Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 listopada 2012 r.
 
ITPP2/443-53/12/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej poniesienie przez powiernika własności nieruchomości na zlecającego nabycie powiernicze.
 
ITPP2/443-62/12/EB Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz użytkownika.
 
ITPP2/443-41/12/AW Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-102/12/MS Określenie stawki podatku dla świadczonych usług konserwatorskich.
 
ITPP2/443-70/12/AD Opodatkowanie dostawy budynku.
 
ITPP1/443-94/12/KM Czy w przypadku popełnienia niedoboru w sklepie przez osobę materialnie odpowiedzialną (pracownika) należy doliczyć i odprowadzić (lub dokonać korekty) podatek VAT od powstałego niedoboru?
 
ITPP2/443-89/12/EK Wniesie przez Spółkę wkładu w postaci działu usług telemarketingowych do spółki komandytowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka nie będzie musiała dokonać korekty, o której mowa w art. 91 ust. 9 ustawy.
 
ITPP2/443-119/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-378/12/BK Zwolnienia od podatku sprzedaży używanego ciągnika rolniczego.
 
ITPP1/443-696/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-642/12/BK Czy świadcząc ww. usługi, zaliczane do podklasy PKD 70.22.Z ma Pan prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT?
 
ITPP1/443-667/12/BK Jaka stawkę podatku winna Pani zastosować, fakturując bądź nabijając na kasę fiskalną usługę wysyłki książek, 5% czy 23%?
 
ITPP2/443-1012/12/EB Nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-1056/12/RS Czy jest możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego projektu?
 
ITPP2/443-898/12/AP Zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości przez wspólnika po likwidacji spółki cywilnej.
 
ITPP1/443-959/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPB1/443-988/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-998/12/AP Stawki podatku dla sprzedaży udziału nieruchomości zabudowanej budynkiem sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11.
 
ITPP1/443-1171/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-956/12/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ciągnika rolniczego oraz wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż usług wynajmu ciągnika wraz z obsługą.
 
ITPP1/443-964/12/KM Czy w przypadku zbycia metali szlachetnych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, po dniu 1 lipca 2011 r. Wnioskodawca jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanych dostaw złomu metali szlachetnych na rzecz innych podmiotów, będących zarejestrowanymi podatnikami VAT ze stawką 23% (zasady ogólne), czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 „bez podatku naliczonego”?
 
ITPP1/443-890/12/KM Brak obowiązku wystawienia faktury korygującej na rzecz ustępującego nabywcy w związku z przeniesieniem na rzecz osoby trzeciej praw wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu.
 
ITPP2/443-216/12/AJ Zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
 
ITPP1/443-618/12/AJ Zastosowanie zwolnienia dla usług związanych z usługami ubezpieczeniowymi i usług świadczonych w ramach umowy franchisingu oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy w przypadku sprzedaży doładowań elektronicznych telefonów komórkowych.
 
ITPP1/443-1189/11/12-S/TS Zwolnienie od podatku dostawy gruntu niezabudowanego.
 
ITPP1/443-822/12/AJ Brak opodatkowania świadczonych czynności, brak obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1092/12/TS Czy od dokonanych zakupów wyłącznie dla potrzeb realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-564/12-2/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP4/443-565/12-2/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP4/443-567/12-2/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP4/443-571/12-2/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP4/443-568/12-2/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP4/443-572/12-2/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP4/443-573/12-2/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP3/443-40/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1047/12/KT Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej
 
IPPP3/443-725/12-7/KT Stawka podatku dla dostawy dietetycznego środka spożywczego PKWiU 10.89.19.0.
 
IPPP1/443-1847/08-2/PR opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu cesji umowy oraz odstępnego płatnego z tytułu zerwania umowy
 
IPPP3/443-736/12-4/KT Zwolnienie z opodatkowania transakcji sprzedaży lokalu użytkowego oraz obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku.
 
IPPP3/443-704/12-4/KT Brak opodatkowania transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej.
 
