości poniesione nakłady na wykonanie usługi obciążając ich fakturą na równowartość sumy nakładów niepokrytej dofinansowaniem ze środków unijnych ?
 
ITPP1/443-907c/12/MS Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach związanych z zakupem towarów i usług bezpośrednio oraz odpowiednio pośrednio służących rekultywacji składowisk, w przypadku gdy Spółka nieodpłatnie przekaże właścicielom nieruchomości poniesione nakłady (współfinansowane ze środków unijnych), na wykonanie usługi?
 
ITPP1/443-918/12/MS Czy prawidłowo przyjęto, iż honorarium za wykonanie zrealizowanej usługi kulturalnej jest „zwolnione od podatku VAT”?
 
ITPP1/443-980/12/AT Konsekwencje podatkowoprawne w zakresie VAT z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu oferowanej przez bank.
 
ITPP1/443-925/12/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego.
 
ILPP1/443-166/12-2/AWa 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
 
ILPP1/443-166/12-3/AWa 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
 
ILPP1/443-166/12-4/AWa 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
 
ILPP1/443-166/12-5/AWa 1. Czy świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane?
2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym?
 
ILPP2/443-173/12-2/EN Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii oraz usługę jej dystrybucji, tj. dostaw wynikających z umów kompleksowych, powstaje w odniesieniu do całości przedmiotu sprzedaży udokumentowanego fakturą, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, tj. z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie?
 
ILPP2/443-173/12-3/EN Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii oraz usługę jej dystrybucji, tj. dostaw wynikających z umów kompleksowych, powstaje w odniesieniu do całości przedmiotu sprzedaży udokumentowanego fakturą, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, tj. z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie?
 
ILPP4/443-120/12-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży kodów dostępu do gier internetowych.
 
ILPP2/443-222/12-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie terminu obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu wystawionych faktur korygujących.
 
ILPP2/443-223/12-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie terminu obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu wystawionych faktur korygujących.
 
ILPP1/443-151/12-4/HW Czy sprzedaż przez Gminę prawa własności gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, będącego już właścicielem budynków posadowionych na tym gruncie, który nabył prawo użytkowania wieczystego od poprzedniego użytkownika na mocy umowy sprzedaży, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, czy jest to czynność opodatkowana podatkiem w myśl art. 5 ust. 1 ustawy?
 
ILPP2/443-100/12-2/MN 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
ILPP1/443-132/12-4/NS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-100/12-3/MN 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
ILPP1/443-151/12-5/HW Czy sprzedaż przez Gminę prawa własności gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, będącego już właścicielem budynków posadowionych na tym gruncie, który nabył prawo użytkowania wieczystego od poprzedniego użytkownika na mocy umowy sprzedaży, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, czy jest to czynność opodatkowana podatkiem w myśl art. 5 ust. 1 ustawy?
 
ILPP2/443-315/12-2/EN Czy Wnioskodawca może w opisany wyżej sposób ustalić kwotę podatku VAT do odliczenia z faktur VAT wystawionych w trakcie procesu inwestycyjnego, jeżeli powstały obiekt służy jednocześnie czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu?
 
ILPP4/443-53/12-2/EWW Czy usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami przewozu międzynarodowego transportu towarów, które są wykonywane na rzecz podatnika polskiego (a więc są opodatkowane w Polsce), zaś trasa tego transportu w całości przebiega poza Polską, lecz zaczyna się poza Wspólnotą, a kończy się w innym państwie członkowskim, może być opodatkowana stawką 0%?
 
ILPP1/443-137/12-4/KG Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją projektu przez Stowarzyszenie.
 
ILPP2/443-183/12-2/AK Czy Spółka prawidłowo stosuje stawkę 8% za zużytą wodę i ścieki przy „refakturowaniu” poniesionych kosztów na najemców wystawiając odrębne faktury?
 
ILPP1/443-201/12-2/AI Czy Gmina wnosząc aportem urządzenia wodno-kanalizacyjne wraz z prawem własności gruntu lub jego służebności ma obowiązek odprowadzić podatek należny?
 
