Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-1467/11/DM Opodatkowanie i dokumentowanie udzielonej pożyczki.
 
ITPP2/443-21a/12/EK Stawka podatku dla usług finansowanych wkładem własnym - 23% .
 
ITPP1/443-540/12/JJ Jaką stawką powinna być objęta dostawa i montaż rolet oraz żaluzji w obiektach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 111)?
 
ITPP1/443-577/12/IK Czy realizacja zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, do których Zakład został powołany – w rozumieniu ustawy – świadczenie usług na rzecz Gminy, a relacja między Gminą, a jej Zakładem ma charakter cywilnoprawny i nie podlega opodatkowaniu?
 
ITPP2/443-613/12/RS Czy od sprzedaży powyższej nieruchomości w drodze licytacji należy odprowadzić podatek od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1655/11/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej.
 
ITPP1/443-896/12/JJ Brak prawa do odliczenia.
 
ITPP2/443-333/12/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-385/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-509/12/PS Opodatkowanie dostawy ruchomości.
 
ITPP1/443-716/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-474/12/MS Czy Szkoła miała prawo odliczyć od poniesionych wydatków w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (...) 2007-2013 podatek VAT naliczony od podatku VAT należnego?
 
ITPP1/443-448/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-438/12/BJ Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dostawców towarów i usług w ramach ww. zadania?
 
ITPP1/443-224/12/BK Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie materiałów związanych z działalnością gospodarczą i wykorzystywanych do usług opodatkowanych przed rejestracją do celów podatku VAT?
 
ITPP2/443-127/12/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-160/12/AP Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 
ITPP2/443-223/12/AP opodatkowanie usług lombardu
 
ITPP2/443-130/12/KT Zwolnienie od podatku szkoleń w zakresie pierwszej pomocy
 
ITPP2/443-170/12/AK uznanie za eksport aportu środków trwałych do spółki z siedzibą w Rosji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia
 
ITPP1/443-401/12/BK Czy związku z obowiązującym prawem podatkowym, brak jest możliwości odzyskania podatku VAT przez Wspólnotę w ramach realizacji zadania?
 
ITPP2/443-235/12/AP Korekta podatku należnego.
 
ITPP2/443-450/12/KT Prawo do korzystania w 2013 r. ze zwolnienia podmiotowego w związku ze świadczeniem usług rachunkowych.
 
ITPP1/443-336/12/MS Czy opłata pobierana z tytułu świadczeń, polegających na zakwaterowaniu w szpitalu rodziców dzieci leczonych oraz innych osób opiekujących się chorym podlega, zwolnieniu od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 
ITPP1/443-931/12/AP Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek od towarów i usług z tytułu realizacji zadania pn. „...” finansowanego w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w odniesieniu do operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. małe projekty?
 
ITPP1/443-303/12/MS Czy w związku z planowaną sprzedażą, będzie musiała Pani odprowadzić podatek od towarów i usług – jako podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej?
 
ITPP1/443-308/12/BK Czy transakcja sprzedaży opodatkowana jest 8% stawką podatku?
 
ITPP1/443-663/12/BJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanymi inicjatywami.
 
ITPP1/443-787/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1328/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-258/12/AD Sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP3/443-818/12-4/IG 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Agenta, z tytułu których Spółka będzie okresowo obciążana (w tym koszty koordynowania cash-poolingu, zarządzania strukturą cash-poolingu wraz z wykonywaniem dodatkowych czynności w ramach zarządzania płatnościami na podstawie Umowy o rozliczeniach bezgotówkowych oraz Umowy o dokonywanie rozliczeń) będą stanowiły świadczenie usług przez Agenta, w rozumieniu Ustawy o VAT?2. Czy miejscem opodatkowania powyższych usług nabywanych przez Spółkę od Agenta będzie Polska?3. Czy powyższe usługi nabywane przez Spółkę od Agenta będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?4. Czy w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu Spółka będzie świadczyła na rzecz Agenta, Banku lub któregokolwiek Uczestnika usługi w rozumieniu Ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-594/12-2/KC w zakresie określenia miejsca świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych oraz dostarczaniem informacji w okresie do 30 listopada 2008 r. oraz do 30 listopada 2009 r.
 
IPPP1/443-628/12-2/ISz w zakresie opodatkowania nabycia wierzytelności trudnych
 
IPPP2/443-772/12-4/AO transakcja sprzedaży przedmiotowego gruntu podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem przedmiotowa nieruchomość zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów stanowi użytki rolne zabudowane, grunty orne, pastwiska trwałe i nieużytki.
 
IPPP1/443-878/11-4/PR opodatkowanie świadczenia pieniężnego otrzymanego przez Wynajmującego w wyniku stwierdzenia szkody całkowitej przedmiotu najmu, w sytuacji gdy odszkodowanie nie pokrywa całości opłat wynikających z opłat czynszowych
 
IPPP1/443-953/11-4/PR zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usług wynajmu pokoi na rzecz pracowników
 
IPPP3/443-1461/11-4/KC Wnioskodawca, nabywając usługi od podmiotu z siedzibą we Francji staje się podatnikiem, zobowiązanym do rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT z tego tytułu, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 3 ustawy.
 
