Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 listopada 2012 r.
 
ITPP2/443-1572/11/EK Czy przekazanie wspólnikowi, w toku postępowania likwidacyjnego, majątku Spółki w postaci udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1546/11/AP Czy zastosowana w oparciu o art. 41 ust. 1 (w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy) 23% stawka VAT za usługę udostępniania torów do gry w kręgle jest prawidłowa?
 
ITPP2/443-1542/11/RS Czy Spółka ma obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia przyczep, które nie posiadają własnego napędu, w terminie 14 dni od nabycia do Urzędu Skarbowego, do którego należy składać VAT-23?
 
ITPP1/443-1541/11/JJ Brak możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.
 
ITPP2/443-1538/11/AP Stawka podatku przy sprzedaży obiektu budowlanego.
 
ITPP1/443-129a/12/DM odliczenie podatku naliczonego i opodatkowanie przekazania infrastruktury i nieodpłatne użytkowanie
 
ITPP1/443-129b/12/DM opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych uzytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym
 
ITPP1/443-122/12/AJ 1. Opodatkowanie usług pomocniczych (dzierżawa pojemników i kontenerów, transport odpadó) do usługi głównej - zbierania i zagospodorowania odpadów - jak usługa główna
2. Opodatkowanie usługi pomocniczej (kosztów dojazdu) do usługi głównej - zamiatania i oczyszczania ulic - jak usługa główna
 
ITPP1/443-126/12/BK Zwolnienie od podatku - konserwator
 
ITPP1/443-128/12/MN Opodatkowanie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz współużytkowników wieczystych
 
ITPP1/443-135/12/KM Według jakiej stawki powinna być opodatkowana usługa dostawy wody oraz odprowadzania ścieków refakturowana na rzecz najemcy/ dostawcy - stawką obniżoną 8 % czy 23 %?
 
ITPP1/443-131/12/MN Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług (zbycie licencji) i obowiązek korekt deklaracji
 
ITPP2/443-785/12/AK Miejsce świadczenia i opodatkowania usług montażu i instalacji regałów realizowanych w ramach usługi złożonej.
 
ITPP2/443-163/12/MD Opodatkowanie sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
ITPP1/443-327/12/BK Określenie stawki podatku dla świadczonych usług konserwatorskich.
 
ITPP1/443-372/12/AP Opodatkowanie kwot partycypacji w kosztach budowy węzła cieplnego.
 
ITPP1/443-660/12/AP Czy Wnioskodawcy (dzierżawcy) przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez wydzierżawiającego z tytułu ubezpieczenia lokomotyw?
 
ITPP1/443-739/12/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego.
 
ITPP2/443-1229/12/AP Zwolnienie od podatku na usługi szkoleniowe.
 
ITPP2/443-260/12/AK Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku z tytułu zakupu usług i otrzymania faktur z naliczonym polskim podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-293/12/AJ Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP2/443-256/12/AP Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ITPP2/443-773/12/AJ 1. Czy nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej na rzecz gminy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania gminie sieci wodociągowej, podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z wybudowaniem wodociągu?
 
ITPP1/443-295b/12/MN Opodatkowanie dostawy dokonanej w wyniku zawarcia umowy leasingu finansowego.
 
ITPP1/443-295a/12/MN Usługi leasingu operacyjnego lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
 
ITPP2/443-832/12/AW Zwolnienie od podatku szkoleń kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkoleń okresowych.
 
ITPP1/443-824/12/KM Dokonanie korekty nieodliczonej wcześniej części podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1711/11/JJ Brak prawa do odzyskania podatku.
 
ITPP1/443-1235/12/AP Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-823/12/KM Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu zafakturowania świadczonych usług.
 
ITPP2/443-1037/12/AW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją imprezy sportowej na świeżym powietrzu.
 
ILPP2/443-160/12-2/MR Czy opłaty za media stanowią usługi poboczne, uzupełniające w stosunku do usług najmu, a więc powinny być opodatkowane stawką właściwą dla usługi zasadniczej, czyli najmu? Czy w przypadku najmu lokali mieszkalnych (usługi zwolnione z VAT) należy do sprzedaży mediów zastosować zwolnienie, a w przypadku najmu lokali użytkowych, media opodatkować stawką 23% VAT?
 
ILPP1/443-179/12-4/NS Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na mocy umowy o dzieło.
 
ILPP4/443-100/12-2/EWW Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej sprzedaż nieruchomości zakupionej przez Zainteresowanego wyczerpuje w jego przypadku znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, czyniąc z niego podatnika tego podatku?
 
