Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 listopada 2012 r.
 
ILPP1/443-1116/09/11-S/AWa Czy Spółka może udokumentować premie pieniężne notą księgową, czy winna odprowadzić podatek VAT i wystawić fakturę?
 
ILPP1/443-896/09/12-S/AWa Czy podatniczka nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca - na moment sprzedaży - rolnikiem, sprzedając w krótkim czasie kilka działek rolnych powstałych z podziału jednej dużej działki, otrzymanej przez podatniczkę tytułem darowizny jest podatnikiem podatku od towarów i usług i ma obowiązek opodatkowania transakcji sprzedaży podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1471/09/12-S/KG Czy sprzedaż działek przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-509/11/12-S/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek gruntu. Produkcja na własne potrzeby. Brak dostaw produktów rolnych. Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
ILPP1/443-1342/11-5/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-511/12-2/AWa Czy, w świetle art. 90 ust. 5 ustawy o VAT, dla celów kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina powinna uwzględniać obrót z tytułu:
a) odpłatnego zbycia mienia komunalnego (stanowiącego środki trwałe), takiego jak lokale mieszkalne, budynki etc.,
b) odpłatnego zbycia gruntów,
c) oddania gruntów w użytkowanie wieczyste?
 
ITPP1/443-85/12/MN opodatkowanie podatkiem i przeniesienia własności gruntu na rzecz wspólników zlikwidowanej spółki z o.o. - korekta podatku należnego
 
ITPP1/443-158/12/AP brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych
 
ITPP1/443-659//12/MS Prawo do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-347/12/AW Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.
 
ILPP2/443-1494/10/12-S1/PG Czy w przypadku zastosowania systemów archiwizacji danych opisanych powyżej, archiwizowane przez Zainteresowanego kopie faktur będą mogły zostać uznane za faktury, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, wystawione w sposób prawidłowy, tj. zgodny z przepisami prawa podatkowego, a tym samym czy w przypadku WDT spełni on warunek posiadania „kopii” faktury VAT, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT i zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 będzie przysługiwać mu prawo do zastosowania stawki 0% (przy założeniu spełnienia innych wymogów przewidzianych odpowiednimi przepisami)?
 
ITPP1/443-382/12/MS Możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.
 
ILPP2/443-1273/11/12-S/MR Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 
ILPP2/443-1273/11/12-S1/MR Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 
ITPP2/443-257/12/AP Opodatkowanie sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej.
 
ITPP2/443-857/12/RS Brak prawa do uzyskania podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1008/08/12-S/MR Czy jednorazowa sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-286/09/12-S/AWa Czy zakup przez Spółkę wierzytelności od pierwotnego wierzyciela będzie opodatkowany podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-286/09/12-S/AW Czy sprzedaż przez Spółkę wierzytelności, która została nabyta od wierzyciela pierwotnego będzie opodatkowana podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-786/10/12-S/AI Opodatkowanie i sposób dokumentowania premii pieniężnych.
 
ILPP4/443-86/12-5/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie świadczenia usługi cash-poolingu.
 
ILPP4/443-86/12-6/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi cash-poolingu.
 
ILPP1/443-211/12-5/AWa Opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.
 
ILPP4/443-86/12-7/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania do nabywanych od Agenta usług zwolnienia od podatku.
 
ILPP4/443-86/12-8/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Zainteresowanego w ramach struktury cash-poolingu.
 
ILPP1/443-156/12-2/NS Stawka podatku dla dostawy mediów związanych z najmem lokali.
 
ILPP1/443-211/12-6/AWa Opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.
 
ILPP1/443-170/12-2/HW 1. Czy w świetle art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może realizować odliczenie podatku VAT od wykonanych robót wykazanych w fakturze nr 33/2010 z dnia 21 września 2010 r. oraz fakturze nr 47/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. jeżeli Gmina status czynnego podatnika VAT nabyła w dniu 1 października 2011 r., zgodnie ze zgłoszeniem rejestracyjnym VAT-R z dnia 29 września 2011 r.?
2. Czy dla potrzeb odliczenia podatku VAT w okresach, o których mowa w punkcie 1 Gmina powinna dokonać wstecznej rejestracji podatnika VAT poprzez korektę druku VAT-R z dnia 1 października 2011 r. obejmujące wsteczne okresy rozliczeniowe to jest III kwartał 2010 r. i IV kwartał 2010 r.?
 