IPPP3/443-864/12-2/IG Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w zakupach dokonanych w ramach projektu?
 
IPPP1/443-1099/11-3/PR zastosowanie zwolnienia od VAT dla usług szkoleń w zakresie kwalifikacji wstępnej na kategorię C i D, świadczonych w ramach Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
 
IPPP1-443-998/11-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług polegających na szacowaniu (ocenie roszczeń, ryzyka, obliczaniu ryzyka i szkód oraz ich likwidację) i dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych
 
IPPP3/443-599/12-3/KC Zamierzona czynność połączenia spółek, skutkująca przeniesieniem całego majątku spółki C.E. do spółki C., dokonana na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy, wyłączający tego typu transakcję spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1268/10-4/KC w zakresie możliwości przechowywania dokumentów CMR w formie elektronicznej
 
IPPP2/443-773/10-4/AO Przedmiotowy samochód należy traktować jak samochód ciężarowy, z uwagi na dopuszczalną ładowność 578 kg i posiadane świadectwo homologacji określające, że samochód ten nie jest samochodem osobowym. Oznacza to, że Wnioskodawczyni jako czynny podatnik VAT, wykorzystując przedmiotowy samochód wyłącznie do czynności opodatkowanych, może odliczyć podatek VAT ze wszystkich rat umowy leasingowej, jak również ze wszystkich innych opłat związanych z umową leasingu, stanowiących element świadczonej usługi. Ocena zakresu przysługującego prawa dokonywana jest na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże z uwzględnieniem ograniczeń odliczania podatku naliczonego przed akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej tj. art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w związku z § 10 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
 
IPPP2/443-760/12-2/AO Dot. uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług doradczych i prawa do wystawiania faktury VAT z tego tytułu
 
IPPP3/443-248/11-4/KC w zakresie prawidłowej dokumentacji dla dostaw wewnątrzwspólnotowych i możliwości zastosowania stawki 0%
 
IPPP3/443-784/12-4/KC w zakresie braku stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, importu usług oraz importu towarów.
 
IPPP1/443-604/12-3/ISZ w zakresie zwolnienia od podatku pobieranych opłat za czynności o charakterze administracyjnym
 
IPPP2/443-138/11/12-5/S/IG Czy w związku ze zbyciem Nieruchomości zbycie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP1/443-590/12-4/ISz właściwe określenie współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy
 
IPPP1/443-565/12-4/ISZ w zakresie stawki podatku dla sprzedaży karnetu uprawniającego do wstępu na teren klubu
 
IPPP3/443-314/10-4/KC w zakresie uznania usług magazynowania, składowania i przechowywania za związane z nieruchomością i opodatkowania w miejscu położenia magazynu.
 
IPPP1/443-590/12-5/ISz właściwe określenie współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy:- z tytułu importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,- obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczane przez Bank do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,- obrotu uzyskanego z tytułu dostaw towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczone przez Bank do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, które zostały zaliczone do środków trwałych i były używane przez Bank na potrzeby prowadzonej działalności,czynności dotyczących nieruchomości (w tym sprzedaży i wynajmu nieruchomości) w zakresie w jakim są one dokonywane sporadycznie
 
IPPP1/443-640/12-2/ISZ w zakresie:1) zwolnienia z podatku towarów ujętych w spisie z natury w okresie 12 miesięcy po dniu zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.2) opodatkowania dostawy gruntu po likwidacji działalności gospodarczej osoby fizycznej oraz w zakresie pytania nr 2, tj. określenia podstawy opodatkowania ww. gruntów objętych spisem z natury.
 
IPPP1/443-604/12-2/ISZ w zakresie zwolnienia od podatku pobieranych opłat za czynności dotyczące instrumentów finansowych na rachunku klienta oraz operacji dotyczących środków pieniężnych na rachunku klienta
 
IPPP3/443-359/11-4/KC W zakresie uznania dostawy produktu finalnego za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną w procedurze uproszczonej oraz braku obowiązku wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Polsce
 
IPPP1/443-622/12-2/ISz prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesyłanych w formacie PDF
 
IPPP3/443-974/12-4/RD tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym Parafia nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją planowanych prac konserwatorskich pokrycia dachu głównego– II etap zadania.
 
IPPP3/443-727/12-2/IG 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać, że Spółka nie świadczy żadnych usług w rozumieniu podatku od towarów i usług na rzecz Banku, Agenta ani pozostałych Uczestników struktury cash-pooling?2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać, że Spółka nabywa usługi wyłącznie od Banku i usługi te z perspektywy podatku od towarów i usług powinny zostać rozliczone przez Spółkę jako import usług finansowych zwolnionych z VAT?3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać, że obowiązek podatkowy z tytułu usług nabywanych od Banku powstaje ostatniego dnia uzgodnionego z Bankiem okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego)?4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać, że podstawą opodatkowania nabywanych przez Spółkę usług jest wartość wynagrodzenia należnego Bankowi za dany okres rozliczeniowy, w tym wartość wszelkich opłat bankowych oraz odsetek potrącanych przez Bank w przypadku salda ujemnego na Rachunku Transakcyjnym Spółki?
 