ILPP4/443-88/12-4/EWW Czy Zainteresowany będzie musiał odprowadzić 23% podatek VAT przy sprzedaży gruntu?
 
IPPP3/443-619/12-2/KC W zakresie nieuznania Strony za podatnika w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy i tym samym braku obowiązku wystawienia faktury
 
ITPP1/443-879/12/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego.
 
IPPP1/443-909/12-2/PR zastosowanie zwolnienia dla szkoleń językowych oferowanych za pomocą platformy e-learningowej.
 
IPPP1/443-620/12-4/AS sprzedaż nieruchomości gruntowej – podatnik podatku VAT
 
IPPP3/443-854/12-2/RD W zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzupełniającego minimalne wynagrodzenie za weryfikację
 
IPPP3/443-825/12-2/LK opodatkowanie czynności darowizny składników majątku
 
IPPP3/443-790/12-6/RD W zakresie sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury VAT
 
IPPP1/443-931/12-2/EK Opodatkowanie nieodpłatnego przekazywania dodatków dołączonych do sprzedawanych książek.
 
IPPP1/443-696/12-4/EK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
IPPP3/443-697/09/12-12/S/SM Spółka ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 i nie prawa do zastosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 3
 
IPPP2/443-826/12-2/IZ skoro świadczone przez Wnioskodawczynię usługi związane z wykaszaniem, wygrabianiem rzek, cieków i wałów, wycince i wyciąganiu uszkodzonych drzew i krzewów ze skarp cieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 –„Usługi w zakresie zagospodarowania terenów zieleni”, to właściwą dla ich opodatkowania stawką podatku VAT będzie stawka 8%
 
IPPP2/443-611/10-6/RR Stawka podatku VAT na opłatę za wydanie promesy pożyczki.
 
IPPP1/443-722/12-2/EK Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturze wystawionej przez Konsultanta.
 
IPPP1/443-867/12-4/EK Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, gdyż Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego.
 
IPPP2/443-720/10-4/RR Wykonywanie badań technicznych we własnej stacji diagnostycznej - jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - nie występuje czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, - nie należy jej dokumentować fakturą VAT.
 
IPPP2/443-665/10-4/RR Sposób dokumentowania udzielonych rabatów/bonusów
 
IPPP2/443-671/10-4/RR W przypadku dokonywania sprzedaży przedmiotowych towarów stawka właściwa wynosi 7% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, niezależnie czy sprzedaż jest dokonywana na rzecz podatników podatku rolnego oraz podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej czy też na rzecz innych podmiotów. Bez znaczenia jest również cel na jaki one są przeznaczone. Do zastosowania tej stawki Wnioskodawca w tym przypadku nie jest obowiązany uzyskiwać jakiegokolwiek oświadczenia. Tę samą stawkę Wnioskodawca powinien stosować w przypadku dystrybucji (pośrednictwa) omawianych towarów, niezależnie od tego z jaką stawką zostały wystawione faktury VAT dokumentujące ich nabycie.
 
IPPP2/443-679/10-4/RR W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że czynność zamiany gruntu, który jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar przeznaczony pod zabudowę, wypełnia znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym dokonujący dostawy tych działek Wnioskodawca wykonuje czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zatem zamiana przedmiotowych działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%, w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zwolniony z zapłaty tego podatku.
 
IPPP2/443-693/10-5/RR Nabycie nieruchomości – wskazanie czy będzie stanowić transakcję zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustalenie stawki VAT, odliczenie podatku.
 
IPPP2/443-580/12-6/RR Możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej.
 
IPPP2/443-714/10-2/RR Należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup motoroweru, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przy założeniu, że przedmiotowy motorower wykorzystywany jest wyłącznie w działalności opodatkowanej Wnioskodawcy.
 
IPPP3/443-790/12-7/RD W zakresie sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury VAT
 
IPPP2/443-619/10-4/RR Wynagrodzenie nie jest zapłatą za świadczenie usług, lecz stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw.
 
IPPP2/443-790/10-5/RR Sposób opodatkowania - nieodpłatnego przekazania lodówek na rzecz Gminy w celu przekazania powodzianom.
 
