Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 grudnia 2012 r.
 
ITPP1/443-150/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-149/12/MN opodatkowanie czynności płatności rozłożenia na raty, z tytułu których naliczane są odsetki
 
ITPP2/443-495a/12/MD Zwolnienie od podatku oraz odliczenie podatku naliczonego w związku z wykonywaniem usług w zakresie edukacji
 
ITPP2/443-813/12/AD Czy Powiat powinien uwzględnić (doliczyć) podatek od towarów i usług w związku z przekazaniem ulic w formie darowizny aktem notarialnym?
 
ITPP1/443-781a/12/IK czy zamiana nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
 
ITPP2/443-202/12/RS Czy właściwe będzie zastosowanie stawki podatku w wysokości 0%?
 
ITPP2/443-534/12/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej, budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.
 
ITPP2/443-977/12/MD Stawka właściwa dla świadczenia usług obejmujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek.
 
IPTPP2/443-719/12-2/JN Brak obowiązku złożenia „spisu z natury” w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz brak obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT z tego tytułu.
 
ITPP2/443-1031a/12/AJ Czy przy sprzedaży należy doliczyć podatek od towarów i usług w jakiej stawce i od jakiej wartości?
 
ITPP1/443-1065/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-542/12-4/JM Skoro Wnioskodawca, odnośnie czynności, o których mowa we wniosku zawiera umowę na dostawę stropów gęstożebrowych wraz z ich montażem, i czynności te stanowią usługi związane z budową budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym, to ich świadczenie podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.
 
ILPP1/443-70/12-4/NS Opodatkowanie usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi są obciążani nabywcy nieruchomości.
 
ILPP1/443-70/12-5/NS Opodatkowanie usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi są obciążani nabywcy nieruchomości.
 
ILPP1/443-70/12-6/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi rzeczoznawcy.
 
ILPP4/443-75/12-2/EWW 1. Czy Spółka ma prawo odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów?
2. Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (jeśli tak, czy otrzymaną kwotę należy potraktować jako wartość netto czy brutto)?
 
ILPP2/443-117/12-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.
 
ILPP1/443-70/12-7/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi rzeczoznawcy.
 
ILPP4/443-36/12-4/EWW Czy Zainteresowany będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT do momentu przekroczenia limitu przychodu 150 000 zł, jeżeli działalność rozpocznie od początku roku lub przychodu proporcjonalnego jeżeli działalność zostanie rozpoczęta w trakcie roku?
 
ILPP2/443-106/12-2/AD 1. Czy w opisanej sytuacji wdacie wpływu pieniędzy należy zaewidencjonować całą sprzedaż w kasie fiskalnej tj. sumę ilości sprzedanych kuponów i ceny, a następnie jeżeli klient przyjedzie zrealizować kupon i zażąda potwierdzenia pobytu wystawić mu fakturę? Czy też należy wydrukować oddzielnie tyle paragonów ile zostało sprzedanych kuponów, oraz przechowywać je do chwili przyjazdu klienta i wtedy go wydać? Wnioskodawca nadmienił, że w chwili wydruku paragonu nie ma żadnych danych klienta, a więc nie ma możliwości fizycznego wydania go na ten moment.
2. Czy przyjęty sposób rozliczania wpływających zaliczek tzn. w dniu wpływu na konto, lub niezwłocznie w dniu następnym tak, aby wszystkie zaliczki, które wpłynęły w danym miesiącu , zostały opodatkowane i wykazane w deklaracji VAT-7 dotyczącej tego m-ca jest prawidłowy?
 
ILPP1/443-75/12-4/KG 1. Opodatkowanie czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Miasta Kanalizacji.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową Kanalizacji.
 