IPTPP1/443-747/12-5/MH Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ ponoszone wydatki nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP4/443-19/12-4/EWW Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 
ILPP4/443-19/12-5/EWW Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 
ILPP2/443-170/12-4/AKr Opodatkowania nieodpłatnego wydania nagród w ramach obsługi programu lojalnościowego, prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz sposobu dokumentowania wykonywanych czynności
 
ILPP4/443-19/12-6/EWW Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 
ILPP4/443-19/12-7/EWW Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 
ILPP2/443-97/12-4/SJ Czy możliwe jest odliczanie podatku VAT od zakupu paliwa i rat leasingowych dla samochodów specjalnych (bankowozów) w pełnej wysokości?
 
ILPP2/443-221/12-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP4/443-19/12-8/EWW Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 
ILPP1/443-78/12-4/HW Czy wydanie opinii biegłego spowoduje utratę przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-19/12-9/EWW Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 
ILPP4/443-19/12-10/EWW Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 
ILPP2/443-141/12-4/SJ Czy Wnioskodawca dobrze odczytuje ustawę, że prowadzona przez niego (opisana powyżej) artystyczna działalność usługowa związana z kulturą jest w całości przedmiotowo zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług? W szczególności, czy jego działalność usługowa jest w tym wypadku zwolniona z podatku VAT, niezależnie od wysokości rocznych obrotów?
 
ILPP4/443-19/12-11/EWW Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 
ILPP2/443-141/12-5/SJ Czy Wnioskodawca dobrze odczytuje ustawę, że prowadzona przez niego (opisana powyżej) artystyczna działalność usługowa związana z kulturą jest w całości przedmiotowo zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług? W szczególności, czy jego działalność usługowa jest w tym wypadku zwolniona z podatku VAT, niezależnie od wysokości rocznych obrotów?
 
ILPP2/443-266/12-2/SJ Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego?
 
ITPP1/443-147a/10/12-S/KM 1. Czy dostawa towarów, jaka jest dokonywana przez Wnioskodawcę, powinna być kwalifikowana jako dostawa gazu przewodowego w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy Wnioskodawca powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opisywanych dostaw zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ww. ustawy, tj. w momencie upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie łączącej Wnioskodawcę z klientem?
3. Czy w sytuacji, gdy pisemna umowa zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą gazu nie zawiera zapisów dotyczących terminów płatności za dostarczany gaz, decydujący dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego powinien być termin płatności określony na fakturze, gdyż termin płatności określony na fakturach jest elementem umowy pomiędzy stronami?
4. Czy szczególnemu momentowi rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT będzie podlegać także część należności dotycząca opłaty eksploatacyjnej dotyczącej zbiorników Wnioskodawcy, gdyż stanowi ona część kalkulacyjną wynagrodzenia za dostawę gazu?
5. Jeżeli klienci będą dokonywać płatności wcześniej niż w terminach określonych w umowie, czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT w związku z wcześniejszym otrzymaniem pieniędzy? Dotyczy to w szczególności wpłat za prognozowane zużycie w następnym półroczu, dokonanych przez klientów przed terminami płatności dla tych wpłat.
6. Czy Wnioskodawca może wystawiać faktury za gaz wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy? Czy jednocześnie ostatecznym terminem, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić faktury VAT jest chwila powstania obowiązku podatkowego, tj. upływ terminu płatności?
7. Czy jako datę sprzedaży Wnioskodawca może podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury?
 
ILPP1/443-267/12-2/AI Prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - PROW na lata 2007-2013
 
ILPP1/443-53/12-2/KG Ustalenie podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportem składników majątku przedsiębiorstwa niestanowiących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.
 
ITPP1/443-147c/10/12-S/KM Czy Wnioskodawca w przypadku sprzedaży gazu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie rejestrującej, o której mowa w art. 111 i nast. ustawy o VAT, dokonując fiskalizacji sprzedaży na kasie rejestrującej do momentu wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż gazu?
 
