Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 listopada 2012 r.
 
ITPP1/443-811/12/TS Czy w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizowanego projektu może Pan odzyskać podatek VAT?
 
ITPP1/443-109/12/JJ Czy Gmina ma prawo do uzyskania zwrotu podatku naliczonego od przeprowadzonej inwestycji?
 
ITPP1/443-121/12/KM Czy tak sporządzona faktura korygująca jest poprawnym dokumentem pozwalającym odliczyć podatek naliczony?
 
ITPP1/443-124/12/MS Czy wartość rekompensaty, którą Spółka otrzymuje z budżetu Gminy Miasta jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i powinna zostać opodatkowana stawką 8% VAT (jak inne przychody ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej np. sprzedaż biletów), czy jest to przychód niepodlegający ustawie o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-103/12/EK Brak obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego przy zakupie samochodu w związku z wymontowaniem „kratki”(samochód nie miała zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli)
 
ITPP2/443-92/12/EB Opodatkowanie sprzedaży gruntu
 
ITPP2/443-90/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony
 
ITPP2/443-94/12/RS Stawka podatku dla usług polegających na remoncie nabrzeża
 
ITPP2/443-97/12/RS odsetki stanowiące wynagrodzenie za świadczoną usługę
 
ITPP2/443-98/12/MD Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku do świadczonych usług szkoleniowych.
 
ITPP2/443-58 Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 
ITPP2/443-646a/12/AK Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług doradczych i informacyjnych oraz korzystania z proporcji przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług.
 
ITPP2/443-556b/12/AW uznanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa trzeciego za eksport towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%
 
ITPP1/443-151/12/BJ Zbycie nieruchomości gruntowych, jako majątku prywatnego
 
ITPP1/443-152/12/BJ Zbycie nieruchomości gruntowych, jako majątku prywatnego
 
ITPP1/443-154/12/TS jaka stawkę podatku Vat zastosować do usług ciśnieniowego mycia dachu.
 
ITPP1/423-155/12/TS Jaką stawkę podatku VAT zastosować do usługi ciśnieniowego mycia kostki brukowej?
 
ITPP2/443-822/12/PS prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturze korygującej dokumentującej obciążenie z tytułu ubezpieczenia samochodu będącego przedmiotem leasingu
 
ITPP2/443-864a/12/EB Zwolnienie od podatku szkoleń kwalifikowanej pierwszej pomocy
 
ITPP2/443-864B/12/EB Zwolnienie od podatku szkoleń w zakresie pierwszej pomocy
 
ITPP2/443-864c/12/EB Zwolnienie od podatku usług zabezpieczania imprez od strony medycznej
 
ITPP2/443-407/12/RS Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, usługi, które wykonuje Pani, na podstawie zawartej umowy, obejmujące w swym zakresie wymienione czynności oraz dokumenty jakie Pani posiada uprawniają do zastosowania stawki 0%?
 
ITPP1/443-692/12/IK Czy prawidłowym jest refakturowania tzw. „mediów” przez Wnioskodawcę przy zastosowaniu stawek podatku właściwych dla danej dostawy?
 
ITPP2/443-885/12/RS Czy dostawę na rzecz dzierżawcy nieruchomości (gruntu) zabudowanej obiektem należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP4/443-28/12-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy dostawie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu, podziemnej hali garażowej oraz prawem do korzystania z miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej.
 
ILPP1/443-114/12-4/NS Obowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych na rzecz podmiotu gospodarczego.
 
ILPP2/443-573/12-6/JK 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku od towarów i usług z oryginału faktury zakupu samochodu specjalnego bankowozu (wymienionego w wykazie pojazdów specjalnych, który jest załącznikiem do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – Dz. U. 10.247.1652 z późniejszymi zmianami), bez ograniczeń o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy?
2. Czy Zainteresowanemu będzie służyło prawo odliczenia podatku od podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa do pojazdu specjalnego – bankowozu w okresie od daty zakupu do 31 grudnia 2012 r.?
 
ILPP2/443-110/12-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-182/12-2/AKr Opodatkowanie sprzedaży działek oraz opodatkowanie otrzymanego odszkodowania.
 