ILPP2/443-106/12-3/AD 1. Czy w opisanej sytuacji wdacie wpływu pieniędzy należy zaewidencjonować całą sprzedaż w kasie fiskalnej tj. sumę ilości sprzedanych kuponów i ceny, a następnie jeżeli klient przyjedzie zrealizować kupon i zażąda potwierdzenia pobytu wystawić mu fakturę? Czy też należy wydrukować oddzielnie tyle paragonów ile zostało sprzedanych kuponów, oraz przechowywać je do chwili przyjazdu klienta i wtedy go wydać? Wnioskodawca nadmienił, że w chwili wydruku paragonu nie ma żadnych danych klienta, a więc nie ma możliwości fizycznego wydania go na ten moment.
2. Czy przyjęty sposób rozliczania wpływających zaliczek tzn. w dniu wpływu na konto, lub niezwłocznie w dniu następnym tak, aby wszystkie zaliczki, które wpłynęły w danym miesiącu , zostały opodatkowane i wykazane w deklaracji VAT-7 dotyczącej tego m-ca jest prawidłowy?
 
ILPP1/443-75/12-5/KG 1. Opodatkowanie czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Miasta Kanalizacji.
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową Kanalizacji.
 
ILPP2/443-150/12-3/AK Czy wykonywane usługi związane z obsługą rynku nieruchomości są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeśli nie to w jakim momencie podatnik rejestruje sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych związanych z obsługą rynku nieruchomości, jeśli faktura sprzedaży na rzecz osób fizycznych ma formę płatności przelew i jest z terminem płatności?
 
ILPP2/443-134/12-4/SJ Czy w związku z tym, iż duplikat faktury Wnioskodawca otrzymał w styczniu 2012 r. VAT z faktury może on odliczyć dopiero za pierwszy kwartał 2012 r., a do odliczenia będzie kwota proporcjonalna według wzoru: VAT naliczony na fakturze × współczynnik struktury × udział powierzchni mieszkania przeznaczonej na prowadzenie działalności mieszanej?
 
ILPP1/443-85/12-4/AI Czy Spółka, do której zostanie wniesione mienie wycofane z zakładu budżetowego będzie zobowiązana do kontynuowania dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 uptu.?
 
ILPP2/443-184/12-2/SJ Czy dla robót stolarsko-budowlanych wykonywanych w budynkach mieszkalnych i lokalach sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, które Wnioskodawca kwalifikuje do świadczenia usług, w takim przypadku Zainteresowany może korzystać ze zwolnienia z obowiązku wprowadzenia kasy fiskalnej w oparciu o poz. 34 załącznika do Rozporządzenia MF z dnia 26 lipca 2010 r. mimo przekroczenia kwoty 40.000 zł w roku ubiegłym?
 
ILPP1/443-196/12-4/AI Czy faktury korygujące sprzedaż opodatkowaną i wykazujące sprzedaż zwolnioną od podatku VAT dotyczące sprzedaży z roku 2011, a wystawione w grudniu 2011 r., do których otrzymano potwierdzenie odbioru przez kontrahentów po 25 stycznia 2012 r. Spółka powinna ująć w wyliczeniu struktury sprzedaży opodatkowanej za rok 2011, czy za rok 2012?
 
ILPP2/443-196/12-3/MR Czy Spółka sprzedając opisaną nieruchomość powinna potraktować tę czynność jako dostawę zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i l0a ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia?
 
IPTPP2/443-776/12-2/PR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-959/12/RS Zwolnienia od podatku świadczonych usług personalizacji kart płatniczych.
 
ITPP1/443-966/12/MS Stawka podatku dla usług archeologicznych.
 
IPTPP2/443-820/12-4/JN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-794/12-2/JS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1000/12/AJ Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.
 
IPTPP1/443-729/12-2/IG Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w trakcie realizacji projektu pn. „..." w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER?
 