ILPP4/443-85/12-5/ISN 1) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Agenta, z tytułu których Spółka będzie okresowo obciążana (w tym koszty koordynowania cash-poolingu, zarządzania strukturą cash-poolingu) będą stanowiły świadczenie usług przez Agenta, w rozumieniu Ustawy o VAT?
2) Czy miejscem opodatkowania powyższych usług nabywanych przez Spółkę od Agenta będzie Polska?
3) Czy usługi nabywane przez Spółkę od Agenta będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?
4) Czy w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu Spółka będzie świadczyła na rzecz Agenta usługi w rozumieniu Ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-85/12-6/ISN 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Agenta, z tytułu których Spółka będzie okresowo obciążana (w tym koszty koordynowania cash-poolingu, zarządzania strukturą cash-poolingu) będą stanowiły świadczenie usług przez Agenta, w rozumieniu Ustawy o VAT?
2. Czy miejscem opodatkowania powyższych usług nabywanych przez Spółkę od Agenta będzie Polska?
3. Czy usługi nabywane przez Spółkę od Agenta będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?
4. Czy w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu Spółka będzie świadczyła na rzecz Agenta usługi w rozumieniu Ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-282/12-2/SJ Czy Parafia może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji ... w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” objętego PROW na lata 2007-2013?
 
ILPP2/443-284/12-4/EN Czy Parafia Rzymsko-Katolicka ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z remontem kościoła?
 
ILPP4/443-85/12-7/ISN 1) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Agenta, z tytułu których Spółka będzie okresowo obciążana (w tym koszty koordynowania cash-poolingu, zarządzania strukturą cash-poolingu) będą stanowiły świadczenie usług przez Agenta, w rozumieniu Ustawy o VAT?
2) Czy miejscem opodatkowania powyższych usług nabywanych przez Spółkę od Agenta będzie Polska?
3) Czy usługi nabywane przez Spółkę od Agenta będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?
4) Czy w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu Spółka będzie świadczyła na rzecz Agenta usługi w rozumieniu Ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-289/12-2/MK Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją operacji finansowanej z Funduszy Unijnych.
 
ILPP1/443-197/12-4/MK Odliczenie podatku VAT w związku z projektem refundowanym.
 
ILPP4/443-85/12-8/ISN 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Agenta, z tytułu których Spółka będzie okresowo obciążana (w tym koszty koordynowania cash-poolingu, zarządzania strukturą cash-poolingu) będą stanowiły świadczenie usług przez Agenta, w rozumieniu Ustawy o VAT?
2. Czy miejscem opodatkowania powyższych usług nabywanych przez Spółkę od Agenta będzie Polska?
3. Czy usługi nabywane przez Spółkę od Agenta będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?
4. Czy w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu Spółka będzie świadczyła na rzecz Agenta usługi w rozumieniu Ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-108/12-4/HW Czy Towarzystwo jako podmiot, który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, który w związku z powyższym nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponosząc wydatki niezwiązane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, zawartego w cenie nabywanych towarów bądź usług?
 
ILPP2/443-137/12-4/MN Stawka podatku, usługi turystyki. Wnioskodawca organizuje tzw. pobyty treningowe dla różnych grup sportowych, tak krajowych, jak i zagranicznych. W ramach organizacji pobytów treningowych i innych Zainteresowany zapewnia: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, obiekty sportowe, opiekę medyczną, w tym zakup leków i innych środków medycznych, zabezpieczenie rehabilitacyjne i wypoczynkowe (zwiedzanie, sauna, basen, siłownia).
 
ILPP4/443-144/12-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizacji targów.
 
ILPP4/443-161/12-2/EWW Prawo do odzyskania podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację przedsięwzięć Wnioskodawcy.
 
ILPP4/443-144/12-5/BA Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizacji targów.
 
ILPP1/443-350/12-2/AI Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury kanalizacyjnej, określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, związanego z wydatkami na budowę ww. infrastruktury oraz wskazania w deklaracji VAT-7 kwoty korygowanego podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-975/11-2/MM 1. Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 w związku z art. 43 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm. — dalej: „Ustawa o VAT”) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r. (na podstawie art. 170 pkt 1 Ustawy o działalności leczniczej) Spółce z tytułu świadczenia usług bankowania krwi pępowinowej, która w razie możliwego późniejszego zachorowania dawcy lub innej osoby zgodnej genetycznie może zostać wykorzystana w leczeniu autologicznym / allogenicznym, będzie przysługiwać - w każdym przypadku - prawo do stosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”)?2. Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 w związku z art. 43 ust. 17 Ustawy o VAT Spółce będzie przysługiwało zwolnienie z podatku VAT od wykonywanych przez Spółkę Czynności wstępnych polegających na pobraniu, badaniu, preparatyce oraz zamrożeniu krwi pępowinowej?
 