ILPP1/443-211/12-7/AWa Opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.
 
ILPP1/443-156/12-3/NS Stawka podatku dla dostawy mediów związanych z najmem lokali.
 
ILPP2/443-318/12-4/SJ Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania VAT naliczonego od realizacji zadań?
 
ILPP1/443-233/12-2/HW Czy dostawa budynku stolarni będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT podstawową stawką podatku w wysokości 23 %, zgodnie z art.41 ust. 1 ustawy, czy też będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 i l0a ustawy?
 
ILPP1/443-205/12-4/AW Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania z tytułu przeniesienia własności gruntu przeznaczonego pod inwestycję drogową oraz moment powstania obowiązku podatkowego w związku z ww. dostawą.
 
ILPP2/443-345/12-4/AKr Czy wniesienie obu działek do spółki komandytowej stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-168/12-4/NS Opodatkowanie czynności przekazania pracownikom świadczeń sportowych, finansowanych w części ze środków obrotowych pracodawcy i w części przez pracowników.
 
ILPP1/443-205/12-5/AW Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania z tytułu przeniesienia własności gruntu przeznaczonego pod inwestycję drogową oraz moment powstania obowiązku podatkowego w związku z ww. dostawą.
 
ILPP1/443-217/12-4/MK Opodatkowanie lub zwolnienie od podatku odszkodowania otrzymanego przez Gminę w związku z wywłaszczeniem działek gruntu pod drogę publiczną. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 
ILPP1/443-168/12-5/NS Określenie według jakich stawek Spółka powinna naliczać podatek w przypadku potrącania z wynagrodzeń pracowników płatności za świadczenia sportowe.
 
ILPP1/443-154/12-2/AW Opodatkowanie i udokumentowanie otrzymanej dotacji mającej na celu pokrycie kosztów administrowania oraz utrzymania porządku w budynku.
 
ILPP1/443-209/12-2/AW Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku właściwe jest zastosowanie powierzchniowego klucza alokacji wartości gruntu podlegającego opodatkowaniu?
 
ILPP1/443-168/12-6/NS Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupionych świadczeń sportowych oraz biletów do kina i karnetów na basen.
 
ILPP1/443-200/12-4/AWa Opodatkowanie usług wykonywanych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Gminy.
 
ILPP1/443-175/12-5/HW 1. Czy w tej sytuacji od kwoty uzyskanej za sprzedaży działek Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek VAT?
2. Jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 
ILPP2/443-255/12-2/EN Czy po rozpoczęciu pozarolniczej działalności w zakresie i na zasadach opisanych w zaistniałym stanie faktycznym i zarejestrowaniu się jako podatnik czynny VAT, Zainteresowany może nadal korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT sprzedając produkty pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego?
 
ILPP4/443-125/12-4/ISN Czy Zainteresowany będąc podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji w ramach osi 4 Leader działanie „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”?
 
ILPP2/443-120/12-2/MN Ustalenie podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportem znaków towarowych.
 
ILPP2/443-143/12-5/AK Czy w związku z opisaną sytuacją prawidłowo zinterpretowano, że ww. transakcja powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP4/443-40/12-4/EWW Zwolnienie od podatku badań profilaktycznych.
 
ILPP4/443-40/12-5/EWW Zwolnienie od podatku badań profilaktycznych.
 
IPPP3/443-802/12-2/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych.
 
ILPP4/443-40/12-6/EWW Zwolnienia od podatku badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.
 
ILPP4/443-40/12-7/EWW Zwolnienie od podatku badań profilaktycznych.
 
ILPP2/443-262/12-2/MN Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT?
 
ILPP1/443-286/09/12-S/NS Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę wierzytelności nabytej od pierwotnego wierzyciela, Spółka powinna wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od daty sprzedaży?
 