IPTPP1/443-713/12-4/AK Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż zakupione w ramach projektu towary i usługi – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-656/12-6/JS Dotyczy sprzedaży posiłków i dań na rzecz pacjentów szpitala w zakresie uznania czynności jako świadczenie usług oraz stawki podatku VAT
 
IPTPP4/443-625/12-2/UNR Czy w związku z przyszłymi zdarzeniami związanymi z realizacją czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w ramach realizacji projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o zwrot poniesionego podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-624/12-2/OS Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony
 
IPTPP4/443-617/12-2/OS Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-616/12-2/UNR Czy Spółka może skorzystać z pełnego odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych w sytuacji, gdy samochody te po nabyciu będą wynajmowane na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a po tym okresie przeznaczy je do dalszego wynajmu, jak również do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem?
 
IPTPP4/443-612/12-4/OS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-866/12-2/RR Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia terminali oraz towarów i usług związanych z ich udostępnieniem.
 
IPPP2/443-742/12-6/RR Stawka VAT dla transakcji wniesienia aportu nieruchomości (budynku), który był w części wynajmowany, a w pozostałym zakresie nie została oddana do użytkowania innemu nabywcy w ramach czynności opodatkowanych.
 
IPPP2/443-742/12-5/RR Wniesione w formie wkładu niepieniężnego nieruchomości - nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa; - ustalenie stawek VAT.
 
IPPP2/443-822/12-2/IZ dotyczy opodatkowania wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa
 
IPPP2/443-817/12-2/RR Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty.
 
IPPP2/443-806/12-2/RR Obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wysokości 10% podstawy opodatkowania świadczonych usług reklamowych
 
IPPP2/443-785/12-4/RR Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży biletów prowadzonej przez interne.
 
IPPP1/443-923/12-4/IGo Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie wkładu niepieniężnego w postaci praw ochronnych na znaki towarowe.
 
IPPP2/443-779/12-3/RR Wniesienie do spółki otrzymanego w drodze darowizny udziału w przedsiębiorstwie w zamian za udziały tej spółki nie podlega uregulowaniom ustawy VAT, gdyż stanowi on korzystanie z prawa dysponowania prywatną własnością osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 
IPPP2/443-788/12-3/IZ dotyczy ustalenia momentu obowiązku podatkowego oraz braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrujące.
 
IPPP2/443-911/12-4/RR 23% stawka VAT na usługi wspomagające edukację poprzez zapewnienie trenerów.
 
IPPP1/443-928/12-2/PR opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na prowadzeniu zajęć jogi.
 
IPPP3/443-1224/10-4/MPe W zakresie przedmiotowego działania Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów przysługuje zarejestrowanym podatnikom podatku VAT i obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m. in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie spełnia tych warunków i nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.
 
IPPP3/443-754/11-4/MPe Wnioskodawca, świadcząc usługi turystyczne, polegające na kompleksowym organizowaniu wycieczek zagranicznych do Polski, jako niemiecki podatnik, świadcząc jednocześnie usługi okazjonalnego przewozu osób, ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce. Usługa wykonywana na polskim odcinku trasy podlega, zgodnie z regulacją art. 28f ust. 1 ustawy opodatkowaniu w miejscu, w którym odbywa się przewóz osób, biorąc pod uwagę pokonane odległości.
 
IPPP3/443-307/11-4/MPe w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego dla usługi cash-poolingu
 
IPTPP4/443-566/12-4/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP4/443-569/12-4/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
IPTPP4/443-570/12-4/OS Wnioskodawca miał prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży, a tym samym podatek należny o wartość udzielanych bonifikat.
 
ITPP1/443-942/12/AP Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanych.
 
IPTPP2/443-732/12-4/KW Opodatkowanie czynności brokerskich w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego
 
ILPP1/443-242/12-2/MK Stawka podatku VAT na dostawę ziela angielskiego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.12.28. Stawka podatku 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 10 załącznika nr 10.
 
IPTPP2/443-718/12-4/JS Stawka podatku VAT dla usługi współorganizacji imprez kulturalnych
 
ILPP1/443-96/12-2/AI Stawka podatku VAT na usługę montażu bram garażowych w budynkach mieszkalnych. Stawka 8%.
 