ILPP4/443-163/12-2/ISN Czy Spółka prawidłowo uznaje, że przyznawane przewoźnikom lotniczym premie pieniężne, na podstawie „Programu incentive na lata 2011-2014 (...)”, nie stanowią czynności podlegającej VAT i w związku z tym prawidłowe będzie ich udokumentowanie wystawioną na rzecz kontrahenta notą księgową?
 
IPPP1/443-30/11/12-7/S/AW opodatkowanie opłaty wstępnej
 
ILPP4/443-91/12-4/ISN Czy w związku z zamiarem zakupu bankowozu typu C na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652) Zainteresowany będzie mógł odliczyć cały VAT naliczony przy jego zakupie oraz przy zakupie paliwa do jego napędu?
 
ILPP2/443-366/12-3/MR Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w ramach opisanego przedsięwzięcia?
 
ILPP4/443-104/12-4/BA Czy nabycie ścinek i resztek z pianki z tworzyw sztucznych podlega opodatkowaniu przez nabywcę podatkiem VAT w wysokości 23%, czy należy zakwalifikować je jako odpady zwolnione z podatku VAT, które są podane w załączniku Nr 11 ustawy o podatku VAT i stosować art. 17 ust. 1 pkt 7 gdzie nabywca dokonuje adnotacji, iż podatek VAT nalicza nabywca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-168/12-3/EWW Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w ramach opisanego przedsięwzięcia?
 
ILPP4/443-167/12-2/EWW Czy Zainteresowany może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT z faktur związanych z wykonaniem zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego...”?
 
ILPP1/443-192/12-4/NS Sposób dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych.
 
IPTPP2/443-677/12-4/JS w zakresie prawa do korekty podatku naliczonego oraz sposobu dokonania korekty w związku z budową Centrum.
 
ILPP2/443-306/12-2/MN Prawo do odliczenie/odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania. Nabyte towary i usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP1/443-720/12-2/IG Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu?
 
ILPP2/443-210/12-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego.
 
IPTPP1/443-694/12-2/MG W opisanej sytuacji, mimo zawieszenia swojej dotychczasowej działalności gospodarczej w zakresie usług wspomagających rolnictwo, Wnioskodawca winien składać deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług i uiszczać należne zobowiązanie w obowiązujących ustawowo terminach w zakresie dostawy płodów rolnych, o ile w rozliczeniu danego miesiąca wystąpi podatek należny do zapłaty.
 
ILPP4/443-65/12-2/EWW Czy przepis art. 41 ust. 11 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, że posiadanie przez Spółkę kopii komunikatu IE-599 otrzymanego przez nią drogą elektroniczną od nabywcy lub podmiotu działającego na jego rzecz, w formacie .xml lub w innym formacie elektronicznym, uprawnia ją do zastosowania dla dokonanego eksportu pośredniego stawki podatku VAT 0%?
 
IPTPP1/443-718/12-2/MG Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług służących inwestycji pn. „...”, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-717/12-2/MG Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług służących inwestycji pn. „...”, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-711/12-2/IG Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego (ponoszonego) w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 
ILPP4/443-65/12-3/EWW Czy przepis art. 41 ust. 11 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, że posiadanie przez Spółkę kopii komunikatu IE-599 otrzymanego przez nią drogą elektroniczną od nabywcy lub podmiotu działającego na jego rzecz, w formacie .xml lub w innym formacie elektronicznym, uprawnia ją do zastosowania dla dokonanego eksportu pośredniego stawki podatku VAT 0%?
 
IPPP2/443-988/12-2/KOM stawka 5% podatku VAT przy sprzedaży grzanek
 
IPPP2/443-236/09/12-6/S/IK/KOM W przypadku Wnioskodawcy podatek naliczony od wszystkich wydatków, które są związane z funkcjonowaniem siedziby Wnioskodawcy (wykazujących choćby minimalny związek ze sprzedażą opodatkowaną) podlega odliczeniu w 100%.
 