ILPP4/443-84/12-2/BA Czy w przedstawionym opisie sprawy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi były usługami związanymi z nieruchomością w rozumieniu przepisów w zakresie podatku od towarów i usług i powinny być opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, na którym świadczone były usługi?
 
ILPP4/443-84/12-3/BA Czy w przedstawionym opisie sprawy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi były usługami związanymi z nieruchomością w rozumieniu przepisów w zakresie podatku od towarów i usług i powinny być opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, na którym świadczone były usługi?
 
ILPP1/443-160/12-4/AWa Czy w związku z podziałem nieruchomości i sprzedażą wydzielonych części obejmujących grunt zabudowany segmentem Wnioskodawczyni stanie się z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-134/12-5/AI Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usługi wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne w przypadku gdy najemcą jest podmiot niebędący osobą fizyczną?
 
IPPP3/443-591/10-4/IB Prace wykonywane przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy sklasyfikowane do grupy PKWiU 45.42.1 dokonywane w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 związane z montażem drzwi wewnętrznych i zewnętrznych mogą korzystać z preferencyjnej 7% stawki VAT.
 
IPPP3/443-826/10-2/IB W przedmiotowej sprawie miejscem świadczenia usług będzie miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego przedmiotowa usługa pośrednictwa finansowego jest świadczona, a więc w tym przypadku jest to terytorium Irlandii. Tym samym podmiotem zobowiązanym do rozliczenia niniejszej transakcji będzie nabywca przedmiotowych usług, czyli Spółka Irlandzka. Oznacza to, że udzielanie pożyczki przez Wnioskodawcę podmiotowi zidentyfikowanemu dla potrzeb podatku od wartości dodanej w Irlandii nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.
 
IPPP3/443-592/10-4/IB Prace wykonywane przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy sklasyfikowane do grupy PKWiU 45.43 dokonywane w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 związane z wykładaniem podłóg i ścian mogą korzystać z preferencyjnej 7% stawki VAT.
 
IPPP3/443-336/11-2/IB Koszty związane z przechowywaniem zastawionej rzeczy stanowiące koszty zabezpieczenia umowy pożyczki lombardowej również będą zwolnione od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 13 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Reasumując, cała opłata z tytułu udzielonej pożyczki tj. odsetki i opłata za przechowanie zastawionej rzeczy są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.
 
ILPP4/443-66/12-4/BA 1. Czy w związku z przekazaniem w formie darowizny przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rzecz spółki cywilnej bądź jawnej gdzie jedynymi udziałowcami będą jego córki będzie on zobowiązany rozliczyć i zapłacić podatek naliczony od nabycia nieruchomości, środków trwałych, wyposażenia, części zamiennych na magazynie?
2. Czy od przekazanej w formie darowizny „inwestycji wtoku” należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego uprzednio odliczony podatek VAT?
 
ILPP2/443-299/12-2/EN Czy sprzedając ww. samochód Zainteresowana postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosując przy sprzedaży stawkę podatku VAT „zw” (zwolnione)?
 
IPPP3/443-864/10-2/IB Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podstawą do zwolnienia jest art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT — w przypadku, gdy warunki odnoszące się do pierwszego zasiedlenia (zdefiniowanego w cyt. wyżej art. 2 pkt 14) zostały spełnione, natomiast w części dotyczącej dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia zastosowanie będzie miał art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy, ponieważ jak sam Wnioskodawca wskazał powyżej, w stosunku do przedmiotowych nieruchomości zabudowanych nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a poniesione wydatki na ulepszenie nie były większe niż 30% wartości początkowej tych obiektów budowlanych. Reasumując, przy podjęciu decyzji o sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego stanowiącego nieruchomość zabudowaną Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie doliczać VAT do ceny przedmiotowej nieruchomości.
 
IPPP3/443-333/10-4/IB Podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozczytana świetlica jako miejsce aktywizacji społeczności lokalnej” nie może być odzyskany przez Bibliotekę w systemie VAT lub poza tym systemem.
 
IPPP3/443-17/11-4/IB Zbycie nieruchomości opisanej we wniosku będzie podlegało zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w odniesieniu do budynków oraz gruntów, na których są posadowione. Natomiast pozostała część nieruchomości stanowiąca grunty niezabudowane (grunty leśne) - będzie podlegała zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zaś grunty przeznaczone pod zabudowę – będą podlegały opodatkowaniu według stawki podstawowej.
 