ILPP4/443-78/12-2/ISN 1. Czy miejscem świadczenia na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT usługi samego wstępu będzie miejsce, w którym ta konferencja faktycznie się odbywa?
2. Czy miejscem świadczenia na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT usługi wstępu oraz umożliwienia wystawienia swojego stoiska podczas konferencji, będzie miejsce w którym ta konferencja faktycznie się odbywa?
3. Czy miejscem świadczenia na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT usługi wstępu oraz umożliwienia wystawienia swojego stoiska podczas konferencji i publikacji materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych, będzie miejsce w którym ta konferencja faktycznie się odbywa?
4. Czy miejscem świadczenia na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT usługi publikacji materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych oraz umieszczenia tablic reklamowych w sali wystawowej podczas konferencji, bez wstępu na konferencję, będzie miejsce, w którym ta konferencja faktycznie się odbywa?
5. Czy miejscem świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT usługi samego wstępu, usługi wstępu oraz umożliwienia wystawienia swojego stoiska podczas konferencji i publikacji materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych, jak również usługi wstępu oraz umożliwienia wystawienia swojego stoiska podczas konferencji, będzie miejsce w którym ta konferencja faktycznie się odbywa?
6. Czy miejscem świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT usługi publikacji materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych oraz umieszczenia tablic reklamowych w sali wystawowej podczas konferencji, bez wstępu na konferencję, będzie miejsce, w którym ta konferencja faktycznie się odbywa?
 
IPTPP2/443-704/12-7/JS W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług w ramach realizacji programu promocyjnego oraz prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z tym zadaniem
 
ILPP1/443-90/12-2/AW Stawka podatku dla świadczonych usług montażu drzwi.
 
ILPP2/443-256/12-3/MR Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ILPP4/443-37/12-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku przesyłania faktur przez kontrahentów zagranicznych.
 
ILPP2/443-475/12-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu osiąganego z tytułu usług przejazdu autostradą.
 
ILPP2/443-139/12-4/MR Czy od sprzedaży gęstwy drożdżowej Wnioskodawca może naliczyć VAT 23%?
 
ILPP2/443-475/12-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą własnych kas rejestrujących, jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Zleceniodawców.
 
ILPP4/443-37/12-3/BA Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania dokumentów oraz faktury wewnętrznej z tytułu importu usług.
 
ITPP2/443-911/12/AD Dotyczy opodatkowania sprzedaży budynku.
 
ILPP2/443-148/12-3/SJ Czy w przedstawionej sytuacji, od faktur dokumentujących zakup ww. elementów przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
ILPP2/443-475/12-4/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania Wnioskodawcy jako podatnika na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż usług przejazdu autostradą.
 
ILPP2/443-129/12-2/AK Czy wymieniony zakres prac objęty umową należy zakwalifikować w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług jako eksploatację węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. ze stawką VAT 23%/Art. 41 .ust.1 w/w Ustawy, czy też jako roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym /Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług par.7 ust.1 pkt3 a „b/ze stawką VAT 8%?
 
ILPP2/443-475/12-5/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy dopuszczalne jest, aby jedna pozycja paragonu fiskalnego drukowanego (wydawanego) przez Wnioskodawcę dokumentowała sprzedaż usługi przejazdu autostradą (usług tego samego rodzaju) realizowanej przez obu Zleceniodawców.
 
ILPP2/443-53/12-5/EN Czy Komornik Sądowy w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 ustawy o VAT dostawy towaru obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT w wysokości procentowej?
 
ILPP2/443-204/12-2/AD Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla wykonania aktualizacji oprogramowania w budynku komendy straży pożarnej do wyświetlania komunikatów, komend głosowych na obiekcie, otwierania/zamykania bram, sterowania oświetleniem, 8% czy 23%?
 
ILPP2/443-475/12-6/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie uznania wydawanych (drukowanych) przez Agenta paragonów za faktury.
 