IPPP2/443-949/12-4/KOM zwolnienie od podatku VAT opłaty rejestracyjnej oraz opłaty przygotowawczej/administracyjnej, pobieranych w związku z udzieleniem pożyczki
 
IPPP2/443-949/12-5/KOM opodatkowanie podatkiem VAT opłaty prolongacyjnej pobieranej za wydłużenie okresu spłaty pożyczki
 
IPPP2/443-365/12-2/AK Czy Bank prawidłowo klasyfikuje dla celów VAT odsprzedaż najemcom usług powszechnych jako czynność odrębną (osobną) od świadczenia usług najmu? Czy Bank prawidłowo opodatkowuje odsprzedaż usług powszechnych wg stawek właściwych dla świadczenia tych usług?
 
IPPP3/443-498/12-2/JK określenie właściwej stawki podatku dla usług organizacji pobytu szkoleniowego / wypoczynkowego / konferencyjnego
 
IPPP3/443-774/12-3/IG Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanej fakturze, bowiem nabyta usługa będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, związanych ze świadczeniem usług najmu powierzchni znajdujących się w galerii handlowej.
 
IPPP3/443-781/12-2/IG W sytuacji niewykorzystania przez kontrahenta gwarantowanego przez spółkę wolumenu przewozów, biorąc pod uwagę w szczególności fakt pozostawania w dyspozycji do świadczenia usługi przewozu przez tabor X. S.A i wolę stron, aby tym tytułem spółka otrzymała kwoty wynagrodzenia, obciążenie kontrahenta winno zostać potraktowane jako płatności za usługę transportową podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-772/11-4/IGo Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowych projektów, z uwagi na brak związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPPP3/443-804/12-2/IG 1. Czy sprzedaż przez Zbywcę działki 276 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podstawową (obecnie 23%)?2. Czy sprzedaż przez Zbywcę działki 275 będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów usług?3. W przypadku uznania, że sprzedaż działki 276 lub działki 275 będzie podlegać opodatkowaniu VAT stawką podstawową (obecnie 23%), czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w fakturze wystawionej przez Zbywcę z tytułu sprzedaży Nieruchomości (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) lub prawo do zwrotu nadwyżki takiego podatku naliczonego nad należnym (art. 87 ust. 1 ustawy o VAT)?
 
IPPP3/443-767/12-2/IG Wnioskodawca prawidłowo wystawił fakturę dla swojego polskiego zleceniodawcy za wykonywane usługi remontowo-budowlane bez podatku VAT, gdyż miejscem świadczenia tych usług jest Francja i prawidłowo wykazał w pozycji 21 deklaracji VAT-7. Podatnikiem podatku VAT w tym przypadku jest ostateczny nabywca usługi czyli firma francuska i Wnioskodawca nie powinien dokonywać rejestracji na potrzeby podatku VAT we Francji nawet gdy polska firma nie jest zarejestrowana na potrzeby podatku od wartości dodanej we Francji.
 
IPPP3/443-883/12-2/RD Stosowanie jednolitej stawki podatku (zwolnienia od podatku) przy sprzedaży działki, gdy działka w części przeznaczona jest pod zabudowę a w części nie
 
IPPP3/443-831/12-4/SM obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez podmiot zagraniczny, dokonujący zakupów i sprzedaży towarów na terytorium Polski
 
IPPP3/443-709/12-4/IG Czy czynności wykonywane przez zagraniczny podmiot unijny, w ramach pełnionej przez ten podmiot roli komplementariusza SKA, na rzecz SKA, będą stanowiły dla SKA tzw. import usług podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP2/443-694/12-4/IR Wliczanie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, świadczonych usług na rzecz niemieckiego kontrahenta.
 
IPTPP1/443-667/12-4/MW Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania projektami, nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lub pkt 29 w związku z art. 43 ust. 17a ustawy oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 w związku z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia
 
IPTPP1/443-605/12-4/MW Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do wystawiania faktur z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług piłkarskich
 
IPTPP1/443-605/12-5/MW Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do wystawiania faktur z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług piłkarskich
 
IPTPP1/443-667/12-5/MW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu, ponieważ, jak wskazał Wnioskodawca, nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-605/12-6/MW Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do wystawiania faktur z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług marketingowych
 
IPTPP1/443-605/12-7/MW Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do wystawiania faktur z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług marketingowych
 
ITPP1/443-1153/12/IK Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
IPTPP2/443-749/12-4/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-575/12-3/BM Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 
IPTPP2/443-679/12-6/PR W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości.
 