IPPP3/443-953/10-5/MG Skoro usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85 „usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)”, to korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy.
 
IPPP3/443-901/10-4/MG Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem środków związanych z realizacją projektu działanie IV. 3 „E- technologia dla przedsiębiorstw.”
 
ILPP4/443-73/12-4/ISN Czy korektę VAT-7 i VAT-UE należy sporządzić dopiero po całkowitym wywozie towaru, czy w każdym miesiącu, w którym towar został częściowo odebrany i dostawa wewnątrzwspólnotowa jest potwierdzona?
 
IPPP3/443-1004/10-2/MG Z uwagi na fakt, iż nabyty przez Wnioskodawcę motorower, o którym mowa we wniosku, jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej zakup przedmiotowego motoroweru oraz prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do jego napędu.
 
IPPP3/443-593/10-4/IB Prace wykonywane przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy sklasyfikowane do grupy PKWiU 45.42.13-00.00 oraz PKWiU 45.42.12-00.00 dokonywane w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 związane z wykonywaniem stałej zabudowy w lokalach mieszkalnych mogą korzystać z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT.
 
ILPP4/443-66/12-6/BA 1. Czy w związku z przekazaniem w formie darowizny przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rzecz spółki cywilnej bądź jawnej gdzie jedynymi udziałowcami będą jego córki będzie on zobowiązany rozliczyć i zapłacić podatek naliczony od nabycia nieruchomości, środków trwałych, wyposażenia, części zamiennych na magazynie?
2. Czy od przekazanej w formie darowizny „inwestycji wtoku” należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego uprzednio odliczony podatek VAT?
 
IPPP3/443-1061/10-2/MG Stwierdzić należy, iż wstęp na krytą pływalnię korzysta z preferencyjnej 7% stawki podatku, stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z poz. 159a załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca winien stosować do ich sprzedaży stawkę podatku w wysokości 7%. Natomiast odnosząc się do promocyjnej oferty możliwości korzystania z sauny tut. Organ stwierdza, iż czynność ta powinna być opodatkowana według 22% stawki VAT a w przypadku innej usługi wg stawek odpowiadających danej usłudze.
 
ILPP2/443-305/12-03/JK Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo stosując stawkę do mediów która odpowiada stawce wynajmu lokali?
 
ILPP1/443-203/12-3/AW Czy w świetle zmiany przepisów w zakresie podatku VAT, Spółka powinna opodatkować wykonywane świadczenia zdrowotne zlecone przez Policję stawką podstawowa czy nadal stosować zwolnienie?
 
ILPP4/443-83/12-4/BA Czy sprzedaż wyżej wskazanych nieruchomości w opisanym trybie korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-842/12-3/JW Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT?
 
IPPP3/443-479/12-4/LK Opodatkowanie dostawy wyrobu medycznego wraz dostawą sprzętu komputerowego doprowadzeniem sieci informatycznej , adaptacją pomieszczeń oraz opodatkowania dostawy wyrobu medycznego wraz ze szkoleniem pracowników, a także dostawą literatury naukowej
 
ILPP4/443-124/12-3/ISN Czy w świetle zmiany przepisów w zakresie podatku VAT Spółka powinna opodatkować wykonywana usługę, tj. udostępnianie pacjentom dokumentacji medycznej w formie kserokopii 23% stawką podatku od towarów i usług? Czy usługa wykonywania kserokopii dokumentacji medycznej pacjentom korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy?
 
ILPB2/415-55/12-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPP4/443-123/12-2/EWW Czy można uznać za prawidłowe przyjęcie, że faktury dokumentujące sprzedaż towarów ze składu konsygnacyjnego wystawiane byłyby za okresy miesięczne w ostatnim dniu miesiąca nie później niż do 7-go dnia miesiąca następnego, na podstawie miesięcznych raportów pobrań produktu przekazywanych przez kontrahenta, zgodnie z normą określoną w § 5 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatki od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360)?
 