IPPP3/443-824/12-2/SM miejsce świadczenia wykonywanych przez Instytut usług (uznanie ich za usługi inżynierskie)
 
IPPP2/443-782/10-4/RR Należy stwierdzić iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi przy użyciu urządzenia obsługiwanego przez klienta tj. samoobsługowa myjnia samochodowa, które w systemie bezobsługowym przyjmuje należność w bilonie, korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2010r. na podstawie przepisu § 2 cyt. wyżej rozporządzenia w związku z poz. 41 załącznika do rozporządzenia. Spełnione bowiem zostały łącznie dwa warunki zawarte w ww. przepisach tzn. Wnioskodawca świadczy usługi przy użyciu urządzeń, obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należności w bilonie oraz Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed 1 stycznia 2010r. Zatem wystarczającym będzie ujęcie przez Wnioskodawcę kwot wynikających z tytułu świadczenia tych usług w prowadzonej na papierze (ręcznie lub komputerowo) ewidencji sprzedaży.
 
IPPP1/443-761/12-2/JL Zwolnienie od podatku dla usługi szkoleniowej polegającej na szkoleniu pracowników urzędu celnego z zasad działania i obsługi urządzeń specjalnych służących przeciwdziałaniu przemytowi.
 
IPPP2/443-774/10-4/RR W przypadku sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem prawa wieczystego użytkowania gruntu, o którym mowa we wniosku, znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy w związku z § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.W przypadku wyboru opcji opodatkowania przewidzianej w art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT dla dostawy przedmiotowego lokalu użytkowego wraz z udziałem prawa wieczystego gruntu, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22% w odniesieniu do sprzedaży lokalu użytkowego jak i udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 
IPPP2/443-764/10-2/RR Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowy samochód, wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych i spełnia kryteria określone w ww. przepisach (posiada homologację ciężarową, z której wynika dopuszczalna ładowność większa niż 500 kg). Wnioskodawcy przysługuje również prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu przedmiotowego pojazdu, gdyż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-908/12-2/MP Obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zadatku powstał z chwilą jego otrzymania zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany był do wystawienia faktury nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymał daną kwotę zaliczki od kontrahenta i zapłaty podatku należnego. Z uwagi na fakt, że zwrot zadatku w podwójnej wysokości nie stanowi czynności opodatkowanej, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty kwoty zadatku z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, 5. Wnioskodawca ma prawo do korekty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 
IPPP2/443-749/10-5/RR Jeżeli spółka wnosząca aport wykonywała wyłącznie czynności opodatkowane i środki trwałe stanowiące przedmiot aportu będą nadal wykorzystywane przez Nową Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych i w trakcie dalszego wykorzystywania środków trwałych w działalności Nowej Spółki nie zmieni się ich przeznaczenie, to Nowa Spółka nie będzie zobowiązana do dokonywania jednorazowej korekty podatku naliczonego z tytułu otrzymania aportu w oparciu o wskazane przepisy art. 91 ust. 1-8 ustawy. Natomiast, gdyby Nowa Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do wykonywania czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT, tj. gdy zmieni się przeznaczenie wniesionych apotem składników, to zgodnie z wcześniej powołanymi zapisami, Nowa Spółka jako następca prawny będzie zobowiązana do dokonania korekt podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-925/12-2/MP Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług cateringowych, pod warunkiem jednak, iż nabyte usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
IPPP2/443-746/10-2/RR Nabycie nieruchomości – wskazanie czy będzie stanowić transakcję zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustalenie stawki VAT, odliczenie podatku.
 
IPPP2/443-1407/11-2/RR Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych finansowanych co najmniej w 70% z dotacji.
 
IPPP2/443-743/12-8/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługującego nowo utworzonej spółce komandytowo – akcyjnej z tytułu nabycia nieruchomości
 
IPPP3/443-1387/11-7/JF opodatkowanie, obowiązek podatkowy, dostawa gruntu zabudowanego budynkami i budowlami, składniki majątku,
 
IPTPP2/443-849/12-2/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-796/12-2/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-795/12-2/KW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-958/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu
 
IPTPP4/443-601/12-2/OS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-599/12-5/UNR Prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa zużywanego do samochodu marki FIAT po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych.
 
IPTPP4/443-596/12-2/BM Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-595/12-2/BM Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną realizacją projektu.
 
ITPP1/443-936/12/MS Stawka VAT przy budowie domów rekreacyjnych.
 
IPTPP4/443-587/12-4/JM Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług i jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. „”, gdyż zakupione w ramach projektu towary i usługi – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-586/12/AP Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem usług budowlanych na terytorium Belgii.
 
ITPP2/443-633/12/EB Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-606/12/AP Zwolnienia od podatku usług kształcenia.

Wskaźniki gospodarcze