IPPP3/443-710/12-4/KT Opodatkowanie i dokumentowanie usług pośrednictwa handlowego świadczonych dla firmy szwajcarskiej – miejsce świadczenia usług.
 
IPPP1-443-774/09/11-5/S/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem
 
IPPP3/443-755/12-4/KT Brak opodatkowania świadczeń dokonywanych w ramach prowadzonej działalności socjalnej (ZFŚS).
 
IPPP1/443-661/12-4/IGo Określenie podstawy opodatkowania oraz korekta podatku VAT (umowa komisu).
 
IPPP2/443-751/12-2/AK po zakończeniu umowy leasingu kwota wskazana w fakturze VAT marża wystawionej w dniu wydania przedmiotu leasingu będzie inna niż suma kwot wpłaconych przez Leasingobiorcę przez cały okres trwania umowy. Z uwagi na powyższe po zakończeniu umowy leasingu w sytuacji Wnioskodawca winien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą różnice pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez Leasingobiorcę, a kwotą wskazaną jako podstawa opodatkowania
 
IPPP1-443-1658/08-6/PR opodatkowanie transakcji zbycia składników majątku oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-674/12-2/KT Rozliczenie zmniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z otrzymaniem skonta.
 
IPPP2/443-1004/12-4/MM brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nieruchomości
 
IPTPP2/443-772/12-2/KW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-727/12-4/KW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP2/443-724/12-4/DG W zakresie sposobu uregulowania należności za fakturę poprzez kompensatę i prawa otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.
 
IPPP2/443-780/12-3/DG W zakresie opodatkowania wniesienia aportem udziału we współwłasności przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty w trybie art. 91 ust. 1-8 ustawy.
 
IPPP1/443-730/12-2/JL Usługi sprzątania domu studenckiego, które zamierza świadczyć Spółka podlegają do dnia 31 grudnia 2013 r. opodatkowaniu podatkiem VAT według preferencyjnej 8% stawki.
 
IPPP3/443-761/12-2/KT Stawka podatku dla usług wykonania i montażu stałej zabudowy wnękowej w budynkach i lokalach mieszkalnych.
 
IPPP1/443-748/12-2/JL Świadczone przez Spółkę usługi wyświetlania filmów po okazaniu biletów uprawniających do wstępu na dany seans filmowy są usługami, o których mowa w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Usługi te podlegają zatem do dnia 31 grudnia 2013r. opodatkowaniu podatkiem VAT według preferencyjnej stawki w wysokości 8% na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-654/12-4/KT Uznanie wykonywanych czynności (realizacja inwestycji drogowej przez Miasto na rzecz inwestora) za usługę podlegającą opodatkowaniu oraz prawo do odliczenia podatku.
 
IPPP3/443-770/12-2/KT Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania artykułów spożywczych (napojów) na rzecz pracowników oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.
 
IPPP3/443-770/12-3/KT Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania artykułów spożywczych (napojów) na rzecz pracowników oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.
 
IPPP3/443-817/12-4/KT Opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 
IPPP3/443-744/12-2/KT Opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 
IPPP1/443-863/12-4/JL Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia własnych pracowników (wykładowców, trenerów) oraz materiałów szkoleniowych na rzecz A opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-730/12-3/KT Miejsce świadczenia usług oraz rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych.
 
IPPP3/443-696/12-2/KT Opodatkowanie transakcji zakupu parkomatów oraz usług serwisowych jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE, wystawianie faktur wewnętrznych i prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-87/12-2/LK Czy do dostaw sprzętu medycznego wraz z montażem i przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb instalacji tego sprzętu Spółka ma prawo zastosować stawkę wynikającą z przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT tj. stawkę obniżoną wynoszącą obecnie 8%?
 
IPPP3/443-730/12-2/KT Miejsce świadczenia usług oraz rozpoznanie importu usług nabywanych od zagranicznego kontrahenta.
 
IPPP3/443-786/12-2/KT Miejsce świadczenia kompleksowych usług magazynowania oraz usług zarządzania i administrowania nowymi projektami.
 