ILPP2/443-211/12-2/AD 1. Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach dokumentujących nabycie inwestycji w toku oraz wydatki dotyczące dalszych prac związanych z budową infrastruktury technicznej?
2. Czy nieodpłatnie przekazanie efektów prac dotyczących budowy infrastruktury technicznej na obcym gruncie na rzecz przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT?
3. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem nakładów Spółka ma obowiązek dokonania korekty (obniżenia) VAT naliczonego odliczonego w związku z zakupem inwestycji w toku lub dalszymi pracami nad infrastrukturą techniczną?
 
ILPP2/443-98/12-2/AKr Czy wkład Spółek GK powinien zostać opodatkowany podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak, to czy tylko w części odpowiadającej wkładowi pieniężnemu, i według jakiej stawki podatkowej, w szczególności, czy wystąpi tu zwolnienie od podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-112/12-4/SJ Czy poprawną formą jest ewidencjonowanie sprzedaży paszy dla osób fizycznych, o których mowa w art. 111 ust. I ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, za pomocą kasy fiskalnej, natomiast pasza wydana na potrzeby działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawcy bez ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej?
 
ILPP2/443-98/12-3/AKr Czy Spółka prawidłowo będzie odliczać podatek od towarów i usług z faktur wystawianych w całości na A przez świadczeniodawców w ramach Projektu, bez względu na fakt, że zapłata będzie tylko w części następowała ze środków własnych A?
 
ILPP2/443-211/12-3/AD 1. Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach dokumentujących nabycie inwestycji w toku oraz wydatki dotyczące dalszych prac związanych z budową infrastruktury technicznej?
2. Czy nieodpłatnie przekazanie efektów prac dotyczących budowy infrastruktury technicznej na obcym gruncie na rzecz przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT?
3. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem nakładów Spółka ma obowiązek dokonania korekty (obniżenia) VAT naliczonego odliczonego w związku z zakupem inwestycji w toku lub dalszymi pracami nad infrastrukturą techniczną?
 
ILPP2/443-211/12-4/AD 1. Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach dokumentujących nabycie inwestycji w toku oraz wydatki dotyczące dalszych prac związanych z budową infrastruktury technicznej?
2. Czy nieodpłatnie przekazanie efektów prac dotyczących budowy infrastruktury technicznej na obcym gruncie na rzecz przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT?
3. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem nakładów Spółka ma obowiązek dokonania korekty (obniżenia) VAT naliczonego odliczonego w związku z zakupem inwestycji w toku lub dalszymi pracami nad infrastrukturą techniczną?
 
ITPP2/443-987/12/KT Zwolnienie od podatku świadczonych usług finansowanych w całości ze środków publicznych pochodzących od jednostki budżetowej.
 
IBPP1/443-464/12/AL W zakresie utraty zwolnienia podmiotowego w podatku VAT w przypadku sprzedaży samochodu osobowego.
 
IBPP1/443-468/12/AZb Czy refakturowane opłaty za media stanowią element pomocniczy głównego świadczenia tj. usługi najmu i jako takie powinny być objęte taką samą stawką podatku VAT tj. stawką 23% odnośnie najmu lokali użytkowych oraz zwolnieniem z podatku VAT w przypadku lokali mieszkalnych?
 
IBPP1/443-472/12/AL W zakresie zwolnienia z podatkowania opłat parkingowych za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego oraz opodatkowania opłat parkingowych za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania nie zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego.
 
IBPP1/443-480/12/BM w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania przez Wnioskodawcę części nieruchomości (jednego z pomieszczeń klasztoru) na rzecz fundacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie w tej części nieruchomości prac konserwatorskich i budowlanych
 
IBPP1/443-502/12/AW Czy do aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa dokonywanych na rzecz trzech synów można zastosować art. 6 ust. 1 i nie trzeba dokonywać korekty z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-509/12/LSz Sprzedaż złomu złota przez podatnika będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług objęta jest mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, polegającym na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu złota.
 