ILPP1/443-249/12-2/AW Czy Towarzystwo może odzyskać podatek od towarów i usług od wydatków poniesionych na zakup towarów i usług w celu realizacji zadania objętego umową przyznania pomocy?
 
IPTPP2/443-961/12-5/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-989/12/IK Zwolnienie od podatku czynności wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z budową tych sieci.
 
ITPP1/443-1013/12/AP Opodatkowanie zbycia nieruchomości gruntowej.
 
IBPP1/443-1492/11/ES Rejestracja Wnioskodawcy na potrzeby podatku VAT w związku ze sprzedażą samochodu osobowego.
 
IBPP2/443-742/12/WN Możliwość przechowywania kopii faktur w formie elektronicznej.
 
IBPP2/443-744/12/ICz Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie robót budowlanych.
 
IBPP2/443-774/12/ICz Czy dopuszczalne jest przechowywanie kopii faktur VAT, również tych przesłanych do odbiorcy w formie papierowej, w postaci zapisu elektronicznego bez obowiązku przechowywania egzemplarza faktury w postaci papierowej?
 
IBPP2/443-777/12/WN Uczestnictwo w systemie cash poolingu.
 
IBPP2/443-789/12/AM Czy obciążenie najemców kosztami energii elektrycznej, wody, gdy najemca nie ma bezpośrednio zawartych umów z dostawcami mediów, jest elementem usługi złożonej, prowadzącej do realizacji określonego celu – najmu lokalu mieszkalnego, dla której przewidziano zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-812/12/AB Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania.
 
ITPP2/443-795/12/AP Brak prawa do odliczenia w związku z realizacją inwestycji z PROW.
 
ITPP2/443-978/12/EK Możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2013 r., obowiązek składania przez podatnika zwolnionego od podatku deklaracji VAT-9M.
 
IBPP1/443-1478/11/ES zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej obiektem zabytkowym
 
IBPP2/443-405/12/RSz zastosowanie 23% stawki podatku VAT przy robotach budowlanych polegających na ułożeniu opaski z płytek betonowych wokół bloku mieszkalnego
 
IBPP1/443-672/12/LSz Dotyczy ustalenia czy udostępnianie przez Gminę pomieszczeń, budynków na rzecz podmiotów trzecich na podstawie zawartych umów użyczenia stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania, stawki VAT i momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku ustalenia, że nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do używania podmiotom trzecim stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT a także prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług na cele związane z utrzymaniem użyczanych lokali.
 
ITPP2/443-1083/12/AD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.
 
IBPP1/443-763/12/LSz - Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 złożonej przez Gminę w przypadku, gdy faktury dotyczące zakupów zostały wystawione na Urząd i zawierają NIP Urzędu,- Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tych faktur bez konieczności wystawiania faktur VAT korygujących do tego typu transakcji, - Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług przy zastosowaniu proporcji wynikającej z art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT.
 
ITPP2/443-1293/12/AJ Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1294/12/AJ Odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-970/12/EB Stawka podatku dla usług montażu rolet zewnętrznych okiennych i drzwiowych w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 
ITPP2/443-1312/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-725/12-4/AW Czy usługi pomocnicze związane z likwidacją (oceną i szacowaniem) szkód wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, jak i usługi lustracji pojazdu przed jego ubezpieczeniem wykonywane w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli lub podmiotów upoważnionych przez tych ubezpieczycieli na podstawie umów substytucyjnych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?
 
IPTPP1/443-687/12-5/IG 1.Czy Wnioskodawca może zastosować w odniesieniu do sprzedaży zestawów przypraw jedną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5% - a więc stawkę odpowiadającą wiodącemu, dominującemu, podstawowemu składnikowi zestawu, tj. oliwie z oliwek Extra Virgin?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie negatywna - to jaką stawkę podatkową podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku sprzedaży zestawów przypraw?
 
ITPP2/443-1004/12/PS Brak prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-856/12/BJ Określenia stawki podatku dla usług montażu trwałej zabudowy wnęk.

Wskaźniki gospodarcze