IPPP1/443-356/10/12-5/S/ISZ w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 
IPPP1/443-220/11/12-5/S/ISZ w zakresie opodatkowania bonifikaty płaconej na podstawie przepisów prawa energetycznego przez zakład energetyczny w przypadku gdy: nastąpi brak rozpoczęcia dostaw energii mimo zawartej umowy, Spółka dopuści do zaistnienia zdarzeń w rodzaju (b) odmowy przyjęcia reklamacji lub zgłoszenia od odbiorcy, albo (c) odmowy udzielenia informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostaw energii, przerwanych w związku z awarią sieci, wystąpi przerwa w dostawach energii w danym okresie rozliczeniowym, Spółka dopuści do zaistnienia zdarzeń w rodzaju (a) nieuzasadnionej zwłoki w usunięciu zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, wynikłych z nieprawidłowej pracy sieci, Spółka nie dotrzyma określonych w odrębnych przepisach dopuszczalnych poziomów odchyleń napięcia od napięcia znamionowego
 
IPPP3/443-1227/10-6/LK w zakresie rozpoznania importu usług, oraz zastosowania zwolnienia od podatku przy nabyciu usługi finansowej od podmiotu zagranicznego
 
IPPP1/443-945/12-2/IGo Przekazanie nieruchomości jedynemu wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-550/12-4/BM Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
 
ITPP2/443-900/12/RS Opodatkowanie czynności udostępnienia dystrybutorowi maszyny mieszającej farby.
 
IBPP3/443-727/12/JP prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na utwardzeniu placu przy kościele Rzymsko-Katolickim
 
IBPP3/443-730/12/JP ustalenie czy otrzymane przez Gminę środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu dofinansowania projektu zwiększają podstawę opodatkowania podatkiem VAT
 
IBPP3/443-752/12/KG Zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług przed oddaniem do użytkowania majątku
 
IBPP3/443-925/12/MN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu.
 
IBPP3/443-786/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu polegającego na zorganizowaniu imprezy sportowej
 
IBPP3/443-807/12/KG Brak obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu sprzedaży imprez turystycznych organizowanych przez inne podmioty gospodarcze
 
IBPP1/443-737/11/AZb czy dopłata do zysku kontrahenta (spółki zależnej) dokonywana przez Wnioskodawcę na podstawie umowy stanowi czynność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług
 
IBPP3/443-814/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu polegającego na dobudowie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem do szkoły podstawowej
 
IBPP3/443-828/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją zajęć edukacyjne dla młodzieży
 
IBPP3/443-829/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w budynku OSP.
 
IBPP3/443-849/12/KG Stowarzyszenie ma możliwość pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane w związku z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu.
 
IBPP3/443-860/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-864/12/KG Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP3/443-874/12/MN Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-885/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu rekonstrukcji struktury ołtarzowej
 
IBPP2/443-639/12/RSz zastosowanie art. 32 ustawy o VAT do rozliczeń z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług pomiędzy Wnioskodawcą (Spółką Zależną PGK), a Spółkami PGK, w tym Spółką Dominującą PGK
 
ITPP2/443-1286/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-900/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
ITPP2/443-1261/12/AJ Czy Powiat ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-911/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich w budynku kaplicy
 
ITPP2/443-1157/12/EB Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
IBPP3/443-438/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
ITPP2/443-968/12/EK Usługi polegające na stworzeniu programów nauczania i pakietów edukacyjnych będą podlegały opodatkowaniu stawką 23%.
 
IBPP3/443-452/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
ITPP1/443-968/12/IK Czy internat może obciążyć Szkołę kosztami wyżywienia i zakwaterowania w postaci faktury VAT, naliczając 8% stawkę podatku, który zgodnie z przepisami prawa odprowadzi na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego?
 
IBPP3/443-463/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-595/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP2/443-872/12/AB Opodatkowanie ustanowienia przez sąd drogi koniecznej.
 
IPTPP2/443-829/12-2/JN Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-827/12-2/KW Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Wskaźniki gospodarcze