IPPP3/443-613/12-6/IG W opinii Organu z opisu sytuacji jak i z uzupełnienia wniosku nie wynika aby Wnioskodawca był w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi). Powyższego nie wynika również z innych dokumentów będących w posiadaniu Wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji, stanowisko Wnioskodawcy co do możliwości zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów należy uznać w całości za nieprawidłowe.
 
IPPP3/443-872/12-3/RD w tak przestawionym opisie zdarzenia przyszłego wypis z rejestru gruntów, stanowiący, iż są to grunty orne w sytuacji gdy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może być wystarczającym powodem zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-644/12-2/IG Wnioskodawca nie może być podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT z tytułu przekazania zwycięzcom konkursów lub loterii nagród w postaci towarów lub przekazania towarów promocyjnych uczestnikom sprzedaży premiowej, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.
 
IPPP2/443-743/12-6/MM nieuznanie aportu nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 
IPPP2/443-994/12-2/BH Przedmiot sprzedaży nie spełnia przesłanek uznania go za przedsiębiorstwo lub zorganizowana jego część
 
IPPP2/443-318/11/12-7/S/KG Wymienione we wniosku zbywane składniki mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, planowana transakcja zbycia nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-919/12-2/RD Prawo do odliczenia podatku naliczonego według wyliczonego wskaźnika proporcji.
 
IPPP3/443-735/12-2/IG 1. W świetle okoliczności przedstawionych wyżej w opisie zdarzenia przyszłego Spółka zwraca się o potwierdzenie stanowiska, że planowana sprzedaż Nieruchomości w jej aktualnym stanie, tj. działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, na którym znajdują się pozostałości Budynku, w których znajdują się urządzenia stacji T. i które to zabudowania zostaną wyburzone po wyłączeniu stacji T. z używania - w ramach kontynuacji wykonania prawomocnej decyzji zezwalającej na rozbiórkę Budynku, stanowić będzie dostawę towaru w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, jednak przeznaczonego pod zabudowę, w związku z czym będzie opodatkowana w podatku od towarów i usług stawką podstawową, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. W rezultacie, że w przypadku tej sprzedaży nie będą mieć zastosowania przepisy o zwolnieniu od VAT, w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz 13 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia.2. Spółka zwraca się o potwierdzenie stanowiska iż planowane nabycie Nieruchomości ze znajdującymi się urządzeniami stacji T. stanowić będzie nabycie towaru w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego, przeznaczonego pod zabudowę z prawem do odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.3. W razie uznania powyższego stanowiska za nieprawidłowe, w szczególności w związku z uznaniem, iż przedmiotowa działka jest zabudowana w rozumieniu przepisów o VAT stacją T., Spółka zwraca się dodatkowo o potwierdzenie, iż z uwagi na złożone przez strony Umowy przedwstępnej oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT planowanej transakcji, sprzedaż Nieruchomości będzie na zasadzie art. 43 ust. 10 i nast. ustawy o VAT wyłączona ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 10 tego artykułu.
 
ITPP1/443-915/12/AP Czy sprzedaż działki objęta jest podatkiem od towarów i usług? A jeżeli tak, to jaką stawką?
 
ITPP2/443-893/12/RS Czy czynność wniesienia składników majątkowych zakładu budżetowego do spółki z o.o. ze 100% udziałem Gminy należy traktować jako zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP3/443-1006/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprezy kulturalno-rekreacyjnej.
 
IBPP3/443-972/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z promocją zwyczajów wiejskich
 
ITPP2/443-853/12/RS Czy stosując art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług można zastosować stawkę 0% dla Pani jako agenta?
Czy faktura, którą Pani jako agent, obciąży firmę polską za usługi wykonywane na podstawie umowy agencyjnej może być wystawiona ze stawką 0%, gdyż dotyczy usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów świadczonych na podstawie umowy agencyjnej?
 
IBPP3/443-963/12/JP możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej
 
IBPP3/443-954/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu dożynek
 
IPTPP2/443-692/12-6/AW W zakresie dokonania korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego oraz sposobu tej korekty.
 
IPTPP4/443-553/12-4/ALN Prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd w okresie, w którym zarejestrowany dla celów VAT był tylko Urząd.
 
IPTPP4/443-552/12-4/ALN Prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Urząd w okresie, w którym zarejestrowany dla celów VAT był tylko Urząd.
 
IPTPP4/443-552/12-5/ALN w sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu.
 •  
  IPTPP4/443-553/12-5/ALN w sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu.
 •  
  IPTPP4/443-553/12-6/ALN w sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu.
 •  
  IPTPP4/443-552/12-6/ALN w sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego:
 • wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,
 • wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,
 • wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu.
 •  
  ITPP1/443-1125/12/BK Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od inwestycji?
   
  ITPP2/443-1301/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
   
  ITPP1/443-1066/12/JJ Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia podatku VAT związanego z zakupem usług i materiałów lub w jakikolwiek inny sposób może ten podatek odzyskać?

  Wskaźniki gospodarcze