IPTPP4/443-577/12-3/BM Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 
IPTPP4/443-584/12-2/BM Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 
IPTPP4/443-528/12-5/OS Uznanie Wnioskodawcy za podatnika. Stawka podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
IPTPP1/443-775/12-2/RG Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na uzbrojenie działek podlegających sprzedaży?
 
IPTPP4/443-528/12-6/OS Uznanie Wnioskodawcy za podatnika. Stawka podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
IPTPP1/443-775/12-3/RG Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na uzbrojenie działek podlegających sprzedaży?
 
IPTPP4/443-528/12-7/OS Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 
IPTPP1/443-764/12-2/MH Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ poniesione wydatki nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP4/443-528/12-8/OS Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 
IBPP1/443-488/12/AL Prawo do odliczenia podatku VAT:
- w związku z zakupem artykułów spożywczych oraz usług cateringowych nabytych w celu realizacji szkoleń na zlecenie podmiotów i w formie szkoleń
- w sytuacji nazwania na fakturze VAT usługi cateringowej usługą gastronomiczną,
- od zakupionych artykułów spożywczych oraz usług cateringowych przeznaczonych do zużycia podczas szkoleń wewnętrznych w stosunku do pracowników świadczących usługi opodatkowane w całości, natomiast w proporcji w stosunku do pracowników świadczących usługi zarówno opodatkowane jak i zwolnione.
 
IBPP2/443-375/12/ICz Zastosowanie stawki podatku do dostawy projektu opracowania graficznego specjalistycznego miesięcznika informacyjnego.
 
IBPP2/443-409/12/ICz Przesyłanie, przechowywanie faktur VAT w formacie elektronicznym oraz digitalizowanie otrzymywanych od kontrahentów dokumentów (faktur VAT, paragonów oraz rachunków) w formacie papierowym i przechowywania ich w zdigitalizowanej (elektronicznej) formie.
 
ITPP2/443-1053/12/EK Wspólnota nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-946/12/RS Opodatkowanie aportu w postaci nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-928/12/RS Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego remontu.
 
ITPP2/443-896/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na utworzeniu miejsca do wędkowania, wypoczynku i rekreacji nad jeziorem.
 
ITPP2/443-924/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-921/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-913/12/AW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-907/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na zorganizowaniu spotkań ludowych.
 
IBPP1/443-430/12/AW Dokonanie przez Gminę na rzecz Spółki aportu działek niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami wybudowanymi przez Spółkę
 
IPTPP4/443-537/12-6/BM Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Gminę usług cmentarnych.
 
IPTPP1/443-751/12-2/MH Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-741/12-2/RG 1.Czy opłaty za czynności administracyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
2.Czy Powiat jako czynny podatnik podatku VAT jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT i tym samym nie może jednocześnie wystawiać rachunków?
 
IPTPP4/443-537/12-7/BM Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Gminę usług cmentarnych
 
IPTPP4/443-537/12-8/BM Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym.
 
IPTPP2/443-735/12-2/IR W zakresie prawa do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotnie przez Urząd oraz prawa do wystawiania i przyjmowania faktur korygujących, not krygujących do faktur wystawionych przez Urząd.
 
IPTPP4/443-537/12-9/BM Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z cmentarzem komunalnym.
 
IPTPP4/443-540/12-4/ALN Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-735/12-3/IR W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy.
 
IPTPP4/443-579/12-4/OS Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacja projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-735/12-4/IR W zakresie prawa do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotnie przez Urząd oraz prawa do wystawiania i przyjmowania faktur korygujących, not krygujących do faktur wystawionych przez Urząd.
 
ITPP1/443-1592/11/IK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania tzw. mediów na rzecz dzierżawców.
 
IPTPP2/443-691/12-4/JN Opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz obowiązek naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich
 
IPTPP2/443-651/12-10/AW W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy.
 
IPTPP2/443-735/12-5/IR W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy.
 
IPTPP2/443-691/12-5/JN Opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz obowiązek naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich
 
IPTPP2/443-691/12-6/JN Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi ze świetlicami wiejskimi
 
ITPP1/443-1077/12/MS Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze