Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 listopada 2012 r.
 
ITPP2/443-1466/11/MD Opodatkowania zbycia nakładów w postaci budynków wybudowanych na cudzym gruncie.
 
ITPP2/443-1448/11/EK Oddział nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu w Polsce, to mimo dokonywania zakupów związanych z bieżącą działalnością, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednostka macierzysta spełnia wymogi określone w art. 89 ust. 1 pkt 3.
 
ITPP1/443-1482/11/IK Czy usługi medyczne w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-705/12-2/MH Czy podatek VAT poniesiony w związku z wydatkami dotyczącymi realizacji projektu może zostać w jakikolwiek sposób odzyskany (odliczony)?
 
ITPP2/443-63/12/RS Szkolenie dla pracowników korzystających ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP2/443-145/12/MD Opodatkowanie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz jej aktualnego użytkownika wieczystego.
 
ITPP2/443-177/12/EB Zbycie gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
IPTPP2/443-597/12-4/IR W zakresie opodatkowania czynności przeniesienia własności nieruchomości w ramach umowy zlecenia powierniczego oraz podstawy opodatkowania.
 
ITPP2/443-705/11/MD Wyłączenie od opodatkowania czynności darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (sklep jubilerski) oraz obowiązek dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-236/12-2/AD Czy do wykonywanych przez siebie czynności polegających na dostarczaniu i instalacji okien jak również czasami rolet zewnętrznych na stałe wmontowanych wraz z oknami w budynkach mieszkaniowych osób fizycznych PKOB 11 z wyłączeniem lokali użytkowych objętych społecznym programem mieszkaniowym Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę VAT w wysokości 8%?
 
ITPP2/443-1076/12/AW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-194/12-2/MN Czy czynność zamiany nieruchomości oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga publiczna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest czynnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-158/12-4/MN Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego w drodze wycinki drzew przez Gmina na rzecz jednostki organizacyjnej gminy.
 
ITPP2/443-1029/12/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na budowę oczyszczalni ścieków, sfinansowaną w części z dotacji celowej.
 
ITPP2/443-1179/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-1149/12/AW Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1123/12/RS Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług.
 
ILPP1/443-158/12-2/NS Stawka podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.
 
ILPP2/443-191/12-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nabycia wierzytelności.
 
ILPP2/443-191/12-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu w postaci wierzytelności wcześniej nabytej w drodze cesji.
 
ILPP2/443-191/12-6/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania z tytułu czynności nabycia wierzytelności.
 
ILPP4/443-324/12-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie uznania przemieszczenia towarów Wnioskodawcy z terytorium Polski na terytorium Republiki Czeskiej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
ILPP4/443-324/12-5/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia przy dostawie towarów.
 
ITPP1/443-588/12/BK Stawki podatku dla robót wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 
ILPP4/443-111/12-4/ISN 1. Czy świadcząc usługi inżynieryjne i związane z nimi doradztwo techniczne, dla firm których siedzibą będzie Arabia Saudyjska i Oman, Wnioskodawca będzie musiał doliczać podatek VAT 23%, tak jak czyni to obecnie, świadcząc usługi dla firm w Polsce?
2. Czy będą to tzw. usługi niepodlegające podatkowi VAT?
3. Czy trzeba będzie w przypadku niepodlegania podatkowi VAT, dopisywać na fakturze klauzulę, „Podatek VAT rozlicza nabywca”?
 
ITPP1/443-889/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-662/12-2/ISz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu lokalu
 
IPPP2/443-858/12-4/AK sprzedaż realizowana przez tych dealerów, dokonywana na rzecz i w imieniu Spółki, nie powinna być ewidencjonowana przez Spółkę. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek rejestracji sprzedaży za pośrednictwem własnych kas rejestrujących
 
IPPP2/443-858/12-6/AK z uwagi na fakt, iż obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie będzie spoczywał na Spółce, Wnioskodawca pozbawiony jest możliwości posiadania oryginału paragonu fiskalnego wystawionego przez autoryzowanego dealera – zatem przepis § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011r. nakazujący dołączenie do kopii faktury paragonu dokumentującego sprzedaż nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie
 
IPPP2/443-1014/12-2/DG W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji projektu sfinansowanego z dotacji unijnej.
 
IPPP1/443-180/10-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej rozliczenie nakładów
 
IPPP1/443-720/12-2/MPe w zakresie wypełnienia wymogów dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej
 
ILPP4/443-59/12-6/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie akceptacji faktur przez pełnomocnika.
 
IPPP1/443-1163/10-4/PR ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności wydania lokalu nabywcy przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i uzyskaniem całej ceny za ten lokal.
 
ILPP4/443-114/12-2/ISN Czy w przypadku stwierdzenia niedoboru inwentaryzacyjnego, który uznaje się za zawiniony i obciąża się jego wartością pracowników materialnie odpowiedzialnych, Zainteresowany może nie dokonywać korekty podatku VAT naliczonego w odniesieniu do tego niedoboru?
 
IPPP2/443-855/12-2/KG prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia gruntu rolnego
 
IPTPP2/443-839/12-2/JN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP2/443-749/12-2/DG W zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży biletów lotniczych wraz z opłatami dodatkowymi oraz pobieranej od klientów prowizji.
 
IPPP2/443-858/12-5/AK Z uwagi na fakt, iż podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej będą autoryzowani dealerzy, na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek przechowywania jakichkolwiek dokumentów związanych z prowadzeniem takiej ewidencji, a więc zarówno raportów z kasy fiskalnej, jak i kopii paragonów fiskalnych
 
IPPP1/443-591/09-7/S/PR opodatkowanie sprzedaży działek należących do majątku własnego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 
ILPP2/443-371/12-3/MN Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
 
ILPP1/443-692/12-2/AWa Czy w związku ze świadczonymi na rzecz Klubu Usługami piłkarskimi Wnioskodawca będzie podatnikiem VAT zobowiązanym do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone przez niego usługi?
 
ILPP4/443-59/12-5/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie akceptacji faktur.
 
ILPP1/443-692/12-3/AWa Czy w związku ze świadczonymi na rzecz Klubu Usługami marketingowymi Wnioskodawca będzie podatnikiem VAT zobowiązanym do wystawiania faktur VAT dokumentujących świadczone usługi?
 
ILPP4/443-59/12-7/ISN 1. Czy w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę pozostałych usług podawania posiłków będzie miał zastosowanie przepis art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ?
2. Czy sprzedaż usług nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, niezależnie od tego czy nabywcą usługi będzie podmiot z kraju Unii Europejskiej, czy też mający siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej
 
ILPP2/443-352/12-2/MR Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia?
 
ILPP2/443-101/12-4/AD 1. Czy do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej należało doliczyć podatek VAT w wysokości 23%?
2. Czy w przypadku gdy Gmina pobrała już podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, czy może zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot zapłaconego podatku?
 
ILPP2/443-375/12-2/SJ Czy w przypadku, gdy członek konsorcjum wykonuje na rzecz konsorcjum dodatkowe prace związane z realizacją wspólnego celu gospodarczego, które nie wynikają z umowy konsorcjum a zostały ustalone na podstawie dodatkowego porozumienia, usługi te podlegają przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i czy w takim przypadku członek konsorcjum powinien udokumentować ich wykonanie fakturami VAT obciążającymi pozostałych członków konsorcjum proporcjonalnie do zakresu w jakim członkowie konsorcjum ustalili zakres partycypacji w kosztach?
 
IPPP2/443-993/12-2/KG opodatkowania podatkiem VAT opłat za zbyt późne anulowanie rezerwacji hotelowej i nieskorzystanie z usług zakwaterowania świadczonych przez Spółkę
 
IPPP2/443-925/12-2/DG W zakresie uznania sprzedaży Nieruchomości jako składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania właściwą stawką oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości.
 
ILPP2/443-163/12-2/AK Jaką stawką należy opodatkować usługę perfuzyjna – medyczna świadczona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność na rzecz Spółki z o.o. Sp. komandytowej?
 
IPPP2/443-930/12-2/JW Czy będąc Podwykonawcą firmy, która otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, wykonując usługę szkolenia zawodowego, które finansowane było w 70% ze środków publicznych ?
 
ILPP1/443-178/12-2/MK Prawo do obniżenia kwoty podatku w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unijnych.
 
IPPP2/443-992/12-2/DG W zakresie opodatkowania napiwków otrzymywanych przez pracowników lub zleceniobiorców Spółki.
 
IPPP2/443-927/12-2/DG W zakresie uznania sprzedaży Nieruchomości jako składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania właściwą stawką oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości.
 
ILPP4/443-48/12-4/ISN Czy planowana transakcja sprzedaży będzie opodatkowana jednakową stawką podatku VAT, to jest 23%, czy też działki niezabudowane będą podlegały 23% stawce podatku VAT, natomiast działki zabudowane będą zwolnione z podatku VAT?
 
IPPP1/443-680/12-2/MPe w zakresie korekty podatku naliczonego oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów właścicielowi lokalu.
 
IPPP2/443-754/12-4/JW Czy sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, używanego powyżej 1/2 roku, od którego nie odliczono podatku VAT, powoduje utratę prawa do zwolnienia z VAT ? Czy utrata prawa następuje z dniem sprzedaży samochodu osobowego, czy z dniem dokonania kolejnej sprzedaży opodatkowanej ?
 
ILPP1/443-76/12-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług medycznych polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 
IPPP2/443-693/12-5/AK czynności Spółki jako Agenta będą spełniać przesłanki zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i będą podlegać opodatkowaniu jako usługi świadczone na rzecz Banku
 
IPPP2/443-926/12-2/DG W zakresie uznania sprzedaży Nieruchomości jako składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania właściwą stawką oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości.
 
IPPP1/443-703/12-2/ISZ w zakresie udzielania rabatów i określenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług objętych ceną promocyjną
 
IPPP2/443-946/12-4/JW Czy jest możliwe skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT ? Czy biuro rachunkowe może skorzystać ze zwolnienia od VAT ?
 
ILPP2/443-636/08/12-S/ISN Sprzedaż działek budowlanych.
 
IPPP2/443-640/12-4/AK Istota interpretacji: Wspólnota mieszkaniowa utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy wartość sprzedaży związanej z dostawą mediów do lokali usługowych oraz dostawą towarów i usług związanych z czynnościami wykonywanymi w lokalach garażowych przekroczy kwotę 150 000 zł.
 
IPPP1/443-870/12-2/MP Zarówno w przypadku wyboru opcji:• sprzedaży opisanej w stanie faktycznym nieruchomości gruntowej, jak i w przypadku,• przejścia na Miasto z mocy prawa za odszkodowaniem działki gruntu wydzielonej pod drogę publiczną, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,- podstawą opodatkowania VAT będzie ustalona przez strony cena sprzedaży bądź wartość odszkodowania, tj. kwota ok. 100,00 zł netto.
 
IPPP3/443-586/12-2/KB Wystawianie faktur przez nabywcę towarów
 
ILPP4/443-27/12-5/BA 1. Jak Wnioskodawca może uzyskać zwrot podatku VAT z poniesionych wydatków na materiały, usługi budowlane i wyposażenia nie mając jeszcze działalności gospodarczej, bo ona rozpoczęta będzie dopiero po wybudowaniu i wyposażeniu owego budynku gospodarczego?
2. Czy Zainteresowany może uzyskać status podatnika VAT czynnego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?
 
ILPP1/443-223/12-4/NS Opodatkowanie aportu przedsiębiorstwa.
 
ILPP1/443-71/12-4/AI Czy faktury wystawiane przez Zarządzającego w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania, dają prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach?
 
IPPP1/443-719/12-2/MPe w zakresie wypełnienia wymogów dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej
 
IPPP3/443-715/12-2/KB 1. Czy zespoły składników majątkowych nabyte przez Spółkę jawną na podstawie umów opisanych w stanie faktycznym stanowiły przedsiębiorstwa lub zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?2. Czy Spółce jawnej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem sieci internetowych?
 
ILPP1/443-81/12-4/MK Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym.
 
IPPP1/443-674/12-3/MPe W zakresie uznania dokonywanych transakcji na rzecz klientów wykorzystujących karty paliwowe za sprzedaż o charakterze ciągłym oraz obowiązku umieszczenia na fakturze VAT dokumentującej sprzedaż paliw numeru rejestracyjnego samochodu
 
IPPP1/443-869/12-4/MPe w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług
 
ILPP2/443-229/12-2/AD Czy w aktualnym stanie prawnym do wykonywanych czynności wykonywania zabudowy wnęk i innych powierzchni w trwały sposób, poprzez trwałe połączenie ze ścianami, szaf wnękowych (garderób), z materiałów wykonawcy w budynkach i lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, należy stosować stawkę VAT w wys. 8%, czy też stawkę VAT w wysokości 23%?
 
ILPP1/443-105/12-2/AW Czy niezawinione ubytki towarów powstałe w sytuacjach przedstawionych w niniejszym wniosku, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy w tych sytuacjach Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tych towarów, pomimo powstających różnic ilościowych – ubytków niezawinionych (niepodlegających udokumentowaniu fakturami korygującymi przez sprzedawcę)?
 