ILPP2/443-182/12-3/AKr Opodatkowanie sprzedaży działek oraz opodatkowanie otrzymanego odszkodowania
 
ILPP1/443-83/12-4/AWa Czy sprzedaż gruntu na własność na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-176/12-2/AI Czy Spółka ma prawo do skorygowania należnego podatku VAT o wartość faktur korygujących, które zostały uwzględnione w płatnościach dokonywanych przez odbiorców i są wykazane w posiadanych wyciągach bankowych, specyfikacjach płatności oraz dokumentach inkasa, w których nabywcy płacąc za pierwotne faktury VAT pomniejszają swoje zobowiązania o wartość otrzymanych faktur korygujących?
 
ILPP2/443-321/12-2/MN Prawo do odliczenie/odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania. Nabyte towary i usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 
ILPP1/443-54/12-5/NS Stawka podatku dla czynności przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Miasta.
 
ILPP1/443-54/12-6/NS Stawka podatku dla czynności przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Miasta.
 
ILPP2/443-249/12-4/MR Zwolnienie od podatku usług pocztowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.
 
ILPP2/443-224/12-4/AKr Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia na zasadach ogólnych naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturze za nabywane od Poczty Polskiej usługi Przesyłka Aglomeracyjna, jeśli usługa ta zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT) według stawki podstawowej?
 
ILPP4/443-34/12-4/ISN W jakich terminach Wnioskodawczyni powinna dokonać zwrotu odliczonego wcześniej podatku VAT od nie sprzedanych towarów i pawilonu i sporządzić deklaracje rozliczeniowe?
 
ILPP2/443-209/12-2/EN Czy sprzedaż działki powinna być opodatkowana podatkiem VAT?
 
ITPP2/443-937/12/EK Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego w latach 2009-2011 w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-735/11/AZb Powstanie obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta w związku z realizacją planowanej Umowy.
 
IBPP4/443-323/12/EK Czy sprzedaż całych liści tytoniu, nieodżyłowanych, niepociętych i niepokruszonych, osuszonych w stopniu pozwalającym na ich transport i przechowywanie, nienadających się do palenia bez dalszej obróbki, dokonywana zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy stawka podatku wynosi w tym przypadku 8%?
 
IBPP4/443-1414/11/AŚ Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do promocji terenów inwestycyjnych, gdyż niewątpliwie celem długookresowym jest sprzedaż jak i dzierżawa promowanych terenów
 
IBPP2/443-677/12/IK 1. Czy utworzone przez Spółkę biuro spełnia definicję „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” na potrzeby podatku od towarów i usług?2. Czy Spółce przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej od nabytych na terytorium Republiki Czeskiej towarów i usług podlegających temu podatkowi?
 
IBPP2/443-462/12/ICz Czy Spółka, dla dostaw wymienionych środków spożywczych, które obecnie są opodatkowane stawką 23% lub 8%, ma prawo zastosować super-obniżoną stawkę VAT wynoszącą 5% bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz załącznika nr III poz. 1 dyrektywy Rady UE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2006/112/WE?
 
IBPP1/443-736/11/AZb Czy w przypadku, kiedy na podstawie rozliczeń miesięcznych dokonywanych na podstawie planowanych w danym miesiącu kosztów i przychodów oraz w oparciu o zdefiniowany przez strony wzór, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, istnieje obowiązek po stronie Wnioskodawcy do wystawienia faktury VAT z tytułu wykonanej usługi?
 
IBPP1/443-739/11/AZb Powstanie obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta w związku z realizacją planowanej umowy.
 
ITPP2/443-520/12/EB Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 
ITPP2/443-943/12/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.
 
ITPP2/443-944/12/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji dofinansowanej ze środków UE, związanej z budową kanalizacji sanitarnej.
 
ITPP2/443-1032/12/PS Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 
ITPP1/443-913/12/JJ Opodatkowanie świadczonych usług rolniczych.
 
ITPP2/443-920/12/RS 1. Czy sprzedaż towarów w składzie celnym dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlega przepisom tej ustawy, a jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy zastosować do tej sprzedaży?
2. Czy sprzedaż towarów ze składu celnego znajdującego się na terytorium Polski do składu celnego kraju unijnego podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy zastosować do tej sprzedaży?
 
ITPP2/443-658/12/AP Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości.
 
ITPP2/443-689/12/AP Zwolnienie od podatku przy sprzedaży samochodu.
 
ITPP2/443-635/12/AP Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-701/12/EB Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-727/12/AW Odzyskanie podatku w związku z realizacją kapitalnego remontu zabytkowej wieży kościoła.
 
ITPP1/443-1002/12/MS Sposób dokumentowania sprzedaży w związku z dokonaną rejestracją.

Wskaźniki gospodarcze