IBPP1/443-525/12/AW Czy do aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa można zastosować art. 6 ust. 1 i nie trzeba dokonywać korekty z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-537/12/BM w zakresie opodatkowania planowanej dostawy działek zabudowanych drogą dojazdową
 
IBPP1/443-560/12/AW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu artykułów zużywanych na potrzeby spotkań biznesowych oraz odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń kontrahentów (w tym drobnych poczęstunków, cateringu, kolacji w restauracji oraz noclegu)?
 
IBPP1/443-655/12/LSz Wypłacona Wnioskodawcy przez dostawcę premia pieniężna z tytułu osiągnięcia wielkości obrotów i dokonywania terminowych płatności, nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT Premie pieniężne należy uznać za rabat obniżający wartość poszczególnych dostaw, należy dokumentować je fakturami korygującymi, które Wnioskodawca jest obowiązany uwzględnić w swoich rozliczeniach podatkowych.
 
IBPP1/443-688/12/MS korekta podatku naliczonego od towarów nabytych w drodze aportu
 
IBPP1/443-1190/11/MS jaka stawka podatku VAT jest właściwa na fakturach za media wystawianych najemcom.
 
IBPP1/443-1289/11/MS stwierdzenie od kiedy, w wyliczeniu limitu sprzedaży opodatkowanej, po którego przekroczeniu następuje utrata zwolnienia podmiotowego, należy uwzględnić zaliczki na dostawę mediów do wyodrębnionych lokali
 
ITPP2/443-938/12/AD Czy powinien Pan ująć podatek naliczony z faktur korygujących otrzymanych z hurtowni w deklaracji VAT za miesiąc lipiec 2012 r.?
Czy może dokonać korekty podatku w spisie z natury leków i złożyć korektę deklaracji VAT za miesiąc kwiecień 2012 r.?
 
IBPP1/443-1290/11/MS stwierdzenie od kiedy, w wyliczeniu limitu sprzedaży opodatkowanej, po którego przekroczeniu następuje utrata zwolnienia podmiotowego, należy uwzględnić zaliczki na dostawę mediów do wyodrębnionych lokali
 
ITPP2/443-940/12/AK Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat dokonywanych przez nabywców lokali na otwarty i zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 
ITPP1/443-941/12/AP Czy czynność zamiany nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP1/443-1320/11/ES sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników
 
IBPP3/443-408/12/UH Możliwość wystawienia noty korygującej do faktury otrzymanej od kontrahenta, dotyczącej adresu instytucji.
 
IBPP1/443-1330/11/MS - zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy,- ustalenia kwoty limitu zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
 
IBPP3/443-412/12/ASz Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-341/12/WN prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup usług pocztowych, których warunki są negocjowane indywidualnie
 
IBPP3/443-468/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy zakupy służą działalności opodatkowanej, niepodlegąjącej opodatkowaniu oraz zwolnionej z opodatkowania i nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów, które związane są z poszczególnymi rodzajami czynności.
 
IBPP2/443-401/12/KO w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy chleba krojonego świeżego
 
IBPP3/443-554/12/AŚ Wystawiona przez Spółkę dla Wnioskodawcy, dokumentująca otrzymaną od Wnioskodawcy dopłatę do nieosiągniętych przychodów wynikających z zaplanowanej ilości ścieków, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w niej zawartego, bowiem Spółka nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy żadnych usług ani dostawy towarów.
 
IBPP1/443-1554/11/ES korekta faktur VAT zawierających dane przejętego przez Wnioskodawcę podmiotu gospodarczego
 
IBPP3/443-575/12/AŚ W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku przedstawień wyjazdowych teatru.
 
IPTPP1/443-758/12-2/MG Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach zakupów towarów i usług niezbędnych do realizacji zadania pn. „...”, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-727/12-4/MH Czy w związku z realizacją zakupu instrumentów dętych będzie przysługiwało Ochotniczej Straży Pożarnej prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
IPTPP2/443-717/12-4/IR W zakresie rejestracji do podatku od towarów i usług oraz określenia miejsca świadczenia usług udostępnienia licencji na programy komputerowe.
 
ITPP3/443-185/12/JK Nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizowanej inwestycji nie są związane z jakąkolwiek opodatkowaną działalnością gospodarczą, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu remontu.

Wskaźniki gospodarcze