ITPP1/443-1730/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-105/12-3/AW Czy niezawinione ubytki towarów powstałe w sytuacjach przedstawionych w niniejszym wniosku, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy w tych sytuacjach Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tych towarów, pomimo powstających różnic ilościowych – ubytków niezawinionych (niepodlegających udokumentowaniu fakturami korygującymi przez sprzedawcę)?
 
ILPP2/443-280/12-2/AK Czy sprzedaż usługi hotelowej opodatkowana będzie na zasadach szczególnej procedury opodatkowania marży w turystyce, określonych w art. 119 ustawy o VAT?
 
ITPP2/443-1285/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP4/443-64/12-2/ISN Czy przy wystawianiu faktur sprzedaży w oparciu o art. 28e na rzecz kontrahenta niemieckiego Zainteresowany powinien dopisać adnotację „Podatek VAT rozlicza nabywca”?
 
IPPP1/443-674/12-2/MPe w zakresie opodatkowania dokonywanych transakcji kartami paliwowymi oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-930/12-3/RD w zakresie rozliczenia importu usługi, podstawy opodatkowania, zwolnienia z opodatkowania oraz ustalenia współczynnika proporcji dla usług pośrednictwa finansowego
 
ITPP2/443-1248/12/AJ Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku od towarów i usług w przypadku realizacji operacji może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
 
IPPP2/443-974/12-2/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług polegających na przeprowadzeniu konkursu
 
ITPP2/443-1171/12/AW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-200/12-5/EK Uznanie odpłatnego przekazania zarządzania Przejmowanym OFE za transakcję, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego oraz opodatkowanie tej transakcji
 
ILPP2/443-247/12-2/MN Spółka nie ma prawa do obniżenia podstawy opodatkowania bez konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących od nabywców usług.
 
ILPP4/443-38/12-2/ISN 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w dniu wystawienia faktury przez Kontrahentów, na podstawie informacji o dacie wystawienia faktury, zawartej w fakturze otrzymanej od Kontrahentów pocztą elektroniczną (e mail), np. w postaci pliku w formacie PDF lub TIFF, w tym w przypadku, gdy format ten będzie miała faktura automatyczna, w sytuacji gdy faktura będzie wystawiona przed 15-tym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o VAT, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w dacie wystawienia faktury automatycznej przez Kontrahentów widocznej w systemie księgowym, do której może on wygenerować obraz w postaci pliku w formacie PDF ze swojego systemu księgowego, ale faktura automatyczna nie będzie przesyłana pocztą elektroniczną, w sytuacji, gdy faktura będzie wystawiona przed 15-tym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o VAT, Zainteresowany będzie uprawniony do rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w dacie wystawienia faktury automatycznej przez Kontrahentów widocznej w systemie księgowym, do której nie może on wygenerować obrazu w postaci pliku w formacie PDF ze swojego systemu księgowego i faktura automatyczna nie będzie przesyłana pocztą elektroniczną, w sytuacji, gdy faktura ta będzie wystawiona przed 15-tym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 
ILPP4/443-38/12-3/ISN Czy podatek VAT należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykazany w fakturze wewnętrznej wystawionej na podstawie informacji wynikających z faktur przesłanych jako pliki PDF, TIFF lub podobne pocztą elektroniczną lub automatycznych zapisów w systemie księgowym powstałych w rezultacie wystawienia faktur automatycznych, stanowi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-234/12-2/NS Stawka podatku dla dostawy mediów związanych z dzierżawą lokali.
 
IPPP2/443-1019/12-2/BH Podstawę opodatkowania stanowi cena brutto "półkowa" wydawanych w ramach Programu towarów.
 
IPPP2/443-965/12-2/BH Podstawę opodatkowania stanowi cena brutto "półkowa" wydawanych w ramach Programu towarów.
 
ILPP4/443-38/12-4/ISN Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dla celów podatkowych wystarczające jest by Spółka przechowywała informacje oraz dokumenty dotyczące określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w formie w jakiej je otrzymała, tj. w postaci:
a) faktury otrzymanej od Kontrahentów pocztą elektroniczną (e-mail), np. w postaci pliku w formacie PDF lub TIFF, w tym także w sytuacjach, gdy w formie tych plików będą występowały faktury automatyczne lub
b) informacji o dacie wystawienia faktur automatycznych w systemie księgowym, do których może ona wygenerować obraz w postaci pliku w formacie PDF ze swojego systemu księgowego, ale faktury automatyczne nie będą przesyłane w formie korespondencji elektronicznej lub
c) informacji o dacie wystawienia faktur automatycznych w systemie księgowym, do których nie może ona wygenerować obrazu w postaci pliku w formacie PDF i nie będą one przesyłane w formie korespondencji elektronicznej, bez konieczności uzyskiwania ich wersji papierowej?
 
IPPP1/443-599/12-4/ISZ w zakresie: uznania za dostawę towaru, zbycia udziału w nieruchomości, w zakresie stawki podatku VAT do sprzedaży udziałów w gruncie traktując wybudowane budynki, mimo braku prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jako trwale związaną z gruntem oraz w zakresie stawki podatku VAT przy zbyciu udziałów w danym budynku do wielkości powierzchni całej zabudowy
 
IPPP3/443-828/12-2/RD W zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego
 
ILPP1/443-234/12-3/NS Stawka podatku dla dostawy mediów związanych z dzierżawą lokali.
 
ILPP2/443-118/12-2/AD Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku sprzedaży okularów korekcyjnych?
 
ITPP2/443-892/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
IPPP2/443-874/12-2/AK Udzielane przez Spółkę rabaty warunkowe uznać należy za rabaty w rozumieniu art. 29 ust. 4, z wyjątkiem dodatkowych rabatów premiowych związanych ze spełnieniem dodatkowych warunków; sposób dokumentowania przedmiotowych rabatów warunkowych
 
IPPP2/443-217/10/12-7/S/IZ Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, Spółka będzie miała prawo do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur korygujących (zmniejszenia ceny) w dacie ich wystawienia na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, dalej: „ustawa o VAT”) bez konieczności uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
 
ILPP1/443-161/12-4/MK Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z dostawą nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.
 
ILPP1/443-221/12-2/AI Ustalenie podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportem składników majątku.
 
ILPP1/443-222/12-2/AWa Ustalenie podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportem składników majątku przedsiębiorstwa niestanowiących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.
 
IPTPP4/443-543/12-4/OS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku w związku z realizowanym projektem, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją powyższego zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 
IPTPP4/443-547/12-4/UNR Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego lub do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013?
 
ILPP2/443-301/12-2/SJ Czy czynności wykonywane przez Zainteresowanego, jako uczestnika Systemu, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT?
 
ILPP1/443-171/12-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy mediów na rzecz właścicieli praw i użytkowników lokali użytkowych.
 
ILPP1/443-212/12-4/NS Opodatkowanie podatkiem VAT czynności przekazania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji non-profit.
 
IPTPP2/443-874/12-2/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP1/443-159/12-4/AI Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia w całości podatku VAT wynikającego z faktur VAT wystawionych przez agencje reklamowe z tytułu świadczenia usług marketingowych/promocyjnych i reklamowych na rzecz Spółki?
 
ILPP1/443-159/12-5/AI Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia w całości podatku VAT wynikającego z faktur VAT wystawionych przez agencje reklamowe z tytułu świadczenia usług marketingowych/promocyjnych i reklamowych na rzecz Spółki?
 
ITPP1/443-899/12/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-898/12/AP Możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.
 
ILPP1/443-149/12-2/NS Opodatkowanie podatkiem opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.
 
ILPP1/443-195/12-2/AI Czy sprzedaż działek opisanych powyżej podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT?
 
ILPP1/443-193/12-3/AW 1. Czy opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu, pobierane przez Powiat na podstawie art. 130a ust. 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Czy koszty obciążające właściciela w przypadku, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu w sytuacji, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia pobierane przez Powiat, na podstawie art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
3. Czy sprzedaż pojazdów, nabytych przez Powiat na podstawie orzeczenia Sądu cywilnego o orzeczeniu przepadku rzeczy, w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-193/12-4/AW 1. Czy opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu, pobierane przez Powiat na podstawie art. 130a ust. 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Czy koszty obciążające właściciela w przypadku, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu w sytuacji, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia pobierane przez Powiat, na podstawie art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
3. Czy sprzedaż pojazdów, nabytych przez Powiat na podstawie orzeczenia Sądu cywilnego o orzeczeniu przepadku rzeczy, w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-869/12/AP Opodatkowanie zbycia nieruchomości gruntowej.
 
IPTPP3/443-54/12-4/KK Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. <...> w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 
ITPP1/443-1210/12/AP Zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz Urzędu Gminy.
 
ITPP2/443-1052/12/AP Czy jest możliwość odzyskania podatku w zakresie realizowanego projektu?
 
ITPP2/443-1027/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z „biletu elektronicznego”.
 
ITPP2/443-961/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-1124/12/BK Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od inwestycji?

Wskaźniki gospodarcze